V.D. Načelnik: Prof.dr.med.sc. Aida Šehanović

Glavni medicinski tehničar: Nermin Mešić, diplomirani medicinski tehničar
Medicinska sestra na poslovima poboljšanja kvaliteta i edukaciju: Alma Vuleta, diplomirana medicinska sestra

Kontakt:  

tel: 00 387 35 303 131
00 387 35 303 116
00 387 35 303 130
00 387 35 303 346

e-mail: info@ukctuzla.ba

 

Kliniku za neurologiju čini: 4 odjeljenja sa ukupnim brojem kreveta 50 i Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjenu trombolitičke terapije)
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Pregled, opservacija i tretman u dnevnoj bolnici

KADROVSKA STRUKTURA

Klinika za neurologiju je nastavna baza za Medicinski fakultet (uključujući i Odsjek zdravstvenih studija), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Srednjih medicinskih škola iz TK.

Angažovano je 7 ljekara u nastavnom procesu:

 • Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, redovni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Zikrija Dostović, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Renata Hodžić, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Aida Šehanović, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Biljana Kojić, vanredni profesor

 

U Klinici radi ukupno 64 zaposlenika.

Ljekari specijalisti: 13

Ljekari na specijalizaciji: 6

Ljekar sekundarac: 1

Diplomirane medicinske sestre/tehničari: 9

Medicinske sestre/tehničari: 29

Logopedi: 2

Tehnički sekretar Klinike: 1

Pratioci bolesnika: 2
Ekonom 1

 

Logopedski tim

Ensala Brkić, mr.sci., dipl.defektolog-logoped

Adisa Subašić, dipl. defektolog-logoped

Tim za ranu rehabilitaciju

Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić, specijalista fizijatar

Edina Glušac, fizioterapeut
Kemal Glušac, fizioterapeut

Članovi Tima za ranu rehabilitaciju su uposlenici Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom
 • Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti
 • Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara
 • Odjeljenje za opštu neurologiju
 • Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju

 

Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom

Šef Odjeljenja: prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić
Odgovorni medicinski tehničar: Nihad Tinjić, medicinski tehničar

 

Ambulante

 1. Prijemna ambulanta
 2.  Specijalističke ambulante:
  • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
  • Ambulanta za poremećaje pokreta
  • Ambulanta za neuromišićne bolesti
  • Ambulanta za epilepsije
  • Ambulanta za multiplu sklerozu
  • Ambulanta za glavobolje
  • Defektološko-logopedska ambulanta

Prijemna ambulanta ima 24-satno radno vrijeme, dok je rad u specijalističkim ambulantama svaki radni dan od 09,00 – 15 h

Dodatne informacije i zakazivanje pregleda u specijalističkoj ambulanti se vrši svaki radni dan od 14,00-15,30 h na tel. 035/ 303 345

Informacije za hospitalizirane pacijente daje ljekar svaki radni dan u periodu od 14,00-15,30 h putem telefona 035/303-128

 

Dnevna bolnica

U dnevnu bolnicu se primaju pacijenti kojima je neophodna kratkotrajna primjena terapije u bolničkim uslovima.

Kabineti

 • Kabinet za EEG (elektroencefalografija)
 • Kabinet za EP (evocirani potencijali)
 • Kabinet za EMNG (elektromioneurografija)
 • Kabinet za Dopler sonografiju
 • Kabinet za video EEG monitoring
 • Kabinet za UZ perifernih nerava

Informacije se mogu dobiti radnim danom na brojeve telefona:

 1. EEG 035/ 303-348
 2. EMNG 035/ 303-325
 3. EP 035/ 303-354
 4. Dopler sonografija – 035/303-128
 5. UZ perifernih nerava 035/303-128

 

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti
Šef odjeljenja: Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović

Odgovorni medicinski tehničar: Hadžić Adisa, dipl.med.sestra
Ljekari na odjeljenju: Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, Prof.dr.med.sc. Biljana Kojić, dr.med.sc. Denisa Salihović

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti je predviđeno za liječenje vitalno ugroženih bolesnika i opremljeno je u skladu s najsavremenijim medicinsko-tehničkim standardima. Na ukupno 15 kreveta liječe se bolesnici sa urgentnim neurološkim bolestima: akutni moždani udar; kome poznate i nepoznate etiologije; epileptični statusi i serijski epileptični napadi; neuromišićna krizna stanja (mijastenija gravis, akutni poliradikuloneuritis, akutni miozitis); ostala urgentna stanja u neurologiji koja zahtjevaju intenzivnu medicinsku njegu.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303-130 ; 035/ 303-350 ; 035/ 303-132 ; 035/ 303-142

 

Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara

Šef Odjeljenja: dr Zejneba Pašić, dr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Husejnović Amel, dipl.med.tehničar

Ljekari na odjeljenju: Prof.dr.med.sc. Zikrija Dostović

Jedinica za liječenje moždanog udara (JLMU) koja je formirana 2007. godine i inicirala je prvu upotrebu trombolitičke terapije na teritoriji FBiH 2008. godine. JLMU raspolaže sa 8 kreveta i centralnim sistemom kontrole vitalnih funkcija. Svaki krevet ima pristup monitoru za praćenje vitalnih funkcija, sistem za doziranu aplikaciju intravenske terapije i mogućnost korištenja kiseonika i negativnog pritiska.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon 035/ 303-130

 

Odjeljenje opšte neurologije

Šef Odjeljenja: Prim.dr. Larisa Kovačević, dr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Almira Kulanić, dipl.med. sestra

Ljekari na odjeljenju: Prim.dr. Iljazović Amra, Dr Zonić Lejla, mr.med.sc., Dr Avdić  Leila.

Djelokrug rada na Odjeljenju opšte neurologije: primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa poremećajem pokreta; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima sa umjerenim neurološkim deficitom, te težim deficitom u subakutnoj fazi; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima; standardni EEG; Video i EEG monitoring; Intraoperativni EEG monitoring (tokom karotidne endarterektomije).

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 035/ 303-346 ; 035/303-472 ; 035/303-471 ; 035/ 303 253

 

Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju

Šef odjeljenja: Prof.dr.med.sc. Renata Hodžić

Odgovorni medicinski tehničar: Goran Kojić, dipl.med.tehničar,
Djelokrug rada Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju: dijagnostika i liječenje neuromišićnih bolesti; dijagnostika i liječenje demijelinizirajućih bolesti; dijagnostika i liječenje rijetkih neuroloških bolesti; dijagnostika nedefinisanih/komplikovanih neuroloških poremećaja; terapija fokalnih distonija Botulin toksinom; klinička elektromioneurografija; evocirani potencijali.

Za dodatne informacije se možete obratiti na brojeve telefona: 035/ 303 346 ; 035/ 303 349

 

 

 

 

 

Knjige / poglavlja u knjigama (pdf)