Univerzitetski klinički centar Tuzla u predhodnim godinama doživio je razvoj i uvođenje niza novih metoda i postupaka u različitim oblastima. Primjenjuju se savremene i visokosofisticirane dijagnostičke procedure, uvode nove operatvne metode, prate dostignuća u medicini na različitim nivoima, vrši kontinuirana edukacija kadra i odvija kvalitetna naučno-istraživačka aktivnost. Prepoznatljiv je po dobroj organizaciji, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti, te razvoju i ovladavanju znanjem i vještinama u oblasti visoko diferenciranih medicinskih metoda.

Plava bolnica sa radioterapijom

Plava bolnica i radioterapija otvorene su 09.12.2009. godine, kao jedan od najznačajnijih projekata u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini. Za rekonstrukciju objekta Plave bolnice, opremanje i stavljanje u funkciju osigurana su sredstva od 25 miliona eura, od čega je 10 miliona eura donacija Vlade Kraljevine Holandije, a 15 miliona čini kreditno zaduženje. Objekat “Plava Bolnica”, čija je izgradnja prekinuta zbog početka ratnih zbivanja 1991. godine, rekonstruisana je i opremljena po visokim standardima. Firma VAMED Holandija (VAMED Nederland B. V.) realizovala je ovaj projekat po principu “ključ u ruke”. Realizacijom ovog projekta Klinika za neurologiju, Klinika za neurohirurgiju, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za onkologiju, hematologiju i radioterapiju, Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju u prostoru visokog medicinskog komfora, uz pomoć instalirane savremene opreme pružaju korisnicima iz čitave Bosne i Hercegovine usluge najvišeg standarda.

Raditerapija

Neophodno je istaknuti, da je jedan od najznačajnijih medicinskih i tehničko-tehnoloških iskoraka u obezbjeđenju zdravstvene zaštite u okviru ovog projekta načinjen upravo u oblasti radioterapije. Izgradnjom modernog objekta i instalacijom dva linearna akceleratora, aparata za brahiterapiju i prateće opreme za planiranje, simulaciju i dozimetriju obezbjeđeni su uslovi za radijacijski tretman karcinoma. Tako je, tokom 2010. godine, oko 1000 pacijenata sa različitim lokalizacijama tumora tretirano na radioterapiji UKC Tuzla.
Instalacija najvećeg PACS/RIS rješenja na Balkanu

U JZU UKC Tuzla u junu 2008. godine započela je implementacija najvećeg CR/PACS/RIS projekta na Balkanu. Uvođenjem PACS-a sistema (sistem za obradu, arhiviranje i distribuciju radiološke slike), RIS-a (radiološki informacioni sistem) i CR-a (uređaji za digitalizaciju), kompletna obrada, distribucija i arhiviranje radioloških slika i pisanih nalaza u UKC Tuzla odvija se u elektronskoj formi. Čitav sistem zasnovan je na najmodernijoj WEB tehnologiji i opremljen je naprednim softverskim alatima za primjenu u različitim oblastima dijagnostike. Ovakav način rada omogučava poboljšanje radnih procesa, stvaranje elektronske demografske baze podataka, ukupno podizanje kvalitete dijagnostičkih disciplina, povećanje produktivnosti i iskoristivosti modaliteta uz smanjenje troškova poslovanja.

