DJELATNOSTI  ORGANIZACIONIH  JEDINICA
Pedijatrijska poliklinika sa dnevnom bolnicom
Šef odjeljenja:

Odgovorna sestra-tehničar: Zemina Džihanović, diplomirana medicinska sestra

Velika pažnja se poklanja psihosocijalnim aspektima boravka djece u bolnici, te je  u septembru 2009. godine otvorena Dnevna bolnica kapaciteta 10 kreveta. Primarno ima za cilj pružanje kompletne zdravstvene zaštite pacijentima čija priroda bolesti omogućava kratkotrajan boravak u bolnici. Princip rada zasnovan je na brzoj dijagnostici i liječenju iz svih oblasti pedijatrije i dječije hirurgije za djecu od 0 do 15 godina. Djetetu se u Dnevnoj bolnici kod nejasnih i nedovoljno definisanih stanja i bolesti sa oskudnim kliničkim simptomima kod kojih se nije razvila klinička slika prati stanje, analiziraju hematološki nalazi, posmatra učinak terapije, koja se prema potrebi koriguje. U slučaju da nastupi pogoršanje kliničkog stanja ili laboratorijskih nalaza može se donijeti odluka za prijem u bolnicu.
U slučajevima kada je dijagnostička obrada složenija tako da zahtijeva više dijagnostičkih ili terapijskih postupaka i specifičnu pripremu naročito kod hroničnih pacijenata postoji indikacija za obradu kroz Dnevnu bolnicu.
U sklopu Dnevne bolnice svakodnevno se sprovodi aplikacija terapije kod hemato-onkoloških pacijenata, imunodeficijentnih i pacijenata sa bolestima krvarenja.
Ovakav koncept rada Dnevne bolnice omogućava bržu i efikasniju dijagnostiku, ali ima i socio-ekonomski značaj u smislu manjeg odsustva djece iz škole i manji broj dana bolovanja kod roditelja.

 

Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu

Šef odjeljenja: Doc. dr. med. sc. Devleta Hadžić, specijalista – pedijatar

Odgovorna sestra: Mr.sc.Meliha Ćurčić, diplomirana medicinska sestra

Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu pruža visokodiferenciranu zdravstvenu zaštitu uz primjenu najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih procedura tercijarnog nivoa, kako prijevremeno rođenih beba male porođajne težine tako i starije djece koja zahtijevaju intenzivnu njegu i terapiju. Bavi se racionalnom dijagnostikom i terapijom najtežih oboljenja u dječijoj dobi uključujući prevashodno po život ugrožavajuća stanja. U Odjeljenju za intenzivnu terapiju i njegu obezbijeđeni su:

 • intenzivni nadzor i njega bolesnika,
 • mehanička ventilacijska podrška,
 • plasiranje umbilikalnog katetera,
 • endotrahealna primjena surfaktanta,
 • eksangvinotransfuzija,
 • elektrokardioverzija,
 • obezbjeđenje centralnih venskih pristupa s hemodinamskim monitoringom,
 • kontinuirani monitoring uz ultrazvučnu dijagnostiku i praćenje,
 • svi oblici prehrane (parenteralna, enteralna),
 • stalno prisustvo pedijatra u porođajnoj sali,
 • priprema pacijenta za operativni zahvat i
 • postoperativni tretman.

 

Odjeljenje za neonatologiju

Šef odjeljenja: Prim.dr. Gordana Radoja, subspecijalista neonatologije

Odgovorna sestra: Amela Čikarić, Mr.sc. menadžmenta u oblasti zdravstvene zaštite
Odjeljenje za  neonatologiju  pruža dijagnostičke i terapijske usluge  novorođenčadi čije kliničko stanje zahtijeva bolničko liječenje. Ranim intervencijama i timskim radom  značajno doprinosi smanjenju neonatalnog mortaliteta i trajnih oštećenja. Svakom novorođenčetu sprovodi se prevencija hemoragične bolesti, skrining sluha, metabolički skrining na hipotireozu i fenilketonuriju, ultrazvučni skrining abdominalnih organa i centralnog nervnog sistema, a selektivno i skrining kukova i genetska obrada. Kod nedonoščadi niske gestacijske dobi u sezoni se vrši primjena monoklonskih antitijela (prevencija RSV infekcija), kao i  primjena BCG i Hepatitis B vakcine za novorođenčad koja nisu vakcinisana u drugim ustanovama. U saradnji sa dječijim kardiolozima vrši se rana detekcija urođenih srčanih mana i transport u odgovarajuće ustanove radi operativnog zahvata. Odjeljenje ima blisku saradnju sa Odjeljenjem za novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo, te Odjeljenjem za intenzivnu terapiju i njegu Klinike za dječije bolesti.
Uz dijagnostiku i liječenje Odjeljenje za neonatologiju vrši edukaciju majki.

