OBAVJEŠTENJE !!!

Za pregled dokumenata potrebno je imati instaliranu verziju Adobe reader-a 7.0+.

Adobe Reader mozete preuzeti sa http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htm

16.8.2017.
O D L U K A
o izboru  ponuđača
Klikni na link za pregled

 

16.8.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

3.8.2017.

O D L U K A
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-109-4-93/17
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme “Olympus”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.54/17 od 28.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-11129-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-14-5-94/17
Nabavka usluga servisiranja liftova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.54/17 od 28.7.2017.godine, broj obavještenja ((S 1-11130-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-138-5-91/17
Nabavka roba – lijekovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.52/17 od 21.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1 – 10629-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-56-5-92/17
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.52/17 od 21.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1 – 10630-17)
Klikni na link za pregled

21.7.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

20.7.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Javna nabavka medicinskih sredstava-Dermatoskop
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-101-3-83/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10100-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-102-3-86/17
Nabavka medicinskih sredstava- aparat za elektroforezu proteina, seruma i urina sa izoelektričnim fokusiranjem i
imunofiksacijom imunoglobulina u cerebrospinalnom likvoru
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10103-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-138-5-84/17
Nabavka roba – lijekovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10101-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-55-5-87/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10104-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-67-5-89/17
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10105-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-100-5-85/17
Nabavka usluga servvisiranje mdeicinske opreme proizvođača “GE” i “Ohmeda datex”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10102-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-38-4-90/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10195 -17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-55-4-88/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-10106 -17)
Klikni na link za pregled

12.7.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Javna nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-99-3-81/17
Nabavka medicinski potrošni materijal (reagensi za autioimune bolesti i infektivnu serologiju)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/17 od 7.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-9824-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-98-3-82/17
Nabavke reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar BC FC500
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/17 od 7.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-9825-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-97-3-80/17
Nabavka tekstilnog materijala za operaciono rublje
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/17 od 7.7.2017.godine, broj obavještenja (S 1-9790-17)
Klikni na link za pregled

05.07.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga odvoza smeća a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

05.07.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci poštanskih usluga a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-14-5-79/17
Nabavka usluga servisiranja liftova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.48/17 od 30.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-9230-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-78/17
Nabavka roba-Dermatoskop
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-9136-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-89-3-77/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Hijaluronska kiselina
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-9135-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-143-5-75/17
Nabavka medicinskih sredstava – materijal za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8933-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-74/17
Nabavka medicinskih sredstava – Autoklav i mašine za pranje instrumenata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8932-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-88-5-72/17
Nabavka reagensa i medicinskog potrošnog materijala za nalizatore Roche diagnostic
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8930-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-80-4-73/17
Nabavka usluga iz oblasti Mašinstva
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8931-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-143-4-76/17
Nabavka medicinskih sredstava – materijal za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8934-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-87-4-71/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za Radiometar, ABL, Master card)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8929-17)
Klikni na link za pregled

23.06.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav  1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), za nabavku reagenasa i  potrošnog materijala za platformu Bactec 9120 i Bactec MGIT 960, proizvođača “Becton Dickinson”, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

22.6.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci reagensa i potrošnog materijala proizvođača “SIEMENS” ,  a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

22.6.2017.
O D L U K A
o izboru ponuđača
Javna nabavka potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-49-4-69/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Hijaluronska kiselina (Dextranomer gel)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8323-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-14-5-70/17
Nabavka usluga servisiranja liftova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8699-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-43-5-66/17
Nabavka roba -“Goriva”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8263-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-66-3-65/17
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8265-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-131-5-67/17
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8266-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-131-4-68/17
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8264-17)
Klikni na link za pregled

16.6.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada
Klikni na link za pregled

15.6.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka javne nabavke
Javna nabava usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ”Olympus”
Klikni na link za pregled

13.6.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Javna nabava usluga iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-80-5-62/17
Nabavka usluga iz oblasti Mašinstva
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8171-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-74-5-64/17
Nabvaka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8173-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-83-4-61/17
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme za aparat ACCURUS
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8170-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-37-4-63/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – primarna endoproteza koljena i reviziona, i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-8172-17).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-60-8-60/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-7955-17).
Klikni na link za pregled

