TRANSPLANTACIJSKI INFORMATIVNI CENTAR
TIC ima za cilj i prezentaciju razvoja transpnatacijske medicine u JZU UKC Tuzla. Aktivno se radi na formiranju jedinstvene liste čekanja i formiranju baze podataka za sve transplantirane pacijente. Uloga angažovanih u centru je i u koordinaciji saradnje i komunikaciji sa medicinskim centrima u regionu, kolegama i pacijentima. Transplantacijski informacioni centar koji radi od 1. oktobra 2008. godine oformljen je s ciljem stvaranja baze podataka, jezgra koje će sadržavati podatke iz oblasti transplatacijske medicine, uspostavljati kontakte i stvarati mrežu centara u kojima se radi transplantacijska medicina. Svrha rada centra je objediniti podatke iz svih segmenata transplantacijske medicine i učiniti ih dostupnim članovima transplantacijskog tima, što uz edukaciju kadrova u centrima u kojima se radi transplantacijska medicina predstavlja okosnicu razvoja transplantacijske medicine. Centar je opremljen računarom sa mogućnošću stalne konekcije kao i telefonskom linijom.

 

POLIKLINIKA
Čine je dnevna bolnica, 6 ambulanti, 7 kabineta i 2 savjetovališta
Odgovorna medicinska sestra: Almira Zulić, VSS

 

DNEVNA BOLNICA
Dnevna bolnica na Klinici za interne bolesti primarno ima za cilj pružanje kompletne zdravstvene usluge u oblasti dijagnostike za sve građane, i kapaciteta je 6 kreveta. Formirana je s namjerom da se što ekonomičnije i brže obave dijagnostičke pretrage, bez dugog ležanja na Klinikama JZU UKC Tuzla. U dnevnoj bolnici organizovan je prihvat i 24 satna opservacija pacijenata.
Pacijenti u dnevnu bolnicu mogu doći sa uputnicom od ljekara porodične medicine ili opšte prakse, uputnicom ljekarske komisije, kao i pacijenti bez uputnice koji obavljene pretrage plačaju po usvojenom cjenovniku usluga. Uspostavljanje Dnevne bolnice na Klinici za interne bolesti od višestruke je koristi i za pacijente i u smislu ušteda koje se ostvaruju zbog skračenog vremena ležanja pacijenata u bolnici. Inače, u razvijenim evropskim zemljama koncept dnevne bolnice je veoma razvijen upravo zbog vrlo racionalnog trošenja sredstava u oblasti zdravstva i smanjenja velikih troškova koji nastaju višednevnim ležanjem pacijenata na klinikama. U dnevnoj bolnici Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla radi tim medicinskih stručnjaka. Svaki dan , u dnevnoj bolnici angažovano je 5 ljekara i medicnske sestre-tehničari. Princip rada zasnovan je na omogućavanju što brže dijagnostike i pretraga iz svih oblasti interne medicine za pacijente, koji u toku jednog dana obave niz specijalističkih pregleda, ultrazvučnih pregleda i kontrola i slično, uz konsultacije sa ljekarima različitih specijalnosti i subspecijalnosti.

 

ODJELJENJE ZA INTENZIVNU TERAPIJU
Prim. dr. Esad Brkić, internista kardiolog, šef Odjeljenja
Odgovorna sestra Odjeljenja: Jasmina Šehanović, VSS
Prim.dr . Hazim Tulumović – internista kardiolog
Prim.dr.. Amira Šerak-Kušljugić – internista kardiolog
Doc.med.sci.dr Denis Mršić. – internista kardiolog
Mr.med sci dr. Edita Sijerčić – internista kardiolog
Dr.med.sci dr Danijela Lončar – internista
Dr Ammar Brkić specijalizant
Dr.Emir Bećirović specijalizant
Intenzivna terapija i njega, Obezbjeđenje centralnih venskih pristupa s hemodinamskim monitoringom, te stalni, kontinuirani monitoring uz ultrazvučnu dijagnostiku i praćenje
Ultrazvuk abdomena i urotrakta, transtorakalna ehokardiografija, svi oblici prehrane (parenteralna, enteralna), mehanička ventilacijska podrška, Pace – maker stimulacija, elektrokardioverzija, kardiopulmonalna reanimacija
Odjeljenje raspolaže s 14 bolesničkih postelja.
Odjeljenje se bavi racionalnom dijagnostikom i terapijom najtežih oboljenja u internoj medicini, uključujući prevashodno akutna, po život ugrožavajuća stanja, koja zahtijevaju intenzivan nadzor i terapiju i pojačanu medicinsku njegu.
Racionalna intenzivna dijagnostika i terapija uključuju: intenzivni nadzor i njegu bolesnika, sve oblike prehrane (parenteralna, enteralna), mehaničku ventilacijsku podršku, pace maker stimulaciju, elektrokardioverziju, obezbjeđenje centralnih venskih pristupa s hemodinamskim monitoringom, te stalni, krevetni kontinuirani monitoring uz ultrazvučnu dijagnostiku i praćenje. Osoblje Odjeljenja aktivno je uključeno u sve oblike kontinuirane edukcije svih profila medicinskih radnika, te u konsultativno-specijalističkoj službi i kardiološkoj dijagnostici.
Prosječno, godišnje, u Odjeljenju intenzivne njege s koronarnom jedinicom se liječi 1500-1800 bolesnika s prosječnim periodom liječenja od 3,0-3,5 dana.

