v.d. Načelnika: Prof.dr.med.sc. Zikrija Dostović

Glavna medicinska sestra: Nermin Mešić diplomirani medicinski tehničar

Kontakt:  

tel: 00 387 35 303 116;

00 387 35 303 130
;
00 387 35 303 346

e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku za neurologiju čini: 4 odjeljenja sa ukupnim brojem kreveta 50 i Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjenu trombolitičke terapije)
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Pregled, observacija i tretman u dnevnoj bolnici

KADROVSKA STRUKTURA

Klinika za neurologiju je nastavna baza za Medicinski fakultet (uključujući i Odsjek zdravstvenih studija), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Srednje medicinske škole iz TK
Angažovano je 8 ljekara u nastavnom procesu:

 • Prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović, redovni profesor,
 • Prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, redovni profesor
 • Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić
 • Prof.dr.med.sc. Zikrija Dostović, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Renata Hodžić, vanredni profesor
 • Prof.dr.med.sc. Aida Šehanović, vanredni profesor

te viši asistent:

 • Dr Lejla Zonić, mr.med.sc.

 

U Klinici radi ukupno 70 zaposlenika.

 • Ljekari specijalisti: 15
 • Ljekari na specijalizaciji: 5
 • Ljekar sekundarac: 2
 • Diplomirane medicinske sestre/tehničari: 9
 • Medicinske sestre/tehničari: 34
 • Diplomirani edukator-rehabilitator (raspoređen na poslovima odg.med.tehničara) 1
 • Logopedi: 2
 • Tehnički sekretar Klinike: 1
 • Pratioci bolesnika: 3

 

Logopedski tim

Ensala Brkić, mr.sci., dipl.defektolog-logoped

Adisa Subašić, dipl. defektolog-logoped

Tim za ranu rehabilitaciju

Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić, specijalista fizijatar

Edina Glušac, fizioterapeut
Članovi Tima za ranu rehabilitaciju su uposlenici Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom
 • Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti
 • Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara
 • Odjeljenje za opštu neurologiju
 • Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju

 

Odjeljenje Neurološka poliklinika sa dnevnom bolnicom

Šef Odjeljenja: prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić
Odgovorni medicinski tehničar: Nihad Tinjić, medicinski tehničar, diplomirani edukator-rehabilitator

Amra Musić, medicinska sestra

Sedić Samka, medicinska sestra

Delić Hajrija, medicinska sestra

Sulejmanović Mina, medicinska sestra

 

Ambulante

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalističke ambulante:
  • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
  • Ambulanta za poremećaje pokreta
  • Ambulanta za neuromišićne bolesti
  • Ambulanta za epilepsije
  • Ambulanta za multiplu sklerozu
  • Ambulanta za glavobolje
  • Defektološko-logopedska ambulanta

Prijemna ambulanta ima 24-satno radno vrijeme, dok je rad u specijalističkim ambulantama svaki radni dan od 10 – 15 h.
Zakazivanje pregleda u specijalističkoj ambulanti se vrši svaki radni dan, od 08 – 16 h.
Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 035/ 303 345 ; 035/ 303 127

 

Dnevna bolnica

U dnevnu bolnicu se primaju pacijenti kojima je neophodna kratkotrajna primjena terapije u bolničkim uslovima.

Kabineti

 • Kabinet za EEG (elektroencefalografija)
 • Kabinet za EP (evocirani potencijali)
 • Kabinet za EMNG (elektromioneurografija)
 • Kabinet za Dopler sonografiju
 • Kabinet za video EEG monitoring
 • Kabinet za TCD (transkranijalnu dopler sonografiju)

Informacije se mogu dobiti radnim danom na brojeve telefona:

1.    EEG        035/ 303 348

2.    EMNG    035/ 303 325

3.    EP           035/ 303 354

4.    Dopler sonografija i kabinet za TCD 035/303-127

 

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti

Šef odjeljenja: Prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović

Odgovorni medicinski tehničar: Tomislav Marčeta, medicinski tehničar

Ljekari na odjeljenju: Doc.dr.med.sc. Biljana Kojić, Prof.dr.med.sc Dževdet Smajlović

Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti je predviđeno za liječenje vitalno ugroženih bolesnika i opremljeno je u skladu s najsavremenijim medicinsko-tehničkim standardima. Na ukupno 15 kreveta liječe se bolesnici sa urgentnim neurološkim bolestima: akutni moždani udar; kome poznate i nepoznate etiologije; epileptični statusi i serijski epileptični napadi; neuromišićna krizna stanja (mijastenija gravis, akutni poliradikuloneuritis, akutni miozitis); ostala urgentna stanja u neurologiji koja zahtjevaju intenzivnu medicinsku njegu.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303 130 i 035/ 303 132
 

Odjeljenje – Jedinica za liječenje moždanog udara

Šef Odjeljenja: Dr.med.sc. Zejneba Pašić

Odgovorni medicinski tehničar: Husejnović Amel, dipl.med.tehničar

Ljekari na odjeljenju: Dr Denisa Salihović, dr.med.sc.

Jedinica za liječenje moždanog udara (JLMU) koja je formirana 2007. godine i inicirala je prvu upotrebu trombolitičke terapije na teritoriji FBiH 2008. godine. JLMU raspolaže sa 8 kreveta i centralnim sistemom kontrole vitalnih funkcija. Svaki krevet ima pristup monitoru za praćenje vitalnih funkcija, sistem za doziranu aplikaciju intravenske terapije i mogućnost korištenja kiseonika i negativnog pritiska.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone 035/ 303 130 i 035/ 303 142.

Odjeljenje opšte neurologije

Šef Odjeljenja: Prim.dr. Larisa Kovačević, dr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Almira Kulanić diplomirana medicinska sestra

Ljekari na odjeljenju: Dr Iljazović Amra, Dr Zonić Lejla, mr.med.sc., Dr Avdić  Leila.

Djelokrug rada na Odjeljenju opšte neurologije: primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa poremećajem pokreta; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima sa umjerenim neurološkim deficitom, te težim deficitom u subakutnoj fazi; primjena dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima; standardni EEG; Video i EEG monitoring; Intraoperativni EEG monitoring (tokom karotidne endarterektomije).

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 035/ 303 346 ; 035/303 471; 035/303 472 ; 035/ 303 253

Kontakt: Telefonsko savjetovalište za epilepsiju svake srijede od 13- 14 h na telefon:035/ 303-472.

Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju

Šef odjeljenja: Prim.dr. Nermina Pirić, mr.med.sc.

Odgovorni medicinski tehničar: Goran Kojić, diplomirani medicinski tehničar

Ljekari na odjeljenju: Prof.dr.med.sc. Renata Hodžić, Dr Zukić Sanela, dr.med.sc., Prof.dr.med.sc. Aida Šehanović

Djelokrug rada Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju: dijagnostika i liječenje neuromišićnih bolesti; dijagnostika i liječenje demijelinizirajućih bolesti; dijagnostika i liječenje rijetkih neuroloških bolesti; dijagnostika nedefinisanih/komplikovanih neuroloških poremećaja; terapija fokalnih distonija Botulin toksinom; klinička elektromioneurografija; evocirani potencijali.

Za dodatne informacije se možete obratiti na brojeve telefona: 035/ 303 346 ; 035/ 303 253 ; 035/ 303 349 ; 035/ 303 132

 

Knjige / poglavlja u knjigama (pdf)