29.01.2021.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju odluka van snage
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o nabavci medicinske opreme
broj 01-8-8-1/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
broj 01-8-8/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

05.03.2021.
ODLUKA
o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-40-3-41/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat za ehonosonografiju srca sa programom za stres eho i transezofagusnom sondom srednjih performansi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3851-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-43-3-45/21
Nabavka medicinske opreme – Dvanaestokanalni EKG aparati
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-4055-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-162-5-38/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu , urinu i likvoru sa imunofikasacijom
imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3804-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-2-5-34/21
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3723-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-2-4-35/21
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3724-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-3-39/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Meso
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3805-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-39-3-40/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – brašno i peciva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3806-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-25-3-23/21
Nabavka medicinske opreme – optički koherentni tomograf – OCT sa angiografijom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3291-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-33-3-31/21
Nabavka medicinske opreme – operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3671-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-26-3-24/21
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3454-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-28-3-26/21
Nabavka medicinske opreme – Žuti laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3373-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-27/21
Nabavka medicinske opreme – Yag laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3374-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-155-5-20/21
Nabavka usluga servisiranje respiratora proizvođača MAQUET
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3269-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-29/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S2-3652-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-134-5-25/21
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3372-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-30-3-28/21
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3453-21)
Klikni na link za pregled

17.02.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za 2020., 2021. i 2022.godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-22-3-18/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 12.02.2021. godine (S1-3004-21)
Klikni na link za pregled

10.02.2021.
Informacija
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-10-3-11/21
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 6. od 29.01.2021. godine (S1-1966-21)
Klikni na link za pregled

08.02.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih prozvoda
Klikni na link za pregled

08.02.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

08.02.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-79-5-10/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 22.01.2021. godine (S1-1622-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-3-9/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 22.01.2021. godine (S1-1418-21)
Klikni na link za pregled

26.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

26.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba- zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

22.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih prozvoda
Klikni na link za pregled

22.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih prozvoda
Klikni na link za pregled

22.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka– reagenski, kalibratori, kontrole i potrošni materijal primjenjiv za biohemijski analizator AU480 (Beckman Coulter)
Klikni na link za pregled

21.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

21.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

21.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FACS CANTO II (Becton Dickinson)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-153-5-6/21
Nabavka usluga servisiranja aparata BenchMark Ventana
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 15.01.2021. godine (S1-1064-21)
Klikni na link za pregled

20.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-reagensi i potrošni materijal za elektroforezu u serumu , urinu i likvoru sa imunofikasacijom imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-2-3-7/21
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 15.01.2021. godine (S1-1074-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-195/20
Nabavka prehrambenih proizvoda Grupa 1
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 8.1.2021. godine (S1-66-21)
Klikni na link za pregled

12.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-121-5-197/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 8.1.2021. godine (S1-373-21)
Klikni na link za pregled

8.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja LIS-a
Klikni na link za pregled

6.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

6.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za izolaciju virusne RNK
Klikni na link za pregled

4.1.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

4.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

 

Više