9.6.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga -zbrinjavanje medicinskog otpada
Klikni na link za pregled

5.6.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

5.6.2017.
O D L U K A
o izboru ponuđača
Nabavka usluga “pregledi i ispitivanje iz oblasti jonizirajućeg zračenja”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-73-3-59/17
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.40/17 od 2.6.2017.godine, broj obavještenja (S 1-7699-17)
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o izmjeni Odluke o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o dopunama Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

29.5.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

23.5.2017.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

23.5.2017.
O D L U K A
o izboru
Javna nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

23.5.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Javna nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-69-5-58/17
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ELEKTA
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.34/17 od 12.5.2017.godine, broj obavještenja (S 1-6434-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-68-5-57/17
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.34/17 od 12.5.2017.godine, broj obavještenja (S 1-6433-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-42-4-56/17
Nabavka roba-Dermatoskop
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.34/17 od 12.5.2017.godine, broj obavještenja (S 1-6432-17).
Klikni na link za pregled

15.5.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

15.5.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka nabavke -LOT 51
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

10.5.2017.
O D L U K A
o poništenju cjelokupnog postupka javne nabavke skupa sa odlukom i obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom.

Klikni na link za pregled

10.5.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka goriva

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

867-1-2-67-3-55/17

O nabavci usluga zbrinjavanja infektivnog otpada , Objavljeno u službenom Glasniku broj 32  od 5.5.2017.godine , broj obavještenja (S 1-6047-17).

Klikni na link za pregled

Klikni na link za pregled

 

8.5.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Klikni na link za pregled

8.5.2017.
O D L U K A
o izboru u postupku javne nabavke usluga servisiranja rashladnih uređaja.
Klikni na link za pregled

4.5.2017.

Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klninički centar Tuzla provodi, u skladu sa članom 21., stav 1., tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga servisiranja UZ aparata proizvođača “Toshiba”,

Tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-153-5-51/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (intramedularna fiksacija)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/17 od 28.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-5956-17).

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-151-5-50/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kohlearnih implantata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/17 od 28.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-5955-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-61-5-52/17
Nabavke reagensa i medicinskog potrošnog materijala za analizatore Hytec 288, Luminex LX 100 o GenExpert
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/17 od 28.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1 -5958-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-131-5-53/17
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/17 od 28.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-5957-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-60-3-49/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/17 od 28.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-5795-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-151-4-54/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kohlearnih implantata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/17 od 28.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1 -5958-17).
Klikni na link za pregled

28.4.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor²D i aparat WALLAC – Delfia fluorometar ,  a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

28.4.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Nabavka medicinskih sredstava
Klikni na link za pregled

25.4.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava
Klikni na link za pregled

25.4.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava
Klikni na link za pregled

25.4.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-55-3-48/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.29/17 od 21.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-5306-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-56-3-47/17
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.29/17 od 21.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-5307-17).
Klikni na link za pregled

19.4.2017.
O D L U K A
o izboru
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-49-3-45/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Hijaluronska kiselina (Dextranomer gel)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/17 od 14.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4975-17).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-37-8-46/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/17 od 14.4.2017.godine, broj obavještenja (S 2-5080-17).
Klikni na link za pregled

13.4.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

13.4.2017.
O D L U K A
o izboru  ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ” Elekta”
Klikni na link za pregled

13.4.2017.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta načelnika, odnosno šefova
organizacionih jedinica Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-42-3-43/17
Nabavka roba-Dermatoskop
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.25/17 od 7.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4502-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-43-3-44/17
Nabavka roba -“Goriva”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.25/17 od 7.4.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4503-17).
Klikni na link za pregled

4.4.2017.
JAVNI  OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radno mjesto pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje, dana 4.4.2017.god.
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-8-40/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 2-4301-17).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-11-8-42/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 2-4446-17).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-36-8-38/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 2-4212-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-36-3-36/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4209-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-41-3-41/17
Nabavka medicinskih sredstava – Autoklav i mašine za pranje instrumenata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4300-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-37-3-37/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – primarna endoproteza koljena i reviziona, i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4210-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-3-39/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohistohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/17 od 31.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4302-17).
Klikni na link za pregled

