DJELATNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA

Anesteziološka poliklinika

Anesteziološku polikliniku čine dvije specijalističke anesteziološke ambulanate.
Kontakt telefoni: 035/303-266, 035/303-163
Odgovorni medicinski tehničar: Saniboj Pejzić, dipl.medicinski tehničar
Anesteziološka ambulanta je mjesto prvog susreta pacijenta sa medicinskim osobljem Klinike, radno vrijeme ambulante od ponedeljka do petka od 07:30 min. do 16 sati. Ljekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom upoznaje pacijenta sa vrstom anestezije, sa svim relevantnim činjenicama vezanim za proceduru, korisnim i negativnim efektima.
Saglasnost za anesteziju potpisuje punoljetan poslovno sposoban pacijent/punomoćnik (potrebna ovjerena punomoć). Za pacijente koji su lišeni poslovne sposobnosti pristanak potpisuje staratelj (potrebno rješenje o starateljstvu).

 

Ambulanta za terapiju bola

Ambulanta terapije bola je u pripremi za otvaranje, a podrazumijevati će tretman akutne i hronične nekarcinomske boli.

ODJELJENJA
Odjeljenje za anesteziju
Šef odjeljenja za anesteziju: Prim.dr.med.Sanja Ercegović specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Odgovorni medicinski tehničar/anestetičar: Saša Jović dipl.med.tehničar
Kontakt telefon: 035/303 – 271, 035/303 – 227
Šef Odsjeka A: Prof.dr.med.sc.prim.Selma Sijerčić specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista intenzivne medicine
Odgovorna medicinska sestra tehničar/anestetičar: Mejra Bundić , dipl.med.sestra – tehničar
Kontakt telefon: 035/303 – 624, 035/303 – 423
Šef Odsjeka B: Prim.dr.med. Amir Slipičević specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Odgovorna medicinska sestra tehničar/anestetičar: Indira Okanović dipl.med. sestra – tehničar
Kontakt telefon: 035/303 -222, 035/303 – 227,
Šef Odsjeka C: Dr.med.Merana Rifatbegović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Odgovorni medicinski tehničar/anestetičar: Edin Glavić dipl.med. tehničar
Kontakt telefon: 035/303 – 271, 035/303 – 227

 

Djelatnosti odjeljenja za anesteziju:

 • Odjeljenje za anesteziju obezbjeđuje pružanje usluga opšte i regionalne anestezije u 25 operacionih sala za sve hirurške discipline (dječije hirurgije, neurohirurgije, urologije, torakalne hirurgije, abdominalne, ortopetsko- traumatološke, plastične i rekonstruktivne hirurgije, ginekološko – akušerske, otorinolaringološke, oftalmološke hirurgije) i za nadzor vitalno ugroženih pacijenata u cilju sprovođenja dijagnostičkih procedura (CT, UZ, RTG, MRI, ERCP, bronhoskopija, gastroskopija, kolonoskopija).
 • Svaka od ovih grana hirurgije ima specifičnosti za koje su anesteziolozi posebno educirani izvan granica Bosne i Hercegovine.
 • Odjeljenje za anesteziju pruža anesteziju u svim dijagnostičkim procedurama i pripremama pacijenata za ambulantne/dnevne operativne zahvate.

Odjeljenje za intenzivnu terapiju (Hirurški blok)
Šef Odjeljenja intenzivne terapije (Hirurški blok):  Dr. Lejla Mujkić, mr.med.sc.,specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Odgovorna medicinska sestra – tehničar: Zelka Simić dipl.med.sestra-tehničar
Kontakt telefon: 035/303-271, 035/303-232, 035/303-273

 • U Odjeljenju za intenzivnu terapiju (Hirurški blok) tretiraju se sva stanja vitalne ugroženosti, te postoperativna stanja nakon velikih i mutilantnih operativnih zahvata.
 • Politrauma, traumatski šok, ozljede kičme s neurološkim deficitom i spinalnim šokom.
 • Liječenje komplikacija traumatiziranih pacijenata kao što su akutna i hronična respiratorna insuficijencija, ARDS, akutna renalna insuficijencija, tromboembolijske komplikacije.
 • Metabolički i endokrini poremećaji kao i nozokomijalne infekcije.
 • Pacijentice nakon komplikovanih i teških operativnih zahvata iz ginekologije i akušerstva.
 • Pacijenti koji su respiratorno insuficijentni i zahtjevaju program arteficijalne ventilacije.
 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju opremljeno je najnovijim aparatima za praćenje hemodinamskog stanja kod životno ugroženih pacijenata.

Odjeljenje za intenzivnu terapiju (Plava zgrada)
Šef odjeljenja za intezivnu terapiju (Plava zgrada): Prim. dr. Munevera Hadžimešić, mr.med.sc. specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Odgovorna medicinska sestra: Sadžida Delić, Magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Kontakt telefon: 035/303-157, 035/303-158
U Odjeljenju za intenzivnu terapiju (Plava zgrada) liječe se:

 • Pacijenti sa izolovanom kraniocerebralnom povredom
 • Neurohiruški pacijenti koji imaju potrebu za arteficijalnom ventilacijom i intenzivnom preoperativnom i postoperativnom terapijom i njegom.
 • Neurološki pacijenti sa moždanim udarom i različitim neuromišićnim bolestima koji zahtjevaju arteficijalnu ventilaciju i intenzivnu terapiju.
 • Pacijenti koji imaju ekstenzivne operativne zahvate iz plastične, rekonstruktivne i maksilofacijalne hirurgije.
 • Pacijenti sa opekotinama koji zahtjevaju intenzivni monitoring i terapiju
 • U Odjeljenju za intenzivnu terapiju (Plava zgrada) sprovodi se utvrđivanje moždane smrti i održavanje umrlog darovaoca organa za kadaveričnu transplantaciju.
 • Liječenje pacijenata sprovodi se prema najnovijim protokolima i kliničkim vodiljama.

 

 

KNJIGE I UDŽBENICI U ČIJEM SU PISANJU UČESTVOVALI UPOSLENICI KLINIKE

 • Opšti principi zdravstvene njege.Imamović S. i sar. Print Com , Tuzla, 2012 g.
 • Pneumotoraks, klinički oblici liječenje. Goran Krdžalić I sar.Ars grafika, Tuzla, 2011 g.
 • Priručnik za primjenu antimikrobne terapije. Aldina Ahmetagić I sar. 2010 g.
 • Perinatologija. Balić A. i saradnici..Print Com Tuzla 2007 g.
 • Porođaj prirodnim putem. Fatušić Z. i saradnici Infograf, Tuzla 2008 g.
 • Anestezija u neurohirurgiji Selma Sijerčić i saradnici, ” OFF.SET” d.o.o. Tuzla
 • Medicina bola. Jasmina Smajić, Renata Hodžić. Printcom, Tuzla, 2022.