OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-148-3-114/18
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 79 od 9.11.2018.godine (S1-20970-18)
Klikni na link za pregled

9.11.2018.
ODLUKA
o poništenju odluke o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

8.11.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

7.11.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

7.11.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

7.11.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Klikni na link za pregled

7.11.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-60-4-110/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 2.11.2018.godine (S1-20056-18)
Klikni na link za pregled

1.11.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Klikni na link za pregled

1.11.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

31.10.2018.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta načelnika
organizacionih jedinica Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-92-5-109/18
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme ELEKTA
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 26.10.2018.godine (S1-19935-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-91-5-107/18
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata proizvođača “BRAUN”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 26.10.2018.godine (S1-19518-18)
Klikni na link za pregled

24.10.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Klikni na link za pregled

24.10.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

23.10.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

23.10.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

23.10.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

22.10.2018.
Odluka
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-137-3-106/18
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na biohemijskom analizatoru BC AU 480
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73 od 19.10.2018.godine (S1-19396-18)
Klikni na link za pregled

17.10.2018.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Klikni na link za pregled

12.10.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka digitajzera
Klikni na link za pregled

12.10.2018.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

12.10.2018.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora o nabavci endoskopske opreme za potrebe Ustanove
Klikni na link za pregled

10.10.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

10.10.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-130-3-105/18
Kitovi za izolaciju i pročišćavanje nekleinskih kiselina i kit, pribor i potrošni materijal za testiranje visokorizičnih HPV iz
direktnih uzoraka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69 od 5.10.2018.godine (S1-18410-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-129-3-104/18
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69 od 5.10.2018.godine (S1-18411-18)
Klikni na link za pregled

5.10.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-42-5-102/18
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (elektro) – osnovni materijali za instalacije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67 od 28.09.2018.godine (S1-17634-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-42-5-103/18
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (elektro) – osnovni materijali za instalacije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67 od 28.09.2018.godine (S1-17872-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-89-5-98/18
Nabavka usluga – Pregled i ispitivanje iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67 od 28.09.2018.godine (S1-17547-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-89-4-99/18
Nabavka usluga – Pregled i ispitivanje iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67 od 28.09.2018.godine (S1-17548-18)
Klikni na link za pregled

26.9.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-29-4-95/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65 od 21.09.2018.godine (S1-17403-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-29-5-94/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65 od 21.09.2018.godine (S1-17402-18)
Klikni na link za pregled

19.9.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klninički centar Tuzla provodi u skladu sa članom 21., stav 1., tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga servisiranja injektora Bayer/Medrad.
Tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

19.9.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

19.9.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka roba – “potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju”
Klikni na link za pregled

18.9.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranje medicinske opreme DREGER a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-86-4-89/18
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme DRAGER
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63 od 14.09.2018.godine (S1-16676-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-120-3-91/18
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63 od 14.09.2018.godine (S1-16789-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-90-4-92/18
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate proizvođača “Fresenius”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63 od 14.09.2018.godine (S1-16944-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-119-3-90/18
Nabavka Digitajzera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63 od 14.09.2018.godine (S1-16788-18)
Klikni na link za pregled

4.9.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata proizvođača “Braun”
Klikni na link za pregled

30.8.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme OLYMPUS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 17.08.2018.godine (S1-14869-18)
Klikni na link za pregled

23.8.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

23.8.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

17.8.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

17.8.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-73-5-86/18
Nabavka aparata za holter monitoring
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 17.08.2018.godine (S1-14976-18)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-75-8-84/18
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 10.08.2018.godine (S2-14664-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-83/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 10.08.2018.godine (S1-14232-18)
Klikni na link za pregled

9.8.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

9.8.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-89-3-69/18

Nabavka usluga  – Pregled i ispitivanje iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 50 od 20.07.2018.godine (S1-13131-18)

Klikni na link za pregled

31.7.2018.

KONKURS

za izbor kandidata za specijalizacije

Klikni na link za pregled

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-51-5-74/18

Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 27.07.2018.godine (S1-13184-18)

Klikni na link za pregled

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-84-5-77/18

Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih na analizatore
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 27.07.2018.godine (S1-13259-18)

Klikni na link za pregled

 

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-27-5-73/18

Nabavka administrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 27.07.2018.godine (S1-13395-18)

Klikni na link za pregled

 

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-72/18

Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 27.07.2018.godine (S1-13183-18)

Klikni na link za pregled

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-29-5-80/18

Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 27.07.2018.godine (S1-13575-18)

Klikni na link za pregled

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

867-1-2-92-3-78/18

Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.52 od 27.07.2018.godine, broj obavještenja (S1-13317-18)

Klikni na link za pregled

30.7.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-85-5-76/18

Nabavka roba-reagensi i medicinski potrošni materijal za imunohemijska ispitivanja za aparat Cobes e411
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 27.07.2018.godine (S1-13258-18)

Klikni na link za pregled

26.7.2018.
Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

26.7.2018.
Odluka o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

23.7.2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.50 od 20.07.2018.godine, broj obavještenja (S1-13132-18)
Klikni na link za pregled

23.7.2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-91-3-71/18
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata proizvođača “BRAUN”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 50 od 20.07.2018.godine (S1-13157-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-87-3-68/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 50 od 20.07.2018.godine (S1-12668-18)
Klikni na link za pregled

18.7.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

17.7.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

16.7.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

 

16.7.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Klikni na link za pregled

11.7.2018.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Klikni na link za pregled

 

Više