KLINIKA ZA INTERNE BOLESTI-DJELATNOST

TRANSPLANTACIJSKI INFORMATIVNI CENTAR

TIC ima za cilj i prezentaciju razvoja transpnatacijske medicine u JZU UKC Tuzla. Aktivno se radi na formiranju jedinstvene liste čekanja i formiranju baze podataka za sve transplantirane pacijente. Uloga angažovanih u centru je i u koordinaciji saradnje i komunikaciji sa medicinskim centrima u regionu, kolegama i pacijentima. Transplantacijski informacioni centar koji radi od 1. oktobra 2008. godine oformljen je s ciljem stvaranja baze podataka, jezgra koje će sadržavati podatke iz oblasti transplatacijske medicine, uspostavljati kontakte i stvarati mrežu centara u kojima se radi transplantacijska medicina. Svrha rada centra je objediniti podatke iz svih segmenata transplantacijske medicine i učiniti ih dostupnim članovima transplantacijskog tima, što uz edukaciju kadrova u centrima u kojima se radi transplantacijska medicina predstavlja okosnicu razvoja transplantacijske medicine. Centar je opremljen računarom sa mogućnošću stalne konekcije kao i telefonskom linijom.

POLIKLINIKA
Čine je dnevna bolnica, 6 ambulanti, 7 kabineta i 2 savjetovališta

Odgovorna medicinska sestra: Almira Salkić, Dipl.med.sestra

 

DNEVNA BOLNICA

Dnevna bolnica na Klinici za interne bolesti primarno ima za cilj pružanje kompletne zdravstvene usluge u oblasti dijagnostike za sve građane, i kapaciteta je 6 kreveta. Formirana je s namjerom da se što ekonomičnije i brže obave dijagnostičke pretrage, bez dugog ležanja na Klinikama JZU UKC Tuzla. U dnevnoj bolnici organizovan je prihvat i 24 satna opservacija pacijenata.
Pacijenti u dnevnu bolnicu mogu doći sa uputnicom od ljekara porodične medicine ili opšte prakse, uputnicom ljekarske komisije, kao i pacijenti bez uputnice koji obavljene pretrage plačaju po usvojenom cjenovniku usluga. Uspostavljanje Dnevne bolnice na Klinici za interne bolesti od višestruke je koristi i za pacijente i u smislu ušteda koje se ostvaruju zbog skračenog vremena ležanja pacijenata u bolnici. Inače, u razvijenim evropskim zemljama koncept dnevne bolnice je veoma razvijen upravo zbog vrlo racionalnog trošenja sredstava u oblasti zdravstva i smanjenja velikih troškova koji nastaju višednevnim ležanjem pacijenata na klinikama. U dnevnoj bolnici Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla radi tim medicinskih stručnjaka. Svaki dan , u dnevnoj bolnici angažovano je 5 ljekara i medicnske sestre-tehničari. Princip rada zasnovan je na omogućavanju što brže dijagnostike i pretraga iz svih oblasti interne medicine za pacijente, koji u toku jednog dana obave niz specijalističkih pregleda, ultrazvučnih pregleda i kontrola i slično, uz konsultacije sa ljekarima r
azličitih specijalnosti i subspecijalnosti.

 

ODJELJENJE ZA INTENZIVNU TERAPIJU

Šef odjeljenja: Prim. dr. Esad Brkić specijalista interne medicine- kardiolog,

Odgovorna sestra odjeljenja: Jasmina Šehanović Dipl.med. sestra

Prim.dr . Hazim Tulumović – specijalista interne medicine- kardiolog

Doc.med.sci.dr Denis Mršić. – specijalista interne medicine- kardiolog

Mr.med sci dr. Edita Sijerčić – specijalista interne medicine

Dr Ammar Brkić specijalizant interne medicine

Dr.Emir Bećirović specijalizant interne medicine
Dr. Tarik Altumbabić sekundarac

Intenzivna terapija i njega, Obezbjeđenje centralnih venskih pristupa s hemodinamskim monitoringom, te stalni, kontinuirani monitoring uz ultrazvučnu dijagnostiku i praćenje.
Ultrazvuk abdomena i urotrakta, transtorakalna ehokardiografija, svi oblici prehrane (parenteralna, enteralna), mehanička ventilacijska podrška, Pace – maker stimulacija, elektrokardioverzija, kardiopulmonalna reanimacija.

