v.d. Načelnika: Prim.prof.dr med.sc Dilista Piljić
Glavna medicinska sestra: Amira Zonić, dipl.med.sestra
Sekretar: Refija Požegić
Poslovi poboljšanja kvaliteta i edukacija: Raza Smajić, mr.zdravstvene njege i menadžmenta
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 170
tel.: 00 387 35 303 141
fax.: 00 387 35 303 480

Kliniku čini 6 odjeljenja sa ukupnim brojem kreveta 60, Dnevna bolnica, dvije ambulante, 9 kabineta

DJELATNOST KLINIKE:
Osnovna djelatnost Klinike je stručna, naučna i edukacijska iz oblasti infektivnih oboljenja.
U Klinici se obavlja prijem, dijagnostika i terapija infektivnih bolesti preko ambulantno polikliničkog rada (uključujući kabinetski i rad u savjetovalištima), hospitalnog, te konzilijarno konsultativne službe. Klinika se bavi i istraživačkim radom te edukacijom kadra.

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od zaraznih oboljenja
 • Pregled, observacija i tretman u Dnevnoj bolnici
 • Poluintenzivna njega
 • Liječenje oboljenja CNS-a
 • Liječenje akutne respiratorne infekcije
 • Liječenje AIDS-a
 • Liječenje hepatitisa
 • Liječenje akutnih uroloških infekcija i febrilnih stanja
 • Liječenje crijevnih infekcija
 • Skrining za B, C hepatitis i AIDS
 • Vakcinacija bolesnika i uposlenika Ustanove

Klinika za zarazne bolesti je nastavna baza Medicinskog fakulteta, Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Tuzli, te nudi znanje i izvođenje praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta, Visoke zdravstvene škole i učenike srednje Medicinske škole. Vrši se obuka pripravnika sa završenim Medicinskim fakultetom, Visokom zdravstvenom,Višom i Srednjom medicinskom školom kao i specijalizacije  iz određenih medicinskih disciplina.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za poluintenzivnu njegu
 • Odjeljenje za infekcije CNS-a
 • Odjeljenje za AIDS, respiratorne i karantinske bolesti
 • Odjeljenje za hepatitise
 • Odjeljenje za gastrointestinalne infekcije i osipne groznice,
 • Odjeljenje za urinarne infekcije, zoonoze i nejasna febrilna stanja

POLIKLINIKA ZA ZARAZNE BOLESTI
AMBULANTE

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta

DNEVNA BOLNICA

Organizaciona šema

KABINETI:

 • Dijagnostički kabinet (UZ,EKG)
 • Kabinet za infektivne bolesti trudnica sa savjetovalištem
 • Kabinet za akutne urinarne infekcije,zoonoze i nejasna febrilna stanja
 • Kabinet za infekcije CNS-a
 • Kabinet za poluintenzivnu njegu
 • Kabinet za akutne crijevne infekcije, parazitologiju, osipne i tropske bolesti
 • Kabinet za respiratorne infekcije
 • Kabinet za AIDS i druga imunodeficijentna stanja sa savjetovalištem
 • Kabinet za hepatitise i profilaksu krvlju prenosivih infekcija

Odgovorna sestra Poliklinike za zarazne bolesti: Sanela Karić, dipl.med.sestra
Informacije se mogu dobiti na tel.: 035 303 321, 303 332, 303 324.

Organizaciona šema rada ambulanti i kabineta u Klinici za zarazne bolesti

KADROVSKA STRUKTURA
U Klinici radi ukupno 57 uposlenika; 18 ljekara, 11 ljekara specijalista infektologije, 7 doktora medicine. Šest  ljekara je angažovano u nastavnom procesu: 1 redovni,1 vanredni profesor, 2 viših asistenata i 2 asistenta.
U Klinici radi jedan magistar zdravstvene njege i menadžmenta i 7 diplomiranih medicinskih sestara/tehničara, 27 medicinskih sestara/tehničara, 4 nemedicinska radnika.

Više