Direktor: Prim. mr.ph. Katica Mišić
Glavni farmaceutski tehničar: Zehra Avdić

 

Kontakt:
tel.: 00 387 35 30 32 36

00 387 35 30 32 63
fax.: 00 387 35 30 32 90
e-mail: info@ukctuzla.ba

 

DJELATNOST BOLNIČKE APOTEKE

 • Planiranje nabavke lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Istraživanje tržišta lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa aspekta nabavke
 • Kontakti sa proizvođačima lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala i potencijalnim dobavljačima
 • Učešće u raspisivanju tendera i u radu Komisije za javne nabavke u vezi nabavke lijekova, sanitetskog i drugog materijala
 • Nadzor nad urednim snabdijevanjem lijekovima, sanitetskim materijalom i drugim potrošnim materijalom i praćenje dinamike isporuka po zaključenim ugovorima
 • Prijem trebovanja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa klinika i poliklinika
 • Snabdijevanje i utvrđivanje frekvencije snabdijevanja klinika i poliklinika sa lijekovima, sanitetskim i drugim potrošnim materijalom
 • Utvrđivanje i predlaganje potrebnih zaliha
 • Kontrola primjene uspostavljenih standarda u oblasti trebovanja, distribucije, čuvanja i apliciranja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Analiza potrošnje lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Izradu magistralnih lijekova i galenskih pripravaka
 • Davanje stručnih savjeta zdravstvenim radnicima, zdravstvenim ustanovama, bolesnicima i njegovateljima o uzimanju lijekova.

 

Kadrovska struktura:

Magistri farmacije u Centralnoj apoteci:

mr.ph. Andrej Pečet,specijalista ispitivanja i kontrole lijekova
mr.ph. Amar Hadžić
mr.ph. Dijana Bašić
mr.ph. Amer Osmanović
mr.ph. Dubravka Mišić
mr.ph. Amra Ibrahimović
mr ph Amila Burina
mr ph Eldar Šahmanović

 

 

Farmaceutski tehničari u Centralnoj apoteci:

Sabina Zonić
Enisa Jonić
Azra Ibrahimović
Nela Suljetović
Lejla Tupajić
Emina Mušanović
Damir Karamović

 

Farmaceutski tehničari u Kliničkim apotekama:
Sajma Biberović
Sadbera Omerefendić
Meliha Trakić
Alma Zubčević
Amira Nurkić
Jasmina Junuzović
Sejdina Paščanović
Selma Salihović
Indira Hasandžiković
Hadedina Hukić
Amna Konjić
Sandra Mrkonjić
Azra Mahmutović
Damira Muminović

 

Referenti skladišne referencije:
Vesna Junuzović
Jasna Morankić

 

Radnici u Bolničkoj apoteci:
Almir Krajinović
Nermin Ćosić
Dragan Gojković
Fehim Zulić
Safet Palavrić
Faik Omerović

 

Počeci Bolničke apotekarske djelatnosti u tuzlanskom kraju, vezani su za nekadašnju Bolnicu za interne bolesti „ Kojšino“.
Bolničku apoteku čine Centralna i 11 Kliničkih apoteka.