V.D. Načelnik: Doc.dr med.sc Rahima Jahić
Glavna sestra Klinike: Amira Zonić, dipl.med.sestra
Tehnički sekretar: Refija Požegić
Med.sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukacija: Raza Smajić Mr.zdravstvene njege i menadžmenta
Kontakt telefon:++387 35 303 141; ++387 35 303 170, ++387 35 303 338

e-mail: info@ukctuzla.ba

Prijemna ambulanta:++387 35 303 321

Specijalistička ambulanta:++387 35 303 324

Kabinet za hepatitise i prevenciju krvlju prenosivih infekcija ++387 35 303 324

Dnevna bolnica sa izolatorijem:++387 35 303 171

Odjeljenja: ++387 35 303 323, 303 334

Ljekari:++387 35 303 327, 303 431

 

DJELATNOST KLINIKE:
Osnovna djelatnost Klinike je stručna, naučna i edukacijska iz oblasti zaraznih oboljenja.
U Klinici se obavlja pregled, prijem, dijagnostika i terapija zaraznih bolesti u okviru ambulantno polikliničkih, (uključujući kabinetski i rad u savjetovalištima), hospitalnih, te konzilijarno -konsultativnih službi.
U okviru djelatnosti Klinike za zarazne bolesti vrši se dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od zaraznih oboljenja uključujući:

 • Tretman pacijenata sa infekcijama CNS-a
 • Tretman pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama gornjeg disajnog sistema
 • Tretman pacijenata sa HIV/ AIDS-om
 • Tretman pacijenata oboljelih od virusnih hepatitisa
 • Tretman pacijenata sa akutnim infekcijama urinarnog trakta
 • Tretman pacijenata sa nejasnim febrilnim stanjem
 • Tretman pacijenata oboljelih od akutnih crijevnih infekcija
 • Tretman pacijenata oboljelih od osipnih groznica
 • Tretman pacijenata oboljelih od zoonoza
 • Tretman pacijenata sa ugrizom zmije
 • Tretman pacijenata sa trovanjem gljivama
 • Pregledi i savjeti trudnica koje su oboljele od zarazne bolesti
 • Skrining na B, C hepatitis i AIDS
 • Vakcinacija protiv hepatitisa B radnika Ustanove

Klinika za zarazne bolesti je nastavna baza Medicinskog fakulteta, Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Tuzli. U okviru nastavne baze vrši se edukacija i izvođenje praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta, Zdravstvenih studija i učenike srednje Medicinske škole. U Klinici se vrši i obuka pripravnika sa završenim Medicinskim fakultetom, fakultetom Zdravstvenih studija i Srednjom medicinskom školom, te obuka u okviru specijalističkog staža prema Planu i programu za specijalizacije/subspecijalizacije ministarastva zdravstva FBiH.

 

RADNO VRIJEME KLINIKE

 • Redovno radno vrijeme je od 08:00: do 14:00 h
 • Dežurstva radnim danom od 14:00 do 08:00 h
 • Radno vrijeme vikendima i praznicima je na nivou dežurstva 24 sata

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

POLIKLINIKA ZA ZARAZNE BOLESTI

Prijemno-trijažna ambulanta
U Prijemno-trijažnoj ambulatni vrši se pregled, prijem i obrada pacijenata.
Radno vrijeme Prijemne ambulante je 24 sata.

Redovno radno vrijeme ljekara u Prijemno-trijažnoj ambulanti je od 08:00 do 14:00 sati

Dežurstva: radnim danom od 14:00 do 08:00 sati.

Radno vrijeme vikendima i praznicima je u okviru dežurstva 24 sata.

Rad medicinskih sestra tehničara u kontinuiranom radu je raspoređen u tri smjene.

