V.d Šef Službe: mr.sci Lejla Ibrišimović, prof.fizike,specijslista medicinske fizike, ekspert za zaštitu od zračenja u medicinskoj djelatnosti

Kontakt:
e-mail: lejla.ibrisimovic@ukctuzla.ba
tel.:00387 35 303 491, 303 492

Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja osnovana s ciljem da se objedine poslovi vezani za medicinsku fiziku, radijacionu sigurnost i zaštitu od jonizirajućih zračenja u UKC-u, a pokriva sve medicinske djelatnosti (hirurške, internističke i dijagnostičke), konstituisana je kao zasebna organizaciona jedinica u okviru Stručnih nemedicinskih disciplina.(smještena je na Klinici za radioterapiju).

Služba je počela s radom 01.07.2013. godine , a trenutno je čine 5 medicinskih fizičara , tri medicinska fizičara su magistri nauka. .Četiri medicinska fizičara rade na Klinici za radioterapiju od kojih su 2 specijaliste medicinske fizike ,a preostala 2 su raspoređena na poslovima medicinskog fizičara na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu.

Opis poslova

  • Služba učestvuje u izradi programa osiguranja kvaliteta za sve djelatnosti koje uključuju uređaje koji proizvode ili koriste jonizirajuće zračenje, te je odgovorna za provođenje dijela programa koji se odnosi na kontrolu kvaliteta za pomenute uređaje.
  • Služba učestvuje u planiranju radioterapije (odgovorna je za izradu plana radioterapijskog tretmana), obavlja kalibraciju radioterapijskih uređaja, te proračunava doze za pacijente u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji i nuklearnoj medicini.
  • Učestvuje u pripremi Programa za zaštitu od zračenja za Klinički centar što uključuje i izradu Priručnika za zaštitu od jonizirajućih zračenja za UKC.
  • Odgovorna je za zaštitu od jonizirajućih zračenja i radijacionu sigurnost u UKC-u, uključujući i edukaciju iz te oblasti.
  • Služba učestvuje i u edukaciji iz oblasti medicinske fizike, kao i u naučnoistraživačkim projektima, te u projektima tehničke kooperacije sa IAEA.
  • counterparti su za mnoge projekte preko IAEA, te preko ovih projekata su obezbjeđene vrijedne donacije , koje su u toku realizacije (Brahiterapija, mamografski aparat, ultrazvučni aparati).