Načelnik: Doc.dr.med.sc. Mugdim Bajrić

Kontakt telefon:035/303-155

Glavna medicinska sestra: dužnost obavlja Mirza Kadić, dipl inžinjer medicinske radiologije

Kontakt telefon: 035/303-161

Tehnički sekretar: Sanela Idrizović, med. sestra

Kontakt telefon:035/303-202

e-mail: info@ukctuzla.ba

fax.: 00387 35 265 441

 

STRUKTURA KLINIKE

Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 36 kreveta, tri ambulante, dvije sale za koronarnu angiografiju.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane dijagnostičko-terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika, oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Savremene dijagnostičko-terapijske procedure iz oblasti interventne kardiologije i endovaskularne procedure,
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA

 • Odjeljenje interventne kardiologije,
 • Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju.

AMBULANTE

 • Prijemna/specijalistička interventno-kardiološka ambulanta,
 • Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Ambulanta za endovaskularnu angiologiju.

 

Kadrovska struktura
Na klinici je uposleno 33 uposlenika sa punim radnim vremenom i 2 uposlenika sa pola radnog vremena :

7 doktora

 • 1 subspecijalista kardiologije,
 • 3 specijalista interne medicine,
 • 1 doktora na specijalizaciji (kardiologija),
 • 6 doktora medicine,

 22 medicinske sestre/tehničari
od čega:

 • 3 medicinskih sestara/tehničara sa VSS

 

Odjeljenje interventne kardiologije

Šef Odjela:

Odgovorna sestra Odjela:  med. sestra Erna Mahmutbegović (trenutno dužnost obavlja med ses Admira Požegić, do povratka uposlenice sa bolovanja)

Kontakt telefon: 035/ 303 – 244, 035/303-151

 

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Šef odjela: 

Odgovorni medicinski tehničar Odjela: Dejan Kovačević, diplomirani medicinski tehničar

Kontakt telefon: 035/303 – 244, 035/303 -151

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju

Šef odjela: Mr.med.sci.dr. Ivana Iveljić, specijalista interne medicine

Odgovorni medicinski tehničar Odjela: Seid Jaganjac,  bachelor zdravstvene njege

Ljekari: dr. Alan Jahić, specijalista interne medicine; dr.med sc Melika Avdagi, specijalista interne medicine; dr. Tarik Brkić, specijalizant kardiologije; dr Davor Tokić; dr Meliha Begić: dr Mirza Smajlovi: dr Melisa Hergić; dr Ivana Lazarević; dr Ajdin Umihanić.
Kontakt telefon: 035/303-244, 303-151, 303/586

 

Djelatnost Odjela:

Odjeljenje interventne kardiologije

 • Invazivna kardiološka dijagnostika:
  • ljevostrana i desnostrana kateterizacija srca,
  • koronarografija,
 • Invazivno kardiološko liječenje
  • Liječenje bolesnika sa akutnim srčanim udarom metodom hitne perkutane koronarne intervencije (primarna PCI) sa ugradnjom stenta (dostupnost tokom 24 sata). Na godišnjem nivou se tretira preko 250 pacijenata sa STEMI primarnom PCI,
  • perkutana koronarna intervencija (PCI) sa ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

 • ugradnja privremenog pacemakera,
 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca/pacemakera ( jednokomornih i dvokomornih) u bolesnika sa poremećajem srčanog ritma,
 • ugradnja kardioverter/defibrilatora srca u bolesnika sa povećanim rizikom od iznenadne srčane smrti,
 • ugradnja CRT-D (aparat za kardio-resinhronizirajuću terapiju) kod bolesnika sa teškim oblikom srčane slabosti.

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju

 • angiografija,
 • endovaskularni tretman perifernih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman  stenoze karotidnih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.subclavia ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.renalis ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

 

Djelatnost ambulanti:

 • prijemi elektivnih i urgentnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi invazivnog kardiologa,
 • kontrolni pregledi nakon učinjenih invazivno-kardioloških dijagnostičko-terapijskih procedura,
 • prvi kontrolni pregled nakon endovaskularnog tretmana,
 • kontrole rada pacemakera, AICD-a i CRT-a,
 • ehokardiografske procjene po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju,
 • procjene za invazivno-kardiološke procedure po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju.

Prijemna ambulata

Sestra:  med. sestra Admira Požegić (trenutno dužnost obavlja med ses Aldijana Hadžihasanović)

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata 7 dana u sedmici

elektivni pacijenti: prijemi 07-09 sati (pon-pet)

 

Invazivno – kardiološka ambulanta

Sestra:  med. sestra Admira Požegić (trenutno dužnost obavlja med ses Aldijana Hadžihasanović)

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: I pregledi  10-13 sati (pon-pet, osim četvrtka)

Vrsta pregleda:

 • klinički kardiološki pregled uz snimanje elektrokardiograma (EKG),
 • ultrazvučni pregled srca, konvencionalni i dopler: transtorakalni, transezofagealni
 • kontrolni pregledi nakon PCI procedure

Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Sestra:  dipl med teh Dejan Kovačević

Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: kontrole rada pacemakera/ICD-a/CRT-a: četvrtak 11-13 sati, po narudžbi (zakazivanje termina pregleda na telefon 035/303/166 radnim danom od 13-14 sati)

pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja: srijeda od 12 sati (zakazati se lično ili telefonom na 035/303/202)

Vrsta pregleda:

 • kontrola i programiranje elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih kardiovertera/defibrilatora,
 • procjena bolesnika sa poremećajem srčanog ritma za liječenje u inostranstvu u skladu sa Pravilnikom ZZOiR FBiH
 • pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja

Ambulanta za endovaskularnu angiologiju

Sestra:  med. sestra Admira Požegić (trenutno dužnost obavlja med ses Aldijana Hadžihasanović)

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: I i kontrolni pregledi 10-13 sati (pon-pet, osim četvrtka)

 

Sale za kateterizaciju

Odgovorni medicinski tehničar za organizovanje poslova u sali za kateterizaciju: bachelor radiološke tehnologije Mirza Kadić

Kontakt telefon: 035/303-586