Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla moderna je ustanova sa jasnom vizijom svog razvoja i misijom da kontinuiranom edukacijom unapređuje i podiže kvalitet usluga za svoje pacijente kako bi bila liderom u brizi o zdravlju građana, prepoznata u liječenju, edukaciji i inovacijama. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla primjenjuju se savremene i visokosofisticirane dijagnostičke procedure, uvode nove operatvne metode, prate dostignuća u medicini na različitim nivoima, vrši kontinuirana edukacija kadra i odvija kvalitetna naučno-istraživačka aktivnost. UKC Tuzla je prepoznatljiv po dobroj organizaciji, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti, te razvoju i ovladavanju znanjem i vještinama u oblasti visoko diferenciranih medicinskih metoda.

Organizacija savremene ustanove
Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla prostire se na ukupno 60.000 kvadratnih metara prostora i četiri lokacije: kompleks Gradina koga čini nekoliko objekata u kojima su smještene klinike, poliklinike, zavodi, uprava, administracija i tehnička podrška, te objekti u naseljima Kreka, Slavinovići i Solina.
Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla ima 38 organizacionih jedinica, od čega, 19 Klinika, 2 Poliklinike, 2 Zavoda, Centar palijativne njege i Urgentni centar, Bolničku apoteku, 7 sektora i 5 službi.

Statistički podaci
U javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla zaposleno je 2.435 uposlenika, od čega su njih 1.713 zdravstveni radnici, 455 doktora medicine i 1.213 medicinskih sestara – tehničara ( 218 sa višom i visokom stručnom spremom i 995 sa srednjom stručnom spremom). Pored toga, zaposlen je 53 zdravstveni saradnik i 9 specijalista farmacije i  biohemije, i 679 različitih nemedicinskih zaposlenika.
U JZU UKC Tuzla, čiji je kapacitet 1.333 bolnička kreveta, liječeno je tokom 2016. godine, 45.927 bolesnika, obavljeno je 19.939 operacija za ležeće bolesnike, 7.535 operacija za ambulantne bolesnike i pruženo je više od 3.363.511 usluga i pregleda, te ostvareno 300.242 bolnoopskrbnih dana uz prosječnu dužinu liječenja od 6,54 dana.

Edukacija kao opredjeljenje
Edukacija je vrlo važna u našoj ustanovi. UKC Tuzla ima konekcije i veze sa bolnicama širom svijeta i mnogo se ulaže u edukaciju kadra.

Sa 3 akademika, 48 profesora, 133 doktora nauka i 130 magistara UKC Tuzla je nastavna baza za: Medicinski, Farmaceutski, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Visoku zdravstvenu školu Univerziteta u Tuzli i Srednju medicinsku školu. A od 2015. godine i nastavna baza za Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla.

Pored toga, u okviru sklopljenih sporazuma o saradnji u Ustanovi se obavlja edukacija visokog i srednjeg medicinskog kadra iz drugih centara u BiH, te specijalizanata posebnih programa.
Ljekari UKC Tuzla vrlo su aktivni u načno-istraživačkom segmentu i svoje radove objavljuju u indeksiranim stručnim i naučnim časopisima citiranim u Current Contents (CC) bazi podataka koja pokriva sadržaje oko 7000 najvažnijih naučnih časopisa u svijetu.

  • U toku 2016. godine JZU UKC Tuzla je bio organizator 25 stručnih događaja sa više od 10.000 domaćih i međunarodnih učesnika.
  • Tokom godine jednom mjesečno se održavaju sastanci na kojima se prezentuju rezultati rada klinika, kao i stručni sastanci medicinskih sestara tehničara
  • U okviru saradnje sa drugim centrima u toku 2016. godine na edukaciji i stručnim skupovima je boravilo 615 zaposlenika.

