Podunavska Psihijatrijska Asocijacija (PPA)
u saradnji sa:

Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini – Razred za medicinske nauke
Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla– Klinika za psihijatriju
Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli
Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK)
Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH)
Hrvatskim društvom za kreativnu psihofarmakoterapiju i
biološku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

organizuje:

MEĐUNARODNI
30. PODUNAVSKI PSIHIJATRIJSKI SIMPOZIJ
(u hibridnoj formi)

MKB-11 I KREATIVNA FARMAKOTERAPIJA
U PSIHIJATRIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Tuzla, Bosna i Hercegovina,
28 – 30. oktobar/listopad, 2022.
Hotel Salis

DRUGO OBAVJEŠTENJE / DRUGA OBAVIJEST
SECOND ANNOUNCEMENT