Načelnik: Dr med sci Samed Jagodić
Glavna sestra: Lutvija Omerović,dipl.med.sestra zdravstvene njege
Sekretar
Kontakt:
tel.: 00 387 35 303-235
e-mail: info@ukctuzla.ba

Kontakt telefon:

035 303 -235 Klinika za urologiju
035 303 -720 Urološka ambulanta
035 303-721 Urološka ambulanta

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostička obrada bolesnika iz domena uroloških oboljenja te sprovođenje medikamentoznog ili operativnog liječenja i njega tih bolesnika
 • Dijagnostika i prijem traumatiziranih bolesnika sa povredama uroloških organa, utvrđivanje potrebe za operativnim zahvatima i provođenje operativnih zahvata
 • Pripreme, transplantacije bubrega (kadaverične i sa živog davaoca) i postoperativno praćenje bole

ORGANIZACIONA STRUKTURA

UROLOŠKE POLIKLINIKA

AMBULANTE

Odgovorna medicinska sestra tehničar:, Hasanović Mejra -Dipl med sestra
tel. 035 303-720
Prijemna ambulanta,radi 24 h,tel 035 303 720
Specijalistička ambulanta za opštu urologiju radi svaki dan od 09-13 h
Specijalistička ambulanta za sterilitet radi petkom od 10-13 h
Ambulanta za urološku onkologiju radi utorkom i četvrtkom od 09-13 h
Ambulanta za kalkulozu radi svaki dan od 09-13 h

 

KABINETI

 • Kabinet za cistoskopiju
 • Kabinet za ESWL

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za opštu urologiju
 • Odjeljenje za urološku onkologiju
 • Odjeljenje za transplantaciju

KADROVI
Ukupan broj uposlenika………………………………….. 28
Ljekara specijalista………………………………………….. 8
Ljekara na specijalizaciji…………………………………… 3
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom…. 4
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom…13
Nemedicinskih radnika ……………………………………………. 1

DJELATNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA

Odjeljenje za opštu urologiju

Šef odjeljenja: Dr Zoran Manojlović specijalista urolog
Odgovorna sestra: ms Mersiha Omerašević

Kontakt tel:035 303 235

 • Operativni tretman pacijenta iz domena urokalkuloze, obstrukcije urogenitalnog sistema, urođenih/stečenih anomalija urogenitalnog sistema, operacije na prostati , povrede urogenitalnog sistema, operacije na uretri, penisu , skrotalna hirurgija.
  Operativni zahvati se izvode u opštoj i spinalnoj anesteziji .
 • Pijelonefrolitotomija
 • PCNL
 • pijeloureteroplastika
 • operacije potkovičastog buburega
 • ureterolitotomija
 • rekonstrukcija na ureteru
 • Transvezikalna prostatektomija
 • operacije kod retroperitonealne fibroze
 • operativno liječenje stres inkontinencije
 • operacije varikocele
 • operacaije hidrokele, funikolokele, kriptorhizma
 • rekonstruktivne operacije uretre i penisa
 • URS i TUUL
 • TURP
 • Simplex nefrektomija
 • operativni tretman kalkuloze mokraćnog mjehura

Navedeni operativni zahvati se izvode klasičnim pristupom-otvorena hirurgija i minimalno invazivno- endoskopskim i laparaskopskim pristupom.
Odjel ima i svoju ambulantu suteren I (soba broj 1, tel: 035 303 720) koja radi:svaki radni dan od 09-13 h

 

Odjeljenje za urološku onkologiju
Šef Odjeljenja Prim.dr Emir Softić specijalista urolog
Odgovorna sestra: ms Nerma Hamzić

Kontakt tel: 035 303 235

 • Operativni tretmani pacijenata iz domena urološke onkologije ( tumori nadbubrežne žljezde, bubrega, uretera, mokraćnog mjehura, prostate ,uretre, penisa i testisa)
 • Operativni zahvati koji se izvode u lokalnoj, spinalnoj i opštoj anesteziji:
 • adrenalektomija
 • radikalna nefertkomija
 • parcijalna nefrektomija
 • enukleacija tumora bubrega
 • nefroureterektomija radikalna
 • resekcija uretera kod tumora uretera
 • TURBT
 • parcijalna cistektomija
 • radikalna cistoprostatektomija sa derivacijom urina : – po Bruckeru , – po Hautmannu ,
  – ureterokutaneostomija
 • radikalna prostatektomija
 • subkapsularna orhidektomija
 • parcijalna amputacija penisa
 • radikalna penektomija
 • radikalna orhidektomija
 • limfadenektomija ( retroperitonealna i ingvinalna)

Navedeni operativni zahvati se izvode klasičnim pristupom-otvorena hirurgija, ali i minimalno invazivno-laparoskopskim pristupom.

Odjel ima i svoju onkološku ambulantu suteren I (soba broj 2, tel: 035 303 720) koja radi:
utorak i četvrtak od 09-13 h
U okviru UKC Tuzla postoji Uro-onkološki Konzilijum, koji se održava svaki četvrtak u 12 h.
Koordinator Konzilijuma je dr med sci Jagodić Samed, specijalista urologije, a pomoćnici koordinatora prim dr Softić Emir,specijalista urologije, dr Agić Rasim, specijalista urologije, koji istovremeno vode i navedeni Konzilijum.

 

Odjeljenje za transplantaciju bubrega
Šef Odjeljenja Dr Rasim Agić specijalista urolog
Odgovorna sestra: ms Alma Slijepčević

Kontakt tel: 035 303 235

 • U Kliničkom centru pacijenti sa hroničnim bubrežnim zatajenjem, kandidati za transplantaciju se pripremaju za istu multidisciplinarno, a urolozi su dio multidisciplinarnog tima.
 • Na odjeljenju za transplantaciju bubrega, radi se eksplantacija sa živog donora, klasičnim( konvencionalnim) i laparaskopskim pristupom.
 • Urolozi su dio tima za multivisceralnu eksplantaciju sa kadavera.
 • Na odjeljenju se radi transplantacija bubrega sa živog davaoca i kadavera klasičnim, otvorenim pristupom.
 • Postoperativni monitornig transplantiranih pacijenata i živih donora bubrega.
 • Protokolarno se prate pacijenti sa presađenim buburezima ( multidisciplinarno- urolog/nefrolog) i rješavaju rane i kasne komplikacije nakon transplantacije bubrega.
 • Kontrolni pregledi se obavljaju u specijalističkoj ambulanti Klinike za urologiju svakim danom od 09-13.sati (telefon 035 303.720)

 

Knjige i udžbenici čiji su autori uposlenici Klinike

 1. Ultrazvuk u nefrologiji, urologiji , dijalizi i transplantaciji bubrega;Prof.dr.med.sci. Denijal Tulumović;Dr.med.sci. Samed Jagodić