 

ODJELJENJE ZA GASTROENTEROLOGIJU
Šef Odjeljenja Prof.dr. med. sci. Ervin Alibegović, internista
Odgovorna sestra Odjeljenja: Hanka Redžić,diplomirana med.sestra
Prof.med.sci dr. Nermin Salkić internista, gastroenterolog
Dr. Adnan Gegić, mr. med. sci., internista
Dr. Alma Sušić, mr. med. sci., internista
Dr. Nataša Križić, internista
Doc.dr med.sc.Predrag Jovanović
Dr Samra Iljazović, mr sci, internist
Dr Mirela Bašić-Denjalić. Dr,med.sci, internist
Dr Ismar Hasukić, specijalista interne medicine
Dr Majda Mehmedović, specijalista interne medicine
Dr Emir Tulumović – specijalizant
Endoskopske rutinske i hitne procedure digestivnog traktaInterventne endoskopske procedure, Endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP), Endoskopska papilotomija, balon dilatacija, ekstrakcija kamenaca, implantacija endoproteza, Endoskopski ultrazvuk, Endoskopija video kapsulom, Interventni ultrazvuk sa drenažnim postupcima
Dijagnostička laparoskopija, Biopsija pod kontrolom ultrazvuka, Priprema bolesnika za transplantaciju jetre (kadaverična i sa živog davaoca), tretman bolesnika u posttransplantacionom periodu, Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti
Vodeće je u Bosni i Hercegovini za oblasti gastroenterologije, hepatologije, endoskopije, interventnog ultrazvuka i transplantacije jetre. U okviru rada obavlja se intenzivna naučno-istraživačka aktivnost, publikuju stručni radovi u vodećim svjetskim časopisima, a u toku 2 godine implementiran je „Pilot projekat prevencije kolorektalnog karcinoma“ za Federaciju BiH. Odjeljenje ima 39 bolesničkih kreveta sa jedinicom poluintenzivne njege, te sa jedinicom za interventni ultrazvuk. Odjeljenje za gastroenterologiju je u mogućnosti da pruži najmodernije dijagnostičke procedure iz oblasti gornje i donje gastrointestinalne endoskopije, te interventnog ultrazvuka.
Iz širokog dijapazona procedura izdvajamo interventnu endoskopiju, endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP), endoskopski ultrazvuk, endoskopiju video kapsulom i interventni ultrazvuk sa drenažnim postupcima. Na Odjeljenju za gastroenterologiju vrši se priprema bolesnika za transplantaciju jetre ( jedini u BiH), uz posttransplantacioni menadžment, što ga čini referentnim centrom za ovu oblast u BiH.

Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti još je jedna od metoda koja se u BiH izvodi jedino u našem centru. Potpomognut moćnom radiološkom, laboratorijskom i imunološkom dijagnostikom koju pruža JZU UKC Tuzla, Odjeljenje za gastroenterologiju je danas u stanju da uspješno dijagnosticira i tretira većinu bolesti digestivnog trakta.

 