 

Odjeljenje za neurologiju

Šef odjeljenja: Prim. dr. Nevzeta Mustafić, Mr. med. sci, subspecijalista neuropedijatrije

Odgovorna sestra: Ajša Feukić, diplomirana medicinska sestra
Odjeljenje za naurologiju pruža dijagnostičke i terapijske usluge pacijentima sa znacima akutne ili hronične bolesti centralnog ili perifernog nervnog sistema. Dijagnostička procedura elektroencefalografija se radi u budnom stanju, pri spavanju, serijski i  nakon deprivacije spavanja. Kod refrakternih epilepsija primjenjuju se novi antiepileptici.

 

Odjeljenje za gastroenterologiju i mliječna kuhinja

Šef odjeljenja: Prim. dr. Selma Terzić, subspecijalista pedijatarijske gastroenterohepatologije

Odgovorna sestra: Zahida Imširović, diplomirana medicinska sestra
Odjeljenje za gastroenterologiju sa mliječnom kuhinjom pruža dijagnostičke i terapijske usluge pacijentima sa oboljenjima digestivnog trakta, sprovodi pripremu za transplantaciju jetre (kadaverična i sa živog davaoca) i tretman u posttransplantacionom periodu. U sklopu dijagnostičke obrade dostupna je gastroezofagoduodenoskopija, koloileoskopija, rektoskopija, biopsija jetre i 24 satna ph – metrija.  U Mliječnoj kuhinji se vrši priprema i distribucija mliječnih, dijetalnih i obroka po receptu za hospitalizirane pacijente.

 

Odjeljenje za reumatologiju, alergologiju i imunologiju

Šef odjeljenja: Doc. dr. med. sc. Almira Ćosićkić, specijalista pedijatar

Odgovorna sestra: Slavica Ivanov, diplomirana medicinska sestra
Reumatologija: Kompletna dijagnostika bolesti lokomotornog sistema i drugih autoimunih reumatskih bolesti. Kompletna terapija autoimunih bolesti prema najnovijim preporukama  za liječenje istih. U terapiji se sprovodi aplikacija preparata monoklonskih antitijela.
Imunologija: Dijagnostika i liječenje poremećaja imunološkog sistema,  primarnih i sekundarnih imunodeficijencija.
Alergologija: Dijagnostika i liječenje alergijskih stanja u djece.

 

Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju

Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sc.  Hidajeta Begić – subspecijalista pedijatarijske kardiologije

Odgovorna sestra: Mirela Duraković, viša medicinska sestra
Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju pruža kompletne neinvazivne dijagnostičke i terapijske usluge djeci  kod oboljenja respiratornog trakta i srca; usluge dijagnostike i liječenja tuberkuloze, preoperativne pripreme i postoperatvnog praćenja pacijenata sa urođenim srčanim manama, te provođenje individualne i grupne edukacije djece oboljele od asthme i njhovih roditelja.

 

Odjeljenje za hematologiju i onkologiju

Šef odjeljenja: Prim. dr. Amila Latifagić, Mr.med.sc, subspecijalista pedijatarijske hematologije i onkologije

Odgovorna sestra: Dervišević Senka, diplomirana medicinska sestra
Odjeljenje za hematologiju i onkologiju pruža sljedeće usluge:

 • planiranje i sproveđenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod hematoloških malignih i nemalignih oboljenja, kao i onkoloških oboljenja u dječijoj dobi za pacijente do navršenih 15godina
 • sprovođenje hemioterapije
 • praćenje pacijenta tokom i nakon radioterapije
 • priprema pacijenta za transplantaciju koštane srži, te praćenje pacijenta nakon transplantacije
 • primjena imunoterapije u kombinaciji sa ili bez hemioterapije
 • sprovođenje dijagnostičkih procedura: biopsija koštane srži, aspiracija koštane srži iz crista iliace, biopsija limfnog čvora, biopsija tumora, citomorfološka analiza uzoraka koštane srži, citomorfološka analiza uzoraka periferne krvi, citogenetske analize koštane i periferne krvi, molekularne analize metodom PCR-a, protočna citometrija periferne krvi i koštane srži, lumbalna punkcija u svrhu dijagnostikle i terapije, plasiranje CVK, ultrazvuk abdomena i ultrazvuk vrata
 • praćenje pacijenata u hematološkoj i onkološkoj ambulanti, i Dnevnoj bolnici
 • pružanje psihosocijalne podrške pacijentu i porodici, te edukacija pacijenata i roditelja
 • rad Onkološkog Konzilija klinike za dječije bolesti

 

Odjeljenje za nefrologiju

Šef odjeljenja: Prim.dr. Nedima Atić, Mr.med.sci, subspecijalista pedijatarijske nefrologije

Odgovorna sestra: Memić Ramiza, diplomirana medicinska sestra
Odjeljenje za nefrologiju pruža usluge dijagnostike i liječenja pacijentima sa akutnim i hroničnim bolestima bubrega i urinarnog trakta. U saradnji sa Klinikom za interne bolesti rade se procedure: biopsija bubrega, peritonealna dijaliza i hemodijaliza, te priprema i praćenje pacijenata nakon transplantacije bubrega.

