VD Načelnika: prim dr Saša Lukić, Specijalista interne medicine ,subspecijalista kardiolog
e mail: sasa.lukic@ukctuzla.ba

Glavna medicinska sestra/tehničar: dipl.med.ses. Erna Mahmutbegović

Kontakt telefon: 035/303-161;
e-mail: erna.mahmutbegovic@ukctuzla.ba

Tehnički sekretar: Sanela Idrizović, medicinska sestra
Kontakt telefon:035/303-202
e-mail: info@ukctuzla.ba; sanela.idrizovic@ukctuzla.ba
fax.: 00387 35 265 441

 

STRUKTURA KLINIKE
Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 30 kreveta, tri ambulante, dvije sale za koronarnu angiografiju.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane dijagnostičko-terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika, oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Savremene dijagnostičko-terapijske procedure iz oblasti interventne kardiologije i endovaskularne procedure,
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

ODJELJENJA

 • Odjeljenje interventne kardiologije,
 • Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju.

 

AMBULANTE

 • Prijemna/specijalistička interventno-kardiološka ambulanta,
 • Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Ambulanta za endovaskularnu angiologiju.

 

Kadrovska struktura
Na klinici je uposleno 43 uposlenika sa punim radnim vremenom

12 ljekara:

5 subspecijalista kardiologije
1 specijalista/subspecijalizant,
4 doktora na specijalizaciji iz kardiologije
2 doktora medicine,

31 medicinska sestra/tehničar:

1 Magistar sestrinstva
6 Diplomiranih sestara/tehničara
2 Inžinjera radiologije
22 medicinske sestre/tehničara SSS

1 ekonom Klinike

 

Odjeljenje interventne kardiologije
Šef odjela: mr.med.sci.dr. Ivana Iveljić, Specijalista interne medicine ,subspecijalista kardiologije
Odgovorna sestra odjela: Admira Požegić diplomirana medicinska sestra
Kontakt telefon: 035/ 303 – 244, 035/303-151

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
Šef odjela: doc dr med sc Mugdim Bajrić, Specijalista interne medicine ,subspecijalista kardiologije
Odgovorni medicinski tehničar odjela:dipl med teh Dario Košir
Kontakt telefon: 035/303 – 244, 035/303 -151

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju
Šef odjela:
Odgovorni medicinski tehničar odjela: Seid Jaganjac, bachelor zdravstvene njege

Ljekari:
dr med sc Alan Jahić, Specijalista interne medicine; subspecijalista kardiologije
doc.
dr med sc Maida Kovačević; Specijalista interne medicine; subspecijalista kardiologije
dr Mirza Smajlović, Specijalista interne medicine, subspecijalizant kardiologije
dr. Tarik Brkić, specijalizant kardiologije;
dr Melisa Hergić; specijalizant kardiologije;
dr Mirza Imamović; specijalizant kardiologije;
dr Anis Terzić; specijalizant kardiologije;

Kontakt telefon: 035/303-244, 303-151, 303/586

Djelatnost odjela:

Odjeljenje interventne kardiologije

 • Invazivna kardiološka dijagnostika:
  • ljevostrana i desnostrana kateterizacija srca,
  •  koronarografija,
 • Invazivno kardiološko liječenje
  • Liječenje bolesnika sa akutnim srčanim udarom metodom hitne perkutane koronarne intervencije (primarna PCI) sa ugradnjom stenta (dostupnost tokom 24 sata). Na godišnjem nivou se tretira preko 350 pacijenata sa STEMI primarnom PCI,
  • perkutana koronarna intervencija (PCI) sa ugradnjom stenta ili balon dilatacijom
 • perkutane intervencije za strukturne bolesti srca:
  • perkutana zamjena aortne valvule (TAVI)
  • perkutana dilatacija aortne valvule (BAV)
  • perkutana dilatacija plućne valvule.

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

 • ugradnja privremenog pacemakera,
 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca/pacemakera ( jednokomornih i dvokomornih) u bolesnika sa poremećajem srčanog ritma,
 • ugradnja kardioverter/defibrilatora srca u bolesnika sa povećanim rizikom od iznenadne srčane smrti,
 • ugradnja CRT-D (aparat za kardio-resinhronizirajuću terapiju) kod bolesnika sa teškim oblikom srčane slabosti.

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju

 • angiografija,
 • endovaskularni tretman perifernih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.subclavia ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.renalis ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

Djelatnost ambulanti:

 • prijemi urgentnih i elektivnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi invazivnog kardiologa,
 • kontrolni pregledi nakon učinjenih invazivno-kardioloških dijagnostičko-terapijskih procedura,
 • prvi i kontrolni pregled nakon endovaskularnog tretmana,
 • kontrole rada pacemakera, AICD-a i CRT-a,
 • ehokardiografske procjene po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju,
 • procjene za invazivno-kardiološke procedure po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju.

 

Poliklinika za invazivnu kardiologiju
Odgovorna sestra/tehničar: Dipl med ses Jasmina Omerović

Prijemna ambulata
Sestra: po rasporedu
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata/ 7 dana u sedmici
elektivni pacijenti: prijemi 07-10 sati (pon-pet)

Invazivno – kardiološka ambulanta
Sestra: po rasporedu
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: pregledi 10-13 sati (pon-pet)

Vrsta pregleda:

 • prvi pregled invazivnog kardiologa po preporuci nadležnog kardiologa
 • klinički kardiološki pregled uz snimanje elektrokardiograma (EKG),
 • ultrazvučni pregled srca, konvencionalni i dopler: transtorakalni, transezofagealni
 • kontrolni pregledi nakon PCI procedure

Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
Sestra: po rasporedu
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: kontrole rada pacemakera/ICD-a/CRT-a: četvrtak 11-13 sati, po narudžbi
(zakazivanje termina pregleda na telefon 035/303/166 radnim danom od 13-14 sati)

pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja:
srijeda od 12 sati (zakazati se lično ili telefonom na 035/303/202)

Vrsta pregleda:

 • kontrola i programiranje elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih kardiovertera/ defibrilatora,
 • procjena bolesnika sa poremećajem srčanog ritma za liječenje u inostranstvu u skladu sa Pravilnikom ZZOiR FBiH
 • pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja

Ambulanta za endovaskularnu angiologiju
Sestra: po rasporedu
Ljekar: po rasporedu
Kontakt telefon: 035/303-166
Radno vrijeme: Prvi i kontrolni pregledi 10-13 sati (pon-pet)

 

Sale za kateterizaciju
Odgovorni medicinski tehničar: dipl med ses Erna Kamerić
Kontakt telefon: 035/303-586