Permanentna edukacija u unapređenje rada kroz projekte saradnje

Uspostavom saradnje sa velikim brojem medicinskih ustanova širom svijeta, UKC Tuzla svoj razvoj bazira na permanentnoj stručnoj i naučnoj edukaciji medicinskih radnika i medicinskih saradnika u zemlji i inostranstvu. Brojne su destinacije u kojima ljekari, medicinske sestre, administrativni radnici i drugo osoblje vrše usavršavanje. Edukacija se provodi u okviru partnerskih projekata, tako da, osim boravka naših stručnjaka u najsavremenijim medicinskim centrima širom svijeta, svjetski priznati stručnjaci često borave u UKC Tuzla. Obostrana saradnja je osigurana sa velikim centrima iz: Slovenije (Ljubljana, Maribor, Golnik), Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), Srbije (Beograd, Novi Sad, Sremska Kamenica, Ćuprija), SAD-a (Buffalo, Cincinnati, Chicago, Maryland), Francuske (Strasbourg, Paris, Anges, Nantes), Austrije (Wienna), Njemačke (Günzburg, Ulm, Libek, Frankfurt, Regensburg), Švedske (Örebro), Norveške (Oslo, Trondhaim), Engleske (Leeds), Italije (Udine), Švicarska (Berne), Turska.

Kvalitetom do uspjeha

Iskorak u organizaciji i praćenju savremenih trendova, kao i stvaranju imidža zdravstvene ustanove koja pruža usluge standardnog i visokog kvaliteta, značajnu ulogu ima uspostava sistema poboljšanja kvaliteta, koja se odvija u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditacije u zdravstvu u Federaciji BiH. Standardizacija podrazumijeva uspostavu unutrašnjeg sistema poboljšanja kvaliteta, definisanje misije, vizije i vrijednosti zdravstvene ustanove, strateško planiranje u domenu upravljanja kvalitetom i obezbjeđenje određenih resursa za te namjene, te izradu određenih akata unutar zdravstvene ustanove, kao što su kliničke vodilje, dokumentirane procedure, programi, protokoli, evidencije i uspostava određenih indikatora preko kojih se mjeri kvalitet.
Univerzitetski linički centar Tuzla dobio je, u decembru 2014. godine, priznanje kao ustanova koja je najviše doprinijela širenju projekta i pomoći drugima pri uspostavi sistema kvaliteta i sigurnosti u kategoriji dobre prakse. Prema anketi koju je provelo Udruženje za razvoj društva “Kap”, uz podršku ambasade SAD, u 2016. godini, Univerzitetski klinički centar Tuzla proglašen je za najbolju zdravstvenu ustanovu u FBiH.

Prepoznatljivost i nove procedure u 2016. godini

Transplantacijska medicina

UKC Tuzla je zvanično verificirana ustanova od Ministarstva zdravstva, za tipizaciju, eksplantaciju i transplantaciju tkiva i organa. To je postignuto zahvaljujući dobro educiranim timovima, dobroj organizaciji i materijalno tehničkoj opremljenosti, što su to uslovi bez kojih bi bilo nemoguće realizovati transplant program.U UKC Tuzla danas se izvode: kadaverične transplantacije bubrega, jetre i rožnica, alogena i autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze – koštane srži i transplantacije jetre i bubrega sa živih davalaca. Ovaj vid liječenja primjenjuje se u UKC Tuzla od septembra 1999. godine kada je izvršena prva transplantacija bubrega sa živog srodnika.
U ovoj ustanovi je u toku 2016. godine,na godišnjem nivou, urađen najveći broj transplantacija do sada. Sve eksplantacije organa radio je transplantacioni tim JZU UKC Tuzla. Organi su u 90 % slučajeva transplantirani u UKC Tuzla, a 10% u drugim centrima.