 

Odjeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i genetiku

Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sc. Alma Toromanović, subspecijalista pedijatarijske endokrinologije i dijabetologije

Odgovorna sestra: Aida Čačković, diplomirana medicinska sestra
Odjeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i genetiku obezbjeđuje ispitivanje, liječenje i praćenje djece do navršenih 15 godina sa svim vrastama endokrinih oboljenja, poremećaja somatskog rasta i razvoja, urođenih bolesti metabolizma ugljenih hidrata, aminokiselina, organskih kiselina, urea ciklusa, poremećaja oksidacije masti; kliničku dijagnostiku hromozomskih aberacija i genetskih sindroma; neonatalni skrining na fenilketonuriju, kongenitalnu hipotireozu i kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju; zbrinjavanje djece sa akutnim trovanjima.

 

Odjeljenje za dječiju hirurgiju

Šef odjeljenja: Dr. med. sc. Amir Halilbašić, specijalista dječije hirurgije

Odgovorna sestra: Mr.sc.Tatjana Praljak, diplomirana medicinska sestra
Odjeljenje za dječiju hirurgiju pruža širok spektar usluga iz oblasti dječije hirurgije što uključuje neonatalnu hirurgiju (urođene anomalije gastrointestinalnog trakta, prednjeg trbušnog zida, anorektalne anomalije, sakrokokcigealni tumori), hirurške procedure u pedijatrijskoj urologiji (urođene ili stečene bolesti bubrega, mokraćnih kanala i spolovila, endoskopsko rješavanje veziko-ureteralnog refluksa), hirurški tretman tumora grudnog koša, retroperitonealnih i intraabdominalnih tumora, zatim hirurški tretman opekotina i   povreda grudnog koša i abdomena, kao i sva druga akutna hirurška stanja u dječijoj hirurgiji. U novorođenačkoj hirurgiji, kao i u hirurgiji urođenih deformiteta grudnog koša izvodimo hirurške zahvate u svjetlu svjetskih spoznaja i  znanja stečenog na usavršavanjima u inostranstvu. Konzervativno liječimo neonatalne hemangiome primjenom Propranolola.

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Klinike

 • Tahirović H., Šećerna bolest dječije i adolescentne dobi. Tuzla: Univerzitet u Tuzli; 2004.
 • Tahirović H., Klinička toksikologija u pedijatriji. Tuzla: Univerzitet u Tuzli; 2002.
 • Skokić F., Postala sam majka. Tuzla: Printcom; 2003.
 • Skokić F., Priručnik iz neonatologije i perinatologije. Tuzla: Printcom; 2005.¸
 • Skokić F. i saradnici, Zadravstvena njega u pedijatriji. Banja Luka, 2010. Udžbenik za studente Visoke  zdravstvene škole  na Apeiron Banja Luka.
 • Mladina N., Vaše dijete u prvoj godini zivota, HUG „Zemlja  djece“, Tuzla 2004.
 • Mladina N., i saradnici, Zaštita razvojnog doba, Bosanska riječ, Tuzla, 2004.
 • Čolić-Hadžić B., Juvenilni ankilozantni spondilitis. U: Ankilozantni spondilitis. Kapidžić-Bašić N i suradnici, “OFF-SET” Štamparija, Tuzla, 2009; (163-179).
 • Ćosićkić A., Bolesti respiratornog sistema i tuberkuloza. U: Zdravstvena njega u pedijatriji.   Skokić F i saradnici, Medicinske bazične nauke Banja Luka, 2010;  (118-145).
 • Hasanhodžić M., Down sindrom. Sarajevo: Udruženje „Život s Down syndromom“; 2009.
 • Begić H., Digoxin. U: Klinička toksikologija u pedijatriji, Husref F. Tahirović i saradnici. Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet. 2002;91-97.
 • Begić H., Mladina N., Dijete sa hroničnim oboljenjem srca. U: Zaštita razvojnog doba, Mladina N. i suradnici, Tuzla: Bosanska riječ; 2004;469-476.
 • Begić H., Prekordijalni  bol u djece i adolescenata. U: Stabilna angina pectoris, Kulic M. i saradnici., Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, Sarajevo 2009; 263-273.
 • Osmančević L. i saradnici, Celijakija bolest djece i odraslih, Tuzla 2009. – edukativna skripta
 • Kalesić – Mustafić N., Mladina N., Konvulzije u dječijoj dobi i epilepsija U: Zaštita razvojnog doba. Mladina N. i suradnici, Tuzla: Bosanska riječ; 2004. str. 389-399.
 • Softić I.,Tahirović H., Atić N., Otrovanja u novorođenčadi U: Klinička toksikologija u pedijatriji. Ed: Tahirović H. i sar. Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet 2002:395-417.
 • Softić I.,Upute za njegu novorođenčeta kod kuće, UKC Tuzla, 2000.
 • Halilbašić A., Zdravstvena njega u pedijatriji, Autor Fahrija Skokić i saradnici, Banja Luka, 2010.
 • Šiljegović R., Menadžment u sestrinstvu U: Infektologija i zdravstvena njega infektivnih bolesnika, Sead Ahmetagić i saradnici, Tuzla, 2010. str. 335-343.
 • Hadžić Devleta, Hitna stanja u pedijatriji. Tojšići: C.P.A.,2016. – univerzitetski udžbenik