31.3.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

30.3.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klninički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21., stav 1., tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja rashladnih uređaja, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

29.3.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci medicinskog potrošnog materijala sa instrumentima  – za aparat Force Triad,  a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-74-4-31/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i labaoratorijski potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/17 od 24.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-3687-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-15-4-29/17
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uredaja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/17 od 24.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-3686-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-4-5-34/17
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/17 od 24.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-4023-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-142-5-32/17
Nabavka kompatibilinih tonera
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/17 od 24.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-3689-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-74-5-30/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i labaoratorijski potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/17 od 24.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-3688-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-23-3-28/17
Nabaka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (mikrobiologija i molekularna
dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.17/17 od 10.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1-3040-17).
Klikni na link za pregled

10.3.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

10.3.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

9.3.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – “rotacioni mikrotom za tkivne uzorke iz parafinskih blokova”
Klikni na link za pregled

7.3.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-20-5-24/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (izotopi)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.15/17 od 03.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1 -2813-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-18-5-25/17
Nabavka i isporuka roba medicinski potrošni materijal: reagensi, solucije, kontrole, potrošni materijal za analizatore Ortho Clinical diagnostics Johnson – Johnson EciQ, reagensi i potrošni materijal za imunološki analizator Ortho-Clinical diagnosatics Johnson-Johnson VITROS 350
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.15/17 od 03.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1 -2814-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-74-5-27/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i labaoratorijski potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.15/17 od 03.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1 -2816-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-137-5-26/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (implantati za kičmu)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.15/17 od 03.03.2017.godine, broj obavještenja (S 1 -2815-17).
Klikni na link za pregled

03.3.2017.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radnim mjestima pomoćnika direktora JZU UKC Tuzla
Klikni na link za pregled

23.2.2017.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

23.2.2017.
ODLUKA
o nabavci opreme za sterilizaciju
Klikni na link za pregled

22.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala
Klikni na link za pregled

22.2.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga iz oblasti mašinstva  a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

21.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kohlearnih implantata
Klikni na link za pregled

21.1.2017.
O D L U K A
o izboru
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i potrošni materijal za analizatore Hytec 288, Liminex LX100 i GenExpert)
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-67-4-20/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.11/17 od 17.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1- 2087-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-21/17
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.11/17 od 17.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1- 1085-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-130-5-19/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.11/17 od 17.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1- 2083-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-16-5-23/17
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme SIEMENS
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.11/17 od 17.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1- 2084-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-41-4-22/17
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.11/17 od 17.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1-2086-17).
Klikni na link za pregled

ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA
za okvirni sporazum za javnu nabavku usluga prevoza uglja i šljake.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-130-5-13/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.9/17 od 10.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1-1808-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-14-3-17/17
Nabavka usluga servisiranja liftova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.9/17 od 10.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1-1868-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-15-3-18/17
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.9/17 od 10.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1-1953-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-12/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.9/17 od 10.2.2017.godine, broj obavještenja (S1-1807-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-78-4-15/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.9/17 od 10.2.2017.godine, broj obavještenja (S1-1810-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-83-5-8/17
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfeciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.7/17 od 3.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1-1463-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-83-4-9/17
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfeciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.7/17 od 3.2.2017.godine, broj obavještenja (S 1-1464-17).
Klikni na link za pregled

6.2.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka medicinskog potrošnog materijala )
Klikni na link za pregled

6.2.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka roba -“Aparata za hemodijalizu”)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-10/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.7/17 od 3.2.2017.godine, broj obavještenja (S1-1601-17).
Klikni na link za pregled

3.2.2017.
O D L U K A
o izboru  ponuđača
(nabavka usluga servisiranja medicinske opreme)
Klikni na link za pregled

27.1.2017.
Plan javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

26.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka usluga servisiranja)
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-67-5-6/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.4/17 od 20.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-919-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-4-3-7/17
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.4/17 od 20.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-1054-17).
Klikni na link za pregled

19.1.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) i člana 28.  ,  Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14) o nabavci roba Mrki ugalj, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

