Načelnik: Doc.dr.med.sc. Elmir Jahić
Kontakt telefon:035/303-155
Glavna medicinska sestra: Sandra  Brkić, bachelor zdravstvene njege
Kontakt telefon: 035/303-161
Tehnički sekretar: Sanela Idrizović, med. sestra
Kontakt telefon:035/303-202
e-mail: info@ukctuzla.ba
fax.: 00387 35 265 441

STRUKTURA KLINIKE
Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 36 kreveta, tri ambulante, sala za koronarnu angiografiju.

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane dijagnostičko-terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika, oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Savremene dijagnostičko-terapijske procedure iz oblasti interventne kardiologije i endovaskularne procedure,
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA

 • Odjeljenje interventne kardiologije,
 • Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju.

AMBULANTE

 • Prijemna/specijalistička interventno-kardiološka ambulanta,
 • Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Ambulanta za endovaskularnu angiologiju.

Kadrovska struktura

Na klinici je uposleno 30 uposlenika sa punim radnim vremenom i 2 uposlenika sa pola radnog vremena :

7 doktora

 • 3 subspecijalista kardiologije,
 • 1 specijalista interne medicine,
 • 1 doktora na specijalizaciji (interna medicina),
 • 2 doktor medicine,
  • od čega:
  • 2 docenta,
  • 1 magistara,
  • 1 primarijusa,
  • 2 doktora nauka.

 

 •  23 medicinske sestre/tehničari
  • od čega:
  • 4 medicinskih sestara/tehničara sa VSS,
  • 1 magistar zdravstvenih nauka (pola radnog vremena),
  • 1 ekonom (pola radnog vremena).

 

Odjeljenje interventne kardiologije
Šef Odjela: Prim dr Saša Lukić, internist, subspec. kardiolog
Odgovorna sestra Odjela:  med. sestra Erna Mahmutbegović
Kontakt telefon: 035/ 303 – 244, 035/303-151

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
Šef odjela:  doc. dr. med. sc. Mugdim Bajrić, internist, subspec. kardiolog
Odgovorni medicinski tehničar Odjela: Dejan Kovačević, diplomirani medicinski tehničar
Kontakt telefon: 035/303 – 244, 035/303 -169

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju
Šef odjela: Mr.med.sci.dr. Ivana Iveljić, specijalista interne medicine
Odgovorni medicinski tehničar Odjela: Seid Jaganjac,  bachelor zdravstvene njege
Ljekari: dr. Alan Jahić, specijalizant interne medicine; dr. Jasenko Radović; dr. Tarik Brkić
Kontakt telefon: 035/303-244, 303-151

 

Djelatnost Odjela:

Odjeljenje interventne kardiologije

 • Invazivna kardiološka dijagnostika:
  • ljevostrana i desnostrana kateterizacija srca,
  • koronarografija,
 • Invazivno kardiološko liječenje
  • Liječenje bolesnika sa akutnim srčanim udarom metodom hitne perkutane koronarne intervencije (primarna PCI) sa ugradnjom stenta (dostupnost tokom 24 sata). Na godišnjem nivou se tretira preko 250 pacijenata sa STEMI primarnom PCI,
  • perkutana koronarna intervencija (PCI) sa ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.
  • balon dilatacija aortne valvule.

 

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

 • ugradnja privremenog pacemakera,
 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca/pacemakera ( jednokomornih i dvokomornih) u bolesnika sa poremećajem srčanog ritma,
 • ugradnja kardioverter/defibrilatora srca u bolesnika sa povećanim rizikom od iznenadne srčane smrti,
 • ugradnja CRT-D (aparat za kardio-resinhronizirajuću terapiju) kod bolesnika sa teškim oblikom srčane slabosti.

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju

 • angiografija,
 • endovaskularni tretman perifernih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman  stenoze karotidnih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.subclavia ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.renalis ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

Djelatnost ambulanti:

 • prijemi elektivnih i urgentnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi invazivnog kardiologa,
 • kontrolni pregledi nakon učinjenih invazivno-kardioloških dijagnostičko-terapijskih procedura,
 • prvi kontrolni pregled nakon endovaskularnog tretmana,
 • kontrole rada pacemakera, AICD-a i CRT-a,
 • ehokardiografske procjene po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju,
 • procjene za invazivno-kardiološke procedure po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju.

 

Prijemna ambulata
Sestra:  med. sestra Admira Požegić
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata 7 dana u sedmici
elektivni pacijenti: prijemi 07-09 sati (pon-pet)

 

Invazivno – kardiološka ambulanta
Sestra:  med. sestra Admira Požegić
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: I pregledi  10-13 sati (pon-pet)

 • klinički kardiološki pregled uz snimanje elektrokardiograma (EKG),
 • ultrazvučni pregled srca, konvencionalni i dopler: transtorakalni, transezofagealni
 • kontrolni pregledi nakon PCI procedure petkom od 10 sati.

 

Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
Sestra:  dipl med teh Dejan Kovačević
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: četvrtak 11-13 sati, po narudžbi (zakazivanje termina pregleda na telefon 035/33/166 radnim danom od 13-14 sati).

 • kontrola i programiranje elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih kardiovertera/defibrilatora,
 • procjena bolesnika sa poremećajem srčanog ritma za liječenje u inostranstvu u skladu sa Pravilnikom ZZOiR FBiH.

 

Ambulanta za endovaskularnu angiologiju
Sestra:  med. sestra Admira Požegić
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: I pregledi 10-13 sati (pon-pet)

 • kontrolni pregledi petkom od 10 sati.

 

Sala za kateterizaciju
Odgovorni medicinski tehničar za organizovanje poslova u sali za kateterizaciju: bachelor radiološke tehnologije Mirza Kadić
Kontakt telefon: 035/303-586