Načelnik: Doc.dr. med sci Mustafa Tabaković

Glavna medicinska sestra: Dipl med sestra Hatidža Jamaković

Medicinski tehničar za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju: Anes Hadžiefendić, mr. sc. zdravstvenih nauka

Kontakt:

tel.00 387 35 303 167
00 387 35 303 154

fax. 00 387 35 303 172

e-mail: info@ukctuzla.ba

 

Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 29 kreveta, Poliklinika za kardiovaskularnu hirurgiju, dvije Operacione sale.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema;
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema;
 • Savremene terapijske procedure iz oblasti kardiohirurgije i vaskularne hirurgije
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova;

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za kardiohirurgiju
 • Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju
 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju i kardioanesteziju

POLIKLINIKA ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU

 • Prijemna ambulanta
 • Ambulanta za kardiovaskularnu hirurgiju
 • Ambulanta za kardioanesteziju

 

KADROVSKA STRUKTURA
Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju je uposleno 69 uposlenika:

17 doktora

3 subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije

2 specijalista kardiovaskularne hirurgije
5 specijalista anestezije sa reanimatologijom
1 subspecijalista kardiologije

5 doktora na specijalizaciji
1 doktora medicine,

od čega:

1 profesor

3 docenta

4 magistra nauka

3 primarijusa

51 medicinskih sestara/tehničara

od čega:

1 magistar zdravstvenih nauka

13 medicinskih sestara/tehničara sa VSS

1 medicinska sestra VŠS

36 medicinska sestra/tehničar SSS

1 ekonom

 

Odjeljenje za kardiohirurgiju i Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju
Šef Odjeljenja za kardihirurgiju:
Mr sc dr Alen Hajdarević, specijalista kardiovaskularne hirurgije
Šef Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju:
Prim. Doc dr med sc Dragan Piljić, specijalista opće hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije.
Ljekari: Mr. sc. dr. Azur Azabagić, specijalista opće hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije; Dr Mediha Selesković, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije; Doc.dr med. sc. Harun Avdagić, specijalista opće hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije; Dr Nail Šehić, doktor na specijalizaciji; Dr Tarik Bakalović, doktor na specijalizaciji; Dr Amar Skakić, doktor na specijalizaciji, Dr Mirza Tokić, doktor medicine.

Odgovorna sestra Odjeljenja: Dipl med. sestra Emira Prlja
Kontakt telefon: +387 35 303 214, 303 149, 303 164

Djelatnost Odjeljenja:
– Konzervativni tretman pacijenata oboljelih od bolesti vaskularnog sistema

– Hirurški tretman pacijenata sa oboljenjima/povredama krvnih sudova:

 • femoropoplitealni bypass/rekonstrukcija
 • aortobifemoralni bypass/rekonstrukcija
 • ilicofemoralni bypass/rekonstrukcija
 • femorodistalni bypass/rekonstrukcija
 • karotikosubkvalijalni bypass/rekonstrukcija
 • hirurški tretman aneurizmi abdominalne aorte i drugih magistralnih artetija (osim intrakranijalnih)
 • hirurški tretman stenoze karotidnih arterija
 • aneurizmektomije
 • embolektomije
 • rekonstrukcije krvnih sudova nakon povrede
 • ugradnja/zatvaranje AV fistule
 • hirurški tretman varikoznih vena itd…

Hirurški tretman pacijentima sa oboljenjima srca i velikih krvnih sudova:

 • CABG – ugradnja aortokoronarnog bypassa
 • CABG sa operacijom karotidnih arterija
 • Zamjena valvule
 • Reparacija valvule
 •  Zamjena jedne i reparacija jedne valvule
 • CABG sa zamjenom ili reparacijom valvule
 • Disekcija/aneurizma ascedentne aorte i luka aorte
 • Bentall procedura
 • Tumori srca
 •  Aneurizma ventrikla
 •  Zamjena ascedentne aorte i aortnog luka
 • Hirurško zatvaranje ASD-a ili VSD-a

Postoperativni tretman pacijenata sa oporavkom .

Edukacija kadrova iz oblasti vaskularne i kardiohirurgije.

