ORGANIZACIONA STRUKTURA ZAVODA ZA MIKROBIOLOGIJU

Created on Wednesday, 18 May 2011

ODJELJENJE ZA OPŠTU BAKTERIOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Dr.sc. Fatima Numanović, vanr. prof. specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Odgovorni laboratorijski tehničar: viši san. tehničar Janja Grgić

Laboratorij za dijagnostiku aerobnih i anaerobnih bakterijskih infekcija

Vođa laboratorije: dr.sc.Fatima Numanović, vanr. prof. spec. mikrobiologije sa parazitologijom;
Saradnik: Dr. Mirsada Mulavdić, specijalizant
Odgovorni laboratorijski tehničar: viši san. tehničar Janja Grgić
Laboratorijski tehničari:Muhiba Redžepagić, Zorana Babović i Sabina Šabanović

Laboratorij za urinarne i crijevne infekcije
Vođa laboratorije: Mr. sc. dr. Selma Pašić, spec. mikrobiologije sa parazitologijom
Laboratorijski tehničari: Renata Senkas, Fenek Karić, Biljana Lazić, Hasija Hadžiabdić

Laboratorij za parazitologiju, mikologiju i sanitarnu mikrobiologiju
Vođa laboratorije: Mr.sc.dr. Merima Gegić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom
Saradnik: Dr. Rasim Jahić

Sadržaj rada:

 • Vrši se analiza sljedećih uzoraka: bris oka i uha, bris uretre, sperme, vaginalnog i cervikalnog brisa, brisa vulve, brisa rane, brisa prepucijuma, bris promjena sa kože, katetera i drenova i drugog materijala.
 • Izolacija i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija vrši se standardnim mikrobiološkim metodama ( mikroskopskim, kulturelnim, biohemijskim i serološkim ).
 • Identifikacija rijetkih  aerobnih i sporofermentativnih bakterija  kompjuterizovanom Vitek 2 sistemom.
 • Prati se rezistencija pojedinih mikroorganizama ( intrahospitalnih sojeva) na antibakterijska sredstva
 • Mikrobiološko ispitivanje : urina i stolice na prisustvo patogenih aerobnih i anaerobnih bakterija kao i ispitivanje njihove. osjetljivosti na antibiotike.
 • Ispitivanje stolice na prisustvo Adenovirusa i Rota virusa.
 • Ispitivanje stolice na prisustvo antigena Helicobacter pylori .
 • Ispitivanje stolice na okultno krvarenje
 • Procjena bakterijske flore crijeva.

Izolacija i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija vrši se standardnim mikrobiološkim metodama ( mikroskopskim, kulturelnim, biohemijskim i serološkim ).

 • Identifikacija crijevnih parazita postavlja se makroskopskim i mikroskopskim pregledom stolice.
 • Primjenjuju se standardne parazitološke metode: nativni i obojeni preparat, celofanski otisak perianalne regije, metode koncentracije stolice (flotacione-cink sulfat; sedimentaciono-flotacione metode-MIFC, Kato i metode koncentracije larvi Strongiloides stercoralis metodom po Bergmanu).

Protozoe tjelesnih šupljina se dijagnosticiraju:

 • pregledom nativnog preparata, bojenog preparata akridin oranžom, preparata pripremljenog MIFC metodom i pregledom direktnog preparata stolice u otopini eozina i Dobells reagensa i kultivacijom.
 • Krvno tkivne protozoe se identificiraju mikroskopskim pregledom krvnog razmaza, bioptičkog materijala i guste kapi ili direktnom imunofluorescencijom.
 • Izolacija kvasnica,plijesni i dermatofita se vrši kultivacijom različitog materijala (brisa grla i nosa, ispljuvak, promjene sa kože, ljuspice sa promjenjene kože i nokta, sperme, brisa uretre, vaginalnog i cervikalnog brisa), a identifikacija standardnim mikološkim metodama ( makroskopskim, mikroskopskim i biohemijskim) i primjenom kompjuterizirane API metode.
 • analize vode za piće, voda za rekreativne sportove i otpadnih voda i živežnih namirnica. Rad u ovoj laboratoriji je zasnovan na korištenju metoda koji su regulisane zakonskim odredbama Pravilnika za bakteriološku ispravnost voda i životnih namirnica.
 • analize vode za piće, voda za rekreativne sportove i otpadnih voda i živežnih namirnica. Rad u ovoj laboratoriji je zasnovan na korištenju metoda koji su regulisane zakonskim odredbama Pravilnika za bakteriološku ispravnost voda i životnih namirnica.

