Načelnik: Doc.dr.med.sc. Mugdim Bajrić
Kontakt telefon:035/303-155
Glavna medicinska sestra/tehničar: dipl med teh Dejan Kovačević
Kontakt telefon: 035/303-161
Tehnički sekretar: Sanela Idrizović, med. sestra
Kontakt telefon:035/303-202
e-mail: info@ukctuzla.ba
fax.: 00387 35 265 441

STRUKTURA KLINIKE
Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 36 kreveta, tri ambulante, dvije sale za koronarnu angiografiju.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane dijagnostičko-terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika, oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Savremene dijagnostičko-terapijske procedure iz oblasti interventne kardiologije i endovaskularne procedure,
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA

 • Odjeljenje interventne kardiologije,
 • Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju.

AMBULANTE

 • Prijemna/specijalistička interventno-kardiološka ambulanta,
 • Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Ambulanta za endovaskularnu angiologiju.

Kadrovska struktura

Na klinici je uposleno 35 uposlenika sa punim radnim vremenom i 2 uposlenika sa pola radnog vremena :
11 doktora
1 subspecijalista kardiologije,
5 specijalista interne medicine,
1 doktora na specijalizaciji (kardiologija),
1 doktor na subspecijalizaciji kardiologije ,
6 doktora medicine,

22 medicinske sestre/tehničari
od čega:
3 medicinskih sestara/tehničara sa VSS

 

Odjeljenje interventne kardiologije
Šef Odjela:
Odgovorna sestra Odjela: Dužnost obavlja med. sestra Admira Požegić
Kontakt telefon: 035/ 303 – 244, 035/303-151

 

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
Šef odjela:
Odgovorni medicinski tehničar Odjela:
Kontakt telefon: 035/303 – 244, 035/303 -151

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju
Šef odjela: Mr.med.sci.dr. Ivana Iveljić, specijalista interne medicine
Odgovorni medicinski tehničar Odjela: Seid Jaganjac, bachelor zdravstvene njege
Ljekari:
dr. Alan Jahić, Specijalista interne medicine;
dr.med sc Melika Avdagić, Specijalista interne medicine;
dr Mirza Smajlović, Specijalista interne medicine
mr med sc dr Adnan Delić, Specijalista interne medicine
dr. Tarik Brkić, specijalizant kardiologije;
dr Davor Tokić;
dr Meliha Begić;
dr Melisa Hergić;
dr Ivana Lazarević;
dr Mirza Imamović;
dr Anis Terzić

Kontakt telefon: 035/303-244, 303-151, 303/586

 

Djelatnost Odjela:

Odjeljenje interventne kardiologije

 • Invazivna kardiološka dijagnostika:
  • ljevostrana i desnostrana kateterizacija srca,
  • koronarografija,
 • Invazivno kardiološko liječenje
  • Liječenje bolesnika sa akutnim srčanim udarom metodom hitne perkutane koronarne intervencije (primarna PCI) sa ugradnjom stenta (dostupnost tokom 24 sata). Na godišnjem nivou se tretira preko 250 pacijenata sa STEMI primarnom PCI,
  • perkutana koronarna intervencija (PCI) sa ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

 

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

 • ugradnja privremenog pacemakera,
 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca/pacemakera ( jednokomornih i dvokomornih) u bolesnika sa poremećajem srčanog ritma,
 • ugradnja kardioverter/defibrilatora srca u bolesnika sa povećanim rizikom od iznenadne srčane smrti,
 • ugradnja CRT-D (aparat za kardio-resinhronizirajuću terapiju) kod bolesnika sa teškim oblikom srčane slabosti.

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju
angiografija,
endovaskularni tretman perifernih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
endovaskularni tretman  stenoze karotidnih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
endovaskularni tretman stenoze a.subclavia ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
endovaskularni tretman stenoze a.renalis ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

 

Djelatnost ambulanti:

 • prijemi elektivnih i urgentnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi invazivnog kardiologa,
 • kontrolni pregledi nakon učinjenih invazivno-kardioloških dijagnostičko-terapijskih procedura,
 • prvi kontrolni pregled nakon endovaskularnog tretmana,
 • kontrole rada pacemakera, AICD-a i CRT-a,
 • ehokardiografske procjene po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju,
 • procjene za invazivno-kardiološke procedure po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju.

 

Prijemna ambulata
Sestra: dužnost obavlja dipl.med. sestra Erna Mahmutbegović
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata 7 dana u sedmici
elektivni pacijenti: prijemi 07-09 sati (pon-pet)

 

Invazivno – kardiološka ambulanta
Sestra: dužnost obavlja dipl.med. sestra Erna Mahmutbegović
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: pregledi 10-13 sati (pon-pet, osim četvrtka)

Vrsta pregleda:

 • klinički kardiološki pregled uz snimanje elektrokardiograma (EKG),
 • ultrazvučni pregled srca, konvencionalni i dopler: transtorakalni, transezofagealni
 • kontrolni pregledi nakon PCI procedure

 

Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Sestra:

Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: kontrole rada pacemakera/ICD-a/CRT-a: četvrtak 11-13 sati, po narudžbi
(zakazivanje termina pregleda na telefon 035/303/166 radnim danom od 13-14 sati)
pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja:
srijeda od 12 sati (zakazati se lično ili telefonom na 035/303/202)

Vrsta pregleda:

 • kontrola i programiranje elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih kardiovertera/ defibrilatora,
 • procjena bolesnika sa poremećajem srčanog ritma za liječenje u inostranstvu u skladu sa Pravilnikom ZZOiR FBiH
 • pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja

 

Ambulanta za endovaskularnu angiologiju
Sestra: dužnost obavlja med ses Erna Mahmutbegović
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: Prvi i kontrolni pregledi 10-13 sati (pon-pet, osim četvrtka)

 

Sale za kateterizaciju
Odgovorni medicinski tehničar za organizovanje poslova u sali za kateterizaciju:Bachelor radiološke tehnologije Mirza Kadić
Kontakt telefon: 035/303-586