Odjeljenje raspolaže s 14 bolesničkih postelja.

Odjeljenje se bavi racionalnom dijagnostikom i terapijom najtežih oboljenja u internoj medicini, uključujući prevashodno akutna, po život ugrožavajuća stanja, koja zahtijevaju intenzivan nadzor i terapiju i pojačanu medicinsku njegu.

Racionalna intenzivna dijagnostika i terapija uključuju: intenzivni nadzor i njegu bolesnika, sve oblike prehrane (parenteralna, enteralna), mehaničku ventilacijsku podršku, pace maker stimulaciju, elektrokardioverziju, obezbjeđenje centralnih venskih pristupa s hemodinamskim monitoringom, te stalni, krevetni kontinuirani monitoring uz ultrazvučnu dijagnostiku i praćenje. Osoblje Odjeljenja aktivno je uključeno u sve oblike kontinuirane edukcije svih profila medicinskih radnika, te u konsultativno-specijalističkoj službi i kardiološkoj dijagnostici.

Prosječno, godišnje, u Odjeljenju intenzivne njege s koronarnom jedinicom se liječi 1500-1800 bolesnika s prosječnim periodom liječenja od 3,0-3,5 dana.

 

ODJELJENJE ZA GASTROENTEROLOGIJU

Šef Odjeljenja: Doc.dr med.sc.Predrag Jovanović specijalista interne medicine

Odgovorna sestra odjeljenja: Denis Šabanović,diplomirana med.sestra /tehničar

Prof.dr. med. sci. Ervin Alibegović – specijalista interne medicine gastroenterohepatolog

Mr.med.sci Adnan Gegić specijalista interne medicine

Mr.med.sci Alma Sušić, specijalista interne medicine

Dr. Nataša Križić,specijalista interne medicine -gastroenterolog

Mr. mrd. sci Samra Iljazović, specijalista interne medicine

Doc.dr.med.sci, internist Mirela Bašić-Denjalić specijalista interne medicine

Dr Ismar Hasukić, specijalista interne medicine

Dr Majda Mehmedović, specijalista interne medicine

Dr Emir Tulumović – specijalizant interne medicine
Dr Selma Hodžić specijalizant interne medicine
Dr,Faris Odobašić – specijalizant interne medicine
Dr.Belma Karić – specijalizant interne medicine
Dr.Amar Habibović -specijalizant

Endoskopske rutinske i hitne procedure digestivnog traktaInterventne endoskopske procedure, Endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP), Endoskopska papilotomija, balon dilatacija, ekstrakcija kamenaca, implantacija endoproteza, Endoskopski ultrazvuk, Endoskopija video kapsulom, Interventni ultrazvuk sa drenažnim postupcima.

Dijagnostička laparoskopija, Biopsija pod kontrolom ultrazvuka, Priprema bolesnika za transplantaciju jetre (kadaverična i sa živog davaoca), tretman bolesnika u posttransplantacionom periodu, Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti.

Vodeće je u Bosni i Hercegovini za oblasti gastroenterologije, hepatologije, endoskopije, interventnog ultrazvuka i transplantacije jetre. U okviru rada obavlja se intenzivna naučno-istraživačka aktivnost, publikuju stručni radovi u vodećim svjetskim časopisima, a u toku 2 godine implementiran je „Pilot projekat prevencije kolorektalnog karcinoma“ za Federaciju BiH.
Odjeljenje ima 39 bolesničkih kreveta sa jedinicom poluintenzivne njege, te sa jedinicom za interventni ultrazvuk. Odjeljenje za gastroenterologiju je u mogućnosti da pruži najmodernije dijagnostičke procedure iz oblasti gornje i donje gastrointestinalne endoskopije, te interventnog ultrazvuka.