Planovi za dalji razvoj laboratorije:
Odjeljenje za opštu mikrobiologiju sa svojim laboratorijima u narednom periodu planira dalje osavremenjavanje, uvođenje novih testova i procedura , a planira se uvođenje gasne hromatografije za identifikaciju anaerobnih bakterija. Dalja edukacija kadra, osavremenjavanje i nabavka nove opreme kao i aktivno učešće u nastavno-naučnom i istraživačkom radu su takođe zadaci zaposlenih u laboratorijama Odjeljenja za opštu mikrobiologiju Zavoda za mikrobiologiju

ODJELJENJE ZA MIKROBAKTERIOLOGIJU I RESPIRATORNE INFEKCIJE

Šef Odjeljenja: Dr. Hanka Kikanović. specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Odgovorni laboratorijski tehničar: Jadranak Petrović, viši laboratorijksi tehničar

Laboratorij za respiratorne infekcije i sistemske infekcije
Vođa laboratorije:dr. Hanka Kikanović spec. mikrobiologije sa parazitologijom
Laboratorijski tehničari:Janja Grgić, viši san. tehničar, Jusić Edina, laborant, Enida Zukić, laborant

Laboratorij za mikobakterije
Vođa laboratorije: Dr Alma Imamović, specijalista mikrobiologije i parazitologije
Laboratorijski tehničari-laboranti: Simonida Stojanović, Senada Kadrić,Maila Lemezović, Semina Gazibegović

Sadržaj rada:

 • Vrši se analiza sljedećih uzoraka: bris grla i nosa, pregled sputuma, aspirata, i punktata, krvi, liquora, valvula.
 • Izolacija i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija vrši se standardnim mikrobiološkim metodama ( mikroskopskim, kulturelnim, biohemijskim i serološkim ).
 • Identifikacija rijetkih aerobnih sporofermentativnih bakterija  kompjuterizovanim  Vitek 2 sistemom.
 • Prati se rezistencija pojedinih mikroorganizama ( intrahospitalnih sojeva) na antibakterijska sredstva
 • Pregled bioloških materijala na Mycobacterium tuberculosis i ostale Mycobacteriae
 • Pregled direktnog preparata po Ziehl-Neelsen-u,
 • homogenizacija materijala,
 • pregled preparata poslije bojenja i homogenizacije
 • kultivisanje homogeniziranog i neutralisanog materijala na podlogama po Loewenstein-u
 • Kultivisanje bioloških materijala na Bactec sistemu
 • identifikacija porasta i identifikacija Mycobacterium tuberculosis,
 • ispitivanje rezistencije metodom po Cannetti-u i sar. na Isoniazid, Streptomycin, Rifadin, Ethambutol, Pyrazinamid i druge antituberkulotike
 • Tipizacija poraslih kultura atipičnih mikobakterija i ispitivanje njihove osjetljivosti na ostala antimikrobna sredstva
 • uvođenje genskih proba u  dijagnostici mikobakterija
 • ispitivanje rezistencije i diferencijacije mikobakterija  “Bactec” metodom
 • uvođenje lančane reakcije polimeraze za dokazivanje mikobakterija u likvoru, urinu i različitim punktatima
 • Vođenje evidencije klasičnom i kompjuterskom  metodom o pregledanim materijalima i dobivenim   rezultatima
 • Izdavanje rezultata
 • Istraživanje različitih   mogućnosti na polju bolje   izolacije i identifikacije   mikobakterija
 • praćenje i analiziranje   dobivenih rezultata i   izvještavanje Nacionalnog   koordinatora za  tuberkulozu na  području F BiH, publikovanje  rezultata.