 

Specijalistička ambulanta

U specijalističkoj ambulanti obavljaju se prvi pregledi pacijenata upućenih iz primarne zdravstvene zaštite ili drugih klinika, te kontrolni pregledi pacijenata.
Radno vrijeme:
Prvi pregledi: ponedjeljak – petak od 09:00 do 13:00 sati
Kontrolni pregledi prema rasporedu rada ljekara od 11:00-13:00 h

 

Kabineti:

Kabinet za HIV/AIDS i druga imunodeficijentna stanja sa savjetovalištem

U Kabinetu za HIV/AIDS vrše se pregledi pacijenata koji dolaze na kontrolne preglede i izuzimanje specifične antiretroviralne terapije. U Savjetovalištu za DPST (dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje) se vrši savjetovanje i testiranje klijenata brzim testovima. Pristup klijentu se sastoji od savjetovanja prije testiranja, testiranje i savjetovanja poslije testiranja. Savjetovalište radi po principu dobrovoljnosti, povjerljivosti i anonimnosti.
Za pregled, savjetovanje i testiranje nije potrebna uputnica iz primarne zdravstvene zaštite.
Radno vrijeme Kabineta: 08:00 – 14:00 h (Rad sa klijentima od 10:13:00 h).

 

Kabinet za hepatitise i krvlju prenosive infekcije
U Kabinetu se obavljaju:

 • prvi pregledi
 • redovni pregledi i specifično liječenje pacijenata sa hroničnim hepatitisom (B i C)
 • kontrolni pregledi pacijenata s akutnim virusnim hepatitisima koji su liječeni u Klinici za zarazne bolesti i kontrolni pregledi pacijenata upućenih iz primarne zdravstvene zaštite i drugih klinika
 • pregledi radnika Ustanove i preporuke nakon akcidentalnih događaja i povreda oštrim predmetom, te preporuke i provođenje vakcinacije radnika Ustanove protiv hepatitisa B
 • Ljekari angažovani u kabinetu za hepatitise su stalni članovi Konzilija za hronične hepatitise.

Radno vrijeme Kabineta: 08:00 – 14:00 h (Rad sa pacijentima od 11:00-13:00 h)

DNEVNA BOLNICA
U Dnevnoj bolnici vrši se opservacija pacijenta tokom 24 sata. Pacijenti se u Dnevnu bolnicu upućuju iz Prijemne ambulante Klinike za zarazne bolesti, a nakon pregleda i procjene ljekara infektologa. Tokom opservacije primjenjuju se sve potrebne terapijsko-dijagnostičke mjere i postupci, vrši se kontinuirani nadzor i provođenje zdravstvene njege, te provode potrebni konsultativni pregledi. Nakon završene opservacije ljekar infektolog ili u saradnji sa drugim ljekarima konsultantima donosi odluku o daljem nastavku liječenja (prijem na bolničko liječenje, upućivanje na kućno liječenje uz date preporuke, upućivanje u drugu kliniku na dalji tretman). Uspostavljanje Dnevne bolnice na Klinici za zarazne bolesti ima brojne prednosti kako za korisnike usluga tako i za zdravstvenu ustanovu zbog same organizacije rada, skraćenog vremena boravka u bolnici, te racionalizacije svih potrebnih resursa i troškova. Ukoliko se nakon opservacije u Dnevnoj bolnici donese odluka o prijemu pacijenta na bolničko liječenje u Klinici za zarazne bolesti, pacijent/članovi porodice obezbjeđuju dodatnu uputnicu od nadležnog ljekara iz primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko se pacijent nakon opservacije upućuje u drugu kliniku na dalji tretman izdaje mu se interna uputnica iz Prijemne ambulante Klinike za zarazne bolesti.

 

ODJELJENJA

ODJELJENJE ZA POLUINTENZIVNU NJEGU

Odjeljenje raspolaže s 10 bolesničkih postelja. Odjeljenje se bavi dijagnostikom i terapijom pacijenata oboljelih od zaraznih bolesti sa teškim opštim stanjem (komatozna stanja, sepsa, ugriz zmije, trovanje gljivama, dehidracije težeg stepena, pacijenti sa respiratornim i drugim infekcijama koji zahtjevaju primjenu terapije kisikom, primjenu terapije preko CVK-a, ishranu preko nazogastrične sonde i drugi pacijenti sa teškim stanjem izazvanim infektivnim agensima i komplikacijama ).
Rad na Odjeljenju podrazumijeva: kontinuirani nadzor tokom 24 sata, primjenu terapijsko-dijagnostičkih mjera i postupaka, zdravstvenu njegu i druge mjere i postupke prema individualnim potrebama i stanju pacijenata. Na odjeljenju je angažovan Tim u sastavu: ljekar infektolog, medicinska sestra- tehničar sa VSS, medicinska sestra -tehničar SSS, te ostali potrebni stalni i povremeni radnici. Osoblje angažovano za rad na odjeljenju je aktivno uključeno u sve vidove edukacija, kao i saradnju sa raznim domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i drugih srodnih disciplina, te se implementiraju najnoviji dijagnostičko-terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama i preporukama.

