Načelnik: V.d. Doc.dr.sc. Almir Salkić dr.med, Orl specijalista

Glavna medicinska sestra: Amela Suljendić, diplomirana medicinska sestra

Poslovi poboljšanja kvaliteta i edukacija: Vedat Muradbegović dipl.med.tehničar

Kontakt:

e-mail: info@ukctuzla.ba

tel.: 00 387 35 303 231, 00 387 35 303 208
fax.: 00 387 35 250 474

DJELATNOST KLINIKE:

Dijagnostika, operativno i medikamentozno liječenje većine oboljenja uha, grla i nosa, lica,  paranazalnih sinusa.

Zbrinjavanje traume lica, vrata, nosa, uha i grla i paranazalnih sinusa.

Rehabilitacija sluha i govora.

Ugradnja kohelarnih i drugih slušnih implantata.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA
ORL POLIKLINIKA

Odgovorna sestra Poliklinike: Dženana Srabović, dipl.med.setra

 

Ambulante:

 • Prijemna ambulanta
 • Otorinolaringološka ambulanta
 • Audiološka ambulanta

Kabineti:
Kabinet za videostroboskopiju
Radno vrijeme: Utorak/Četvrtak 12 – 15 SATI
Kabinet za rinomanometriju
Radno vrijeme: Srijeda 13 – 15 SATI
Kabinet za ultrazvuk
Radno vrijeme: Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30 – 12 SATI
Kabinet za fiberoptički endonazalni pregled
Radno vrijeme: Ponedeljak/Petak 13 – 15 SATI

Informacije se mogu dobiti na broj telefona: 035/ 303-264, 035/ 303-259

 

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za otorinolaringologiju
 • Audiološko – fonijatrijsko odjeljenje

 

OPERACIONI BLOK

Dvije operacione sale, 1 sala za endoskopske intervencije

Odgovorna sestra: Mirela Škripić, dipl. med. sestra

 

KADROVI
Ukupan broj uposlenika – 44

Ljekara subspecijalista -1

Ljekara specijalista – 7

Ljekara na specijalizaciji – 4
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom- 7

Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom- 22

Nemedicinskih radnika – 4
Šest  ljekara je angažovano na Medicinskom fakultetu u nastavnom procesu: 1 redovni profesor, 1 vanredni profesor, 2 docenta, 2 viša asistenata, 1 diplomirana medicinska sestra angažovana kao stručnjak iz praxe na Medicinskom fakultetu-odsjek Zdravstvenih studija

 

ODJELJENJE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

Šef Odjeljenja:  Dr. Emir Šehanović, specijalista ORL

Odgovorna medicinska sestra: Padžić Admira, dipl. med. sestra

Svakodnevni rad na odjeljenju podrazumijeva aktivnosti usmjerene na dijagnostiku i liječenje: oboljenja uha (upale, tumori, oštećenja sluha), oboljenja nosa i paranazalnih šupljina, oboljenja ždrijela i grkljana (tonzilitisi, urođene i stečene anomalije, maligna oboljenja). U tom pravcu preduzimaju se sljedeće dijagnostičke procedure: ORL pregled, ultrazvučni pregled vrata, rinomanometrija, videostroboskopija.
Nakon uspostavljanja dijagnoze, pristupa se (u zavisnosti od stanja pacijenta) konzervativnom, farmakološkom ili hirurškom liječenju oboljenja. Kod hirurškog liječenja oboljenja uposlenici klinike su osposobljeni za uspješno izvođenje većine operacijskih zahvata koji se izvode na klinikama ovog ranga u okruženju. Kod liječenja oboljenja paranazalnih sinusa, koristi se sinusna endoskopska hirurgija (FESS).

