ODJELJENJA

ODJELJENJE ZA AKUTNA STANJA I POLUINTENZIVNU NJEGU

Šef odjeljenja: Doc.dr.med.sci Elvir Bećirović

Ljekari na odjeljenju: Mr.med.sci.dr. Jasmin Hamidović, Mr.med.sci.dr. Miralem Mešanović
Odgovorna medicinska sestra/tehničar: Hajrudin Halilović, viši medicinski tehničar

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika sa akutnim psihijatrijskim poremećajima
 • Dijagnostika i liječenje bolesnika sa hroničnim psihijatrijskim poremećajima u fazama pogoršanja
 • Dijagnostika i liječenje pridruženih somatskih poremećaja i komplikacija
 • Savremena psihofarmakoterapija
 • Praćenje nivoa psihofarmaka u krvnoj plazmi
 • Praćenje, prevencija i liječenje nuspojava terapije psihofarmacima
 • Indikacije za EST terapiju i provođenje iste
 • Sociotrapijska zajednica
 • Psihoedukacija

 

ODJELJENJE ZA KLINIČKU PSIHIJATRIJU
Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Alija Sutović
Ljekari na odjeljenju: Prim.dr. Vedrana Marinković, Prim.dr. med. sci. Avdo Šakušić,
Odgovorna medicinska sestra/tehničar: Mladenka Ivanić, dipl.medicinska sestra.

 • Integrativna klinička psihijatrijska dijagnostika prema multiaksijalnom i operacionalnom modelu i diferencijalno dijagnostička razmatranja;
 • Psihološka procjena, analiza strukture ličnosti i premorbidne ličnosti;
 • Integracija kliničkih psihijatrijskih, laboratorijskih, neuroimage-ing i svih drugih konsultativnih nalaza; Liaison psihijatrijska analiza;
 • Evaluacija terapijskih protokola, fleksibilno, pacijentu usmjereno farmakoterapijsko liječenje prema aktuelnim terapijskim algoritmima; Indikacije za prošireni tretman – grupnu analizu, EST, EMDR;
 • Genetičko savjetovanje i indikacije za genetičku dijagnostiku (u slučaju sumnje na hereditarna stanja/oboljenja/sindrome, kod kojih se takva dijagnostika rutinski radi);
 • Sistemska porodična terapija; Integracija socijalnih faktora od značaja za aktuelno stanje;
 • Procjena aktuelne generalne, psihosocijalne i profesionalne funkcionalnosti;
 • Integracija mediko-legalnih faktora, eventualne forenzičke implikacije, psihosocijalne intervencije u pogledu uže i šire porodične i socijalne situacije, pitanje poslovne sposobnosti;
 • Sigurnosne implikacije, inicijativa i dopisi MUP-u u vezi posjedovanja oružja i eventualnih iminencija od opšteg društvenog značaja;
 • Psihoedukacija pacijenata i članova porodice; medijacija i „kontrakti“ kod konfliktnih situacija suicidalnih pacijenta i pacijenata koji uspostavljaju apstinenciju od lijekova droga i alkohola.

 

ODJELJENJE ZA SOCIJALNU PSIHIJATRIJU

Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Mevludin Hasanović

Ljekari na odjeljenju: Prim. dr. Abdurahman Kuldija, Mr.med.sci.dr. Nerminka Aljukić

Odgovorna medicinska sestra: Gordana Ilić, viša medicinska sestra

 • Psihijatrijski intervju sa pacijentima njihovim roditeljima/starateljima, supružnicima i njihovom djecom/adolescentima ili odraslima;
 • Procjena psihičkog statusa kod psihičkih poremećaja koji se javljaju u odraslom periodu i davanje terapijskih i dijagnostičkih preporuka;
 • Psihijatrijska procjena ranih simptoma i znakova poremećaja iz spektra organski izazvanih psihičkih poremećaja, poremećaja izazvanih ovisnošću, poremećaja psihotičnog spektra, poremećaja afektivnog spektra, neurotskog spektra, spektra vezanog za stres, ratnu i poslijeratnu traumu, somatizirajućih i psihosomatskih poremećaja kao i disocijativnih poremećaja;
 • Savjet članovima porodice;
 • Procjena psihičkih problema baziranih na neadekvatnom religijskom moralu i neadekvatnoj duhovnosti, grupna i individualna psihoterapija sa duhovnom podrškom;
 • Porodična psihoterapija i partnerska psihoterapija;
 • Psihijatrijski pregled, dijagnostika i tretman odraslih sa poremećajima koji su nastali kao posljedica reakcije na stres i poremećajima prilagođevanja, uključujući i tretman bilateralnom desenzitizacijom (EMDR) od strane educiranih terapeuta, koja je po standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) uvrštena u preporuke za tretman navedenih poremećaja;
 • Terapijske zajednice tokom hospitalizacije na Klinici za psihijatriju;
 • Grupna psihoterapija ratnih veterana i njihovih supruga pod vodstvom grupnih analitičara;
 • Grupna analiza odraslih pod vodstvom grupnih analitičara.

