KABINETI

Bronhološki kabinet
Ljekari koji rade u kabinetu za bronhoskopiju su: Dr. Haris Muminović, spec.pneumoftiziolog, Prim.dr. Ružica Zagorčić, spec.pneumoftiziolog i Dr.Dženan Halilović, mr.med.sc. spec. interne medicine.
Jedan je od  najsavremenih kabineta za respiratornu endoskopiju u našoj zemlji. Izvode se dijagnostičke i terapijske interventne pulmološke tehnike, fiberoptička fleksibilna bronhoskopija i rigidna bronhoskopija.
Kao tehnike za uzimanje patološko-histološkog materijala koriste se kateter biopsija, transbronhijalne biopsije, transbronhijalne punkcije i bronho-biopsije (brush biopsija, forceps biopsija, iglena biopsija).
Kabinet raspolaže video-bronhoskopskim sistemom uskog spektra slike (Narrow Band Imaging–NBI bronhoskopije).
Zahvaljujući toj opremi omogućena je dijagnostika karcinoma bronha u vrlo ranom stadijumu, kada je bolest izlječiva.
U kabinetu se izvode dijagnostičke i terapijske pleuralne punkcije sa i bez kontole ultrazvuka. Pod kontrolom ultrazvuka izvode se i trantorakalne iglene biopsije pluća.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima na telefon : 035 306 666

 

Kabinet za funkcionalno ispitivanje respiratorne sposobnosti
Ljekari koji rade u kabinetu su: Prim.dr.Munevera Tabaković, spec.pneumoftiziolog, Dr.Jovanka Živković, spec.pneumoftiziolog, Dr.Dženan Halilović,mr.med.sc. spec. interne medicine
Kabinet je opremljen gasnim analajzerom i najsavremenijom opremom kao što je master screen body a njegova djelatnost je  ispitivanje plućne funkcije radi dijagnostike plućnih oboljenja, praćenja efekata terapije, kao i u naučno-istraživačke svrhe.
Ispitivanje plućne funkcije bazira se na slijedećim pregledima:

 • spirometrija,
 • spirometrija sa bronhodilatatorom,  kompjuterizovana bodypletizmografija masterlab,
 • kompjuterizovana bodypletizmografija masterlab sa bronhodilatatorom,
 • gasne analize u mirovanju,
 • gasne analize pri opterećenju.

Na osnovu rezultata plućne funkcije, ljekari preporučuju terapiju, procjenjuju rizik za sprovođenje vanplućne operacije kod bolesnika koji imaju pridruženu plućnu bolest, kao i radnu sposobnost bolesnika za invalidsku komisiju.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima na telefon : 035 306 671, poslije 13 h.

 

Rtg kabinet
Rad kabineta odvija se od 8h do 14h svakim radnim danom.

 

Alergološki kabinet
Ljekari koji rade u kabinetu su: Prim.dr.Munevera Tabaković,spec.pneumoftiziolog, Dr. Dženan Halilović, mr.med.sci. spec. interne medicine, Dr.Jovanka Živković, spec.pneumoftiziolog, Dr.Indira Sejranić, spec.pneumoftiziolog
U alergološkoj ambulanti se izvode:

 • prvi pregled bolesnika upućenih zbog sumnje na postojanje alergijskih bolesti respiratornog sistema;
 • intradermalno testiranje-prick test;
 • epikutani (patch) test;
 • starifikaciski kožni testovi (za konzervanse, aditive i lijekove);
 • fizikalni testovi za dokazivanje fizikalne urtikarije;
 • konjunktivalni test za dokazivanje alergijske preosjetljivosti;

Rad alergološkog kabineta se odvija svakog ponedjeljka i utorka u sedmici od 12h-14h.

 

Kabinet za Polisomnografiju
Ljekari koji rade u kabinetu su: Dr. Dženan Halilović
U kabinetu se vrši dijagnosticiranje poremećaja disanja u snu.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima na telefon: 035 306 671, poslije 13 h.

 

Dnevna bolnica za maligne bolesti

Dnevna bolnica Klinike za pulmološku onkologiju je centar u kojem se ambulantno sprovodi terapija citostaticima. Dnevna onkološka bolnica trenutno raspolaže sa  6 bolesnička kreveta. U dnevnoj bolnici se ordinira, priprema i aplicira citostatska terapija. U lečenju se koriste najsavremeniji protokoli hemioterapije, koji su usklađeni sa međunarodnim preporukama i nacionalnim pravilnikom. Nakon pripreme i aplikacije premedikacije, bolesnici venskim putem primaju hemioterapiju prema smernicama za određeni tip karcinoma od kojeg boluju. Primanje lijeka traje nekoliko sati. U prosjeku se mjesečno u dnevnoj bolnici aplicira oko 2000 terapija. Vrši se i praćenje efekata specifičnog onkološkog liječenja.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima na telefon : 035 306 655,
035 306 644 poslije 13 h.