Iz širokog dijapazona procedura izdvajamo interventnu endoskopiju, endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP), endoskopski ultrazvuk, endoskopiju video kapsulom i interventni ultrazvuk sa drenažnim postupcima. Na Odjeljenju za gastroenterologiju vrši se priprema bolesnika za transplantaciju jetre ( jedini u BiH), uz posttransplantacioni menadžment, što ga čini referentnim centrom za ovu oblast u BiH.
Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti još je jedna od metoda koja se u BiH izvodi jedino u našem centru. Potpomognut moćnom radiološkom, laboratorijskom i imunološkom dijagnostikom koju pruža JZU UKC Tuzla, Odjeljenje za gastroenterologiju je danas u stanju da uspješno dijagnosticira i tretira većinu bolesti digestivnog trakta.

 

ODJELJENJE ZA KARDIOLOGIJU

Šef odjeljenja:  Mr.med.sci Elnur Smajić, internista specijalista interne medicine kardiolog

Odgovorna sestra Odjeljenja: Ermin Baćić, dipl.med.tehničar

Prim.dr. Amira Bijedić, dr. med. sci. –specijalista interne medicine, kardiolog, klinički imunolog i alergolog

Prim. dr. Indira Karamujić – specijalista interne medicine- kardiolog

Dr. Edin Jašarević – specijalista interne medicine

Doc.med.sci Katarina Kovačević specijalista interne medicine

Dr.med. Sci. Maida Kovačević, specijalista interne medicine
Dr.med.sci .Mirsad Selimović specijalista interne medicine

Doc.med.sci Larisa Hudić- Dizdarević, specijalista interne medicine – kardiolog
Doc.med.sci Danijela Lončar – specijalista interne medicine
Dr.Irma Bijedić specijalista interne medicine
Dr.Begajeta Čaušević – specijalizant
Elektroakrdiografska dijagnostika (standardni EKG, uprosječeni EKG, 24-satni EKG, EKG u opterećenju),Vektorkardiogram, ultrazvuk srca, kateterizacija desnog i lijevog ventrikula, Transezofagusni UZ srca u pripremi srčanih mana za operativni zahvat.

Odjeljenje za kardiologiju raspolaže sa 60 bolesničkih postelja. Bavi se neinvazivnom dijagnostikom i liječenjem kardioloških oboljenja pomoću ergo testa, holtera i uz srca ,a od invazivnih metoda koristi transezofagusni UZ srca kojim se bolje vizueliziraju srčane strukture i nezaobilazna je metoda u pripremi srčanih mana za operativni zahvat, kao i za postoperativnu evaluaciju istih. Na odjeljenju radi 7 specijalista interne medicine, dva profesora interne medicine, 3 magistra, od čega je dvoje sa titulom evropskih kardiologa i jedno sa titulom felow. Svi specijalisti su aktivni članovi Udruženja kardiologa BIH, kao i Udruženja kardiologa Evrope i Svijeta.
Odjeljenje je do sada učestvovalo na brojnim istraživačkim projektima, čiji su rezultati prezentovani u referentnim časopisima. U saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, 2003.godine, izdat je prvi uđbenik ”Kardiologija”.Odjeljenje za kardiologiju organizovalo je 2003 .godine
Kongres kardiologa BiH sa međunarodnim učešćem, dva međunarodna Simpozija i dva Stručna sastanka kardiologa BiH. U svom edukativnom programu Odjeljenje za kardiologiju organizuje UZ školu srca za specijaliste interne medicine BiH, kao i svoj kadar. Ovo je jedina škola UZ srca u BIH koja u kontinuitetu radi od 2002. godine.

 

ODJELJENJE ZA ENDOKRINOLOGIJU

Šef odjeljenja: Dr.med sci Jasna Šehić -Merić , specijalista interne medicine endokrinolog,

Odgovorna sestra: Odjeljenja:Hidžeta Turatović Dipl.med.sestra

Prof. dr. med. sci. Midhat Hajder, specijalista interne medicine – endokrinolog
Dr.med. sci Salih Azapagić, specijalista interne medicine
Primarijus Mr med.sci Lejla Jašarević, specijalista interne medicine -endokrinolog
Mr med.sci,Jasmina Pašić, specijalista interne medicine

Mr.med. Sci. Enisa Alić, specijalista interne medicine

Dr.Dinka Begić specijalizant interne medicine
Dr.Alma Smajilović-Halilbašić specijalizant interne medicine
Dr.Nadina Avdić Jahić-sekundarac
Dr.Asja Omerčehajić-sekundarac

Dijagnostika i liječenje dijabetesa, Dijagnostika endokrinoloških poremećaja i poremećaja metabolozma, Dinamski i endokrinološki testovi u cilju dijagnostike bolesti hipofize, doštitnih žlijezda, nadbubrega, gonada.