Centar palijativna njega – HOSPIS

JZU UKC Tuzla je jedina zdravstvena ustanova u regionu, i druga na Balkanu, koja ima razvijen Centar za palijativnu njegu – HOSPIS, u okviru koga su Odjeljenje za ležeće pacijente, Dnevna bolnica i Dječiji hospis. Rekonstrukcija je počela 2003. godine, u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Sisters of the cross and patient iz Leeds-a, Ujedinjeno Kraljevstvo, sa kojom i danas postoji izvanredna saradnja. Palijativna njega-Hospis za ležeće pacijente otvoren je 2004.godine, Dnevna bolnica 2005. godine, u adaptiranom i po visokim standardima organizovanom dijelu objekta Klinike za plućne bolesti u Slavinovićima. Dnevni hospis je uređen po evropskim standardima, što podrazumijeva dnevni boravak, prostorije za masažu, salon za uljepšavanje, prostorije za umjetnost, slikarstvo, domaću radinost, te sve druge sadržaje koje pacijentima boravak ovdje, čine ugodnijim. U maju 2009. godine, takođe u saradnji sa Sisters of the cross and patient i partnerima u oblasti edukacije kadrova iz St.Gemma's Hospice, Leeds realizovan je projekat izgradnje Dječijeg hospisa.Dječiji hospis namjenjen je djeci oboljeloj od različitih vrsta karcinoma, neuromišičnih bolesti kao i osoba s drugim hroničnim bolestima koje će trebati hospitalizaciju i palijativnu njegu. Kapaciteta je 6 kreveta, a ima još i 2 igraonice, prostoriju za multisenzornu, fizikalnu i hidroterapiju, dnevni boravak, prostor za boravak roditelja, zimsku baštu i uređeno parkovsko okruženje. Osim, liječenja Hospis ima ulogu i u psihološkoj potpori pacijenata i njegove porodice. Palijativna njega se primjenjuje kada su iscrpljene klasične metode liječenja ili kada su znaci širenja maligne bolesti dostigli stepen koji bolesnik teško podnosi. Do danas je hospitalizirano više od 2300 pacijenata u terminalnom stadiju bolesti, koji zahtjevaju holistički pristup uz adekvatnu njegu i medicinski nadzor. U dječijem hospisu hospitalizirano je, od otvorenja, 35 teško oboljele djece.

Ugradnja kohlearnih implantata

Klinika za ORL, cerviko i maksilo-facijalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla mjesto je u kojoj se od 2001. godine obavljaju kohlearne implantacije. Riječ je o ugradnji umjetne pužnice u gluhih osoba radi poboljšanja sluha. Ovaj složeni operativni zahvat, prvi puta u Bosni i Hercegovini, obavio je prof.dr Boris Pegan iz Klinike za ORL i Cervikofacijalnu hirurgiju KB “Sestre milosrdnice“ iz Zagreba u saradnji sa hirurškom ekipom Klinike za ORL, cerviko i maksilo-facijalnu hirurgiju UKC Tuzla. Dalja implementacija projekta ugradnje kohlearnih imlantata nastavljena je u saradnji sa Prof.dr Milanom Profantom iz Slovačke, kao supervizorom. Postupak ugradnje kohlearnih implantata obuhvata tri segmenta – dijagnostiku i pripremu pacijenta za ugradnju umjetne pužnice, operativni zahvat i rehabilitaciju koja je vrlo složena i zahtjevna, i danas se obavlja samostalno na tuzlasnkoj Klinici za ORL, cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju.

Gastroenterološka dijagnostika i liječenje

Kolonoskopija sa scope quide-om je dijagnostička procedura koja omogućava da se napravi kolonoskopski pregled, tj. da se uradi vizualizacija sluznice debelog crijeva, uz ulazak i u završni dio tankog crijeva i prikaza položaja aparata u crijevu pacijenta. Aparat za kolonoskopiju pomaže ljekaru da odredi tačnu poziciju aparata u trbušnoj duplji abdomena, odnosno, u debelom crijevu pacijenta i da što lakše i brže završi proceduru. Endokapsula- dijagnostička endoskopska procedura kojaomogućava snimanje patologije tankog crijeva potpuno bezbolno i sa visokom preciznošću dijagnosticiranja i najmanjih promjena na tankom crijevu. Koristi se u specifičnim situacijama potrebe za pregledom i dijagnostikom bolesti tankog crijeva. Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti. Balon se ugrađuje endoskopskom metodom na način da se ispuhan ubacuje u želudac, poslije čega se puni fiziološkom otopinom obojenom metilenskim plavilom. Balon se puni u zavisnosti od tjelesne težine pacijenta. Nakon šest mjeseci balon se vadi iz želudca. Metoda nije prihvatljiva kod osoba kod kojih je prekomjerna debljina posljedica genetskih ili hormonskih problema.

Laboratorijski program obuhvata oko 1000 vrsta pretraga

Stavljenjem akcenta na razvoj dijagnostike, osiguran je princip brže uspostave dijagnoze, liječenja i kraćeg zadržavanja pacijenta u bolnici. Za razvoj savremene medicine neophodno je postojanje odgovarajuće laboratorijske dijagnostike sa ciljem postavljanja dijagnoze i praćenja terapije ili toka bolesti. Laboratorijski program obuhvata oko 1000 vrsta pretraga iz različitih uzoraka koje se izvode savremenim procedurama i uz upotrebu visokosofisticirane tehnologije. Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku pruža usluge za sve zdravstvene ustanove kantona, a visoko diferenecirane usluge se pružaju i za zdravstvene ustanove iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Godišnje se pruži preko 1.200 000 usluga. Laboratorij za protočnu citometriju opremljen je „Beckman Coulter“ protočnim citometrom, aparatom za detekciju i mjerenje fizičkih i molekularnih karakteristika različitih ćelija u tečnom medijumu. Ćelije se izdvajaju iz uzorka krvi i aspirata koštane srži. Za analize se koristi više od 40 pojedinačnih i u panele grupisanih antitijela. Pružaju se usluge imunofenotipizacije leukocita periferne krvi u različitim bolestima i stanjima i imunofenotipizacija leukemija i limfoma.