 

Centar za medicinsku prevenciju ovisnosti

 • Dijagnostika i motivacioni intervju za liječenje ovisnosti o psihoaktivnim supstancama i ovisničkim ponašanjima
 • Uključivanje u opijatsku supstitucionu terapiju opijatskih ovisnika i članova njihovih porodica u ulozi partnera u terapiji metodom Suboxone.
 • Kontrola urina, kontrola psihofizičkog stanja tokom apstinencije, propisivanje recepata za Suboxone u svrhu kontinuiranog praćenja i liječenja ovom metodom.
 • Socijalna i psihološka rehabilitacija tokom supstitucione terapijesa tendencijom potpune reintegracije u društvu.
 • Dijagnostikovanje dvojnih dijagnoza, hepatitisa virusa B i C kao i HIV infekcije te liječenjedvojnih dijagnoza adekvatnom psihofarmako terapijom i saradnja sa Klinikom za infektivne bolesti radi liječenja otkrivenih infekcija.

ODJELJENJE ZA TRAUMATSKE STRESNE POREMEĆAJE
Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Esmina Avibegović
Ljekari na odjeljenju: Prim.dr. Olica Šušić-Marinković,
Odgovorna medicinska sestra: Nurveta Kešetović, dipl. medicinska sestra

 • Postupci vezani za dijagnostičku i terapijsku procjenu hospitaliziranih i ambulantnih pacijenata
 • Psihoedukacija i socioterapija za hospitalizirane i ambulantne pacijente
 • Individualni i grupni psihoterapijski tretman pacijenata
 • Grupna analiza i grupna psihoterapija
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija
 • Geštalt psihoterapija
 • EMDR
 • Obiteljsko savjetovanje i obiteljska psihoterapija
 • Supervizija

 

DNEVNA BOLNICA

Šef odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Zihnet Selimbašić

Ljekar na odjeljenju: Prim.dr. Kanita Hadžibeganović,

Odgovorna medicinska sestra: Edina Saletović, dipl. medicinska sestra/tehničar

Članovi tima: Sandra Zorić dipl. defektolog, mr. sc. Maja Brkić dipl. defektolog

 • Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija parcijalno, poludnevno hospitaliziranih pacijenata iz indikacionog područja afektivnih, anksioznih, sa stresom povezanih, somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja odraslih, organskih-simptomatskih mentalnih poremećaja i psihotičnih pacijenata u remisiji;
 • Tretman pacijenata otpuštenih sa hospitalnog tretmana sa ciljem stabilizacije stanja i kompletnije resocijalizacije i reintegracije;
 • Intenzivna psihijatrijsko-psihološka dijagnostika, psihofarmakoterapija, psihoterapija, socioterapija i psihosocijalna rehabilitacija uz boravak oboljelog u postojećem porodičnom i socijalnom miljeu;
 • Integrativni i multidisciplinarni pristup, koji podrazumijeva psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, art terapiju, biblioterapiju, psihoedukaciju, radno-okupacionu terapiju, grupnu rekonstruktivnu terapiju, socioterapiju i rekreativnu terapiju;
 • Individulani i grupni rad sa pacijentima.

ODJELJENJE ZA DJEČIJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU – odjeljenje u proceduri prostornog i organizacionog projekta
Šef odjeljenja: Doc. dr. med. sci. Nermina Kravić

 • Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija parcijalno i cjelodnevno hospitaliziranih pacijenata iz indikacionog područja afektivnih, anksioznih, sa stresom povezanih, somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja djece i adolescenata, uz mogućnost stacionarnog zadržavanja roditelja male djece tokom boravka na odjeljenju.
 • Tretman pacijenata otpuštenih sa hospitalnog tretmana sa ciljem stabilizacije stanja i kompletnije resocijalizacije i reintegracije;
 • Psihijatrijsko-psihološka dijagnostika, psihofarmakoterapija, psihoterapija, socioterapija i psihosocijalna rehabilitacija djece i adolescenata sa potrebama iz domena mentalnog zdravlja uz boravak oboljelog u postojećem porodičnom i socijalnom miljeu;
 • Integrativni i multidisciplinarni pristup, koji podrazumijeva psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, art terapiju, biblioterapiju, psihoedukaciju, radno-okupacionu terapiju, grupnu rekonstruktivnu terapiju, socioterapiju i rekreativnu terapiju;
 • Individulani i grupni rad sa djecom, adolescentima i njihovim roditeljima.