 

ODJELJENJE ZA INFEKCIJE CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA (CNS)
Odjeljenje raspolaže s 10 bolesničkih postelja. Odjeljenje se bavi dijagnostikom i terapijom infekcija CNS-a (meningitis, encefalitis, mijelitis i druge infekcije CNS-a) Rad na Odjeljenju podrazumijeva: kontinuirani nadzor tokom 24 sata, primjenu terapijsko-dijagnostičkih mjera i postupaka, zdravstvenu njegu i druge mjere i postupke prema individualnim potrebama i stanju pacijenata.
Na odjeljenju je angažovan Tim u sastavu: ljekar infektolog, medicinska sestra- tehničar sa VSS, medicinska sestra -tehničar SSS, te ostali potrebni stalni i povremeni radnici.
Osoblje angažovano za rad na odjeljenju je aktivno uključeno u sve vidove edukacija, kao i saradnju sa raznim domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i drugih srodnih disciplina, te se implementiraju najnoviji dijagnostičko-terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama i preporukama.

 

ODJELJENJE ZA AIDS, RESPIRATORNE I KARANTINSKE BOLESTI
Odjeljenje za AIDS, respiratorne i karantinske bolesti specijalizirano je za dijagnostiku i liječenje respiratornih infekcija (COVID-19, Influenza, angina i druge virusne bolesti respiratornog sistema), te dijagnostiku i liječenje HIV/AIDS-a, liječenje oportunističkih infekcija i drugih komplikacija. Odjeljenje raspolaže s 10 bolesničkih postelja, a rad na Odjeljenju podrazumijeva: kontinuirani nadzor tokom 24 sata, primjenu terapijsko-dijagnostičkih mjera i postupaka, zdravstvenu njegu i druge mjere i postupke prema individualnim potrebama i stanju pacijenata.
Na odjeljenju je angažovan Tim u sastavu: ljekar infektolog, medicinska sestra- tehničar sa VSS, medicinska sestra -tehničar SSS, te ostali potrebni stalni i povremeni radnici. Osoblje angažovano za rad na odjeljenju je aktivno uključeno u sve vidove edukacija, kao i saradnju sa raznim domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i drugih srodnih disciplina, te se implementiraju najnoviji dijagnostičko-terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama i preporukama.

 

ODJELJENJE ZA HEPATITISE
Na Odjeljenju za hepatitise se vrši dijagnostika i liječenje virusnih hepatitisa i drugih lezija jetre uzrokovanih infektivnim agensima.
Odjeljenje raspolaže s 10 bolesničkih postelja, a rad na Odjeljenju podrazumijeva: kontinuirani nadzor tokom 24 sata, primjenu terapijsko-dijagnostičkih mjera i postupaka, zdravstvenu njegu i druge mjere i postupke prema individualnim potrebama i stanju pacijenata.
Na odjeljenju je angažovan Tim u sastavu: ljekar infektolog, medicinska sestra- tehničar sa VSS, medicinska sestra -tehničar SSS, te ostali potrebni stalni i povremeni radnici. Osoblje angažovano za rad na odjeljenju je aktivno uključeno u sve vidove edukacija, kao i saradnju sa raznim domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i drugih srodnih disciplina, te se implementiraju najnoviji dijagnostičko-terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama i preporukama..