Rspolaže sa 30 bolesničkih kreveta.

Odjeljenje se bavi: dijagnostikom i liječenjem dijabetesa, dijagnostikom endokrinoloških poremećaja i poremećaja metabolozma, dijagnostikom bolesti hipofize, štitne i doštitnih žlijezda, nadbubrega, gonada ( osim bazalne hormonske dijagnostike izvode se i dinamski i endokrinološki testovi čije je izvođenje i interpletacija je u skladu sa vodičima Evropskog endokrinološkog udruženja).
Na Odjeljenju radi 6 specijalista interne medicine od toga 1 profesor, 2 doktora nauka , 3 magistra med.nauka 3subspecijalista endokrinologa.

 

ODJELJENJE ZA NEFROLOGIJU, HEMODIJALIZU I TRANSPLANTACIJU

Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Enisa Mešić, specijalista interne medicine- nefrolog,

Odgovorni sestra odjeljenja: Lidija Tanasković Dipl.med.sestra
Šef odsjeka za nefrologiju:  Prof.med. sci. Denijal Tulumović specijalista interne medicine – nefrolog
Odg.sestra odsjeka za nefrologiju:  Rasema Srabović Dipl.med.sestra

Šef odsjeka za transplantaciju:  Prof. dr. med. sci. Mirna Alečković-Halilović, specijalista interne medicine- nefrolog,

Odg.sestra odsjeka za transplantaciju: Asmira Mehmedović Dipl.med.sestra
Šef odsjeka za dijalizu: Mr. med. sci. Mirza Atić specijalista interne medicine- nefrolog,

Odg.sestra odsjeka za hemodijalizu: Tanja Mulić Dipl.med.sestra
Prof.med.sci. Emir Hodžić specijalista interne medicine-nefrolog
Mr. med. sci. Slobodan Lekić, specijalista interne medicine- nefrolog
Dr.med. sci. Alma Halilčević specijalista interne medicine

Dr. Amila Jašarević, specijalista interne medicine
Mr.med. sci. Davor Trojak specijalista interne medicine
Mr.med.sci. Maida Dugonjić specijalista interne medicine

Dr. Adnan Altumbabić specijalizant interne medicine

Dr.Naida Morić specijalizant interne medicine
Dr. Mirha Pjanić – specijalizant interne medicine
Dr. Alma Klapić sekundarac

Liječenje svih oboljenja bubrega, Provođenje priprema i liječenje nekom od dijalitičkih metoda, Priprema i obrada bolesnika i potencijalnih davaoca za transplantaciju bubrega (kadaverična i sa živog davaoca) i provođenje posttransplantacijskog tretmana, Poslovi transplantacijskog informacionog centra, Ultrasonografska dijagnostika abdominalnih organa s posebnim osvrtom na organe urotrakta, Color Doppler bubrežnih atrija, Biopsija bubrega pod kontrolom ultrazvuka, Punkcija i evakuacija cista bubrega pod kontrolom ultrazvuka, Standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza, „Online“ hemodijafiltracija Intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza, Intermitentna, kontinuirana i ciklična peritonealna dijaliza, Hemoperfuzija, membranska terapeutska plazmafereza, Suha izolirana ultrafiltracija, Uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera.

Odjeljenje raspolaže sa 27 bolesničkih postelja.
Na Odjeljenju se liječe oboljeli od bolesti bubrega, provodi se priprema i liječenje nekom od dijalitičkih metoda, priprema i obrada bolesnika i potencijalnih davaoca za transplantaciju bubrega i provodi posttransplantacijski tretman.

