ŠTA JE KORUPCIJA?

Zloupotreba ovlaštenja radi privatne koristi. Može uključivati više ili neku od ovih
aktivnosti: kriminalna aktivnost, povreda drugih propisa, povreda opštih akata,
povreda politika i procedura, povreda etičkih pravila. Privatna korist uključuje jedno ili
više od navedenog: lična korist, korist za člana porodice, korist za prijatelja ili
poznanika ili drugi uzak interes kojim se postiže privatna, a ne javna korist.

 

ZAJEDNIČKA AKTIVNOST NA BORBI PROTIV KORUPCIJE

Univerzitetski klinički centar Tuzla izražava svoju opredijeljenost da uspostavi
sistemsku i kontinuiranu aktivnost borbe protiv korupcije i to: prevencijom korupcije,
jačanjem transparentnosti rada, podizanjem svijesti zaposlenika i korisnika usluga o
rizicima korupcije i značaju borbe protiv korupcije, razmatranjem prijava koruptivnih
aktivnosti i vođenjem i pokretanjem odgovarajućih postupaka, redovnim
izvještavanjem o poduzetim mjerama i njihovim efektima. Borba protiv korupcije
može dati odgovarajuće rezultate samo aktivnim učešćem svih sudionika,
posebno pacijenata i ostalih korisnika usluga.

KO I KAKO MOŽE PRIJAVITI KORUPCIJU?

Korupciju može prijaviti Timu za borbu protiv korupcije svaki zaposlenik, pacijent,
član porodice i drugi korisnik usluga, kao i poslovni partner. Prijava se može predati
putem sandučića za žalbe, poštom ili putem ekspedita.
U prijavi treba navesti podatke o vrsti koruptivne aktivnosti, mjestu i vremenu
dešavanja i podatke pomoću kojih se može identificirati zaposlenik na koga se prijava
odnosi. Prijava treba da sadrži i ime i prezime podnosioca i kontakt telefon/adresu.

ISPITIVANJE PRIJAVE I OBAVJEŠTAVANJE

Podaci iz prijave su povjerljive prirode i biće preduzete potrebne mjere da se učine
dostupnim samo zaposlenicima koji učestvuju u postupku ispitivanja. O rezultatima
ispitivanja podnosilac prijave će biti obaviješten.
Biće preduzete potrebne mjere da se podnosioci prijave zaštite od progona bilo
koje vrste i da podnošenje prijave ne utiče nepovoljno na dalje korištenje
zdravstvenih usluga. Zaposlenici, na koje se prijave odnose, biće zaštićeni od
zloupotreba u postupku prijavljivanja odgovorajućom provjerom podataka o
podnosiocu i provjerom navoda prijave.