UKC Tuzla prvi akreditirani klinički centar u FBiH

posted in: Vijesti | 0

Na svečanoj ceremoniji, održanoj u hotelu Mellain u Tuzli, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kao prvom kliničkom centru u FBiH koji je u cijelosti ispunio najviše akreditacijske standarde kvaliteta, dodijeljena je akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta.

Proces vanjske ocjene i dodjele akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prema riječima direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine doc. dr. Ahmeda Nove, UKC Tuzla je prva ustanova u BiH koja se upustila i uspješno prošla kroz sveukupan proces akreditacije. “AKAZ je po našim važećim akreditacijskim standardima za bolnice već akreditirao nekolicinu bolnica i zavoda, ali UKC Tuzla je prvi akreditirani klinički centar i najveća zdravstvena ustanova koju je AKAZ ocijenio. Ocijenili smo da pružaju usluge u skladu sa standardima koje je propisala Federalna agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu i ovo priznanje je potvrda pacijentima da ova Ustanova pruža kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge koje su u skladu sa najboljom evropskom i svjetskom praksom”, rekao je doc. dr. Ahmed Novo.

Univerzitetski klinički centar Tuzla je u skladu sa načelom stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga, još 2003. godine, krenuo u proces standardizacije, prvenstveno radnih procesa. Ove aktivnosti vodila je posebno organizovana organizaciona jedinica, čiji zadatak je bio da, u saradnji sa svim ostalim organizacionim jedinicama, izvrši standardizaciju, odnosno uspostavi, održava i unapređuje sistem kvaliteta i sigurnosti. Sve to dovelo je do ispunjavanja obaveza utvrđenih Akreditacijskim standardima za bolnice i Certifikacijskim standardima za transplantacijsku medicinu, odnosno do vanjske ocjene i dodjele bezuslovne akreditacije i certifikacije.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Nešad Hotić se zahvalio svim uposlenicima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji su kroz predan rad doprinijeli ovim pozitivnim rezultatima. “Zadaća uposlenika UKC Tuzla nije bila da gledaju u tuđe avlije, da budu bolji, predaniji i vrjedniji od drugih. Mi smo htjeli da budemo bolji, predaniji i vrijedniji od sebe samih u prošlosti i zato smo došli do ovoga”, rekao je prof. dr. Nešad Hotić.

Ministar zdravstva TK, dr. Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je čin dodjele akreditacije UKC Tuzla pokazatelj da je ova ustanova na dobrom putu i primjer koji treba slijediti kada je u pitanju briga za sigurnost i kvalitet zdravstvene usluge. “Certifikat predstavlja priznanje za postignute rezultate, ali i garanciju kvalitetnog rada koju UKC Tuzla pruža svojim pacijentima”, rekao je ministar Hadžiefendić.
Predsjednica Upravnog odbora UKC Tuzla doc. dr. Munevera Bećarević kojoj je uručena i zahvalnica za nesebičnu pomoć i podršku, kazala je kako Upravni odbor ove ustanove ni u jednom momentu nije imao sumnje u to da li će UKC Tuzla uz podršku Sektora za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta uspješno proći kroz ovaj zahtjevan proces.
Zahvalnica je uručena i načelnici Sektora za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta, mr.sci.ecc. Maidi Nuhić, dipl.pravnik, koja se na čelu ove organizacione jedinice nalazi od njenog osnivanja. Radi se o prvoj organizacionoj jedinici takve vrste osnovanoj u BiH, koja danas, u saradnji sa AKAZ-om, provodi edukaciju i pomaže pri uspostavi sistema u drugim zdravstvenim ustanovama.

Posthumno je dodijeljena zahvalnica i doc. dr. Nedretu Mujkanoviću koji je za vrijeme svog mandata, kao direktor UKC Tuzla podržao aktivnosti na osnivanju Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta i prije nego što je usvojen Zakon koji je utemeljio Federalnu agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu i nametnuo obavezu uspostave sistema kvaliteta i sigurnosti.