v.d. Načelnika: Doc.dr.med.sc Mirsad Selimović, Specijalista interne med. Subspecijalista kardiologije
Kontakt: tel.: 003870 35 303 299

Glavna medicinska sestra: Hanka Redžić, diplomirana medicinska sestra

Med.sestra za poslove poboljšanje kvaliteta i edukaciju: Emrisela Vejzović,diplomirana medicinska sestra

Sekretar: Dženita Đulović Dipl. medicinska sestra vss

Kontakt: tel.: 00 387 35 30 33 02; glavna sestra – 00 387 35 30 31 14; prijemna ambulanta 00 387 35 30 33 05;
recepcija – 00 387 35 30 33 61; dnevna bolnica 00387 35 30 33 15 kabinet za ergometriju 00 387 35 30 31 39

e-mail: info@ukctuzla.ba

 

DJELATNOST KLINIKE:

 • Rutinski ultrazvuk abdomena i urotrakta
 • Bazična ehokardiografija
 • Intenzivna terapija i njega
 • Svi oblici prehrane (parenteralna, enteralna)
 • Mehanička ventilacijska podrška
 • Pace – maker stimulacija
 • Elektrokardioverzija
 • Obezbjeđenje centralnih venskih pristupa s hemodinamskim   monitoringom, te stalni, kontinuirani monitoring uz ultrazvučnu dijagnostiku i praćenje
 • Endoskopske rutinske i hitne procedure digestivnog trakta
 • Interventne endoskopske procedure
 • Endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP)
 • Endoskopska papilotomija, balon dilatacija, ekstrakcija kamenaca, implantacija endoproteza
 • Endoskopski ultrazvuk
 • Endoskopija video kapsulom
 • Interventni ultrazvuk sa drenažnim postupcima
 • Tranzijentna elastografija – Fibroscan
 • Etanolska ablacija tumorskih promjena jetre
 • Dijagnostička laparoskopija
 • Biopsija pod kontrolom ultrazvuka
 • Priprema bolesnika za transplantaciju jetre (kadaverična i sa živog davaoca), tretman bolesnika u posttransplantacionom periodu
 • Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti
 • Dijagnostika i liječenje dijabetesa
 • Dijagnostika endokrinoloških poremećaja i poremećaja metabolozma
 • Dinamski i endokrinološki testovi u cilju dijagnostike bolesti hipofize, doštitnih žlijezda, nadbubrega, gonada
 • Liječenje inflamatornih i degenerativnih oboljenja mišićno – koštanog sistema (reumatoidni artritis, psoriatski artritis, spondilartritisi, sistemski eritemski lupus i sistemska oboljenja vezivnog tkiva, teški oblici osteoporoze)
 • Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog aparata
 • Punkcije zglobova pod kontrolom ultrazvuka
 • Intraartikularne, ekstraartikulame i kanalikularne infiltracije
 • Liječenje svih oboljenja bubrega
 • Provođenje priprema i liječenje nekom od dijalitičkih metoda
 • Priprema i obrada bolesnika i potencijalnih davaoca za transplantaciju bubrega (kadaverična i sa živog davaoca) i provođenje posttransplantacijskog tretmana
 • Poslovi transplantacijskog informacionog centra
 • Ultrasonografska dijagnostika abdominalnih organa s posebnim osvrtom na organe urotrakta
 • Color Doppler bubrežnih atrija
 • Biopsija bubrega pod kontrolom ultrazvuka
 • Punkcija i evakuacija cista bubrega pod kontrolom ultrazvuka
 • Standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza
 • „Online“ hemodijafiltracija
 • Intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza
 • Intermitentna, kontinuirana i ciklična peritonealna dijaliza
 • Hemoperfuzija, membranska terapeutska plazmafereza
 • Suha izolirana ultrafiltracija
 • Uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera
 • Elektroakrdiografska dijagnostika (standardni EKG, uprosječeni EKG, 24-satni EKG, EKG u opterećenju),
 • Vektorkardiogram, ultrazvuk srca, kateterizacija desnog i lijevog ventrikula.
 • Transezofagusni UZ srca u pripremi srčanih mana za operativni zahvat.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

TRANSPLANTACIJSKI INFORMACIONI CENTAR

POLIKLINIKA

AMBULANTE

 • Prijemna ambulanta sa polikliničkom specijalističko konsultativnom službom
 • Kardiološka ambulanta
 • Nefrološka ambulanta
 • Reumatološka ambulanta
 • Gastroenterološka ambulanta
 • Ambulanta za endokrinologiju i metaboličke bolesti

 

SAVJETOVALIŠTA

 • Savjetovalište za dijabetes
 • Savjetovalište za hipertenziju i hronične bubrežne bolesti

 

