Načelnik: Doc.dr.med.sci. Mustafa Tabaković
Glavna medicinska sestra: Dipl med sestra Hatidža Haračić
Medicinski tehničar za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju: Anes Hadžiefendić, mr. sc. zdravstvenih nauka

Kontakt: +387 35 303 154
e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 29 kreveta, Poliklinika za kardiovaskularnu hirurgiju, dvije Operacione sale.

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema;
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema;
 • Savremene terapijske procedure iz oblasti kardiohirurgije i vaskularne hirurgije;
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova;

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Odjeljenja

 • Odjeljenje za kardiohirurgiju
 • Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju
 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju i kardioanesteziju

Poliklinika za kardiovaskularnu hirurgiju

 • Prijemna ambulanta
 • Ambulanta za kardiovaskularnu hirurgiju
 • Ambulanta za kardioanesteziju

 

KADROVSKA STRUKTURA

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju ima 73 uposlenika od toga:
19 doktora
3 subspecijaliste kardiohirurgije i vaskularne hirurgije
1 specijalista kardiovaskularne hirurgije
2 specijalista opšte hirurgije
6 specijalista anestezije sa reanimatologijom
1 subspecijalista kardiologije
5 doktora na specijalizaciji
1 doktor medicine,
od čega:
3 profesora
2 docenta
3 magistra nauka
5 primarijusa
53 medicinske sestara/tehničara
od čega:
1 magistar zdravstvenih nauka
1 magistar zdravstvene njege
18 medicinskih sestara/tehničara sa VSS
1 medicinska sestra VŠS
32 medicinske sestre/tehničara SSS
1 nemedicinski radnik (ekonom)

 

Odjeljenje za kardiohirurgiju i Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju
Kontakt telefoni za Odjeljenja: +387 35 303 214, 303 149, 303 164, 303 147
Šef Odjeljenja za kardiohirurgiju:
Prof.prim.dr.med.sc.Harun Avdagić, specijalista opće hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije.
Šef Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju:
Prof.prim. dr .med.sc. Dragan Piljić, specijalista opće hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije.
Ljekari: Prim.mr.sc.dr. Azur Azabagić, specijalista opće hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i vaskularne hirurgije; Dr Mediha Selesković, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije; Doc.dr.med.sci. Bahrudin Hadžiefendić, specijalista opće hirurgije; Dr Nail Šehić, specijalista opće hirurgije; Dr Tarik Bakalović, doktor na specijalizaciji; Dr Amar Skakić, doktor na specijalizaciji, Dr Mirza Tokić, doktor na specijalizaciji; Dr Ajdin Umihanić, doktor na specijalizaciji; Nedžad Rašidović doktor medicine.
Odgovorna medicinska sestra Odjeljenja za kardiohirurgiju: Dipl med sestra Emira Prlja
Odgovorna medicinska sestra Odjeljenja za vaskularnu hirurgiju: Dipl med sestra Sandra Hadžibegić

Djelatnost Odjeljenja:

Konzervativni tretman pacijenata oboljelih od bolesti vaskularnog sistema.
Hirurški tretman pacijenata sa oboljenjima/povredama krvnih sudova:

 • femoropoplitealni bypass/rekonstrukcija
 • aortobifemoralni bypass/rekonstrukcija
 • ilicofemoralni bypass/rekonstrukcija
 • femorodistalni bypass/rekonstrukcija
 • karotikosubkvalijalni bypass/rekonstrukcija
 • hirurški tretman aneurizmi abdominalne aorte i drugih magistralnih artetija (osim intrakranijalnih)
 • hirurški tretman stenoze karotidnih arterija
 • aneurizmektomije
 • embolektomije
 • endovaskularni tretman katoridnih arterija
 • rekonstrukcije krvnih sudova nakon povrede
 • ugradnja/zatvaranje AV fistule
 • hirurški tretman varikoznih vena itd…

Hirurški tretman pacijentima sa oboljenjima srca i velikih krvnih sudova:

 • CABG – ugradnja aortokoronarnog bypassa
 • CABG sa operacijom karotidnih arterija
 • Zamjena valvule
 • Reparacija valvule
 • Zamjena jedne i reparacija jedne valvule
 • CABG sa zamjenom ili reparacijom valvule
 • Disekcija/aneurizma ascedentne aorte i luka aorte
 • Bentall procedura
 • Tumori srca
 • Aneurizma ventrikla
 • Zamjena ascedentne aorte i aortnog luka
 • Hirurško zatvaranje ASD-a ili VSD-a
 • Preoperativni i postoperativni tretman pacijenata sa oporavkom.
 • Edukacija kadrova iz oblasti kardiohirurgije.
 • Edukacija kadrova iz oblasti vaskularne hirurgije.