 

KABINETI

Kabinet za dječiju i adolescentnu psihijatriju

 • Psihijatrijski interviju sa roditeljima/starateljima i djecom/adolescentima;
  Procjena psihičkog statusa kod psihičkih poremećaja koji se javljaju u djetinjstvu i adolescenciji (poremećaji ponašanja i emocija, ADHD, razvojni poremećaji, mentalna retardacija, poremećaji sa tikom, noćno mokrenje, poremećaj ishrane, rani znaci psihoze i drugo);
 • Davanje terapijskih i dijagnostičkih preporuka;
 • Psihijatrijska procjena ranih simptoma i znakova poremećaja iz autističnog spektra;
 • Savjet roditeljima, medikamentozni tretman djece i adolescenta sa pervazivnim razvojnim poremećajem;
 • Tretman specijalnog edukatora po ABA (Applied Behaviour Analysis- Primjenjena anliza ponašanja) metodi za djecu sa poremećajima iz autističnog spektra;
 • Diagnostika i tretman djece i adolescenata sa poremećajima koji su nastali kao posljedica reakcije na stres i poremećajima prilagođevanja, uključujući i tretman bilateralnom desenzitizacijom (EMDR) od strane educiranih terapeuta;
 • Grupna psihoterapija djece i adolescenata pod vodstvom grupnih psihoanalitičara.

 

Kabinet za prevenciju ovisnosti o drogama

 • Psihijatrijski intervju sa pacijentom i pratiocem;
 • Laboratorijska dijagnostika, psihološka procjena-nalaz, socijalna anamneza;
 • Ukoliko postoji indikacija EEG (elektroencefalografija) nalaz i CT nalaz mozga;
 • Konzilijarni pregled pacijenta sa svim navedenim nalazima i procjena modela tretmana liječenja;
 • Upućivanje na Kliniku za infektivne bolesti hepatitis C pozitivnih pacijenata ;
 • Propisivanje Rp za ordiniranu supstitucionu terapiju (Buprenorfin/naloxon) Suboxone;
 • Titriranje doze lijeka u trajanju 3-5 dana;
 • Monitoring uspostavljene apstinencije kontrolnim pregledima i testiranjem urina na metabolite droga;
 • Indivudualni psihoterapijski tretman pacijenta-ovisnika, grupni psihoterapijski tretman ovisnika te grupni psihoterapijski tretman člana porodice (roditelja, supružnika ili nekog drugog koji je partner u liječenju);
 • Evaluacija i praćenje uspješnosti liječenja- tromjesečna i šestomjesečna;
 • Liječenje komorbidnih psihijatrijskih oboljenja.

 

Kabinet za prevenciju ovisnosti o alkoholu

 • Psihijatrijski intervju sa pacijentom, razgovor sa pratnjom;
 • Sačinjavanje terapijskog ugovora i uvođenja u početnu apstinenciju;
 • Laboratorijska dijagnostika, procjena stanja, socijalna anamneza;
 • Planiranje drugih vidova dijagnostičkih pretraga, ako za to postoje potrebe;
 • Analiza urađenih dijagnostičkih pretraga, planiranje daljeg rada sa pacijentom i porodicom, te planiranje konsultativno specijalističkih pregleda u svrhu uvida u cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta;
 • Individualni psihoterapijski tretman pojedinca i rad sa članovima porodice;
 • Uvođenje pacijenta u rad Kluba liječenih alkoholičara;
 • Evaluacija terapijskog uspjeha/neuspjeha pacijenata i članova porodice;
 • Liječenje komorbidnih oboljenja te praćenje radne angažovanosti ovisnika o alkoholu.

 

Kabinet za psihogerijatriju
Dijagnosticiranje psihijatrijskih poremećaja starije životne dobi ;
Preporuka za dodatne dijagnostičke pretrage;
Psihofarmakoterapija;
Kontrolni pregledi, praćenje, evaluacija;
Edukacija članova porodice.