Laboratorij za izradu DNA profila

Molekularna medicinska dijagnostika predstavlja budućnost laboratorijske dijagnostike uopšte. Zahvaljujući dobroj dugogodišnjoj saradnji sa profesorom Robertom Friisom iz Odjeljenja za klinička istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bernu u Švajcarskoj, još 1996. godine započeta je edukacija kadrova. U okviru projekta ICMP-a na identifikaciji žrtava rata, uposlenici JZU UKC Tuzla obavili su preko 55.000 DNK analiza periferne krvi srodnika nestalih osoba. Uglavnom se obavlja dijagnostika iz oblasti HLA tipizacije, kako za potrebe transplantacije, tako za potrebe internističih grana medicine, molekularna dijagnostika Duchenne-ove bolesti, dokazivanje očinstva, a planirano je uvođenje analiza klonalnih rearanžmana gena za teške lance imunoglobulina i T čelijskih receptora, kao i druge pretrage.

Laboratorij za otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti

Uspješno djeluje od 1999.godine, a od 2005. godine ovlašeteni je laboratorij za neonatalni skrining za područje Federacije BiH. Skrining novorođenčadi na fenilketonuriju i kongenitalnu hipotireozu kao sredstvo borbe protiv mentalne retardacije, postalo jedan od kriterijuma optimalne preventivne zdravstvene zaštite.
Rekonstruktivni zahvati dojke sa ugradnjom implantata

Na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju rade se rekonstruktivni zahvati dojke sa ugradnjom implantata kod pacijentica nakon dijagostikovanja maligne bolesti i urađene mastektomije, čime je pacijenticama omogućen daljnji kvalitetan život i pshička stabilnost To je trend prisutan i u vodećim svjetskim zdravstvenim centrima. Rade se PREVENTIVNA subkutana mastektomija sa rekonstrukcijom, PRIMARNA rekonstrukcija sa implantatom i SEKUNDARNA rekonstrukcija sa implantatom. Naime, analizirajući reakcije pacijentica kod kojih je dijagnostikovan rak dojke, došlo se do spoznaje da bolesnice teže prihvataju činjenicu da će ostati bez dojke ( mastektomija tj. odstranjenje žljezdanog i masnog tkiva dojke sa evakuacijom određenih nivoa limfnih čvorova pazuha predstavlja osnovu liječenja), nego samu spoznaju da imaju malignu bolest.

Savremeni hirurški pristupi bolestima prednjeg i zadnjeg segmenta oka

Zastupljeni savremeni hirurški pristupi bolestima prednjeg i zadnjeg segmenta oka i u svakodnevnom radu se primjenjuje metoda fakoemulsifikacija katarakte sa implantacijom savitljive intraokularne leće. Operativni tim Klinike za očne bolesti, 15.12. 2010. godine, je uz superviziju dr. Miroslava Kneževića, oftalmologa iz KC Srbije izveo operativni zahvat, u okviru kojeg je pacijentu ugrađen silikonski implantat, pomoću kojeg je izvršena rekonstrukcija suznog sustava. U pitanju je implantat pomoću kojeg se stvara nova, direktna veza između suzne vrećice i nosa i na taj način premošćuje kanal koji je povezan sa nosem, što je najčešće mjesto blokade. Implantat ostaje u nosnom kanalu dva do tri mjeseca, koliko je potrebno da rana zaraste. Oftalmološki tim Klinike za očne bolesti UKC Tuzla izvršio je operativni zahvat implantacije refraktivne zonsko progresivne multifokalne intraokularne leće. Riječ je o leći sa više fokala koja pacijentu omogućava da vidi na različitim distancama, a bez zahtjeva za dodatnim korekcijama. Prema saznanjima, ovakvi zahvati se ne primjenjuje u drugim centrima na prostoru Bosne i Hercegovine.

