Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13) i člana 53.b Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), na prijedlog Direktora, Upravni odbor je na sjednici održanoj 30.01.2015.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta

Članovi Etičkog komiteta:
1. Dr. Aldina Ahmetagić, mr.med.sci. – predsjednik;
2. Prof.dr.med.sci. Zumreta Kušljugić – zamjenik predsjednika;
3. Doc.dr.med.sci. SeIma Muratović – član.;
4. Prof.dr.med.sci. Elmir Čičkušić – član;
5. Prof.dr.med.sci. Olivera Batić-Mujanović – član;
6. Dr. Lejla Tupković Rakovac, mr.med.sci. – član;
7. Sinanović SeIma, dipl.med.sestra – član;
8. Topčagić Muhamed, dipl.ing.med.radiologije – član i
9. Admira Nožinović, dipl.pravnik – član.

Zamjenski članovi Etičkog komiteta:
1. Prof.dr.med.sci. Zijah Rifatbegović – zamjenik člana;
2. Prim.dr. Fatima Trebinčević – zamjenik člana;
3. Doc.dr.med.sci. Šekib Umihanić – zamjenik člana;
4. Doc.dr.med.sci. Vedo Tuco – zamjenik člana;
5. Doc.dr.med.sci. Maida Mulić – zamjenik člana;
6. Ovčina Jasmina, dipl.med.sestra – zamjenik člana;
7. Hasanbašić Lejla, dipl.med.sestra – zamjenik člana;
8. Ažderović Alma, dipl.psihoterapeutski savjetnik – zamjenik člana i
9. Kunić Senada, dipl.pravnik – zamjenik člana.

Sekretar Etičkog komiteta: Gogić Amila.
Zamjenik sekretara Etičkog komiteta: Grebović Adisa.

Zadaci Etičkog komiteta Ustanove su:

  • da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove;
  • da daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u ustanovi, koja se smatraju prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
  • da analizira i prijedlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
  • daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u ustanovi;
  • da prati povrede prava pacijenata i sistematično radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obvezama i odgovornosti ma pacijenata;
  • da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva i
  • da rješava i druga etička pitanja iz domena djelatnosti Ustanove.

 

ETIČKI KODEKS JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA (pdf)