DJELATNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA

ODJELJENJE ZA REUMATOLOŠKU REHABILITACIJU
Šef odjeljenja: Doc.dr. med sci Kikanović dr Šahza,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog
Telefon: 00 387 35 303 188

Ljekari: Konjić dr. Asmir,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Odgovorna medicinska sestra: Saida Bašić,med.sestra
Telefon:00 387 35 303 635

Reumatološko odjeljenje ima deset bolesničkih kreveta i specijalističku ambulantu.
Na odjeljenju se provodi dijagnostika i terapija svih reumatskih bolesti kojima je potrebna rehabilitacija a to su:
a) upalne reumatske bolesti
b) degenerativne bolesti kičme i zglobova
c) sistemske bolesti vezivnog tkiva
d) vanzglobni reumatizam
e) metabolički reumatizam

Cilj rehabilitacije je očuvati ili maksimalno poboljšati funkcionalni kapacitet i smanjiti upalnu aktivnost bolesti. U slučaju nejasne dijagnoze osposobljeni smo za svu modernu dijagnostiku. Prednost odjela je što ima fizijatra- reumatologa, pa se istovremeno sa dijagnostikom vrši i fizikalna terapija i rehabilitacija, jer u slučajevima nejasne dijagnoze može doći do kontraktura i funkcionalne nesposobnosti dok se ne utvrdi tačna dijagnoza. Svaki pacijent se tretira u skladu sa savremenim Vodičima evropskog i američkog udruženja reumatologa, uključujući sve aktivnosti vezane za praćenje toka i progresije bolesti.
Na odjeljenju se puno ulaže u edukaciju pacijenata koju individualno provodi reumatolog, a grupno educator –rehabilitator.
U grupnu rehabilitaciju, kada se radi edukacija iz osteoporoze, uključeni su svi pacijenti koji leže iz bilo kojih razloga na Klinici, uposlenici Klinike čime se pokušava preventivno djelovati i kod onih koji još nemaju tu bolest.
U konsultativno-specijalističkoj ambulanti se radi dijagnostika, edukacija i praćenje bolesnika sa reumatskim tegobama, tako da se nova rehabilitacija uključuje prema nalazu aktivnosti bolesti i funkcionalne sposobnosti.
Svim reumatološkim pacijentima se daju upute za vježbe koje trebaju provoditi kod kuće, kao i za druge procedure koje je moguće implementirati u kućnim uslovima, čime se nastoji smanjiti onesposobljenost, obzirom da su to sve progresivne bolesti.

 

ODJELJENJE ZA NEUROLOŠKU REHABILITACIJU
Šef odjeljenja: Doc.dr.med.sci Amela dr. Čičkušić,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387 35 303 188

Ljekari: Prim mr med.sc. Azra dr. Karabegović,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387.35 303 185

Odgovorna medicinska sestra:
Telefon:00 387 35 303 123

Djelatnost odjeljenja za neurološku rehabilitaciju
Medicinska rehabilitacija je aktivan proces koji zahtijeva reduciranje efekata bolesti, u punom smislu te riječi, kroz aktivnosti svakodnevnog života.
Neurološka rehabilitacija je proces obrazovanja osobe sa onesposobljenjem sa krajnjim ciljem da pomogne toj osobi da se nosi sa porodicom, prijateljima, poslom i slobodnim vremenom što je moguće neovisnije. To je proces koji primarno uključuje onesposobljenu osobu u stvaranje planova i postavljanju ciljeva koji su važni i relevantni njegovoj/njenoj specifičnoj situaciji.
Odjeljenje Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koje se bavi fizikalnim tretmanom i rehabilitacijom osoba sa neurološkim oboljenjima, ima potpun tim za sve terapeutske procedure koje su neophodne. Na čelu tima su fizijatri, a članovi tima su: logoped i somatoped, edukator-rehabilitator, fizioterapeuti, medicinske sestre i psiholog UKC-a.
Ovako sastavljeni timovi se bave liječenjem i rehabilitacijom osoba nakon:

 • Moždanog udara;
 • Kraniotraume (povreda glave i mozga);
 • Osoba sa Morbus. Parkinsoni;
 • Osoba koje imaju Multiplu sklerozu (MS);
 • Bolne polineuropatije raznog uzroka;
 • Poliradikuloneuritise;
 • Osoba koje imaju rijetke neurološke bolesti;
 • Odraslih osoba sa cerebralnom paralizom;
 • Osoba koje imaju miopatije i druge neurološke bolesti.