KABINETI

 • Kabinet za transplantaciju
 • Kabinet za endoskopiju
 • Kabinet za ergometriju i spirometriju
 • Kabinet za holter
 • Kabinet za CAPD
 • Kabinet za UZ srca
 • Kabinet za kardiomiopatije

 

DNEVNA BOLNICA
ODJELJENJA :

 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju
 • Odjeljenje za kardiologiju
 • Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu
 • Odjeljenje za gastroenterologiju
 • Odjeljenje za endokrinologiju
 • Odjeljenje za reumatologiju

KADROVI

Klinika za interne bolesti ima 220 zaposlenih od toga:

specijalista intrene medicine-43

ljekara na specijalizaciji-16;

ljekara sekundaraca 5

medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom-27 ( raspoređenih)
medicinske sestre sa višom medicinskom školom 2 raspoređene

medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom-123 (17 na određeno )

ne medicinskih radnika-5.

 

Kontinuitet programa transplantacije bubrega u okviru svih vrsta transplantacije

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u kontinuitetu se provodi projekat transplantacija bubrega u okviru žive srodničke transplantacije. Od kada je , 15. septembra 1999.godine započet pa do danas uspješno je obavljeno 225 transplantacija. Multidisciplinarni tim koga čine specijalisti nefrologije , urologije , anesteziologije i pratećih dijagnostičkih grana aktivno su uključeni u provedbu projekta transplantacije bubrega. Među njima su certificirani stručnjaci za rad u oblasti transplantologije , a neki od članova tima imaju evropske certifikate.

U 2006. godini u UKC Tuzla je započet projekat kadaverične transplantacije u koju su uključeni timovi stručnjaka Klinike za interne bolesti.
Kadaverična transplantacija organa radi se po ostvarivanju svih uslova potrebnih za takav zahvat , a u skladu sa listama čekanja koje postoje u UKC Tuzla i koje su u skladu sa kriterijima Eurotransplanta. Do sada je u JZU UKC Tuzla urađene 35 kadaveričnih transplantacije bubrega.Preživljavanje presađenog bubrega je 74% nakon 5 godina, što je na nivou pokazatelja iz evropskih centara za transplantaciju, kod kojih je preživljavanje 78%.
Odbranjeno je nekoliko magistarskih radova i dvije doktorske disertacije na temu transplantacije bubrega.

Dijalizni centar radi u kontinuitetu i zbrinjava sve hronične i akutne dijalizno-ovisne bubrežne bolesnike. Rade se sve metode vantjelesne cirkulacije u cilju liječenja akutnog i hroničnog bubrežnog zatajenja , akutnih egzogenih trovanja i ostalih teških sistemskih oboljenja i multiorganskih zatajenja. Od 2002. godine je referentni dijalizni centar Fressenius MC za Federaciju F BiH.
U UKC Tuzla na hemodijaliznom tretmanu je oko 138, a peritonealnom pacijenta

Uvođenje privremenih i trajnih jugularnih katetera

Urgentno endoskopsko zbrinjavanje bolesnika sa krvarenjem iz gornjih partija digestivnog trakt
Kolonoskopija sa scope quide-om

Kolonoskopija uz primjenu aparta scope quide , tzv. vodića kolonoskopa kroz debele crijevo.  je dijagnostička procedura koja omogućava da se napravi kolonoskopski pregled , tj. da se uradi vizualizacija sluznice debelog crijeva ,uz ulazak i u završni dio tankog crijeva i prikaza položaja aparata u crijevu pacijenta. Aparat za kolonoskopiju pomaže ljekaru da odredi tačnu poziciju aparata u trbušnoj duplji abdomena , odnosno u debelom crijevu pacijenta i da što lakše i brže završi proceduru , omogućava brže i lakše obavljanje ove procedure i izbjegavanje ulazaka u tzv. lukove , koji proceduru otežavaju i čine bolnom za pacijenta.

Endokapsula- dijagnostička endoskopska procedura
Endokapsula omogućuje snimanje patologije tankog crijeva potpuno bezbolno i sa visokom preciznošću dijagnosticiranja i najmanjih promjena na tankom crijevu. Koristi se u specifičnim situacijama potrebe za pregledom tankog crijeva. Posebno koristi u dijagnostici bolesti tankog crijeva.

Plasiranje intragastričnog balona kao endoskopski modalitet u liječenju patološke gojaznosti
Balon se ugrađuje endoskopskom metodom na način da se ispuhan ubacuje u želudac , posliječega se puni fiziološkom otopinom obojenom metilenskim plavilom. Balon se puni u zavisnosti od tjelesne težine pacijenta. Nakon šest mjeseci balon se vadi iz želudca. Metoda nije prihvatljiva kod osoba kod kojih je prekomjerna debljina posljedica genetskih ili hormonskih problema.