 

AUDIOLOŠKO-FONIJATRIJSKO ODJELJENJE

Šef Odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Fuad Brkić, specijalista ORL- subspecijalista audiolog

Odgovorna medicinska sestra: Alija Suljagić, dipl.med.tehničar

Svakodnevni poslovi na odjeljenju podrazumjevaju rad sa osobama oštećenog sluha i govora, što se odnosi na dijagnostičke i terapijske procedura kod ovakvih stanja: audiometrija (tonska i govorna), timpanometrija, ispitivanje akustičkih refleksa, ispitivanje evociranih slušnih potencijala moždanog debla, ispitivanje otoakustičkih emisija, akustička analiza glasa, te rehabilitacija sluha i govora (slušna pomagala, kohlearni implantati, govorne proteze).
Isto tako, pacijenti koji boluju od vertiginoznog sindroma, tinnitusa (zujanja u ušima), su predmet dijagnoze i tretmana na ovom odjeljenju, a u tom pravcu se poduzimaju sljedeće procedure: videookulografsko testiranje (spontani nistagmus, pozicioni nistagmus, rotacijski nistagmus, cervikalni nistagmus), kalorijsko testiranje vestibularnog aparata, balansni testovi, vestibularne rehabilitacijske vježbe.

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Klinike

 1. Otorinolaringologija za studente Medicinskog fakulteta Beograd/Zagreb: Medicinska knjiga,  1990.
 2. Slušna pomagala. Tuzla: Print-Com, 2001.
 3. Zaštita razvojnog doba. Tuzla: Bosanska riječ, 2004.
 4.  Audiologija. Tuzla, Harfo-graf, 2005.
 5. Praktikum iz audiologije. Tuzla, Harfo-graf, 2005.
 6. Praktikum iz otorinolaringologije. Sarajevo, Arka Press, 2006.
 7. Rehabilitacija djece sa ugrađenim kohlearnim implantatom. Sarajevo, Grafika ŠARAN, 2007.
 8. Alergijski rinitis: Dijagnoza i liječenje. Tuzla, Harfo-graf, 2008.
 9. Slušni aparati. Tuzla, Harfo-graf, 2008.
 10. Alergijski rinitis u djece. Tuzla, Harfo-graf, 2009.
 11. Alergijski rinitis i astma. Tuzla, Harfo-graf, 2010.
 12. Disfagija: uzroci, dijagnoza, tretman i rehabilitacija. Tuzla, Harfo-graf, 2010.
 13. Otorinolaringologija i pridružena njega. Panevropski Univerzitet APEIRON, 2012.
 14. Praktična otorinolaringologija. Tuzla, Harfo-graf, 2014.

Projekti

 1. «Dr. Speech Package-poboljšanje kvaliteta praktične nastave za studente Defektološkog fakulteta». World University Service- Austrian Committee SSP 4/II No. 7686/99.
 2. «eLearning Distant Learning Programme»- WUS Austria. Project No.: DL2003-01. Univerzitetski centar za razvoj daljinskog učenja.
 3. „Screening mutacija gena za connexin 26 (GJB2) i connexin 30 (GJB6) u populaciji Tuzlanskog kantona“.  Vlada Tuzlanskog kantona, Odluka br. 02/1- od 19.12.2007.
 4. „Otvoreno multicentrično kliničko ispitivanje efikasnosti i sigurnosti primjene lijeka Lysobact u liječenju i prevenciji postoperativnih komplikacija nakon tonzilektomije“.  Istraživački projekat kompanije „Bosnalijek“ proveden 2008.-2009. godine.
 5. “A Phase III, Open-Labeled, Randomized, Multi-Center Study of Effects of Leucocyte Interleukin, Injection (Multikine) Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell carcinoma of the Oral Cavity/soft Palate Versus Standard of Care Only” (Započet projekat).
 6. „Jednogodišnja studija za procjenu efikasnosti i bezbjednosti ALK imunoterapije u obliku tableta protiv alergije na grinje iz kućne prašine kod bolesnika sa alergijskim rinitisom izazvanima grinjama iz kućne prašine“ (MT-06).
 7. Projekat kohlearne implantacije na klinici (od 2001).

 

 

Tuzlanska ORL škola više