ODJELJENJE ZA KLINIČKU IMUNOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Mr.med.sci. Damir Sabitović,klinički imunolog
Odgovorni laboratorijski tehničar: Sadik Jahić, viši laboratorijski

Laboratorij za sistemske i autoimune bolesti
Vođa laboratorije: Mr.med.sci. Damir Sabitović, klinički imunolog
Saradnici:Ana Marić, laboratorijski tehničar, Samra Šahbegović, diplomirani biolog, Murisa Beširević , laboratorijski tehničar

Laboratorija za alergologiju
Vođa laboratorije:Mr.med.sci.dr Fejzo Džafić, klinički imunolog
Saradnici:Samra Šahbegović, diplomirani biolog, Murisa Beširević , laboratorijski tehničar, Laboratorija za humoralni imunitet, Dr. Sci. Jasmina Nurkić, klinički imunolog, Sadik Jahić, viši laboratorijski tehničar

SADRŽAJ RADA:

 • Serološka dijagnostika autoimunih i sistemskih oboljenja dokazivanjem autoantitijela u serumu oboljelih
 • Određivanje imunološkog statusa
 • Dijagnostika alergijskih oboljenja
 • Određivanje Panela reaktivnih antitijela (PRA)

METODE KOJE SE KORISTE:

 • •    Imunofluorescentni test
 • •    Imunoenzimski test-ELISA
 • •    Nefelometrijski metod
 • •    Luminex-x MAP tehnologija
 • •    Imunoblot metod


TESTOVI KOJI SE RADE:

 1. Indirektnim IF testom vrši se detekcija i određivanje titra slijedećih autoantitijela: ANA, Anti dsDNA, ASMA i  antispermatozoidnih antitijela.
 2. ELISA testom vrši se  detekcija i određivanje titra antitijela na: SS-A, SS-B, Sm, SmRNP, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, ANA,  cardiolipin, Anticentromerna antitijela, Antihistonska antitijela, Antiglijadinska antitijela IgG, Antiglijadinska antitijela IgA Antiendomizijska antitijela IgA, GBM, pANCA, cANCA, anti CCP, interleukini
 3. Nefelometrijskim metodom vrši  se mjerenje koncentracije imunoglobulina – IgG, IgM, IgA, IgE klase; komponenti sistema komplementa C3 i C4; cirkulišućih imunih kompleksa; C-reaktivnog proteina; RF ; fibrinogena.


ODJELJENJE ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU I VIRUSOLOGIJU SA SEROLOGIJOM

Šef Odjeljenja: Dr Zineta Delibegović
Odgovorni laboratorijski tehničar: Mirel Suljetović, viši laboratorijski tehničar

Laboratorij za serologiju
Vođa laboratorije: Dr. Zineta Delibegović
Saradnici:Mr.med.sci. dr Merima Gegić, Mr.med.sci.dr Nijaz Tihić, Ševala Mehičić, laboratorijski tehničar, Murisa Beširević , laboratorijski tehničar

Laboratorija za virusologiju sa molekularnom biologijom

Vođa laboratorije:Mr.med.sci.dr Nijaz Tihić
Saradnici:Mr.med.sci dr Merima Gegić, Dr. Zineta Delibegović, Dr sci Jasmina Omerović, diplomirani biolog, Emir Halilović, profesor biologije, Mirel Suljetović, viši laboratorijski tehničar

SADRŽAJ RADA:

 • Posredno dokazivanje infekcija sa bakterijama, gljivama, parazitima i virusima metodama dokazivanja antitijela u serumu
 • Neposredno dokazivanje infekcija sa bakterijama, gljivama i virusima dokazivanjem njihovih antigena u uzorcima
 • Neposredno dokazivanje infekcija detekcijom nukleinskih kiselina mikroorganizama metodom hibridizacije i amplifikacije nukleinskih kiselina (PCR)