19.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka roba “kompatibilni toneri”)
Klikni na link za pregled

17.1.2017.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, dana, 17.1.2017.god.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-5/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.3/17 od 13.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-811-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-67-5-4/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.3/17 od 13.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-661-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-67-5-2/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.3/17 od 13.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-631-17).
Klikni na link za pregled

12.1.2017.
O D L U K A
o izboru
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (izotopi)
Klikni na link za pregled

11.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka prehrambenih proizvoda)
Klikni na link za pregled

11.1.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka prehrambenih proizvoda)
Klikni na link za pregled

11.1.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-121-4-108/16
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.1/17 od 6.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-403-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-70-4-107/16
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.1/17 od 6.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-1202-17).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-120-5-109/16
Nabavka roba- rezervni dijelovi za računarsku i telekomunikacionu opremu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.1/17 od 6.1.2017.godine, broj obavještenja (S1-429-17).
Klikni na link za pregled
5.1.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(Medicinski potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

5.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
(Medicinski potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

5.1.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
(Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala)
Klikni na link za pregled

29.12.2016.
ODLUKA
o nabavci rotacionog mikrotoma
Klikni na link za pregled

29.12.2016.
Tabela realizacije ugovora
Klikni na link za pregled

29.12.2016.
O D L U K A
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu
Klikni na link za pregled

29.12.2016.
ODLUKA
o nabavci dermatoskopa
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-97-5-104/16
Nabavka roba – Administrativni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.94/16 od 23.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-17165-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-97-4-105/16
Nabavka roba – Administrativni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.94/16 od 23.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-17166-16).
Klikni na link za pregled

21.12.2016.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci reagensa i medicinskog potrošnog materijala za analizatore ROCHE diagnostic   a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-153-3-101/16
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (intramedularna fiksacija)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.93/16 od 16.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16719-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-115-5-102/16
Nabavka roba – medicinski i tehnički plinovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.93/16 od 16.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16804-16).
Klikni na link za pregled

16.12.2016.
O D L U K A
o izboru ponuđača
(nabavka medicinskog potrošnog materijala)
Klikni na link za pregled

13.12.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
(nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara)
Klikni na link za pregled
13.12.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara)
Klikni na link za pregled

13.12.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka
nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-96/16
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.92/16 od 9.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16308-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-128-5-97/16
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.92/16 od 9.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16310-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-151-3-100/16
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kohlearnih implantata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.92/16 od 9.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16469-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-97-5-99/16
Nabavka roba – Administrativni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.92/16 od 9.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16468-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-146-5-98/16
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i potrošni materijal za analizatore “Organtec”, “Algeria” i “Sysmex”)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.92/16 od 9.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16309-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-143-3-92/16
Nabavka medicinskih sredstava – materijal za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.90/16 od 2.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-15616-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-80-4-93/16
Nabavka medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.90/16 od 2.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-15743-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-150-3-95/16
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.90/16 od 2.12.2016.godine, broj obavještenja (S1-16126-16).
Klikni na link za pregled

30.11.2016.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača (Zeiss, Microm, Carl Zeiss, Medistim, Stockert, Datascope, Medtronic, Terumo, Heraus, Planer, Gambro, Medelec, Hettich, Pari, Neurowerk, Progeti, Biomerieux)  a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

29.11.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka roba –rezervni dijelovi za računarsku i telekomunikacionu opremu)
Klikni na link za pregled

24.11.2016.
O D L U K A
o poništenju  postupka
(nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.do 31.12.2016.godine.)
Klikni na link za pregled

22.11.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka medicinskog potrošnog materijala)
Klikni na link za pregled

22.11.2016.
O D L U K A
o izboru ponuđača
(nabavka medicinskog potrošnog materijala)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-142-3-90/16
Nabavka kompatibilinih tonera
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/16 od 18.11.2016.godine, broj obavještenja (S1-15444-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-90-5-91/16
Nabavka roba – računarske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/16 od 18.11.2016.godine, broj obavještenja (S1-15445-16).
Klikni na link za pregled