Dijalizni centar je osnovan je 1970. godine u sklopu Internog odjela tadašnjeg RMC „Dr Mustafa Mujbegović“ u Tuzli kao treći otvoreni dijalizni centar u tadašnjoj Jugoslaviji. Od tada radi u kontinuitetu i zbrinjava sve hronične i akutne dijalizno-ovisne bubrežne bolesnike.Rade se sve metode vantjelesne cirkulacije u cilju liječenja akutnog i hroničnog bubrežnog zatajenja, akutnih egzogenih trovanja i ostalih teških sistemskih oboljenja i multiorganskih zatajenja: standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza , „online“ hemodijafiltracija, intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza intermitentna, kontinuirana i ciklična peritonealna dijaliza, membranska terapeutska plazmafereza hemoperfuzija, suha izolirana ultrafiltracija, uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera i vođenje Liste čekanja za bubrežnu transplanaciju.
U Odjeljenju se izvode i dijagnostičke i terapeutske procedure i to:

  • Ultrasonografska dijagnostika abdominalnih organa s posebnim osvrtom na organe urotrakta;
  • Color Doppler bubrežnih atrija;
  • Biopsija bubrega pod kontrolom ultrazvuka;
  • Punkcija i evakuacija cista bubrega pod kontrolom ultrazvuka.

Pod kontrolom ultrazvuka, uvode sve vrste centralnih venskih katetera, privremenih i trajnih, subklavijski, jugularni.

Na Odjeljenju za nefrologiju i hemodijalizu radi 10 lijekara specijalista, 4 profesora i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 1 doktor medicinskih nauka , 4 magistra medicinskih nauka te 1 specijalista interne medicine.
Na Odjelu radi 37 educiranih medicinskih sestara, dva servisera dijalizne opreme i jedan administrativni radnik. Odjel za dijalizu redovno provodi kontinuiranu medicinsku edukaciju za sve zaposlene.

 

ODJELJENJE ZA REUMATOLOGIJU

Šef odjeljenja:  Mr. med.sci Mario Križić specijalista interne medicine -reumatolog

Odgovorna sestra odjeljenja: Lejla Hasanbašić, dipl. medicinska sestra

Dr.med.sci. Alma Hajdarević specijalista interne medicine
Dr.Maida Skokić specijalizant interne medicine
Dr.Alma Šerak Tokić specijalizant interne medicine
Dr.Vedrana Alikadić specijalizant interne medicine

Liječenje inflamatornih i degenerativnih oboljenja mišićno – koštanog sistema (reumatoidni artritis, psoriatski artritis, spondilartritisi, sistemski eritemski lupus i sistemska oboljenja vezivnog tkiva, teški oblici osteoporoze), Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog aparata, Punkcije zglobova pod kontrolom ultrazvuka, Intraartikularne, ekstraartikulame i kanalikularne infiltracije.

Odjeljenje za reumatologiju kapaciteta je 24 bolesničke postelje.

U Odjeljenju za reumatologiju liječe se bolesnici sa inflmatornim i degenerativnim odoljenjima mišićnmo koštanog sistema, a najčešće hospitalizirani bolesnici su sa upalnim i sitemskim oboljenjima kao sto su reumatoidni artritis, psoriatski artritis, spondilartritisi, sistemski eritemski lupus i sistemska oboljenja vezivnog tkiva kao i bolesnici sa teškim oblicima osteoporoze.
Tretiranje, praćenje i dijagnostika ovih bolesnika je praćene vrhunskom kliničkom dijagnostikom u smislu laboratorijske, imunološke, mikrobiološke, rengenološke dijagnostika kao i visoko stručnim kadrom. U Odjeljenju se obavlja ultrazvučna dijagnostika lokomotornog aparata, punkcije zglobova pod kontrolom ultrazvuka, intraartikularne, ekstraartikulame i kanalikulame infiltracije.

U dnevnoj bolnici reumatološkog odjeljenja bolesnici sa sistemskim bolestima vezivnog tkiva primaju pulsne doze ciklofosfamida, kao i cikličnu terapiju pamidronatom u liječenju teške osteoporoze sa prijetećim frakturama.
Svakodnevno se vrši eukacija bolesnika o prihvatanju, ponašanju i liječenju postojećeg oboljenja, takođje se kontinuuirano obavlja fizikalna i krioterapija.

U odjeljenju se educiraju: specijalizanti, ljekari na pripravničkom stažu, studenti Medicinskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole, kao i učenici Srednje Medicinske škole.