Šef Službe za nabavu:Jagodić Sadeta, dipl.ecc.
Tel.++ 387 35 303 604
e mail: sadeta.jagodic@ukctuzla.ba

Služba za nabavu obezbjeđuje funkcionisanje organizacionih jedinica, u smislu obezbjeđenja isporuka roba, obavljanje usluga ili vršenje radova, a koji se provode u skladu sa potpisanim ugovorima.

Služba za nabavu u skladu sa usvojenim Planom javnih nabavki provodi postupke nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Rezultat uspješno provedenih postupaka nabavke su potpisani ugovori, odnosno okvirni sprazumi.

 

Zadaci i poslovi koje obavljanju zaposlenici Službe za nabavu su različiti po opisu poslova, ali navodimo najznačajnije:

 • učestvuje u praćenju zakonskih i drugih regulative koja se odnosi na poslove iz nadležnosti Službe kao i upoznavanje zaposlenika sa zakonskim regulativama,
 • učestvuje u planiranju svih vrsta nabavki roba, usluga i radova za potrebe organizacionih jedinica,
 • praćenje provođenja postupaka nabavke, kontrola provedbe propisanih postupaka i procedura,
 • kontakti u pronalaženju novih dobavljača ,
 • učešće kod izrade ugovora, učešće u ostalim poslovima vezanim za javnu i druge nabavke. Tu su i poslovi vezani za izrade izvještaja Službe, nadzor nad primjenom usvojenih procedura, kontrola ispravnosti dokumentacije , staranje o radnoj disciplini,
 • kordinaciju sa ostalim osobljem prilikom izrade tenderskih dokumentacija,
 • kontakti sa stručnim licima,
 • sastavljanje i kompletiranje tenderske dokumentacije,
 • učešće u radu komisija za nabavku (sastavljanje izvještaja o radu komisije , davanje preporuka za izbor ponuđača, učešće i izradama odgovara na žalbe ponuđača, vođenje evidencija ugovora, postupaka i raznih drugih evidencija)
 • prikupljanje i obrada trebovanja,
 • selekcija i proslijeđivanje na realizaciju, usmena i pismena komunikacija sa organizacionim jedinicama u vezi sa realizacijom potpisanih ugovora o nabavkama i realizacijom odobrenih trebovanja i izdavanjem narudžbenica,
 • angažovanje vanjskih servisa, stalna komunikacija sa drugim službama u cilju obezbjeđenja dokumentacije za knjiženje. Pored ovih poslova tu je prijem ulaznih računa i njihova evidencija kroz interne ulazne knjige, praćenje rokova predaje ulazne dokumentacije , kontrola kompletiranosti dokumentacije i predaja putem knjige ulaznih računa, vođenje evidencija,
 • prijem robe, razvrstavanje ulaza u magacine – magacin hrane, magacin tehničkog potrošnog materijala, magacin stalnih sredstava i magacin sitnog inventara.
 • razvrstavanje ulaza u magacine i razvrstavanje po organizacionim jedinicama, usaglašavanje ulazne dokumentacije sa knjigovodstvenom evidencijom,
 • poslovi oko preuzimanja i izdavanja robe, kontrola količine i ispravnosti u postupku zaprimanja i izdavanja robe, utvrđivanje i izvještavanje o oštećenjima robe, manjku ili višku robe, primopredaja robnih dokumenata, vođenje evidencija u magacinu, poslovi manipulacije sa robom u skladištu, slaganje robe u magacinu i obezbjeđenje njene preglednosti, čuvanje i racionalno korištenje magacinskog prostora, i drugi poslovi.