Kabinet za kliničku psihologiju i psihometriju

 • Klinički intervju sa prigodnom opservacijom;
 • Klinička procjena intelektualnih sposobnosti za djecu i odrasle;
 • Procjena strukture ličnosti – eksploracija ličnosti; primjena inventara ličnosti sa interpretacijom rezultata; primjena projektivnih i poluprojektivnih tehnika i interpretacija rezultata u procjeni strukture ličnosti;
 • Neuropsihološka procjena: intervju u neuropsihološkoj procjeni; procjena mentalnog propadanja i oštećenja; procjena psihomotornog razvoja djece;
 • Psihološko savjetovanje (individualno i porodično);
 • Davanje psihološke analize, nalaza i mišljenja uz preporuku;
 • Forenzičko-psihološka ekspertiza.

 

AMBULANTE

Prijemna ambulanta

U Prijemnoj ambulanti vrši se prijem hitnih i zakazanih prijema, obrada i opservacija pacijenata.
Pri prijemu pacijenata na Odjeljenje otvara se: istorija bolesti i sestrinska dokumentacija.
Pacijent se protokoliše i upućuje na Odjeljenje radi daljeg liječenja i vrši se sanitarna obrada istog.

 

Specijalistička ambulanta
Obavljaju se pregledi upućenih pacijenata u specijalističku ambulantu po zakazanim terminima.
Za kontrolni pregled osim zdravstvene knjižice pacijenti treba da ponesu uputnicu za specijalistički pregled i otpusno pismo/specijalistički nalaz.

 

STRUČNI PROFIL LJEKARA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Ljekari

Prof. dr. med. sci. Izet Pajević, načelnik Klinike, primarijus, specijalista neuropsihijatar, subspecijalista kliničke psihijatrije, grupni analitičar – edukator i supervizor, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Prof. dr. med. sci. Alija Sutović, specijalista neuropsihijatar, šef Odjeljenja za kliničku psihijatriju, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Prof. dr. med. sci. Esmina Avdibegović, specijalista neuropsihijatar, šef Odjeljenja za traumatske stresne poremećaje, subspecijalista socijalne psihijatrije, grupni analitičar – edukator i supervizor, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. med. sci. Mevludin Hasanović, specijalista neuropsihijatar, šef Odjeljenja za socijalnu psihijatriju, subspecijalista socijalne psihijatrije, grupni analitičar – edukator i supervizor, EMDR praktičar, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. med. sci. Zihnet Selimbašić, primarijus, specijalista neuropsihijatar, grupni analitičar, šef Dnevne bolnice, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Doc. dr. med. sci. Nermina Kravić, specijalista neuropsihijatar, grupni analitičar, šef Odjeljenja za dječiju i adolescentnun psihijatriju, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Doc.dr.med.sci. Elvir Bećirović, specijalista neuropsihijatar, grupni analitičar, EMDR praktičar, NLP praktičar, hipnoterapeut, master persuazije i socijalnog uticaja, viši asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Prim.dr. med. Abdurahman Kuldija, primarijus, specijalista neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti
Prim.dr. med. sci Avdo Šakušić, primarijus, specijalista neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti
Prim.dr. med. Vedrana Marinković, specijalista neuropsihijatar, porodični psihoterapeut
Mr.med.sci.dr. Nerminka Aljukić, specijalista neuropsihijatar, viši asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Prim.dr. med. Olica Marinković Šušić, specijalista neuropsihijatar, porodični psihoterapeut
Prim.dr. med. Kanita Hadžibeganović, specijalista neuropsihijatar, grupni psihoterapeut
Mr.med.sci.dr. Jasmin Hamidović, specijalista neuropsihjatar
Mr.med.sci.dr. Miralem Mešanović, specijalista neuropsihijatar
Dr. Nera Hodžić, specijalizant
Dr. Almerisa Tufekčić, specijalizant
Dr. Emir Prljača, specijalizant
Dr. Anel Brigić, specijalizant
Dr. Nihad Nukić, doktor medicine

 

Zdravstveni saradnici

Mr. sc. Mitra Mirković Hajdukov, diplomirani psiholog
Sandra Zorić, dipl. defektolog, geštalt psihoterapeut
Maja Brkić, mr. sc. društvenih nauka, diplomirani defektolog, ABA terapeut
Dženita Hrvić, dipl.pedagog psiholog