ODJELJENJE ZA KARDIOLOGIJU
Mr.med.sci Elnur Smajić, internista kardiolog, šef Odjeljenja
Odgovorna sestra Odjeljenja: Azra Vrabac, diplomirana medicinska sestra
Prof. dr. med. sci. Fahir Baraković – internista kardiolog
Prim. dr. Anto Jurić – internista kardiolog
Prim.dr. Amira Bijedić, dr. med. sci. –internista kardiolog, klinički imunolog i alergolog
Prim. dr. Indira Karamujić – internista kardiolog
Dr. Edin Jašarević – internista
Dr Katarina Divković Dr.med.sci, internista
Dr Majda Isabegović, mr sci, internist,
Dr Larisa Hudić, Doc.med.sci, internist
Elektroakrdiografska dijagnostika (standardni EKG, uprosječeni EKG, 24-satni EKG, EKG u opterećenju),Vektorkardiogram, ultrazvuk srca, kateterizacija desnog i lijevog ventrikula, Transezofagusni UZ srca u pripremi srčanih mana za operativni zahvat.
Odjeljenje za kardiologiju raspolaže sa 60 bolesničkih postelja. Bavi se neinvazivnom dijagnostikom i liječenjem kardioloških oboljenja pomoću ergo testa, holtera i uz srca ,a od invazivnih metoda koristi transezofagusni UZ srca kojim se bolje vizueliziraju srčane strukture i nezaobilazna je metoda u pripremi srčanih mana za operativni zahvat, kao i za postoperativnu evaluaciju istih. Na odjeljenju radi 7 specijalista interne medicine, dva profesora interne medicine, 3 magistra, od čega je dvoje sa titulom evropskih kardiologa i jedno sa titulom felow. Svi specijalisti su aktivni članovi Udruženja kardiologa BIH, kao i Udruženja kardiologa Evrope i Svijeta. Odjeljenje je do sada učestvovalo na brojnim istraživačkim projektima, čiji su rezultati prezentovani u referentnim časopisima. U saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, 2003.godine, izdat je prvi uđbenik”Kardiologija”.Odjeljenje za kardiologiju organizovalo je 2003 .godine Kongres kardiologa BiH sa međunarodnim učešćem, dva međunarodna Simpozija i dva Stručna sastanka kardiologa BiH. U svom edukativnom programu Odjeljenje za kardiologiju organizuje UZ školu srca za specijaliste interne medicine BiH, kao i svoj kadar. Ovo je jedina škola UZ srca u BIH koja u kontinuitetu radi od 2002. godine.

 

ODJELJENJE ZA ENDOKRINOLOGIJU
Dr.med sci Jasna Merić-Šehić, internista endokrinolog, šef Odjeljenja
Odgovorna sestra Odjeljenja: Mersija Šljivić VSS
Prof. dr. med. sci. Midhat Hajder, internista
Dr. Salih Azapagić, mr sci internista
Dr. Lejla Jašarević,mr sci internista
Dr. Senada Husarić, internista
Dr Jasmina Pašić, mr sci, internist
Dr Enisa Alić, mr sci, internist
Dr.Dinka Begić specijalizanti
Dr Selma Hodžić Specijalizant
Dijagnostika i liječenje dijabetesa, Dijagnostika endokrinoloških poremećaja i poremećaja metabolozma, Dinamski i endokrinološki testovi u cilju dijagnostike bolesti hipofize, doštitnih žlijezda, nadbubrega, gonada
Rspolaže sa 30 bolesničkih kreveta.
Odjeljenje se bavi: dijagnostikom i liječenjem dijabetesa, dijagnostikom endokrinoloških poremećaja i poremećaja metabolozma, dijagnostikom bolesti hipofize, štitne i doštitnih žlijezda, nadbubrega, gonada ( osim bazalne hormonske dijagnostike izvode se i dinamski i endokrinološki testovi čije je izvođenje i interpletacija je u skladu sa vodičima Evropskog endokrinološkog udruženja). Na Odjeljenju radi pet specijalista interne medicine , dva subspecijalista endokrinologa, jedan docent i jedan profesor.

 

ODJELJENJE ZA NEFROLOGIJU, HEMODIJALIZU I TRANSPLANTACIJU
Prof. dr. med. sci. Enisa Mešić, internista nefrolog, šef Odjeljenja
Odgovorni tehničar Odjeljenja: Šefik Husić VSD
Prof. dr. med. sci. Emir Hodžić, internista nefrolog, šef odsjeka za transplantaciju
Lidija Tanasković Odg.sestra odsjeka za transplantaciju VSS
Dr. Mirza Atić, mr. med. sci., internista nefrolog, šef odsjeka za dijalizu
Tanja Mulić odg.sestra odsjeka za hemodijalizu VSS
Dr. Slobodan Lekić, mr. med. sci., internista, nefrolog
Rasema Srabović Odg.sestra odsjeka za nefrologiju VSS
Dr. Vildana Habul, mr. med. sci., internista
Dr. Mirna Alečković Halilović, Doc.med. sci, internista
Dr Alma Halilčević, mr sci, internist
Dr Amila Jašarević, specijalizant interne medicine
Dr Davor Trojak, mr sci, internist
Dr Maida Dugonjić, mr sci, internist
Dr. Adnan Altumbabić specijalizant
Dr.Naida Morić sekundarac
Liječenje svih oboljenja bubrega, Provođenje priprema i liječenje nekom od dijalitičkih metoda, Priprema i obrada bolesnika i potencijalnih davaoca za transplantaciju bubrega (kadaverična i sa živog davaoca) i provođenje posttransplantacijskog tretmana, Poslovi transplantacijskog informacionog centra, Ultrasonografska dijagnostika abdominalnih organa s posebnim osvrtom na organe urotrakta, Color Doppler bubrežnih atrija, Biopsija bubrega pod kontrolom ultrazvuka, Punkcija i evakuacija cista bubrega pod kontrolom ultrazvuka, Standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza, „Online“ hemodijafiltracija Intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza, Intermitentna, kontinuirana i ciklična peritonealna dijaliza, Hemoperfuzija, membranska terapeutska plazmafereza, Suha izolirana ultrafiltracija, Uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera
Odjeljenje raspolaže sa 27 bolesničkih postelja. Na Odjeljenju se liječe oboljeli od bolesti bubrega, provodi se priprema i liječenje nekom od dijalitičkih metoda, priprema i obrada bolesnika i potencijalnih davaoca za transplantaciju bubrega i provodi posttransplantacijski tretman.
Dijalizni centar je osnovan je 1970. godine u sklopu Internog odjela tadašnjeg RMC „Dr Mustafa Mujbegović“ u Tuzli kao treći otvoreni dijalizni centar u tadašnjoj Jugoslaviji. Od tada radi u kontinuitetu i zbrinjava sve hronične i akutne dijalizno-ovisne bubrežne bolesnike.Rade se sve metode vantjelesne cirkulacije u cilju liječenja akutnog i hroničnog bubrežnog zatajenja, akutnih egzogenih trovanja i ostalih teških sistemskih oboljenja i multiorganskih zatajenja: standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza , „online“ hemodijafiltracija, intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza intermitentna, kontinuirana i ciklična peritonealna dijaliza, membranska terapeutska plazmafereza hemoperfuzija, suha izolirana ultrafiltracija, uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera i vođenje Liste čekanja za bubrežnu transplanaciju.

