Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar je moderna medicinska ustanova u kojoj se primjenjuju savremene metode u liječenju i dijagnostičke procedure, prate dostignuća nauke i vrši kontinuirana edukacija kadra.

M I S I J A

Naša misija je održavanje i poboljšanje zdravlja građana obezbjeđenjem efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga visokog kvaliteta, u okviru raspoloživih resursa i integrisanog sistema zdravstvene zaštite.
Posvećeni smo izvrsnosti u širokom rasponu zdravstvnih usluga koje pruzamo i zadovoljenju potreba naših pacijenata na način njihovog postavljanja u centar dešavanja.
Radimo u saradnji sa zdravstvenim i drugim institucijama i služimo kao centar za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.

V I Z I J A

Naša vizija je:

 • Da budemo regionalni lider za izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga, uključujući i stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti,
 • Da budemo ustanova u kojoj se pacijenti žele liječiti i da radimo na povećanju zadovoljstava pacijentata,
 • Da obezbjedimo odgovarajuće kliničko okruženje koje podržava istraživački rad i edukaciju zdravstvenih profesionalaca, kao pojedinaca i kao članova tima,
 • Da budemo “ustanova koju zaposlenici biraju”, obezbjeđujući okruženje koje vrednuje rad i znanje i koja zadržava svoje zaposlenike.

V R I J E D N O S T I
Da bi postigli svoju misiju vođeni smo slijedećim vrijednostima:

 • Zdravstvena usluga usmjerena na pacijenta,
 • Stalna obaveza da brinemo za svoje pacijente i jedni za druge,
 • Izvrsnost kao najviši domet zdravstvene zaštite i medicinske nauke,
 • Efikasna i efektivna upotreba resursa pri pružanju zdravstvenih usluga,
 • Težnja za kreativnim rješenjima, originalnosti i inovacijama,
 • Stvaranje i korištenje prilika za sticanje novih znanja i njihovo prenošenje,
 • Saradnja sa ostalim zdravstvenim ustanovama u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, obrazovanja i istraživanja,
 • Saradnja i timski rad u postizanju naših ciljeva,
 • Odgovornost za preuzete akcije i rezultate,
 • Spremnost na promjene,
 • Medusobno poštovanje kao princip u svim aktivnostima i personalnim interakcijama,
 • Uvažavanje ličnih i kulturoloških razlika i primjena drugih etičkih standarda, u prvom redu Hipokratove zakletve,
 • Nastojanje da gradimo povjerenje u naše sposobnosti, da predviđamo i odgovorimo na potrebe zajednice i pacijenata.