17.11.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka medicinskih i tehničkih plinova)
Klikni na link za pregled
16.11.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(usluge servisiranja dijaliznih aparata)
Klikni na link za pregled

16.11.2016.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci reagensa i medicinskog potrošnog materijala za analizatore “Hytec 288, Luminex LX100 i GenExpert”  a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

16.11.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
(nabavka medicinskog potrošnog materijala-neurohirurški)
Klikni na link za pregled
16.11.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka medicinskog potrošnog materijala -neurohirurški)
Klikni na link za pregled

16.11.2016.
O D L U K A
o zaključenju okvirnog sporazuma sa drugorangiranim i trećerangiranim ponuđačima
(nabavka medicinskog potrošnog materijala -neurohirurški)
Klikni na link za pregled

14.11.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
(nabavka-roba “potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju”)
Klikni na link za pregled

14.11.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju za lotove 3,8,9 i 10)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-138-3-89/16
Nabavka roba – lijekovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/16 od 11.11.2016.godine, broj obavještenja (S1-15201-16).
Klikni na link za pregled

9.11.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 i 3
(“nabavka medicinske opreme”)
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-137-3-88/16
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (implantati za kičmu)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.81/16 od 28.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-14296-16).
Klikni na link za pregled

27.10.2016.
I N F O R M A C I JA
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku medicinskog potrošnog materijala (izotopi)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-131-3-81/16
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.79/16 od 21.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-14042-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-85-4-84/16
Nabavka tehničkog potrošnog materijala- mašinstvo
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.79/16 od 21.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-14157-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-85-5-83/16
Nabavka tehničkog potrošnog materijala- mašinstvo

Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.79/16 od 21.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-14156-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-82/16
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.79/16 od 21.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-14155-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-130-3-80/16
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.79/16 od 21.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-13922-16).
Klikni na link za pregled

20.10.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
u otvorenom postupku za javnu nabavku administrativnog materijala
Klikni na link za pregled

20.10.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
u otvorenom postupku za javnu nabavku administrativnog materijala
Klikni na link za pregled

19.10.2016.
I N F O R M A C I JA
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme OLYMPUS.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-128-3-78/16
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.77/16 od 14.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-13666-16).
Klikni na link za pregled

14.10.2016.
I N F O R M A C I JA
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Elekta”.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-121-3-77/16
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/16 od 7.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-13413-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-80-4-75/16
Nabavka medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/16 od 7.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-13176-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-120-3-76/16
Nabavka roba- rezervni dijelovi za računarsku i telekomunikacionu opremu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/16 od 7.10.2016.godine, broj obavještenja (S1-13369-16).
Klikni na link za pregled

5.10.2016.
I N F O R M A C I JA
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme SIEMENS.
Klikni na link za pregled

4.10.2016.
O D L U K A
O izboru najpovoljnijeg ponuđača
u postupku za javnu nabavku radova-izrada aluminijske bravarije sa ugradnjom, podopolagački radovi i radovi na ugradnji spuštenih stropova
Klikni na link za pregled

4.10.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka
u postupku za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

4.10.2016.
O D L U K A
o izboru
u postupku za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-83-5-72/16
Nabavka roba- medicinski potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/16 od 30.09.2016.godine, broj obavještenja (S 1-12854-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-83-4-73/16
Nabavka roba- medicinski potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/16 od 30.09.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-12855-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-114-3-71/16
Nabavka usluga iz oblasti mašinstva
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/16 od 30.09.2016.godine, broj obavještenja (S 1-12786-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-115-3-74/16
Nabavka roba – medicinski i tehnički plinovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/16 od 30.09.2016.godine, broj obavještenja (S 1-12893-16).
Klikni na link za pregled

29.9.2016.
O D L U K A
o poništenju tenderske dokumentacije broj 02-40-3/16 za LOT 2-oprema za dijagnostiku
Klikni na link za pregled

28.9.2016.
O D L U K A
O izboru ponuđača za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala
(reagensi i potrošni materijal za analizatore “Alegria” i Sysmex)
Klikni na link za pregled

22.9.2016.
INFORMACIJA
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav1, tačka c Zakona o javnim nabavkama.
Klikni na link za pregled