ONKOLOŠKI KONZILIJUM
za maligne bolesti, medijastinuma i pluća
Koordinator konzilijuma: Prof.dr. med.sci.Šefika Umihanić, spec. pneumoftiziolog
Rad onkološkog konzilijuma se odvija svakog četvrtka u sedmici od 12 sati.

 • Rad onkološkog konzilija odvija se prijavom pacijenta od strane odgovornog ljekara koji prezentira stanje pacijenta konzilijarnom timu, koji nakon uvida u dokumentaciju i pregleda pacijenta donosi odluku o modalitetima liječenja;
 • Konzilijarni tim je multidisciplinaran i čine ga zdravstveni profesionalci različitih medicinskih grana;
 • Osim prezentacije na konziliju vrši se i registracija malignih oboljenja, te ovjeravanje propratne dokumentacije (recepti, dopisi prema Zavodima zdravstvenog osiguranja i sl.);

Sve dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima na telefon: 035 306 649,  poslije 13 h.

 

 

ODJELJENJE ZA POLUINTENZIVNU NJEGU
Šef Odjeljenja: Prim.dr. Nada Remetić, spec.pneumoftiziolog
Ljekari: dr.Jasmina Bošnjić mr.med.sc., spec.interne medicine, Dr.Abdurahman Redžepagić , spec.pneumoftiziolog
Odgovorna medicinska sestra: Dragica Dropić, dipl.medicinar(sestra) zdravstvene njege
Odjeljenje za poluintenzivnu njegu kapaciteta13  kreveta bavi se racionalnom dijagnostikom i terapijom najtežih  plućnih oboljenja u medicini, uključujući: teške egzacerbacije hronične obstruktivne plućne bolesti sa poremećajima gasova u krvi, troboembolijske plućne bolesti sa i bez komplikacija na srcu, teške bakterijske i virusne primarne i sekundarne pneumonie, krvarenja iz respiratornog trakta različitih uzročnika, produženi astmatski napad, koji zahtjeva parenteralnu primjenu lijekova i prevashodno akutna, po život ugrožavajuća stanja i komplikacije, koja zahtijevaju poluintenzivan nadzor i terapiju i pojačanu medicinsku njegu.
Osim medicinskog dijela dijagnostike i terapije, kontinuirano se radi na edukaciji pacijenata i porodice o bolesti, dijagnostičkim postupcima, kao i adekvatnoj terapiji. Osoblje Odjeljenja aktivno je uključeno u sve oblike kontinuirane edukcije svih profila medicinskih radnika.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u terminu od 13h na telefon : 035 306 653

 

ODJELJENJE ZA NESPECIFIČNE PLUĆNE BOLESTI
Šef Odjeljenja: Prim.dr. Ružica Zagorčić, spec.pneumoftiziolog
Ljekari: Dr.Snežana Kovačević, spec.pneumoftiziolog, Dr.Indira Sejranić,spec.pneumoftiziolog
Odgovorna medicinska sestra: Faketa Hadžibeganović, med.sestra
Na Odjeljenju za nespecifična plućna oboljenja vrši se dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od hroničnih opstruktivnih plućnih oboljenja (hronični bronhitis, astma, emfizem), pneumonija, tumora pluća, sarkoidoze, granulomatoza,  pneumokonoza i druga oboljenja osim tuberkuloze.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u terminu od 13h na telefon: 035 306 651

 

ODJELJENJE ZA TUBERKULOZU
Šef Odjeljenja: Prim.dr.Kemija Prohić-Paravlić, spec. pneumoftiziolog
Ljekari: Prim.dr.Dina Tanović, spec. pneumoftiziolog, Dr. Hariz Muminović, spec. Pneumoftiziolog
Odgovorna medicinska sestra: Larisa Martinović, dipl.medicinar(sestra) zdravstvene njege
Odjeljenje za tuberkulozu se sastoji od muškog , ženskog odjela i izolacionog bloka. Na Odjeljenju se liječi postprimarna tuberkuloza kod pacijenata starijih od 14 godina, kao i infekcije uzrokovane netuberkuloznim mikobakterijama. Posljednjih godina u Tuzlanskom kantonu incidenca tuberkuloze bilježi značajan pad.  Na Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra  kapacitet Odjeljenja za tuberkulozu  je popunjen  oko 50%.  Bolnički tretman traje dva mjeseca, a ukupna terapija šest mjeseci.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u terminu od 13h na telefon: 035 306 642 ili 035 306 645