Kardiovaskularna hirurgija

Na Klinici za kardiovaskularne bolesti JZU UKC Tuzla uspješno se obavljaju intervencije intraoperativne radiofrekventne ablacije atrijalne fibrilacije uz zamijenjenu aortne valvule. Operativni zahvati ove vrste rade se u saradnji sa stručnjacima iz Kliničkog centra Ljubljana, sa kojim je potpisan još. 2008. godine Ugovor o saradnji s ciljem edukacije tuzlanskog tima i razmjene iskustava kroz zajednički rad.

 

Primjena metode Laparoskopska nefrektomija u urologiji

Riječ je o metodu odstranjivanju bubrega kroz tri otvora na trbuhu. Prednost ove metode je što nema rezova, a postoperativni oporavak pacijenta je znatno kraći nego kod klasične hirurške metode odstranjivanja bubrega. Izvedenim zahvatima laparoskopske nefrektomije zvanično je započet program laparoskopske urologije u UKC Tuzla.

Značajan iskorak u tretmanu pacijenata na peritenealnoj dijalizi

Klinika za interne bolesti ulagaže stalne napore u uvođenju novih pristupa i metoda, uz edukaciju kadrova prisutna su stalna nastojanja da se obezbijede vrhunske usluge za pacijente. Primjenom nove metode implantacije peritonelanog katetera tzv. traskutano uvođenje katetera u trbušnu šupljinu napravljen je značajan iskorak u tretmanu pacijenata na peritenealnoj dijalizi. Prvi puta uz timski pristup na Odjeljenju za nefrologiju i dijalizu Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla pod vodstvom dr. Mirze Atića, mr. med.sci. i Doc.dr. Denijala Tulumovića, primjenjena je nova metoda kod implantacije peritonealnog katetera kojom je obezbijeđen veliki benefit za pacijente.

Primjena postupka trombolize
Terapija ishemijskog moždanog udara postupkom trombolize, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, prvi puta je, 16.04.2008.godine, primjenjena na području Federacije Bosne i Hercegovine. Uspjeh primjene ove metode potvrda je da timski rad i saradnja muldisciplinarnog tima daju rezultate. Primjena postupka trombolize predstavlja vrlo značajan korak u liječenju pacijenata sa ishemijskim moždanim udarom. Tromboliza, odnosno terapijski postupak „otapanja“ ugruška koji je uzrok većine ishemičkih moždanih udara je jedini mogući uzročni način liječenja akutnog moždanog udara. Primjenom trombolitičke terapije značajno se smanjuje smrtnost te posljedice moždanog udara. Cilj trombolitičke terapije je uspostava krvotoka i reperfuzija ishemije mozga što je brže moguće nakon okluzije krvne žile. Kod skoro trećine pacijenata hitnom primjenom ove terapije unutar tzv. „vremenskog prozora“ od tri sata od nastanka simptoma moždanog udara dolazi do značajne redukcije mortaliteta i onesposobljenosti. Zbog vremenskog ograničenja od 3 sata u razvijenim zemljama trombolitička terapija se primjeni kod oko 10% pacijenata sa moždanim udarom. Dobra organizacija, multidisciplinarni pristup i pravovremena reakcija izuzetno su važni za primjenu trombolize u liječenju ishemijskog moždanoh udara. Da bi se što više pacijenata zbrinulo na odgovarajći način potrebna je dobra organizacija tima zdravstvenih radnika, ali u isto vrijeme i dobra prosvijećenost populacije. Nakon prvih simptoma treba što prije doći do Univerzitetskog kliničkog centra i u tom segmentu veoma je važna koordinacija ljekara i medicinskih radnika u ambulantama Primarne zdravstvene zaštite i Službama hitne medicinske pomoći.

Barijatrijska hirurgija na Klinici za hirurgiju

Obavljenim vrlo složenim i zahtjevnim operativnim zahvatom pod nazivom biliopankreatična diverzija “SKOPINARIO” 25.02.2011. godine napravljen je još jedan iskorak u proširenju palete zdravstvenih usluga koje pruža UKC Tuzla. Ovaj operativni zahvat u oblasti barijatrijske hirurgije a koji se primjenjuje kod pacijenata koji su ekstremno gojazni i kod kojih nije liječenje moguće obaviti konzervativnim pristupom, urađen je prvi puta u Bosni i Hercegovini.
 

