VD Načelnik: dr.med sci Azra Jahić specijalista interne medicine/subspecijalista hematologije
Tehnički sekretar:Jusuf Arnautović
Glavna medicinska sestra: Sanela Suljić, dipl.med.sestra
Medicinska sestra- tehničar za poslove pobolšanja kvaliteta i edukaciju: Alma Zubčević,dipl. menadžer zdravstvene zaštite
Načelnik Klinike:+387 35 303 385
Teh.sekretar: +387 35 303 107
Glavna sestra:+387 35 303 318
Prijemna ambulanta: +387 35 303 398
e-mail: info@ukctuzla.ba

 

DJELATNOST KLINIKE:

 • Planiranje i sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod hematoloških malignih i ne malignih oboljenja
 • Sprovođenje hemioterapije
 • Primjena IMUNOTERAPIJE u kombinaciji sa ili bez hemioterapije
 • Mobilizacija matičnih ćelija hematopoeze
 • Visokodozna hemoterapija uz potporu matičnim ćelijama hematopoeze (autologna transplantacija koštane srži)
 • Visokodozna hemoterapija u kombinaciji sa alogenom transplantacijom koštane srži od HLA podudarnog srodnog davaoca)
 • Diagnostičke procedure: Biopsija koštane srži, aspiracija koštane srži iz sternuma
  ili kriste ilijake, citomorfološka analiza uzoraka koštane srži, citomorfološka analiza uzoraka periferne krvi, citogenetske analize koštane srži i periferne krvi, molekularne analize metofom PCR-a, protočna citometrija periferne krvi i koštane srži, lumbalna punkcija u svrhu dijagnostike i terapije,plasiranje CVC,UZabdomena i UZ srca

 

POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM
AMBULANTE:

 • Dnevna bolnica
 • Prijemna ambulanta
 • Hematološka ambulanta
 • Hematološki konzilij za maligne i nemaligne bolesti

 

KADROVSKA STRUKTURA

9 doktora
2 subspecijalista hematologije
2 specijalista interne medicine (u toku subspecijalizacija iz hematologije)
4 specijalizanta
1 doktor medicine

4 dipl. medicinske sestre tehničari
1 dipl. menadžer u zdravstvenom sistemu
16 SSS medicinskih sestara-tehničara

 

 

 • Klinika za hematologiju i TMĆH ima na raspolaganju 25 bolesničkih kreveta.

 

Prijemna ambulanta radi od 0 h – 24h
Hematološka ambulanta radi svaki radni dan u vremenu od: 08:00 – 16:00h

 

ODJELJENJE ZA HEMATOLOGIJU
Kontakt tel: +387 35 303 107
Šef Odjeljenja: dr. med.sci. Samira Hasić
Odgovorna medicinska sestra: Nizama Fazlić, medicinska sestra
Odjeljenski ljekari: Dr.med.sci. Samira Hasić, inernista, dr. Sunčia Petrović, ljekar specijalizant; dr. Edin Ikanović, specijalizant; dr. Amela Alibegović, specijalizant, dr. Edina Mešić, specijalizant

 •  Odjeljenje za hematologiju trenutno raspolaže sa 6 trokrevetnih bolesničkih soba.
 • Planiranje i sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod hematoloških malignih i ne malignih oboljenja
 • Sprovođenje hemioterapije
 • Primjena IMUNOTERAPIJE u kombinaciji sa ili bez hemioterapije

Dijagnostičke procedure: Biopsija koštane srži, aspiracija koštane srži iz sternuma ili kriste ilijake, citomorfološka analiza uzoraka koštane srži, citomorfološka analiza uzoraka periferne krvi, citogenetske analize koštane srži i periferne krvi, molekularne analize metodom PCR-a, protočna citometrija periferne krvi i koštane srži, lumbalna punkcija u svrhu dijagnostike i terapije.

 

ODJELJENJE ZA TRANSPLANTACIJU MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE
Kontakt tel: +387 35 303 107
Šef Odjeljenja: Mr.med.sci.Haris Šahović
Odjeljenski lijekari: mr.med.sci.Vlastimir Simendić.
Odjeljenje raspolaže sa četiri izolacione jedinice (izolacione sobe sa lamina flow i hepa filterom) i jednu reverznu izolaciju sa 3 bolesnička kreveta.

 • Djelatnost odjeljenja je sprovođenje visokodozne hemioterapije u kombinaciji sa autologom ili alogenom transplantacijom matične ćelije hematopoeze (TMĆH)
 • Alogena TMĆH se u našoj klinici sprovodi kod pacijenata koji imaju HLA podudarnog davaoca, za sada se ne sprovode haploidentične niti transplantacije od nesrodonog davaoca
 • Sve faze transplantacije se sprovode u izolacionim sobama, a po potrebi tj u fazi pripreme za transplantaciju ili neposredno prije otpusta (ukoliko stanje pacijenta to dozvoljava) pacijent boravi van izolacionih soba
 • Prije same transplantacije vrše se šire biohemijske i mikrobiološke pretrage, plasiranje centralnog venskog katetera, pregledi psihiloga i socijalnog radnika, a kod alogene TMĆH prethodno se vrši i HLA tipizacija pacijenta i potencijalnih donora. Također u sklopu pripreme za alogenu TMĆH neophodna je i saglasnost etičke komisije u našem centru.
 • Djelatnost odjeljenja je također i postupak mobilizacije i afereze MĆH, a u sklopu pripreme za autologu TMĆH

U posttransplantacionom periodu pacijenti redovno ambulantno prate preko specijalističke ambulante

 

POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM
Odgovorna medicinska sestra: Alma Mešković, dipl.medicinska sestra

Prijemna ambulanta:
U prijemnoj ambulatni vrše se pregled, prijem i obrada pacijenata, te kompletan ljekarski pregled uz otvaranje temperaturne liste, uzimanje EKG-a i sestrinske anamneze ako se pacijent prima na hospitalizaciju. Pacijent se protokoliše i upućuje na Odjeljenje radi daljeg liječenja.
Ako se pacijent vraća na ambulantno liječenje ljekar specijalista mu piše nalaz i daje preporuke za nastavak liječenja.

Hematološka ambulanta:
U hematološkoj ambulanti vrše se stručno-konsultativni pregledi uz prethodno zakazani termin kod nadležnog lijekara specijaliste

Hematološki konzilij:
Rad hematološkog konzilija odvija se prijavom pacijenta od strane odgovornog ljekara koji prezentira stanje pacijenta konzilijarnom timu, koji nakon uvida u dokumentaciju i pregleda pacijenta donosi odluku o modalitetima liječenja;
Konzilijarni tim je multidisciplinaran i čine ga zdravstveni profesionalci različitih medicinskih grana (kao npr. u sklopu hematološkog konzilija postoji i tim za transplantaciju matičnih ćelija koštane srži sastavljen od različitih profila). Osim prezentacije na konziliju vrši se i registracija malignih oboljenja, te ovjervanje propratne dokumentacije (recepti, dopisi prema Zavodima zdravstvenog osiguranja i sl.);

Hematološki konzilij radi utorkom u vremenu od 12 – 14h
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon +387 35 303 107.