V:D Načelnika:Doc. dr. med. sc. Lejla Osmančević,pedijatar
Glavna medicinska sestra-tehničar: Mr.sc. Rasema Šiljegović, diplomirana medicinska sestra
Medicinska sestra-tehničar za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju: Indira Đapo, diplomirana medicinska sestra
Sekretar: Jasmina Koler
Kontakt: tel: 00 387 35  30 37 02 ili 00 387 35  30 37 32
fax: 00 387 35  30 37 30
e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST KLINIKE:

Osnovna djelatnost je bolničko liječenje pacijenata od 0 – 15 godina života  na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite kroz dijagnostiku, tretman, hirurško liječenje i zdravstvenu njegu pacijenata. Svakodnevna djelatnost zaposlenih u klinici se odvija kroz rad u polikliničkom dijelu koji čine specijalističke ambulante, savjetovališta i kabineti, te kroz rad na kliničkim odjeljenjima. Osim dijagnostikom i liječenjem uposlenici Klinike za dječije bolesti se bave i prevencijom oboljenja u dječijoj dobi kroz promociju dojenja, zdrave ishrane, zdravih životnih navika, savjetovalište za dijabetes, astma školu i primjenu monoklonskih antitijela. U preventivnoj djelatnosti posebno mjesto zauzima Laboratorij za rano otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti, koji je referentni centar za Federaciju BiH.
Da bi se obezbijedio kvalitet u radu i razvoj prakse zdravstveni radnici permanentno učestvuju u edukacijama i stručnim usavršavanjima. Klinika za dječije bolesti  je nastavno-naučna baza fakultetima i školama medicinskog usmjerenja. Vrši se  obuka pripravnika svih profila zdravstvene struke kao i specijalizacije iz određenih medicinskih disciplina.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

PEDIJATRIJSKA POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM

 

AMBULANTE:

 • Prijemna ambulanta sa dnevnom bolnicom
 • Ambulanta za dječiju hirurgiju
 • Ambulanta za endokrinologiju i bolesti metabolizma
 • Ambulanta za gastroenterologiju
 • Ambulanta za hematologiju
 • Ambulanta za kardiologiju
 • Ambulanta za medicinsku genetiku
 • Ambulanta za nefrologiju
 • Ambulanta za neonatologiju
 • Ambulanta za neurologiju
 • Ambulanta za onkologiju
 • Ambulanta za pulmologiju
 • Ambulanta za reumatologiju, imunologiju i alergologiju
 • Ambulanta za rani rast i razvoj

 

SAVJETOVALIŠTA:

 • Savjetovalište za promociju dojenja
 • Savjetovalište za dijabetes
 • Savjetovalište za ishranu
 • Savjetovalište za astmu

 

KABINETI:

 • Kabinet za UZ (UZ abdomena, urotrakta, srca, štitnjače, mozga)
 • Kabinet za EEG
 • Kabinet za endoskopiju
 • Respiratorni kabinet

 

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu
 • Odjeljenje za poluintenzivnu njegu
 • Odjeljenje za dječiju hirurgiju
 • Odjeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i genetiku
 • Odjeljenje za gastroenterologiju i mliječna kuhinja
 • Odjeljenje za hematologiju i onkologiju
 • Odjeljenje za neonatologiju
 • Odjeljenje za neurologiju
 • Odjeljenje za nefrologiju
 • Odjeljenje za reumatologiju, alergologiju i imunologiju
 • Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju

OPERACIONI BLOK

 

KADROVI

Ukupan broj zaposlenika – 131
Ljekar subspecijalista – 11
Ljekar specijalista – 23
Ljekar na specijalizaciji – 1
Doktor medicine – 3
Medicinska sestara sa visokom zdravstvenom školom – 20
Medicinska sestara sa srednjom medicinskom školom – 68
Defektolog-logoped – 1
Defektolog-somatoped – 1
Biolog – 1
Nemedicinski radnik – 2