METODE KOJE SE KORISTE:

 1. Imunofluorescentni test
 2. ELISA test
 3. Inunohromatografski testovi
 4. Western blot/Immunoblot testovi
 5. Reakcije aglutinacije
 6. Reakcije precipitacije
 7. Nefelometrijski metod
 8. Test hibridizacije nukleinskih kiselina

TESTOVI KOJI SE RADE:

 1. Reakcijom aglutinacije vrši se detekcija i određivanje titra antitijela : za trbušni tifus, paratifus, salmoneloze, (Widalova reakcija);  za rikecijska oboljenja (Weil- Felixova reakcija), za infektivnu mononukleozu ( Paul- Bunnelov test ), za dijagnostiku reumatskih oboljenja ( Waaler-Rose test), za sifilis ( TPHA test ), za ehinokokozu, listeriozu i leptospirozu, za brucelozu ( Wright i Rose-Bengal test )
 2. Reakcijom precipitacije vrši se određivanje antikardiolipinskih antitijela  ( VDRL, RPR test)
 3. Nefelometrijom se vrši određivanje AST-O i ADN-aza B
 4. Direktnim imunofluorescentnim testom vrši se detekcija antigena Chlamydiae trachomatis u brisu
 5. Indirektnim IF testom vrši se detekcija antitijela na: respiratorne patogene, patogene koji izazaivaju infekcije CNS, Myocarditisa, određivanje titra antitijela u serumu za  Chlamydiae, Listeriae, Legionellae, Bartonella haenselae, Riketsiae
 6. ELISA testom vrši se detekcija i određivanje titra antitijela na: CMV, EBV, Rubella virus, Morbilli virus, HSV ½, Mumps,Parvo virus B19, Enteroviruse, Adenoviruse, Coxsackie virusi, Hantan virus,, markere virusnih hepatitisa HAV, HBV, HCV, Brucellae, Coxiella, Francisella, Helicobacter, Leptospirae, Borreliae, Bordetella, Mycoplasma, Echinococcus, Cysticercosis,Toxoplasma, Toxocara, Trichinella, Candida, Apergillus
 7. Westernblot kao potvrdni test za infekciju sa Borrelia burgdorferii sensu lato, Treponema pallidum.
 8. Immonoblot testovi za Hantan viruse
 9. Testom hibridizacije vrši se detekcija DNA Chlamydiae trahomatis
 10. PCR testom vrši se detekcija CMV DNA, HBV DNA, Chlamydia DNA, HCV RNA, HIV
 11. Real time PCR vrši se detekcija i kvantifikacija nukleinskih kiselina za viruse: EBV, Parvovirus, Adenovirus, Herpes virus, BK virus

METODE KOJE SE KORISTE:

 1. Hemiluminiscedntni testovi
 2. PCR
 3. PCR/Hibridizacijski tetsovi
 4. Real time PCR
 5. Genotipizacija HCV, HBV
 6. Rezistencija na lamivudin za HBV
 7. HBV Precore/Core muta cije (mutacije u HBeAg)
 8. Quantiferon TB gold test

Planovi za dalji razvoj laboratorije:
Uvođenje Real time PCR testova za Clostridium diffcile, Mycobacterium tuberculosis, Brucella
Uvođenje metoda  sekvencionarnja genoma mikroorganizama

FaLang translation system by Faboba
FreshJoomlaTemplates.com

Newsflash

In the past 24 hours 16 babies are born, 9 girls and 7 boys, at the Maternity Ward.                 

129 people donated blood at the Polyclinic for Transfusion, University Clinical Center Tuzla on 9 February, 2016.

 

Who's Online

We have 29 guests and no members online

006826755
Your IP: 54.87.31.36
Server Time:21:51:58 10-02-2016
© Design IT Sektor JZU UKC Tuzla