15.09.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

05.08.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o nabavci zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju odluka van snage
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o nabavci medicinske opreme
broj 01-8-8-1/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
broj 01-8-8/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

25.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe
Klikni na link za pregled

25.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-191-3-230/21
Nabavka roba – medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20139-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-69-5-240/21
Nabavka roba – kitova za izolaciju nuklinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20422-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-69-5-235/21
Nabavka roba – kitova za izolaciju nuklinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20256-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-124-5-236/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača SIEMENS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20217-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-192-3-231/21
Nabavka roba – ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20217-21)
Klikni na link za pregled

22.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka ginekoloških i porođajnih stolova
Klikni na link za pregled

22.10.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje  Klinike za psihijatriju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-8-225/21
Ispravka obavještenja o nabavci – Medicinska oprema – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1-19638-21)
Klikni na link za pregled

20.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za neuronavigaciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-188-3-227/21
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1-19789-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-180-3-218/21
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18993-21)
Klikni na link za pregled

13.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a sistema
Klikni na link za pregled

13.10.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja liftova (liftovi “Certus”)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-3-214/21
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju i semirigidni ureterorenoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18923-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-47-5-212/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Voće i Povrće
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18921-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-176-3-213/21
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18922-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-182-3-219/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat COBAS e411
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19018-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-222/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19325-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-221/21
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19265-21)
Klikni na link za pregled

08.10.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), za nabavku poštanskih usluga, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-172-3-206/21
NABAVKA REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA PRIMJENJIVOG ZA PLATFORME Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0 (ROCHE)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18289-21)
Klikni na link za pregled

06.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za molekularno testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (za in vitro dijagnostiku)
Klikni na link za pregled

06.10.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-3-209/21
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18402-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-170-5-207/21
Nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18486-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-8-197/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S2-17897-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-196/21
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17896-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-62-5-199/21
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17939-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-107-4-187/21
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17180-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-167-3-201/21
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-18075-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-167-8-202/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-18076-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-165-3-198/21
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17938-21)
Klikni na link za pregled

24.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Klikni na link za pregled

22.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-192/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17376-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-190/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17225-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-158-3-191/21
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17269-21)
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-termokauteri električni
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-Operacioni mikroskop
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-161/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa malom sondom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 23.07.2021. godine (S1-13432-21)
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav „COLLUSI“ , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-8-188/21
Nabavku roba – Medicinske opreme – operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17179-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-105-5-182/21
Nabavka roba – Bronhoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16888-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-98-5-186/21
Nabavka medicinske opreme – Operacione lampe (plafonski model)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17181-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-82-5-179/21
Nabavka dozatora za kiseonik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 10.09.2021. godine (S1-16774-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-155-3-184/21
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17045-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-106-5-180/21
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16775-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-101-5-175/21
Nabavka medicinske opreme -Ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16607-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-88-5-178/21
Nabavka roba – Portabilni Ultrazvuk
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16676-21)
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19, i to za LOT 2
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

 

Više