  • U 2016. urađena je 21 transplantacija bubrega, od čega 9 kadaveričnih, što je za dvije transplantacije više u odnosu na 2015.
  • 6 kadaveričnih transpalntacija rožnice
  • 4 kadaverične transplantacija jetre

UKC Tuzla je jedini centar u BiH u kojem se obavljaju transplantacije matičnih ćelija hematopoeze. U 2016. godini je urađeno 18 transplantacija koštane srži od čega:

  • 2 alogene
  • 16 autolognih

što predstavlja povećanje za 6 transplantacija više u odnosu na 2015.

U UKC Tuzla je u 2016. godini urađena i prva retransplantacija jetre u BiH. Nakon transplantacije jetre došlo je do komplikacija nastalih uslijed začepljenja jetrene arterije, te je bila potrebna nova transplantacija jetre.

Transplantacije u UKC Tuzla (VIŠE)

Barijatrijska hirurgija na Klinici za hirurgiju

Klinika za hirurgiju UKC Tuzla je trenutno jedina ustanova u BiH koja se bavi barijatrijskom hirurgijom patološke debljine. Od ukupno urađenih 17 operativnih zahvata iz oblasti Barijatrije u 2016. godine je urađeno 11.

Primjena najsavremenije metode u hirurškom liječenju tumora prsne kosti

Hirurške resekcije tumora grudne kosti i stabilizacija grudnog koša na Klinici za hirurgiju rade se primjenom dual sintetskom i titanijum MESH tehnikom. Po dostupnim objavljenim radovima u naučnim bazama podataka ova tehnika je primjenjena samo u nekoliko kliničkih centara i to u Istanbulu, Rijadu, Pekingu i Tokiju. Cilj ove tehnike je potpuna zaštita srca i velikih krvnih sudova uz očuvanje respiratorne funkcije grudnog koša.

Savremene procedure u oblasti interventne radiologije
Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu u 2106. godini obilježila je 96 godina radiološke prakse u tuzlanskoj regiji. Na ovoj klinici se izvodi više od 270 različitih procedura. Tim interventne radiologije Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu može odgovoriti i na najzahtjevnije izazove. Ovaj tim redovno izvodi procedure: koilovanja aneurizmi mozga, rješavanja stenoza arterija vrata, embolizacije krvnih sudova mozga, embolizacije mioma maternice, balon diletacija krvnog suda ekstremiteta, rješavanja suženja i začepljenja arterija donjih ekstremiteta, a započelo se sa procedurom stentiranja arterie subclavie. U 2016. godini uvedene su nove procedure: Endovaskularni tretman stenoze subklavije, MR jetre sa primovistom i arterovenske malformacije na kičmenoj moždini, a za 2017. godinu planiran je nastavak programa endovaskularnog tretmana i uvođenje tretmana ishemijskih moždanih udara, kao i liječenje oboljenja kičme sitnim neinvazivnim metodama.

Razvoj metoda u oblasti dječije hirirgije

Na Odjeljenju dječije hirurgije rade se minimalno invazivne procedure endoskopskog liječenja vezikoureteralnog refluksa. Od 2016. godine u primjeni su procedure MITROFANOFF (apendiko-veziko stoma i cekostoma) i klitoroplastika (kongenitalna adrenalna displazija).

