v.d. Načelnika: Prim.mr.med.sc. Aljukić dr. Nerminka
Glavna medicinska sestra Emina Hujdur, dipl. med. sestra
Tehnički sekretar: Antonija Šimić
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
adresa: Rate Dugonjića bb
tel.: 00 387 35 267 111
fax.: 00387 35 268 011

“Projekat u toku- rekonstrukcija Odjeljenja dječije i adolescentne psihijatrije”  Više

 

Kliniku za psihijatriju čini šest odjeljenja sa ukupno 70 kreveta, dnevna bolnica sa 28 stolica, dnevna bolnica dječija i adolescentna psihijatrija 12 stolica, dvije ambulante i 14 kabineta sa 66 uposlenika: 15 ljekara specijalista (od čega 7 subspecijalista), 4 ljekar na specijalizaciji,1 doktor medicine, 7 diplomiranih medicinskih sestara/tehničara, 2 više medicinske sestre/tehničar i 28 srednja medicinska sestra/tehničar, 1 diplomirani psiholog, 1 dipl.pedagog psiholog, 2 defektologa, 2 nemedicinska uposlenika i 3 pomoćna medicinska radnika.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite osoba sa psihičkim poremećajima i poremećajima ponašanja svih dobnih uzrasta;
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova;
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite psihijatrijskih pacijenata svih dobnih uzrasta;
 • Najsavremeniji dijagnostički i terapijski postupci psihijatrijskih poremećaja;
 • Biološka terapija: psihofarmakoterapija, elektrostimulativna terapija;
 • Psihoterapija: grupna analiza, porodična sistemska psihoterapija, kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT), EMDR (Desenzitizacija i reprocesiranje pokretima očiju), geštalt psihoterapija, ABA terapija (Primjenjena analiza ponašanja), Neurolingvističko programiranje (NLP);
 • Socioterapija: grupna terapija, terapijska zajednica, okupaciona terapija, art terapija, biblioterapija; klub liječenih alkoholičara;
 • Promocija mentalnog zdravlja i prevencije psihičkih poremećaja i poremećaja ponašanja.
 • Nastavna baza za Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Odjeljenja

 • Odjeljenje za akutna stanja i poluintenzivnu njegu
 • Odjeljenje za kliničku psihijatriju
 • Odjeljenje za socijalnu psihijatriju
 • Odjeljenje za traumatske stresne poremećaje
 • Odjeljenje za neurotske poremećaje i psihosomatiku
 • Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju
 • Dnevna bolnica

 

Kabineti

 • Kabinet za elektroencefalografiju i evocirane potencijale
 • Kabinet za elektrostimulativnu terapiju
 • Kabinet za katamnestičko praćenje psihotičnih poremećaja
 • Kabinet za psihijatrijsku genetiku
 • Kabinet za katamnestičko praćenje afektivnih poremećaja
 • Kabinet za dječiju psihijatriju
 • Kabinet za prevenciju ovisnosti o drogama
 • Kabinet za prevenciju ovisnosti o alkoholu
 • Kabinet za sistematsku desenzitizaciju i spiritualnu terapiju
 • Kabinet za psihijatrijsku epidemiologiju
 • Kabinet za psihogerijatriju
 • Kabinet za kliničku psihologiju i psihometriju
 • Kabinet za liaison psihijatriju
 • Kabinet za unapređenje mentalnog zdravlja mladih

 

Ambulante

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta

 

VIŠE O …