Nove tehnike na radiologiji

PTA stent arterija donjih ekstremiteta na Odjelu interventne radiologije JZU UKC Tuzla radi se od juna 2004. godine, kada je urađena i prva u BiH. Ova procedura je alternativa klasičnoj hirurškoj operaciji koja se radi prilikom suženja ili zapušenja (stenoza i okluzija) arterija. Riječ je o mnogo komfornijoj terapijskoj proceduri kod koje se perkutano najčešće transfemoralno dilatira (širi) suženo ili zapušeno segmentno mjesto u arteriji a zatim implantira stent na mjestu dilatacije u cilju sprečavanja moguće restenoze dilatiranog dijela arterije. Procedura ukoliko se uspiješno uradi omogućava pacijentu otpuštanje iz zdravstvene ustanove već u roku 24 sata bez posebnih ograničenja, bez dugog postoperativnog oporavka od nekoliko dana, bez hirurških rezova, previjanja i drugih detalja koji karakteristišu klasičnu hiruršku operaciju. Ukoliko se desi ponovno suženje lumena arterijskog krvnog suda na mjestu implantacije PTA stent sistema to mjesto se ponovno može dilatirati i učiniti prohonim opet bez hirurške intervencije.

CT angio krvnih sudova sa 3D rekonstrukcijom na Odjelu interventne radiologije počinje se raditi nakon nabavke CT aparata SOMATOM Emotion 6 koji u svom sofveru posjeduje angio mod. Radi se o neinvanzivnoj dijegnostičkoj proceduri kojom se utvrđuje stanje uglavnom arterijskih krvnih sudova iniciranjem kontrastnog sredstva intravenski. Ovo je jedna komforna procedura za pacijente starije dobi, kod onih kojih su ugrožene osnovne vitalne funkcije kao neka specifična patološka stanja. U JZU UKC Tuzla ova metoda se radi i pacijentima prilikom transplantacije bubrega kao i kod utvrđivanja moždane smrti prilikom transplantacije organa.

Embolizacija aneurizme cerebralnih arterija – Coil sistem
Na Odjelu interventne radiologije 10.maja 2006.godine prvi puta je primjenjena je procedura embolizacije aneurizme cerebralnih arterija – Coil sistem. Radi se o proceduri koja predstavlja alternativu neurohirurškoj operaciji kojom se rjašava problem aneurizme neke od cerebralnih arterija sa učinjenom kraniotomijom i dugim postoperativnim tokom i rehabilitacijom pacijenta. Implantacija Coil sistema je za pacijenta komfornija procedura kojom se u sam lumen aneurizme cerebralne arterije implantira Coil sistem (obično nekoliko Coil sistema) a nakon uspiješno učinjene procedura pacijent posle 24 sata otpušta iz zdravstvene ustanove izliječen. Radi se o proceduri koja zahtijeva multidisciplinarni pristup u smislu saradnje radiološkog, neurohirurškog i anesteziološkog tima.

Primjeni metode Misgav-Ladach pri carskom rezu

Od 2000. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo uveden je novi operativni pristup carskom rezu. Riječ je o primjeni metode „Mizgav Ladach“ koja u odnosu na klasični pristup ima niz prednosti. Prije svega, radi se o mnogo manjoj hirurškoj traumi kojoj je izložena pacijentica, kao i maksimalnog izbjegavanja oštrog otvaranja tkivnih struktura, čime je u značajnoj mjeri reducirano povrijeđivanje krvnih sudova i nerava. Osim toga zahvat traje kratko ( 7-8 minuta), oporavak je brži i sa manje mogućnosti za komplikacije.
Najviši standardi u brizi za mentalno zdravlje

Adaptacijom objekta bivše kasrne „Mirsad Fidahić“ u Solini Klinika za psihijatriju dobila je nove mogućnoti za razvoj i unaprijeđenje usluga u oblasti mentalnog zdravlja. Adaptacija je urađena po visokim standardima koje zahtijeva ova struka, čime su stvoreni dobri uslovi za funkcionisanje i rad. Prostor pruža visok standard od preko 25 m2 korisne površine po jednom pacijentu, smirujuće okruženje, urbani ambijent u pozadini, tišinu i čisti zrak. On je inspirativan i perspektivan za nastavak razvoja Klinike za psihijatriju i dostizanje najviših standarda u brizi za mentalno zdravlje. Organizaciono Kliniku čini šest Odjeljenja sa ukupno 70 kreveta i Dnevna bolnica sa 28 mjesta.