Klinika za kardiovaskularne bolesti
Na Klinici za kardiovaskularne bolesti je vodeći centar u BiH za izvođenje STEMI infarkta putem primarne PCI (primarne perkutane koronarne intervencije). U 2016. godini urađeno je 200 ovih procedura, te isto toliko perkutanih intervencija tzv. NSTEMI infarkta.
Tokom 2016. godine na ovoj klinici je uvedena  nova procedura, implementacija CRT-D uređaja (aparat za resinhronizacionu terapiju kod pacijenata sa srčanom slabošću). Ovi uređaji se koriste kod tretmana srčane slabosti u smislu poboljšanja kvaliteta života i smanjene potrebe za dodatnim hospitalizacijama.
Klinika za  kardiovaskularne bolesti je referentni centar za endovaskularne procedure na perifernim arterijama. U protekloj godini izvedeno je preko 100 endovaskularnih procedura na perifernim arterijama. Riječ je o nehirurškom tretmanu okludiranih (začepljenih) ili stenoziranih (značajno suženih) arterija, najčešće donjih ekstremiteta putem balon dilatacije ili implantacije stenta na mjesto lezija. U februaru mjesecu 2017. godine uveden je novi neurohiruški tretman bolesti arterija. Riječ je o ugradnji stenta korištenjem spoja pazušne i nadlaktične arterije, ovakav tretman do sada je bio moguć samo na donjim ekstremitetima.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Tokom 2016. godine, u UKC Tuzla,  po prvi put, su izvedeni visokosofisticirani lararoskopski zahvati koji su vrh u operativnoj ginekologiji i u svijetu. Naime, urađena je laparoskopska histerektomija sa zdjeličnom limfadenektomijom kod pacijentice oboljele od karcinoma tijela maternice i laparoskopski zahvat koji je izveden kod pacijentice oboljele od raka grlića maternice, koji podrazumijeva radikalnu histerektomiju sa odstranjenjem parametrija i dijela vagine uz detaljnu pevličnu limfadenektomiju obostrano, kao i operativni zahvat pacijentici oboljeloj od karcinoma tijela maternice, gdje je pored histerektomije i pelvične limfadenektomije urađena i paraaortalna limfadenektomija. Na ovoj klinici uvedene su i nove metode u liječenju preinvazivnih i ranih invazivnih promjena na grliću materice. Riječ je o LETZ konizaciji, odnosno zahvatu pri kojem se nakon markiranja zone transformacije na grliću materice, dijatermijskom omčom, u jednom aktu, odstranjuje opsežni konizat patohistološki izmjenjenog dijela grlića materice, pri čemu duž reza dolazi do koagulacije tkiva, odnosno zatvaranja krvnih žila.

Klinika za interne bolesti
Na Odjeljenju gastroenterologije u primjeni je endokliping metoda kolona. U intervencijskoj gastroenterologiji endokliping metoda (stavljanje klipse pod kontrolom fiber optičkog instrumenta) se  radi u cilju zaustavljanja i sprečavanja krvarenja, većinom iz proksimalnog dijela gastroinestinarnog trakta. Uvođenje novih i usavršavanje dosadašnjih endoskopskih intervencijskih procedura, uticat će na smanjenje broja klasičnih hirurških intervencija.
Na Odjeljenju gastroenterologije u rutinsku praksu stavljena je i metoda za tretman tumora jetre bez izvođenja operativnog zahvata. Radi se o tzv.etanolskoj ablaciji tumora jetre pri kojoj se direktno u tumor, pod kontrolom ultrazvuka ubrizgava određena količina apsolutnog alkohola. Nakon sprovedenog tretmana, dolazi do odumiranja ćelija tumora i manjeg dijela okolnog zdravog tkiva čime tumor biva u potpunosti uništen i zamijenjen ožiljnim tkivom. Sama procedura traje 20-tak minuta, a pacijent već sljedećeg dana može ići kući. Dodatna pogodnost je da se može ponavljati onoliko puta koliko je potrebno da tumor u cjelosti nestane.

Klinika za ortopediju i traumatologiju
Atroskopija ramenaje procedura koju je u 2016. godini uvela Klinika za ortopediju i traumatologiju. Riječ je o minimalno invazivnoj endoskopskoj metodi kojom se kroz minimalne rezove na koži ulazi u zglob ramena i rješavaju problemi bola i ograničenja pokreta u ramenu, uzrokovani različitom etiologijom. Prednosti za pacijente ogledaju se u kraćem operacijskom postupku, bržem postoperativnom oporavku, kraćem bolničkom boravku, te bržem vraćanju svakodnevnim aktivnostima.

Klinika za očne bolesti
Na Klinici za očne bolesti uvedena je nova procedura skrining ROP-a (retinopatia prematurusa) i usavršena  metoda tamponada sa plemenitim gasom SF6.