15.09.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

05.08.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o nabavci zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju odluka van snage
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o nabavci medicinske opreme
broj 01-8-8-1/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
broj 01-8-8/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

24.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Klikni na link za pregled

22.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-192/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17376-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-190/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17225-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-158-3-191/21
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17269-21)
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-termokauteri električni
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-Operacioni mikroskop
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-161/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa malom sondom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 23.07.2021. godine (S1-13432-21)
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav „COLLUSI“ , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-8-188/21
Nabavku roba – Medicinske opreme – operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17179-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-105-5-182/21
Nabavka roba – Bronhoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16888-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-98-5-186/21
Nabavka medicinske opreme – Operacione lampe (plafonski model)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17181-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-82-5-179/21
Nabavka dozatora za kiseonik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 10.09.2021. godine (S1-16774-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-155-3-184/21
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17045-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-106-5-180/21
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16775-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-101-5-175/21
Nabavka medicinske opreme -Ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16607-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-88-5-178/21
Nabavka roba – Portabilni Ultrazvuk
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16676-21)
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19, i to za LOT 2
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-71-5-168/21
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 13.08.2021. godine (S1-14967-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-71-5-173/21
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16605-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-5-174/21
Nabavka medicinske opreme – operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16606-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-129-5-176/21
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Drager
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16608-211)
Klikni na link za pregled

03.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

03.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

02.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – CT aparata i dva komada digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

31.8.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Siemens”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-150-3-170/21
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54 od 27.08.2021. godine (S1-16136-21)
Klikni na link za pregled

26.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Philips
Klikni na link za pregled

24.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 16
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica za LOT 16-Setovi
Klikni na link za pregled

20.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku medicinskih i tehničkih plinova
Klikni na link za pregled

20.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-167/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52/21 od 13.08.2021. godine (S2-14966-21)
Klikni na link za pregled

11.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavkakitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-2-146-3-164/21
Nabavka USLUGA SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME PROIZVOĐAČA “PHILIPS”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 47/21 od 30.07.2021. godine (S1- 13820-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
867-1-1-113-8-165/21
Nabavka medicinske opreme – operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 47/21 od 22.07.2021. godine (S1- 13852-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-112-5-166/21
Nabavka medicinske opreme – ORL lupe sa izvorom svjetlosti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 47/21 od 30.07.2021. godine (S1- 14118-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-77-5-160/21
Nabavka medicinske opreme – Komplet pila sa bušilicom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 45/21 od 23.07.2021. godine (S1- 13431-21)
Klikni na link za pregled

02.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka i isporuka roba – sredstava za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

30.07.2021.
INFORMACIJA
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 22.stav 1,tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci medicinskih i tehničkih plinova a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

28.07.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Klikni na link za pregled

28.07.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – ORL mikroskop operativni za ORL salu
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-159/21
Nabavka roba-Kit za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 44/21 od 16.07.2021. godine (S2-13027-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-158/21
Nabavka roba-Kit za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 44/21 od 16.07.2021. godine (S2-13048-21)
Klikni na link za pregled

22.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće LOT 1-smrznuto povrće
Klikni na link za pregled

21.07.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav “Colussi””
Klikni na link za pregled

16.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Dräger”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-55-5-149/21
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S1- 12375-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-51-4-155/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S1-12627-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-154/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S1-12626-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-150/21
Nabavka roba- kitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S2-12391-21)
Klikni na link za pregled

14.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

12.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

12.07.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

09.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

09.07.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

09.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Operacioni stol
Klikni na link za pregled

07.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

07.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe (plafonski model)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-129-3-144/21
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Drager
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11383-21)
Klikni na link za pregled

06.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-92-4-148/21
Nabavka medicinske opreme- Intraoperativni nerv monitoring
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-12327-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-90-4-145/21
Nabavka medicinske opreme – Diodni laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-11913-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-147/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Meso
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-12245-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-47-5-146/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Voće i Povrće
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-12244-21)
Klikni na link za pregled

02.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – endoskopska oprema
Klikni na link za pregled

02.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat
Klikni na link za pregled

02.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kompatibilni tonera
Klikni na link za pregled

24.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

22.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – ORL lupe sa izvorom svjetlosti
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-124-3-137/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Siemens
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11121-21)
Klikni na link za pregled

22.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka dozatora za kiseonik
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-89-4-143/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa dopplerom, elastografijom i kontrastnim UZ-om, te sa vodilicom za biopsije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11301-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-83-4-142/21
Nabavka medicinske opreme – Nazalni fiberendoskopi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11300-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-68-4-135/21
Nabavka medicinske opreme – ORL radno mjesto (mobilno na točkovima)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 35/21 od 11.06.2021. godine (S1-10746-21)
Klikni na link za pregled

17.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – Bronhoskop
Klikni na link za pregled

17.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-112-3-124/21
Nabavka medicinske opreme – ORL lupe sa izvorom svjetlosti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9525-21)
Klikni na link za pregled

11.06.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme -Intraoperativni nerv monitoring
Klikni na link za pregled