Osim kinezioterapije gdje se primjenjuju savremeni kinezioterapijski postupci (Bobath, PNF), pacijenti na ovom odjeljenju u skladu da kliničkom slikom imaju fizikalne modalitete (hidroterapija, termoterapija, elektroterapija, LASER). Edukaciju pacijenata i njihovih porodica vrši edukator – rehabilitator koji je zajedno sa somatopedom, psihologom i logopedom uključen u kognitivnu rehabilitaciju pacijenata.
Uska saradnja sa ljekarima sa drugih odjeljenja kao na primjer sa Odjeljenjem za ranu neurološku rehabilitaciju omogućuje kontinuiran nastavak rehabilitacije koja je započela na drugim klinikama.

 

ODJELJENJE ZA REHABILITACIJU HIRURŠKIH I ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKIH BOLESNIKA
Šef odjeljenja: Doc.dr.med.sci Hotić- Hadžiefendić dr. Asja, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387 35 303 189

Ljekari:Tunjić dr. Azra,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387 35 303 146

Odgovorna medicinska sestra: Samira Alić, dipl. med.sestra
Telefon: 00 387.35 303 635

Odjeljenje za rehabilitaciju hirurških i ortopedsko traumatoloških bolesnika bavi se:

1. Rehabilitacijom bolesnika nakon ortopedskih operativnih tretmana na lokomotornom aparatu i kičmenom stubu i obuhvata:

• posttraumatska stanja
• stanja nakon operacije diskus hernije i ugradnje endoproteze kuka i koljena
• stanja nakon ugradnje osteosintetskih materijala na kičmenom stubu i perifernim nervima

2. Rehabilitacijom bolesnika nakon neurohirurških operacija na mozgu, kičmenom stubu i perifernim nervima

3. Tretmanom limfedema

 

ODJELJENJE ZA REHABILITACIJU DJECE
Šef odjeljenja: Doc.dr. med. sc. Delalić dr.Azra, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Ljekari: Prim. Aščerić dr. Lejla,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387.35 303 185

Bijedić dr Asja
Telefon:00 387.35 303 123

Odgovorna medicinska sestra: Bajrić Asja, dipl.med.sestra
Telefon: 00 387 35 303 123

Odjeljenje za rehabilitaciju djece organizovano je kroz poliklinički i bolnički rehabilitacioni tretman.

Odjeljenje raspolaže sa 10 bolničkih kreveta namjenjenih ranom rehabilitacionom tretmanu djece koja se premještaju sa drugih klinika ili se primaju radi obnavljanja medicinske rehabilitacije dolaskom od kuće. Indikacije za prijem su stanja nakon povreda glave, kičme i lokomotornog sistema, neurološke bolesti, reumatske bolesti, te stanja nakon ortopedsko hirurških intervencija.
Poliklinički dio odjeljenja dječije rehabilitacije uključuje fizijatrijski pregled i primjenu posebno kreiranog programa rehabilitacije za svako dijete. Rehabilitacioni program prije svega podrazumjeva postupke medicinske kineziterapije po Bobathu ili Vojta metodi, somatopedski i logopedski tretman, a prema potrebi se mogu primjeniti i druge fizikalne procedure kao što su masaža, hidroterapija, tople ili hladne procedure, elektroterapija.

Ambulantnim rehabilitacionim tretmanom obuhvaćena su slijedeća područja:
• Neurorazvojna habilitacija i rehabilitacija djece s cerebralnim poremećajima kretanja
• Korektivna gimnastika posturalnih disfunkcija i deformiteta kičmenog stuba
• Kineziterapija ortopedskih, upalnih, postraumatskih i urođenih deformiteta lokomotornog sistema

 

ODJELJENJE ZA SPINALNE POVREDE
Šef odjeljenja: Doc.dr .med.sc. Zonić- Imamović Maida, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387 35 303 187

Ljekari: Mr.med.sc Mulić- Hadžiavdić dr. Elmina, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon: 00 387 35 303 133

Odgovorna medicinska sestra: Refija Malkočević,med.sestra
Telefon: 00 387 35 303 123