Fibroscan – tranzijentna elastografija
Tranzijentna elastografija (TE) ili Fibroscan je neinvazivna procedura bazirana na ultrazvukuku koja se koristi za procjenu oštećenja jetrenog tkiva u raznim boolestima, kao i za procjenu količine masti u jetri (steatoza). Ova procedura na neinvazivan način omogućava da se odredi stepen fibroze, postojanje ciroze kao i stepen steatoze jetrenog tkiva. Ne koristi se za elastografiju fokalnih jetrenih promjena kao što su npr. Tumori.
Etanolska ablacija promjena jetre
Etanolska ablacija tumorskih promjena jetre se koristi za neinvazivni tretman prvenstveno primarnih jetrenih tumora – hepatocelularni karcinom, a u manjoj mjeri i metastaza u probranim situacijama. Procedurom se može tretirati jedna promjena maksimalne veličine do 50 mm ili do 3 manje promjene, ukupnog zbirnog promjera do 60 mm.

Ultrasonografski stres-test srca
Visokosofisticirana procedura koja preciznije određuje stepen i vrstu koronarne bolesti.

 

KNJIGE I UDŽBENICI U ČIJEM SU PISANJU UČESTVOVALI UPOSLENICI KLINIKE:

 1. I. Pašić, H. Sušić, A. Halilbašić, K. Martinović, O endemskoj nefropatijij: Regionalni       medicinski centar,”23. avgust” Doboj,1976.
 2. I. Pašić, Laparoskopija i komplementarne metode u kliničkoj praksi : IGTRO “Univerzal-OOUR” ” Grafičar”, Tuzla,1978.
 3. Pašić i saradnici, Gastroenterologiju: U  A. Fejger, M. Grujić, M. Macanović, A. Mikeš, N. Numić, I. Pašić, Interna medicina I : Svjetlost, Sarajevo, 1986. 26-173.
 4. I. Pašić i saradnici, Egzogena trovanja: U  A. Fejger, M. Grujić, M. Macanović, A. Mikeš, N. Numić, I. Pašić, Interna medicina II : Svjetlost, Sarajevo, 1986. 935-975.
 5. I. Pašić, T. Tulumović, S. Trnačević, F. Pašić,Toksikologija, Prvo izdanje, : Univerzitet u Tuzli,, UKC Tuzla, 1996.
 6. Dž. Poljaković, Šećerna bolest : Narodna i univerzitetska biblioteka «Derviš Sušić», Tuzla, 2003.
 7. E. Eminović, F. Lakkis, J. Karamehić, M. Tabaković, Glavni sistem histokompatibiliteta-MHC i tipizacija tkiva U: Jasenko Karamehić, Transplantacije bubrega, University of Tuzla-Yale University, Sarajevo New Hawen 2004.
 8. Akutna abdominalna bol: Avicena d.o.o., Sarajevo, 2005.
 9. H. Resić, J. Karamehić, Z. Dizdarević, M. Tabaković, Imunološki mehanizmi u bolesti bubrega : U Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević i saradnici, Klinička imunologija, Svjetlost, Sarajevo, 2007. 311-320.
 10. Z. Kušljugić, F. Baraković, A. Arslanagić, V. Gerc i saradnici, Kardiologija, PrintCom grafički inžinjering, Tuzla, 2007.
 11. E. Mešić, N.Mehmedović, M. Atić, S.Lekić, M.Tabaković, E. Hodžić: U Dž. Harčin ( urednik), Druga strana života, UHBBTK, 2008.
 12. S.Mulić-Bačić i saradnici, Interna medicina za studente Visoke zdravstvene škole, 2011.
 13. Emir Hodžić. Voljeti bubregom-informacije i uputstva za pacijente sa transplantiranim bubregom.doo Soreli, Tuzla, 2012.
 14. Tabaković M, Salkić NN, Baraković F, Trnačević S. Hypertension After Renal Transplantation. In: Current Concepts in Kidney Transplantation. Editors: Sandip Kapur, Cheguevara Afaneh and Meredith J. Aull. Publisher: InTech. 2012. ISBN 978-953-51-0900-6. DOI: 10.5772/51012. str. 243-259.
 15. Salkić N. Endoskopski tretman gojaznosti. U: Kirurško liječenje bolesti debljine. Ur: Bešlin M, Pašić F. Zagreb: Zagrebački institut za kulturu zdravlja; Tuzla: Printcom. 2017. ISBN 978-9958-13-123-3. str 105-114.
 16. Salkić N i sar. Praktična digestivna endoskopija. Printcom doo, Tuzla. 2020. ISBN 978-9958-13-153-0.

Klinika služi i kao nastavna baza Srednje medicinske škole i Visoke zdravstvene škole. Medicinske sestre- tehničari imaju veoma značajnu ulogu te se u okviru Klinike za interne bolesti edukaciji ovog kadra posvečuje posebna pažnja i obavlja se kontinuirano u različitim vidovima. Uposlenici Klinike aktivni su članovi stručnih društava.

 

 

 

 

Više