 

Odjeljenje za intenzivnu terpiju i kardioanesteziju
Šef odjeljenja: Prof.dr.med sci. Alisa Krdžalić, specijalista anestezije i reanimacije

Ljekari: Prim.dr Mirsada Selimović, specijalista anestezije i reanimacije; Dr. Almir Kusturica, specijalista anestezije i reanimacije; Mr.med sci. Jasmina Kovčić, specijalista anestezije i reanimacije; Mr.med sci. Lejla Selimović-Čeke, specijalista anestezije i reanimacije; Dr Ema Tahto, doktor na specijalizaciji; Dr Maida Sarajčić, doktor na specijalizaciji.

Odgovorna sestra-trehničar Odjeljenja za intenzivnu terapiju:Medicinski tehničar Jasmin Trumić

Kontakt telefon: +387-5-303-353; 303-156; 303 254; 303 138

 

Djelatnost Odjeljenja:

 • preoperativna anesteziološka evaluacija i priprema pacijenta za različite vrste elektivnih i urgentnih kardiohirurških i vaskularnih operativnih zahvata
 • preoperativni tretman teškog kongestivnog srčanog popuštanja
 • anesteziološki tretman i zbrinjavanje urgentnih kardiovaskularnih stanja
 • provođenje osnovnih i uznapredovalih mjera kardiopulmonalne reanimacije za vitalno ugrožene pacijente
 • anersteziološki tretman kardiohirurških pacijenata sa i bez upotrebe kariopulmonalnog by-pass-a
 • perioperativne procedure vezane za izvođenje i praćenje dubokog hipotermnog cirkulatornog aresta (DHCA)
 • perioperativni invazivni i neinvazivni monitoring pacijenta
 • perioperativna i postoperativna invazivna hemodinamska dijagnostika i odgovarajuća terapija
 • perioperativno i postoperativno kolektiranje i zbrinjavanje krvnih produkata (Cell savage)
 • postoperativna intenzivna terapija i njega uz primjenu visokosofisticiranih terapijskih i dijagnostičkih procedura: kontinuirani invazivni i hemodinamski monitoring pacijenta; fiberoptička dijagnostička i terapijska bronhoskopija,perkutana traheostomija, implantacija privremenog pace maker-a; plasiranje i praćenje intraaotralne balon kontrapulsirajuće pumpe (IABP); protekcija moždanog oštećenja;izvođenje barbituratne kome; postoperativno transfuzijsko liječenje

 

Poliklinika za kardiovaskularnu hirugiju
Odgovorna sestra Poliklinike za kardiovaskularnu hirurgiju:Dipl.med.sestra Melika Mujabašić

Sestre: Dipl. med. sestra Sadeta Okanović; medicinska sestra Devleta Alibašić

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: +387 35 303 153

Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata 7 dana u sedmici

Elektivni pacijenti: prijemi 08-09 sati (pon-pet)

Ambulantni pregledi: 09-12 sati (pon-pet), petkom pregledi operisanih pacijenata i hitni pacijenti

Napomena: Pregledi se ne zakazuju

 

Djelatnost ambulante:

 • prijemi elektivnih i urgentnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi kardiovaskularnog hirurga
 • previjanje / vađenje konaca
 • tretman i prijem urgentnih pacijenata
 • pratnja urgentnih pacijenata radi daljih dijagnostičkih procedura

 

OPERACIONI BLOK
Telefon: +387 35 303 212; 303 211

Odgovorna sestra – instrumentarka: Dipl. med. sestra Nermina Džambić

Odgovorni medicinski tehničar –anestetičar: Dipl med tehničar Dževdet Džambić

Odgovorni medicinski tehničar – perfuzionista: Dipl med. tehničar Almir Bundić

 

KNJIGE I UDŽBENICI U ČIJEM SU PISANJU UČESTVOVALI UPOSLENICI KLINIKE

 • Osnovni principi anestezije i intenzivnog liječenja. Alisa Krdžalić i suradnici, OFF set, Tuzla, 2016. god
 • Pneumotoraks, klinički oblici liječenje. Goran Krdžalić i suradnici, Ars grafika, Tuzla, 2011. god