U skladu sa najnovijim trendovima koji diktiraju stalo unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova, kao i potrebe za stalnim poboljšanjem i podizanjem nivoa kvaliteta usluga, u okviru JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, sredinom 2003.godine, formiran je Sektor za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta.
Osnovni zadatak Sektora je da, u saradnji sa organizacionim jedinicama, realizuje zakonsku obavezu uspostave, održavanja i unapređenja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, što uključuje i provođenje nadzora nad stručnim radom prvenstveno zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Uspostava, održavanje i unapređenje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti dalje ima za cilj certifikaciju i akreditaciju.

DJELATNOST SEKTORA

Poslovi koji se obavljaju u okviru Sektora odnose se naročito na:

 • Istraživanje organizacijske strukture, organizacijskih postupaka i organizacijskih sredstava
 • Analiza podataka istraživanja i davanje prijedloga za racionalizaciju i osavremenjivanje organizacije
 • Učešće u izradi politika i procedura, protokola, kliničkih puteva i drugih dokumenata standardizacije
 • Uspostava indikatora kvaliteta i njihovo praćenje
 • Koordiniranje odnosa sa bolesnicima
 • Provođenje postupka po žalbama bolesnika i njegovatelja
 • Mjerenje zadovoljstva bolesnika
 • Učešće u definisanju tema za kliničku reviziju i koordinacija provođenja postupka kliničke revizije
 • Standardizacija medicinske i druge dokumentacije
 • Kontrola primjene uspostavljenih standarda (primjena politika i procedura, popune medicinske i druge dokumentacije i sl.)
 • Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije
 • Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom.

 

ZAJEDNIČKI POSLOVI SEKTORA
Načelnik Sektora: Hurić Armin, MA iur
Tel.: 00 387 35 303 770
Fax.: 00 387 35 250 474
E-mail: armin.huric@ukctuzla.ba

Referent za mjerenje kvaliteta i analizu: Karabegović Amina, dipl.ecc.
Tel. 00 387 35 303 450
E-mail: amina.karabegovic@ukctuzla.ba

Referent za odnose sa pacijentima:
Tel. 00 387 35 303 645
E-mail:

Referent za administrativne poslove: Gogić Amila
Tel.00 387 35 303 450
E-mail: amila.gogic@ukctuzla.ba

SLUŽBA ZA STANDARDIZACIJU I KONTROLU KVALITETA
Šef službe za standardizaciju i kontrolu kvaliteta : Senada Mujačić,viša medicinska sestra
Tel.00 387 35 303 420
E-mail: senada.mujacic@ukctuzla.ba

Koordinator za standardizaciju i kontrolu kvaliteta:
Referent za standardizaciju i kontrolu kvaliteta:Magistar sestrinstva Samra Osmančević
Tel.00 387 35 303 420
E-mail: samra.osmancevic@ukctuzla.ba

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM

Koordinator za upravljanje rizikom:

Referent za upravljanje rizikom: Slijepčević Salih, dipl.menadžer u zdravstvu
Tel.00 387 35 303 420
E-mail: salih.slijepcevic@ukctuzla.ba

Referent za upravljanje rizikom: Mirza Bekan, dipl.med.sestra
Tel.00 387 35 303 645
E-mail: mirza.bekan@ukctuzla.ba