19.9.2016.
O D L U K A
O izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka roba – filteri za klima sisteme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla)
Klikni na link za pregled

9.9.2016.
O D L U K A
O izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla)
Klikni na link za pregled

9.9.2016.
O D L U K A
O izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka računarske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-110-5-70/16
Nabavka i isporuka lijeka “Imunoglobulin Venbig 2500 i.j.”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.65/16 od 2.09.2016.godine, broj obavještenja (S1-11728-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-109-5-69/16
Nabavka roba – medicinski potrošni materijal ( reagensi, kalibratori, kontrole i potrošni materijal za nalizator AU 480
Beckman Coulter)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.65/16 od 2.09.2016.godine, broj obavještenja (S1-11727-16).
Klikni na link za pregled

2.9.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
(nabavka prehrambenih proizvoda)
Klikni na link za pregled

2.9.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
(nabavka prehrambenih proizvoda)
Klikni na link za pregled

2.9.2016.
O D L U K A
O izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka radova na izgradnji, dopremi i ugradnji fasadne bravarije)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-95-4-66/16
Nabavka usluga – servisranje dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.63/16 od 26.08.2016.godine, broj obavještenja (S1-11381-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-94-4-65/16
Nabavka roba- rezervni dijelovi za računarsku i telekomunikacionu opremu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.63/16 od 26.08.2016.godine, broj obavještenja (S1-11380-16).
Klikni na link za pregled

26.8.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nabavka roba/medicinskih sredstava-instrumenti za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju)
Klikni na link za pregled

25.8.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka javne nabavke
(nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata)
Klikni na link za pregled

25.8.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka javne nabavke
(nabavka roba-rezervnih dijelova za računarsku i telekomunikacionu opremu)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-56-5-64/16
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.62/16 od 19.08.2016.godine, broj obavještenja (S1-11042-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-95-3-57/16
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.57/16 od 05.08.2016.godine, broj obavještenja (S 1-10387-16).
Kliknite na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-95-3-57/16
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.53/16 od 22.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-9508-16).
Kliknite na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-94-3-55/16
Nabavka rezervnih dijelova za računarsku i telekomunikacionu opremu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.53/16 od 22.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-9439-16).
Kliknite na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-96-3-58/16
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.53/16 od 22.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-9589-16).
Kliknite na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-97-3-59/16
Nabavka adminstrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.53/16 od 22.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-9636-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-9-4-54/16
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/16 od 15.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-9246-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-37-5-52/16
Nabavka rezervnih dijelova za aparate za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/16 od 15.07.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-9244-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-33-5-51/16
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/16 od 15.07.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-9115-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-9-5-53/16
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/16 od 15.07.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-9245-16).
Klikni na link za pregled

15.7.2016.
O D L U K A
o izboru
u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku lijeka -imunoglobulin “Venbig 2500 i.j.”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-50/16
Nabavka roba – računarske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.50/16 od 08.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-8949-16).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-70-8-47/16
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/16 od 01.07.2016.godine, broj obavještenja (S 2-8521-16).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-67-8-48/16
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/16 od 01.07.2016.godine, broj obavještenja (S 2-8522-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-13-5-49/16
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/16 od 01.07.2016.godine, broj obavještenja (S 1-8583-16).
Klikni na link za pregled

28.6.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-15-5-45/16
Nabavka tehničkog potrošnog materijala – građevinski
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.47/16 od 24.6.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-8147-16).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-70-8-44/16
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.47/16 od 24.6.2016.godine, broj obavještenja (S 2-8125-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-86-5-46/16
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme DREGER
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.47/16 od 24.6.2016.godine, broj obavještenja (S 1-8148-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-85-3-43/16
Nabavka tehničkog potrošnog materijala- mašinstvo
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.47/16 od 24.6.2016.godine, broj obavještenja (S 1-8083-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-80-3-40/16
Nabavka medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.45/16 od 17.6.2016.godine, broj obavještenja (S1-7732-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-83-3-42/16
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfeciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.45/16 od 17.6.2016.godine, broj obavještenja (S1-7954-16).
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-70-8-39/16
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.45/16 od 17.6.2016.godine, broj obavještenja (S2-7684-16).
Klikni na link za pregled

14.6.2016.
I N F O R M A C I J A
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku lijeka Imunoglobulin “Venbig 2500 i.j.”