 

ODJELJENJE ZA GASTROINTESTINALNE INFEKCIJE I OSIPNE GROZNICE
Na Odjeljenju se vrši dijagnostika i liječenje pacijenata sa infekcijama gastrointestinalnog sistema (vanbolničke i bolničke) izazvane raličitim infektivnim agensima, alimentarne intoksikacije, trovanje gljivama, Clostridium difficile i dr., te dijagnostika i liječenje pacijenata s osipnim zaraznim bolestima (morbili, varicella, skarlatina i druge osipne zarazne bolesti)
Odjeljenje raspolaže s 10 bolesničkih postelja, a rad na Odjeljenju podrazumijeva: kontinuirani nadzor tokom 24 sata, primjenu terapijsko-dijagnostičkih mjera i postupaka, zdravstvenu njegu i druge mjere i postupke prema individualnim potrebama i stanju pacijenata.
Na odjeljenju je angažovan Tim u sastavu: ljekar infektolog, medicinska sestra- tehničar sa VSS, medicinska sestra -tehničar SSS, te ostali potrebni stalni i povremeni radnici. Osoblje angažovano za rad na odjeljenju je aktivno uključeno u sve vidove edukacija, kao i saradnju sa raznim domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i drugih srodnih disciplina, te se implementiraju najnoviji dijagnostičko-terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama i preporukama.

 

ODJELJENJE ZA URINARNE INFEKCIJE, ZOONOZE I NEJASNA FEBRILNA STANJA
Na Odjeljenju za urinarne infekcije, zoonoze i nejasna febrilna stanja obavlja se dijagnostika i liječenje pacijenata sa urogenitalnim i spolno prenosivim bolestima, zoonozama (bruceloza, leptospiroza, borelioza, Hantan visrusne infekcije i dr.zoonoze), te nejasnim febrilnim stanjima.
Nejasno febrilno stanje podrazumjeva višekratno ponavljanje povišene tjelesne temperature iznad 38,3°C u toku tri nedjelje, čije porijeklo je ostalo nerazjašnjeno nakon tri posjete ljekaru primarne službe, odnosno sedam dana bolničkog liječenja uz sprovođenje uobičajenih dijagnostičkih postupaka. Odjeljenje raspolaže s 10 bolesničkih postelja, a rad na Odjeljenju podrazumijeva: kontinuirani nadzor tokom 24 sata, primjenu terapijsko-dijagnostičkih mjera i postupaka, zdravstvenu njegu i druge mjere i postupke prema individualnim potrebama i stanju pacijenata.
Na odjeljenju je angažovan Tim u sastavu: ljekar infektolog, medicinska sestra- tehničar sa VSS, medicinska sestra -tehničar SSS, te ostali potrebni stalni i povremeni radnici. Osoblje angažovano za rad na odjeljenju je aktivno uključeno u sve vidove edukacija, kao i saradnju sa raznim domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i drugih srodnih disciplina, te se implementiraju najnoviji dijagnostičko-terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama i preporukama.

 

KADROVSKA STRUKTURA se implementiraju novi dijagnostički i terapijski postupci u skladu sa svjetskim smjernicama.

U Klinici je angažovano ukupno 62 radnika:

 • specijalista infektologije: 8
 • ljekara na specijalizaciji: 6
 • ljekara sekundaraca: 4
 • magistar zdravstvene njege i menadžmenta: 1
 • Diplomirana medicinska sestra-tehničar (VSS): 7
 • Medicinska sestra-tehničar (SSS): 32
 • Tehnički sekretar: 1
 • Ekonom Klinike: 1
 • Pratioc bolesnika: 2

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali sadašnji uposlenici Klinike

 1. Klinička toksikologija u pedijatriji, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2002.
 2. Mikobakterije (Klinički značaj i dijagnostičke metode) Tuzla: Univerzitet u Tuzli 2003.
 3. Šećerna bolest, Tuzla: Narodna i univerzitetska biblioteka ”Derviš Sušić”, 2003.
 4. Zaštita razvojnog doba, Tuzla /Wuppertal:Bosanska riječ/ Das Bosniche Wort e.K, 2004.
 5. Infektologija i zdravstvena njega infektivnih bolesnika, Tuzla: PrintCom, 2010.
 6. Priručnik za primjenu antimikrobnih lijekova, Tuzla: Univerzitetski klinički centar Tuzla, Harfo-graf; 2010.
 7. Infektologija, Sarajevo-Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini, 2011.
 8. Neurologija, Tuzla: Infograf, 2012.
 9. Teške infekcije i njihova antimikrobna terapija, Tuzla, Off-Set, 2013.
 10. Infektologija, Tuzla, PrintCom, 2016.