Edukacija zdravstvenog kadra iz Iraka

1-1
Univerzitetski klinički centar Tuzla i CIR ( Centar za međunarodnu rehabilitaciju, SAD) kao partneri implementatori su projekta urgentne rehabilitacije u okviru aktivnosti Svjetske banke u pomoći žrtvama rata u Iraku. Riječ je o edukaciji menadžera u zdravstvu, ljekara fizijatara i fizioterapeuta iz zdravstvenih ustanova u Iraku.
Istraživački projekat o uticaju ratne traume

Uticaja ratne traume na memorijsko pamćenje mladih ljudi“ naziv je internacionalnog projekta provedenog u saradnji sa norveškim stručnjacima Riječ je o prvom internacionalnom istraživačkom projektu o uticaju traume na pamćenje kod adolescenata. Uzorak na kome je istraživanje rađeno činilo je 40 adolescenata iz Tuzle koji su preživjeli ratna zbivanja kao djeca, a kontrolnu skupinu činili njihovi vršnjaci iz Osla, koji nisu imali dodira sa ratnim zbivanjima. Izloženi rezultati važni
u kreiranju strategije djelovanja i uticaja na kvalitet mentalnog zdravlja