Klikni na link za pregled

8.6.2016.
Dajemo ispravku navoda u Tabeli izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2016.godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-21-5-36/16
Nabavka bankarskih usluga
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/16 od 3.6.2016.godine, broj obavještenja (S 1 7240-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-15-5-37/16
Nabavka tehničkog potrošnog materijala – građevinski
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/16 od 3.6.2016.godine, broj obavještenja (S 1 7241-16).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-72-5-34/16
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.39/16 od 27.05.2016.godine, broj obavještenja (S 1 6859-16).
Klikni na link za pregled

27.5.2016.
O D L U K A
o izboru
Klikni na link za pregled

26.5.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

26.5.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

25.5.2016.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

25.5.2016.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-70-3-32/16
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.37/16 od 20.05.2016.godine, broj obavještenja (S 1-6424-16)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-67-3-31/16
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.37/16 od 20.05.2016.godine, broj obavještenja (S 1-6249-16)
Klikni na link za pregled

18.5.2016.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav  1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14) o nabavci medicinskog potrošnog materijala (reagensi, kalibratori, kontrole i potrošni materijal za analizator AU 480 Beckman Coulter), a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

11.05.2016
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Klikni na link za pregled

11.05.2016.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USKUGA SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME  ZA APARAT ACURUS.

Klikni na link za pregled

6.05.2016.
DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016.GODINU

Klikni na link za pregled

29.4.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka javne nabavke tehničkog potrošnog materijala-mašinstvo
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-78-8-26/16

-nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/16 od 29.04.2016.godine, broj obavještenja (S 2-5337-16)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-56-3-27/16
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.31/16 od 29.04.2016.godine, broj obavještenja (S 1-5539-16)
Klikni na link za pregled

13.4.2016.
Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2016.godinu
Klikni na link  za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-41-3-24/16
Obavještenje o nabavci prehrambenih proizvoda.
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.25/16 od 8.04.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-4516-16).
Klikni na link  za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-3-23/16
Obavještenje o nabavci roba – tehnički potrošni materijal – mašinstvo.
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.25/16 od 8.04.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-4392-16).
Klikni na link  za pregled

7.04.2016.

Na portalu javnih nabavki objavljeno je obavještenje za javnu nabavku prehrambenih proizvoda.

Klikni na link  za pregled

6.04.2016.

INFORMACIJA O PROVOĐENJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
Javna zdravstevna ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme za aparat Alcon “ACCURUS”, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-37-3-22/16
Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za aparate za dijalizu.
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/16 od 1.04.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-4098-16).
Klikni na link  za pregled
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-87-4-20/16
Obavještenje o poništenju postupka nabavke usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja.
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/16 od 1.04.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-4009-16).
Klikni na link  za pregled
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-79-4-19/16
Obavještenje o poništenju postupka nabavke medicinski osteosintetski materijal.
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/16 od 1.04.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-4023-16).
Klikni na link  za pregled
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-79-4-21/16
Obavještenje o poništenju postupka nabavke medicinski osteosintetski materijal.
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/16 od 1.04.2016.godine, broj obavještenja  (S 1-4024-16).
Klikni na link  za pregled
30.3.2016.

INFORMACIJA O PROVOĐENJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
Javna zdravstevna ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme “Dreger”, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Plana javnih nabavki Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2015.godinu
Na osnovu Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla , broj: 01-26-3/14 od 30.12.2014.godine, usvojene od strane Upravnog odbora, objavljujemo Plan javnih nabavki za 2015.godinu.
Klikni na link za pregled

23.2.2016.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2015.godinu

Klikni na link za pregled

23.2.2016.
Plan javnih nabavki za 2016.godinu

Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-78-8-11/16
Ispravka za obavještenje o nabavci je objavljena u “Službenom glasniku BiH” br.11/16 od 19.2.2016.godine, broj obavještenja (S 2 -2283-16).
Klikni na link za pregled
18.2.2016.
O D L U K A
o poništenju postupka