 

ODJELJENJE ZA PULMOALERGOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Prim.dr.Munevera Tabaković, spec.pneumoftiziolog
Ljekari: Dr.Jovanka Živković, spec.pneumoftiziolog, Dr.Dženan Halilović mr.med.sc., spec. interne medicine
Odgovorna medicinska sestra: Sandra Galušić, dipl.medicinar(sestra) zdravstvene njege
Odjeljenje za pulmoelergologiju, kapaciteta 19 kreveta, vrši se dijagnostika i nadzor profesionalnih plućnih oboljenja, upalnih, obstruktivnih i drugih plućnih bolesti, Provodi se plućna rehabilitacija, aktivna edukacija pacijenata,edukacija o pravilnoj upotrebi doznih aerosola, takozvanih pumpica, redovna je i svakodnevna aktivnost u radu medicinskih sestara, edukacija pacijenata se obavlja i putem „Astma škole“, koja se priređuje za pacijente.
Rad na Odjeljenju je usko vezan sa radom Kabineta za alergologiju, polisomnografiju i funkcionalno ispitivanje, gdje se vrši bodypletitmografsko ispitivanje plućne funkcije sa određivanjem krivulje protoka – volumen, spirometrijski pregled plućne funkcije, određivanje difuzijskog kapaciteta, određivanje acidobaznog statusa, elektrolita i vrijednosti ŠUK-a, te bronhodilatatorno i bronhoprovokacijsko testiranje kao i ispitivanje poremećaja disanja u snu.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u terminu od 13h na telefon: 035 306 641 ili 035 306 668

 

ODJELJENJE ZA MALIGNE BOLESTI
Šef Odjeljenja: Prof.dr.med.sci Šefika Umihanić, spec. pneumoftiziolog
Ljekari: Prim.dr. Ljubica Šimić, spec.pneumoftiziolog,
Odgovorna medicinska sestra: Hasnija Zonić, dipl.medicinar(sestra) zdravstvene njege
Na Odjeljenju za maligne bolesti vrši se dijagnostika i liječenje pacijenata  sa sumnjom na maligno oboljenje, kao i ordiniranje i apliciranje citostatika, uz evaluaciju liječenja svaka 2 mjeseca. Takođe, sprovodi se i liječenje komplikacija malignoma i hemoterapije.
Jednom sedmično na Odjeljenju se održava Pulmološko-onkološki konzilij na kome se prezentiraju verificirani malignomi.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u terminu od 13h na telefon: 035 306 653 ili 035 306 655

 

KADROVSKA STRUKTURA
U Klinici radi ukupno 76 zaposlenika. Od toga je 21 ljekar (13 ljekara specijalista pneumoftiziologije, 3 ljekara specijalista-interne medicine , 5 ljekara na specijalizaciji ), 51 medicinskih sestara-tehničara ( 1 magistar zdravstvene njege i menadžmenta, 8 diplomiranih medicinskih sestara-tehničara i 42 medicinska sestra- tehničar), 4 pomoćna radnika u zdravstvu, 1 ekonom.
Klinika za plućne bolesti je nastavna baza za Srednju medicinsku školu, Medicinski fakultet i Visoku zdravstvenu školu Univerziteta u Tuzli, 15 ljekara je angažovano u nastavnom procesu: 2 profesora, 2 viša asistenata i 13 asistenata.

 

KNJIGE I UDŽBENICI U ČIJEM PISANJU SU UČESTVOVALI UPOSLENICI KLINIKE:

 • Prevencija i liječenje tuberkuloze pluća, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1997.
 • Elektrokardiografske osobitnosti hroničnog plućnog srca, Sarajevo: Bosnalijek, 1998.
 • Pulmologija, Tuzla: Medicnski fakultet Sarajevo i Tuzla, 2000.
 • Urgentna stanja u pulmologiji, Tuzla: Bosnafarm, 2003.
 • Alergijske bolesti, Univerzitet u Tuzli, 2010.
 • Opstrukcijske bolesti disanih organa, Tešanj: Planjax komerc doo 2018 god