 

Odjeljenje za intenzivnu terapiju i kardioanesteziju
Kontakt telefoni Odjeljenja: +387-35-303-353; 303-156; 303 -254; 303 -138
Šef odjeljenja: Prof.prim.dr.med sci. Alisa Krdžalić, specijalista anestezije i reanimacije
Ljekari: Prim.dr. Mirsada Selimović, specijalista anestezije i reanimacije; Dr Almir Kusturica, specijalista anestezije I reanimacije; Mr.med sci. dr Lejla Selimović-Čeke, specijalista anestezije i reanimacije; Dr Adnan Behrem, specijalista anestezije i reanimacije, Dr Ema Tahto, doktor specijalista anestezije i reanimacije; Dr Maida Sarajčić, doktor na specijalizaciji.
Odgovorna sestra-trehničar Odjeljenja za intenzivnu terapiju i kardioanesteziju: Diplomirani medicinar zdravstvene njege Mersiha Hasanović.
Djelatnost Odjeljenja:

 • preoperativna anesteziološka evaluacija i priprema pacijenta za različite vrste elektivnih i urgentnih kardiohirurških i vaskularnih operativnih zahvata
 • preoperativni tretman teškog kongestivnog srčanog popuštanja
 • anesteziološki tretman i zbrinjavanje urgentnih kardiovaskularnih stanja
 • provođenje osnovnih i uznapredovalih mjera kardiopulmonalne reanimacije za vitalno ugrožene pacijente
 • anersteziološki tretman kardiohirurških pacijenata sa i bez upotrebe kariopulmonalnog by-pass-a
 • procedura neroeuraksijalne anestezije/analgezije u kardiovaskularnoj hirurgiji
 • perioperativne procedure vezane za izvođenje i praćenje dubokog hipotermnog cirkulatornog aresta (DHCA)
 • perioperativni invazivni i neinvazivni monitoring pacijenta
 • perioperativna i postoperativna invazivna hemodinamska dijagnostika i odgovarajuća terapija
 • perioperativno i postoperativno kolektiranje i zbrinjavanje krvnih produkata (Cell savage)
 • postoperativna intenzivna terapija i njega uz primjenu visokosofisticiranih terapijskih i dijagnostičkih procedura: kontinuirani invazivni i hemodinamski monitoring pacijenta; fiberoptička dijagnostička i terapijska bronhoskopija,perkutana traheostomija, implantacija privremenog pace maker-a; plasiranje i praćenje intraaotralne balon kontrapulsirajuće pumpe (IABP); protekcija moždanog oštećenja;izvođenje barbituratne kome; postoperativno transfuzijsko liječenje

 

Poliklinika za kardiovaskularnu hirugiju
Kontakt telefoni Poliklinike : +387 35 303 153

Odgovorna medicinska sestra Poliklinike za kardiovaskularnu hirurgiju: Dipl med sestra Melika Mujabašić
Medicinske sestre: Dipl med sestra Sadeta Okanović; Viša medicinska sestra Adna Aljić
Ljekar: po rasporedu
Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata 7 dana u sedmici
Elektivni pacijenti: prijemi 08-09 sati (pon-pet)
Ambulantni pregledi: 09-12 sati (pon-pet), petkom pregledi operisanih pacijenata i hitni pacijenti
Napomena: Pregledi se ne zakazuju

Djelatnost ambulante:

 • prijemi elektivnih i urgentnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi kardiovaskularnog hirurga
 • previjanje / vađenje konaca
 • tretman i prijem urgentnih pacijenata
 • pratnja urgentnih pacijenata radi daljih dijagnostičkih procedura

 

OPERACIONI BLOK

Kontakt telefon: +387 35 303 212; 303 211
Odgovorna sestra – instrumentarka: Dipl med sestra Nermina Džambić
Odgovorni medicinski tehničar – anestetičar: Dipl med tehničar Dževdet Džambić
Odgovorni medicinski tehničar – perfuzionista: Dipl med tehničar Almir Bundić

 

KNJIGE I UDŽBENICI U ČIJEM SU PISANJU UČESTVOVALI UPOSLENICI KLINIKE

 • Osnovni principi anestezije i intenzivnog liječenja. Alisa Krdžalić i suradnici, OFF set, Tuzla, 2016. god
 • Pneumotoraks, klinički oblici liječenje. Goran Krdžalić i suradnici, Ars grafika, Tuzla, 2011. god
 • Case Report: Autologus arteriovenosus fistula creation for haemodialysis in small children, Dragan Piljić, Nail Šehić, Dilista Piljić, Fahrudin Šabanović, Mate Petričević I Gordan Samouković.