v.d. Načelnika: 1. Prof.dr.med.sci. Aida Šehanović

Glavni medicinski tehničar: Nermin Mešić diplomirani medicinski tehničar

Kontakt:   tel: 00 387 35 303 116; 00 387 35 303 130 ; 00 387 35 303 346 e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku za neurologiju čini: 4 odjeljenja sa ukupnim brojem kreveta 50 i Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom.

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjenu trombolitičke terapije)
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Pregled, observacija i tretman u dnevnoj bolnici

KADROVSKA STRUKTURA Klinika za neurologiju je nastavna baza za Medicinski fakultet (uključujući i Odsjek zdravstvenih studija), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Srednje medicinske škole iz TK Angažovano je 8 ljekara u nastavnom procesu:

 • Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, redovni profesor
 • Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić
 • Prof.dr.med.sc. Zikrija Dostović, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Renata Hodžić, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Aida Šehanović, vanredni profesor

te viši asistent:

 • Dr Lejla Zonić, mr.med.sc.

U Klinici radi ukupno 66 zaposlenika.

 • Ljekari specijalisti: 15
 • Ljekari na specijalizaciji: 6
 • Ljekar sekundarac: 1
 • Diplomirane medicinske sestre/tehničari: 9
 • Medicinske sestre/tehničari: 29
 • Diplomirani edukator-rehabilitator (raspoređen na poslovima odg.med.tehničara) 1
 • Logopedi: 2
 • Tehnički sekretar Klinike: 1
 • Ekonom klinike:1
 • Pratioci bolesnika: 2

Logopedski tim Ensala Brkić, mr.sci., dipl.defektolog-logoped Adisa Subašić, dipl. defektolog-logoped Tim za ranu rehabilitaciju Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić, specijalista fizijatar Edina Glušac, fizioterapeut Članovi Tima za ranu rehabilitaciju su uposlenici Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom
 • Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti
 • Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara
 • Odjeljenje za opštu neurologiju
 • Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju

Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom Šef Odjeljenja: prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić Odgovorni medicinski tehničar: Nihad Tinjić, medicinski tehničar, diplomirani edukator-rehabilitator Amra Musić, medicinska sestra Sedić Samka, medicinska sestra Delić Hajrija, medicinska sestra Sulejmanović Mina, medicinska sestra

Ambulante

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalističke ambulante:
  • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
  • Ambulanta za poremećaje pokreta
  • Ambulanta za neuromišićne bolesti
  • Ambulanta za epilepsije
  • Ambulanta za multiplu sklerozu
  • Ambulanta za glavobolje
  • Defektološko-logopedska ambulanta

Prijemna ambulanta ima 24-satno radno vrijeme, dok je rad u specijalističkim ambulantama svaki radni dan od 10 – 15 h. Zakazivanje pregleda u specijalističkoj ambulanti se vrši svaki radni dan, od 08 – 16 h. Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 035/ 303 345 ; 035/ 303 127

Dnevna bolnica

U dnevnu bolnicu se primaju pacijenti kojima je neophodna kratkotrajna primjena terapije u bolničkim uslovima.

Kabineti

 • Kabinet za EEG (elektroencefalografija)
 • Kabinet za EP (evocirani potencijali)
 • Kabinet za EMNG (elektromioneurografija)
 • Kabinet za Dopler sonografiju
 • Kabinet za video EEG monitoring
 • Kabinet za TCD (transkranijalnu dopler sonografiju)

Informacije se mogu dobiti radnim danom na brojeve telefona: 1.    EEG        035/ 303 127 2.    EMNG    035/ 303 325 3.    EP           035/ 303 354 4.    Dopler sonografija i kabinet za TCD 035/303-128

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti

Šef odjeljenja: Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović

Odgovorni medicinski tehničar: Adisa Hadžić, diplomirana medicinska sestra

Ljekari na odjeljenju: Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić, Prof.dr.med.sc Dževdet Smajlović Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti je predviđeno za liječenje vitalno ugroženih bolesnika i opremljeno je u skladu s najsavremenijim medicinsko-tehničkim standardima. Na ukupno 15 kreveta liječe se bolesnici sa urgentnim neurološkim bolestima: akutni moždani udar; kome poznate i nepoznate etiologije; epileptični statusi i serijski epileptični napadi; neuromišićna krizna stanja (mijastenija gravis, akutni poliradikuloneuritis, akutni miozitis); ostala urgentna stanja u neurologiji koja zahtjevaju intenzivnu medicinsku njegu.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303 130 i 035/ 303 132

  Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara

Šef Odjeljenja: Dr.med.sc. Zejneba Pašić

Odgovorni medicinski tehničar: Husejnović Amel, dipl.med.tehničar

Ljekari na odjeljenju:  Prof.dr.med.sc Zikrija Dostović, Dr Denisa Salihović, dr.med.sc. Jedinica za liječenje moždanog udara (JLMU) koja je formirana 2007. godine i inicirala je prvu upotrebu trombolitičke terapije na teritoriji FBiH 2008. godine. JLMU raspolaže sa 8 kreveta i centralnim sistemom kontrole vitalnih funkcija. Svaki krevet ima pristup monitoru za praćenje vitalnih funkcija, sistem za doziranu aplikaciju intravenske terapije i mogućnost korištenja kiseonika i negativnog pritiska.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303 130 i 035/ 303 142.

Odjeljenje opšte neurologije

Šef Odjeljenja: Prim.dr. Larisa Kovačević, dr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Almira Kulanić diplomirana medicinska sestra

Ljekari na odjeljenju: Dr Iljazović Amra, Dr Zonić Lejla, mr.med.sc., Dr Avdić  Leila. Djelokrug rada na Odjeljenju opšte neurologije: primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa poremećajem pokreta; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima sa umjerenim neurološkim deficitom, te težim deficitom u subakutnoj fazi; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima; standardni EEG; Video i EEG monitoring; Intraoperativni EEG monitoring (tokom karotidne endarterektomije).

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 035/ 303 346 ; 035/303 471; 035/303 472 ; 035/ 303 253 Kontakt: Telefonsko savjetovalište za epilepsiju svake srijede od 13- 14 h na telefon:035/ 303-472.

Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju

Šef odjeljenja: Prof.dr.med.sci Renata Hodžić

Odgovorni medicinski tehničar: Goran Kojić, diplomirani medicinski tehničar

Ljekari na odjeljenju: Prim.dr. Nermina Pirić, mr.med.sc., Dr Zukić Sanela, dr.med.sc.,  Djelokrug rada Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju: dijagnostika i liječenje neuromišićnih bolesti; dijagnostika i liječenje demijelinizirajućih bolesti; dijagnostika i liječenje rijetkih neuroloških bolesti; dijagnostika nedefinisanih/komplikovanih neuroloških poremećaja; terapija fokalnih distonija Botulin toksinom; klinička elektromioneurografija; evocirani potencijali.

Za dodatne informacije se možete obratiti na brojeve telefona: 035/ 303 346 ; 035/ 303 253 ; 035/ 303 349 ; 035/ 303 132

Knjige / poglavlja u knjigama (pdf)