11.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

09.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – portabilni ultrazvuk
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-22-5-122/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9499-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-22-4-121/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9498-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-3-125/21
Nabavka medicinske opreme-operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9578-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-25-5-123/21
Nabavka medicinske opreme – optički koherentni tomograf – OCT sa angiografijom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9500-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-26-5-129/21
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9790-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-126/21
Nabavka medicinske opreme – CT aparata i digitalnog RTG aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9728-21)
Klikni na link za pregled

27.05.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa dopplerom, elastografijom i kontrastnim UZ-om, te sa vodilicom za biopsije
Klikni na link za pregled

26.5.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme -Diodni laser
Klikni na link za pregled

26.5.2021.
ODLUKA
o izboru ponuđača javne nabavke
Ultrazvučnog aparata sa malom sondom
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-106-3-112/21
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-8964-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-28-5-118/21
Nabavka medicinske opreme – Žuti laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9259-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-39-5-116/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – brašno i peciva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9236-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-107-3-115/21
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9235-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-8-113/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanice
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S2-8971-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-110-3-119/21
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9343-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-40-5-117/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat za ehonosonografiju srca sa programom za stres eho i transezofagusnom sondom srednjih performansi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9258-21)
Klikni na link za pregled

20.05.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – Nazalni fiberendoskopi
Klikni na link za pregled

20.05.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

19.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Komplet pila sa bušilicom
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-101-3-107/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8570-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-105-3-111/21
Nabavka roba – Bronhoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8900-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-104-3-110/21
Nabavka medicinske opreme – Operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8884-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-3-109/21
Nabavka medicinske opreme – Termokauteri električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8844-21)
Klikni na link za pregled

12.05.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – ORL radno mjesto
Klikni na link za pregled

12.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-5-105/21
Nabavka medicinske opreme – Yag laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 28/21 od 7.05.2021. godine  (S1-8399-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-30-4-104/21
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 28/21 od 7.05.2021. godine  (S1-8398-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-98-3-106/21
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe (plafonski model)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 28/21 od 7.05.2021. godine  (S1-8461-21)
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka protetsko-ortotskog materijala
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskih rukavica
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-33-4-102/21
Nabavka medicinske opreme -operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-8004-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-100/21
Nabavka medicinske opreme -Diodni laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-7902-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI
861-1-1-92-3-103/21
Nabavka medicinske opreme -Intraoperativni nerv monitoring
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-8051-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI
867-1-1-43-5-101/21
Nabavka roba – dvanaestokanalni EKG aparati
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-7986-21)
Klikni na link za pregled

28.4.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

28.4.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

27.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda-voće i povrće
Klikni na link za pregled

26.04.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda za lot 1.
Klikni na link za pregled

26.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-88-3-97/21
Nabavka roba – Portabilni Ultrazvuk
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7555-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-83-3-94/21
Nabavka medicinske opreme – Nazalni fiberendoskopi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7356-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-89-3-99/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa dopplerom, elastografijom i kontrastnim UZ-om, te sa vodilicom za biopsije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7703-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-98/21
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7702-21)
Klikni na link za pregled

23.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka električne energije
Klikni na link za pregled

21.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda – meso
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-3-85/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6918-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-165-5-89/21
Nabavka prehrambenih prozvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6920-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-10-8-83/21
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S2-6805-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-183-5-87/21
Nabavka prehrambenih proizvoda Grupa 1
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6899-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-92/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD Facs Canto II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-7082-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-77-3-86/21
Nabavka medicinske opreme – komplet pila sa bušilicom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6830-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-75-3-84/21
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6918-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-82-3-91/21
Nabavka dozatora za kiseonik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-7081-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-93/21
Nabavka roba- kitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-7083-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-71-3-82/21
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6773-21)
Klikni na link za pregled

16.04.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
medicinske opreme – frižider za koštanu banku
Klikni na link za pregled

13.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – aparat za evocirane potencijale
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-3-78/21
Nabavka roba- kitova za izolaciju nuklinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6451-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-68-3-77/21
Nabavka medicinske opreme – ORL radno mjesto (mobilno na točkovima)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6418-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-70-3-79/21
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6600-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-8-80/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S2-6677-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-61-5-81/21
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “ELEKTA”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6746-21)
Klikni na link za pregled

13.04.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

13.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

12.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka goriva i maziva
Klikni na link za pregled

12.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme –Zamrzivač -800 C
Klikni na link za pregled

08.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Yag laser
Klikni na link za pregled

08.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – aparat za transkranijalnu doplersonografiju krvnih sudova glave
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-62-3-73/21
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 02.04.2021. godine (S1-6057-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-64-3-75/21
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 02.04.2021. godine (S1-6096-21)
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača javne nabavke reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Termo Fisher)
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za 2020, 2021 i 2022.godinu
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka roba – Ultrazvučni aparat za ehonosonografiju srca sa programom za stres eho i transezofagusnom sondom srednjih performansi
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
medicinske opreme-operacioni mikroskop
broj-02-152/21
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka prehrambenih proizvoda – brašno i peciva
Klikni na link za pregled

30.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – Dvanaestokanalni EKG aparati
Klikni na link za pregled

 

Više