Djelatnost odjeljenja za spinalne povrede
Odjeljenje za spinalne povrede raspolaže sa deset bolesničkih kreveta, a bavi rehabilitacijom pacijenata sa povredama kičme i kičmene moždine. Povrede su rijetke ali spadaju u najteže, jer u velikom procentu ostavljaju trajan invaliditet. U toku hospitalizacije pacijenti se osposobljavaju za aktivnost svakodnevnog života (ASŽ), korištenje ortopedskih pomagala i cilj je da pacijenti budu što samostalniji. U toku rehabilitacije uključen je tim kojeg sačinjavaju: fizijatar, fizioterapeut, medicinska sestra, somatoped, okupacioni terapeut.
Rehabilitacioni plan obuhvata:

 • prevenciju respiratornih komplikacija
 • prevenciju duboke venske tromboze
 • prevenciju kontraktura zglobova
 • njegu kože
 • selektivno jačanje mišića
 • rane aktivnosti brige o sebi
 • vertikalizaciju
 • ranu mobilnost u krevetu
 • edukaciju pacijenta i porodice
 • procjena stanja donjeg dijela urogenitalnog trakta putem urodinamskog ispitivanja
 • trening mokraćne bešike-obučavanje za intermitentnu samokateterizaciju

ODJELJENJE ZA RANU REHABILITACIJU
Šef odjeljenja:
Telefon:

Odgovorni fizioterapeut: Sulejmanović Sabina, dipl. fizioterapeutski tehničar
Telefon:00 387 35 303 630

Odjeljenje za ranu rehabilitaciju je dio Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u čijem radu su angažovani imenovani tim ljekara i sedam/ osam fizioterapeuta.
Osnovna zadaća Odjeljenja je organizovanje i koordiniranje rada na klinikama i odjeljenjima, uključivanje ljekara i fizioterapeuta u multidisciplinarne timove gdje postoji potreba za ranim rehabilitacionim tretmanom, te smještaj pacijenata na Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u cilju nastavka rehabilitacije i daljeg osposobljavanja.
Predmet rada Odjeljenja su brojna stanja sa posljedičnim oštećenjem funkcije organa, aparata i sistema vezanih za lokomociju. Cilj je (uz pravilno indiciranje za primjenu tretmana) rana motorna reedukacija i aktiviranje pacijenata, što utiče na smanjenje onesposobljenosti, dužinu hospitalizacije i prevenciju sekundarnih komplikacija inaktiviteta. Savremenim pristupom, uz upotrebu brojnih tehnika i vještina, često potpomognutih upotrebom savremene medicinske opreme, u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju se tretiraju oboljenja i stanja nakon operativnih zahvata iz oblasti traumatologije, ortopedije i hirurgije, neurohirurgije, neurologije, reumatologije i pedijatrije. Takođe, veoma je značajna i rana rehabilitiracija pacijenata u jedinicama intenzivne njege kao i pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije osobama koje su smještene u Centru za palijativnu njegu.

 

ODJELJENJE ZA PROTETIKU I ORTOTIKU
Šef odjeljenja: Prim.dr. Nusret Osmanović,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Telefon:00 387 35 290 312
Ljekari:
Kudumović dr. Zijada, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Prim. Kušljugić dr. Ademir, specijalista ortopedije i traumatologije

Odgovorni protetičar: Sofić Nedžad, protetički tehnolog
Telefon: 00 387 35 290 312

Zavod za protetiku i rehabilitaciju otvoren je uz podršku francuske humanitarne organizacije „Hendikep Intrernacionale”, a počeo je sa radom u ratu 1994. godine. Od 2004. godine egzistira u sklopu Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kao Odjeljenje za protetiku i ortotiku. .
U okviru Odjeljenja uspješno funkcioniše Centar za edukaciju protetičara i ortotičara koji je rezultat uspješne saradnje sa Međunarodnim centrom za rehabilitaciju iz Čikaga.

Odjeljenje nema hospitaliziranih bolesnika, a bavi se:

Izradom proteza za gornje ekstremitete (funkcionalne i estetske proteze)
Izradom proteza za donje ekstremitete (egzo i endoskeletne proteze)
Izradom ortoza za gornje i donje ekstremitete
Izradom ortoza trupa(TLSO,ortoze za pektus..)
Rehabilitacijm osoba sa amputaciom ekstremiteta, osoba sa deformitetima trupa i ekstremiteta, rehabilitacijom neuroloških, reumatoloških, hirurških i ortopedsko traumatoloških bolesnika koji koriste ortotska pomagala.