U Odjeljenju se izvode i dijagnostičke i terapeutske procedure i to:
• Ultrasonografska dijagnostika abdominalnih organa s posebnim osvrtom na organe urotrakta;
• Color Doppler bubrežnih atrija;
• Biopsija bubrega pod kontrolom ultrazvuka;
• Punkcija i evakuacija cista bubrega pod kontrolom ultrazvuka.
Pod kontrolom ultrazvuka, uvode sve vrste centralnih venskih katetera, privremenih i trajnih, subklavijski, jugularni.
Na Odjeljenju za nefrologiju i hemodijalizu radi 10 lijekara specijalista, tri profesora i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te četiri magistra medicinskih nauka. Na Odjelu radi 37 educiranih medicinskih sestara, dva servisera dijalizne opreme i jedan administrativni radnik. Odjel za dijalizu redovno provodi kontinuiranu medicinsku edukaciju za sve zaposlene.

 

ODJELJENJE ZA REUMATOLOGIJU
Dr. Mario Križić,mr sci, internista, reumatolog šef Odjeljenja
Odgovorna sestra Odjeljenja:Lejla Hasanbašić, diplomirana medicinska sestra
Prof.dr.med.sci. Suada Mulić – Bačić, internista reumatolog
Dr. Alma Hajdarević, dr. med.sci., internista
Liječenje inflamatornih i degenerativnih oboljenja mišićno – koštanog sistema (reumatoidni artritis, psoriatski artritis, spondilartritisi, sistemski eritemski lupus i sistemska oboljenja vezivnog tkiva, teški oblici osteoporoze), Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog aparata, Punkcije zglobova pod kontrolom ultrazvuka, Intraartikularne, ekstraartikulame i kanalikularne infiltracije
Odjeljenje za reumatologiju kapaciteta je 24 bolesničke postelje .
U Odjeljenju za reumatologiju liječe se bolesnici sa inflmatornim i degenerativnim odoljenjima mišićnmo koštanog sistema, a najčešće hospitalizirani bolesnici su sa upalnim i sitemskim oboljenjima kao sto su reumatoidni artritis, psoriatski artritis, spondilartritisi, sistemski eritemski lupus i sistemska oboljenja vezivnog tkiva kao i bolesnici sa teškim oblicima osteoporoze. Tretiranje, praćenje i dijagnostika ovih bolesnika je praćene vrhunskom kliničkom dijagnostikom u smislu laboratorijske, imunološke, mikrobiološke, rengenološke dijagnostika kao i visoko stručnim kadrom. U Odjeljenju se obavlja ultrazvučna dijagnostika lokomotornog aparata, punkcije zglobova pod kontrolom ultrazvuka, intraartikularne, ekstraartikulame i kanalikulame infiltracije.
U dnevnoj bolnici reumatološkog odjeljenja bolesnici sa sistemskim bolestima vezivnog tkiva primaju pulsne doze ciklofosfamida, kao i cikličnu terapiju pamidronatom u liječenju teške osteoporoze sa prijetećim frakturama. Svakodnevno se vrši eukacija bolesnika o prihvatanju, ponašanju i liječenju postojećeg oboljenja, takođje se kontinuuirano obavlja fizikalna i krioterapija.
U odjeljenju se educiraju: specijalizanti, ljekari na pripravničkom stažu, studenti Medicinskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole, kao i učenici Srednje Medicinske škole.