Načelnik: Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović

Glavna medicinska sestra: Alma Vuleta, dipl. med. sestra

Kontakt:  

tel.: 00 387 35 303 116

00 387 35 303 130

00 387 35 303 346

e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku za neurologiju čini: 4 odjeljenja sa ukupnim brojem kreveta 50, dnevna bolnica, prijemna ambulanta, specijalističke ambulante i 5 kabineta.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjenu trombolitičke terapije)
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Pregled, observacija i tretman u dnevnoj bolnici

 

KADROVSKA STRUKTURA
Klinika za neurologiju je nastavna baza za Medicinski fakultet (uključujući Odsjek zdravstvenih studija), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Srednju medicinsku školu.
Angažovano je 9 ljekara u nastavnom procesu:

 • Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović, vanredni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, vanredni profesor
 • Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić
 • Doc.dr.med.sc. Zikrija Dostović
 • Doc.dr.med.sc. Renata Hodžić
 • Doc.dr.med.sc. Aida Šehanović

te viši asistenti:

•    Dr Sanela Zukić, dr.med.sc.,

•    Dr Lejla Zonić, mr.med.sc.

U Klinici radi ukupno 68 zaposlenika.

 • Ljekari specijalisti: 16
 • Ljekari na specijalizaciji: 4
 • Ljekar sekundarac: 1
 • Diplomirane medicinske sestre/tehničari: 8
 • Medicinske sestre/tehničari: 32
 • Diplomirani edukator-rehabilitator (raspoređen na poslovima odg.med.tehničara) 1
 • Logopedi: 2
 • Tehnički sekretar Klinike: 1
 • Pratioci bolesnika: 3
 • Ekonom: 1

Logopedski tim

Ensala Brkić, mr.sci., dipl.defektolog-logoped

Adisa Subašić, dipl. defektolog-logoped

Tim za ranu rehabilitaciju

Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić, specijalista fizijatar

Admir Suljanović, viši fizioterapeut
Edina Glušac, fizioterapeut
Članovi Tima za ranu rehabilitaciju su uposlenici Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Neurološka poliklinika
 • Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti
 • Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara
 • Odjeljenje za opštu neurologiju
 • Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti

 

Neurološka poliklinika

Odgovorni medicinski tehničar: Nihad Tinjić, medicinski tehničar, diplomirani edukator-rehabilitator

Amra Musić, medicinska sestra

Zubak Jadranka, medicinska sestra

Sedić Samka, medicinska sestra

Morankić Sakib, medicinski tehničar

Sulejmanović Mina, medicinska sestra

 

Ambulante

1.    Prijemna ambulanta

2.    Specijalističke ambulante:

•    Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti

•    Ambulanta za poremećaje pokreta

•    Ambulanta za neuromišićne bolesti

•    Ambulanta za epilepsije

•    Ambulanta za multiplu sklerozu

•    Ambulanta za glavobolje

•    Defektološko-logopedska ambulanta

Prijemna ambulanta ima 24-satno radno vrijeme, dok je rad u specijalističkim ambulantama svaki radni dan od 11,30 – 15 h.
Zakazivanje pregleda u specijalističkoj ambulanti se vrši svaki radni dan, od 08 – 16 h.
Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 035/ 303 345 ; 035/ 303 127

Dnevna bolnica

U dnevnu bolnicu se primaju pacijenti kojima je neophodna kratkotrajna primjena terapije, u bolničkim uslovima.
Kabineti

 • Kabinet za EEG (elektroencefalografija)
 • Kabinet za EP (evocirani potencijali)
 • Kabinet za EMNG (elektromioneurografija)
 • Kabinet za Dopler sonografiju
 • Kabinet za video EEG monitoring

Informacije se mogu dobiti radnim danom na brojeve telefona:

1.    EEG        035/ 303 348

2.    EMNG    035/ 303 325

3.    EP           035/ 303 354

4.    Dopler sonografija – 035/303-130

 

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti

Šef odjeljenja: Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović
Odgovorni medicinski tehničar: Tomislav Marčeta, medicinski tehničar

Ljekari na odjeljenju: Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić, Dr Zejneba Pašić, dr.med.sc.

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti je predviđeno za liječenje vitalno ugroženih bolesnika i opremljeno je u skladu s najsavremenijim medicinsko-tehničkim standardima. Na ukupno 15 kreveta liječe se bolesnici sa urgentnim neurološkim bolestima: akutni moždani udar; kome poznate i nepoznate etiologije; epileptični statusi i serijski epileptični napadi; neuromišićna krizna stanja (mijastenija gravis, akutni poliradikuloneuritis, akutni miozitis); ostala urgentna stanja u neurologiji koja zahtjevaju intenzivnu medicinsku njegu.
Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303 130 i 035/ 303 132.

 

Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara

Šef Odjeljenja: Doc.dr.med.sc.Zikrija Dostović

Odgovorni medicinski tehničar: Husejnović Amel, dipl.med.tehničar

Ljekari na odjeljenju: Dr Denisa Salihović Hajdarević, dr.med.sc.

Jedinica za liječenje moždanog udara (JLMU) koja je formirana 2007. godine i inicirala je prvu upotrebu trombolitičke terapije na teritoriji FBiH 2008. godine. JLMU raspolaže sa 8 kreveta i centralnim sistemom kontrole vitalnih funkcija. Svaki krevet ima pristup monitoru za praćenje vitalnih funkcija, sistem za doziranu aplikaciju intravenske terapije i mogućnost korištenja kiseonika i negativnog pritiska.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303 130 i 035/ 303 142.

 

Odjeljenje opšte neurologije

Šef Odjeljenja: Prim.dr. Larisa Kovačević, mr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Nermin Mešić, diplomirani med.tehničar

Ljekari na odjeljenju: Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, Dr Iljazović Amra, Dr Zonić Lejla, mr.med.sc., Dr Avdić  Leila.

Djelokrug rada na Odjeljenju opšte neurologije: primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa poremećajem pokreta; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima sa umjerenim neurološkim deficitom, te težim deficitom u subakutnoj fazi; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima; standardni EEG; Video i EEG monitoring; Intraoperativni EEG monitoring (tokom karotidne endarterektomije).

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 035/ 303 346 ; 035/303 471; 035/303 472
 

Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti

Šef odjeljenja: Dr  Adnan Burina, mr. med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Goran Kojić, diplomirani medicinski tehničar,

Ljekari na odjeljenju: Prim.dr. Nermina Pirić, mr.med.sc., Doc.dr.med.sc. Renata Hodžić, Dr Zukić Sanela, dr.med.sc., Doc.dr.med.sc. Aida Šehanović

Djelokrug rada Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti: dijagnostika i liječenje neuromišićnih bolesti; dijagnostika i liječenje demijelinizirajućih bolesti; dijagnostika i liječenje rijetkih neuroloških bolesti; dijagnostika nedefinisanih/komplikovanih neuroloških poremećaja; terapija fokalnih distonija Botulin toksinom; klinička elektromioneurografija; evocirani potencijali.

Za dodatne informacije se možete obratiti na brojeve telefona: 035/ 303 346 ; 035/ 303 253 ; 035/ 303 349 ; 035/ 303 132

 

 

Knjige/poglavlja u knjigama (pdf)