Načelnik: Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović

Glavna medicinska sestra : Alma Vuleta, dipl. med. sestra

Kontakt:  

tel .: 00 387 35 303 116

00 387 35 303 130

00 387 35 303 346

e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku za neurologiju čini: 4 odjeljenja sa ukupnom brojem kreveta 50, dnevna bolnica, prijemna ambulanta, specijalistička ambulanta i 5 kabineta.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićkih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje višestruke skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjere trombolitičke terapije)
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata s epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata s glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Pregled, opservacija i tretman u dnevnoj bolnici

 

KADROVSKA STRUKTURA
Klinika za neurologiju je nastavna baza za Medicinski fakultet (uključujući Odsjek zdravstvenih studija), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Srednju medicinsku školu.
Angažirano je 9 ljekara u nastavnom procesu:

 • Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, vanredni profesor
 • Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić
 • Doc.dr.med.sc. Zikrija Dostović
 • Doc.dr.med.sc. Renata Hodžić
 • Doc.dr.med.sc. Aida Šehanović

te viši asistenti:

• dr. Sanela Zukić, dr.med.sc.,

• dr. Lejla Zonić, mr.med.sc.

U Klinici rade ukupno 68 zaposlenih.

 • Ljekari specijalisti: 16
 • Ljekari na specijalizaciji: 4
 • Ljekar sekundarac: 1
 • Diplomirane medicinske sestre / tehničari: 8
 • Medicinske sestre / tehničari: 32
 • Diplomirani edukator-rehabilitator (raspoređen na poslovima odg.med.tehničara) 1
 • Logopedi: 2
 • Tehnički sekretar Klinike: 1
 • Pratioci bolesnika: 3
 • Ekonom: 1

Logopedski tim

Ensala Brkić, mr.sci., Dipl.defektolog-logoped

Adisa Subašić, dipl. defektolog-logoped

Tim za ranu rehabilitaciju

Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić, specijalista fizijatar

Admir Suljanović, viši fizioterapeut
Edina Glušac, fizioterapeut
Članovi Tima za ranu rehabilitaciju su uposlenici Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Neurološka poliklinika
 • Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti
 • Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara
 • Odjeljenje za opštu neurologiju
 • Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti

 

Neurološka poliklinika

Odgovorni medicinski tehničar: Nihad Tinjić, medicinski tehničar, diplomirani edukator-rehabilitator

Amra Musić, medicinska sestra

Zubak Jadranka, medicinska sestra

Sedić Samka, medicinska sestra

Morankić Sakib, medicinski tehničar

Sulejmanović Mina, medicinska sestra

 

Ambulante

1. Prijemna ambulanta

2. Specijalističke ambulante:

• Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti

• Ambulanta za poremećaje pokreta

• Ambulanta za neuromišićke bolesti

• Ambulanta za epilepsije

• Ambulanta za multiplu sklerozu

• Ambulanta za glavobolje

• Defektološko-logopedska ambulanta

Prijemna ambulanta ima 24-satno radno vrijeme, dok je rad u specijalističkim ambulantama svaki radni dan od 11,30 – 15 h.
Zakazivanje pregleda u specijalističkoj ambulanti obavlja se radnim danima , od 08 – 16 h.
Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 035/303 345; 035/303 127

Dnevna bolnica

U dnevnoj bolnici se primaju pacijenti kojima je neophodna kratkotrajna primjena terapije, u bolničkim uvjetima.
Kabineti

 • Kabinet za EEG (elektroencefalografija)
 • Kabinet za EP (evocirani potencijali)
 • Kabinet za EMNG (elektromioneurografija)
 • Kabinet za dopler sonografiju
 • Kabinet za video EEG nadzor

Informacije se mogu dobiti radnim danom na brojeve telefona :

1. EEG 035/303 348

2. EMNG 035/303 325

3. EP 035/303 354

4. Dopler sonografija – 035 / 303-130

 

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti

Šef odjeljenja : Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović
Odgovorni medicinski tehničar : Tomislav Marčeta, medicinski tehničar

Ljekari na odjeljenju : Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić, dr. Zejneba Pašić, dr.med.sc.

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti je predviđeno za liječenje vitalno ugroženih bolesnika i opremljeno je u skladu s najsavremenijim medicinsko-tehničkim standardima. Na ukupno 15 lijepih bolesnika s urgentnim neurološkim bolestima: akutni moždani udar; kome poznate i nepoznate etiologije; epileptični statusi i serijski epileptični napadi; neuromišićna krizna stanja (mijastenija gravis, akutni poliradikuloneuritis, akutni miozitis); ostala urgentna stanja u neurologiji koja zahtjeva intenzivnu medicinsku njegu.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 035/303 130 i 035/303 132 .

 

Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara

Šef Odjeljenja : Doc.dr.med.sc.Zikrija Dostović

Odgovorni medicinski tehničar : Husejnović Amel, dipl.med.tehničar

Ljekari na odjeljenju : dr. Denisa Salihović, dr.med.sc.

Jedinica za liječenje moždanog udara (JLMU) koja je formirana 2007. godine i inicirala je prvu trombolitičke terapije na teritoriji FBiH 2008. godine. JLMU raspolaže sa 8 kreveta i centralnim sustavom kontrole vitalnih funkcija. Svaki krevet ima pristup monitorima za praćenje vitalnih funkcija, sustav za doziranje programa intravenozne terapije i mogućnost korištenja kiseonika i negativnog pritiska.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 035/303 130 i 035/303 14 2.

 

Odjeljenje opšte neurologije

Šef Odjeljenja : Prim.dr. Larisa Kovačević, mr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar : Nermin Mešić, diplomirani med.tehničar

Ljekari na odjeljenju : Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, dr. Iljazović Amra, dr. Zonić Lejla, mr.med.sc., dr. Avdić Leila.

Djelokrug rada na Odjeljenju opšte neurologije: primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata s epilepsijom i drugim krizama svijesti; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa poremećajem pokreta; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima s umjerenim neurološkim deficitom, te težine deficita u subakutnoj fazi; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata s glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima; standardni EEG; Video i EEG praćenje; Intraoperativni monitoring EEG-a (tijekom karotidne endarterektomije).

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 035/ 303 346 ; 035/303 471; 035/303 472
 

Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti

Šef odjeljenja: Dr  Adnan Burina, mr. med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Goran Kojić, diplomirani medicinski tehničar,

Ljekari na odjeljenju: Prim.dr. Nermina Pirić, mr.med.sc., Doc.dr.med.sc. Renata Hodžić, Dr Zukić Sanela, dr.med.sc., Doc.dr.med.sc. Aida Šehanović

Djelokrug rada Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti: dijagnostika i liječenje neuromišićkih bolesti; dijagnostika i liječenje demijelinizirajućih bolesti; dijagnostika i liječenje rijetkih neuroloških bolesti; dijagnostika nedefinisanih / komplikovanih neuroloških poremećaja; terapija fokalnih distonija Botulin toksinom; klinička elektromioneurografija; evocirani potencijali.

Za dodatne informacije možete obratiti na brojeve telefona: 035/303 346; 035/303 253; 035/303 349; 035/303 132

 

 

Knjige / poglavlja u knjigama (pdf)