ETIČKI KOMITET

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13) i člana 53.b Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), na prijedlog Direktora, Upravni odbor je na sjednici održanoj 18.02.2019.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta

Članovi Etičkog komiteta:
1. Prof.dr.med.sci. Sead Ahmetagić – predsjednik
2. Doc.dr.med.sci. Selma Muratović – zamjenik predsjednika
3. Prof.dr.med.sci. Elmir Čičkušić – član
4. Prof.dr.med.sci. Selmira Brkić – član
5. Prof.dr.med.sci. Olivera Batić Mujanović – član
6. Dr Selma Halilović Mujić – član
7. Mirza Jahić, magistar sestrinstva – član
8. Amela Suljendić, dipl.med.sestra-tehničar – član
9. Ajla Crnkić, magistar prava – član

Zamjenski članovi Etičkog komiteta:
1. Prof.dr.med.sci. Nijaz Tihić – zamjenik člana
2. Doc.dr.med.sci. Jasmina Smajić – zamjenik člana
3. Dr.med.sci. Zlatan Mehmedović – zamjenik člana
4. Prim.dr. Gordana Radoja – zamjenik člana
5. Doc.dr.med.sci. Vedo Tuco – zamjenik člana
6. Almir Avdić, dipl.med.sestra-tehničar – zamjenik člana
7. Saša Jović, dipl.med.sestra-tehničar – zamjenik člana
8. Vesna Keranović, dipl.med.sestra-tehničar – zamjenik člana
9. Tarik Kunić, bachelor prava – zamjenik člana

 

Zadaci Etičkog komiteta Ustanove su:
da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove;
da daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u ustanovi, koja se smatraju prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
da analizira i prijedlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u ustanovi;
da prati povrede prava pacijenata i sistematično radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obvezama i odgovornosti ma pacijenata;
da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva i
da rješava i druga etička pitanja iz domena djelatnosti Ustanove.

 

ETIČKI KODEKS JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA (pdf)