Načelnik: doc.dr.med.sc. Mugdim Bajrić, Specijalista interne medicine ,subspecijalista kardiolog

Kontakt telefon:035/303-155;

e mail: mugdim.bajric@ukctuzla.ba

Glavna medicinska sestra/tehničar:Magistar zdravstvene njege i menadžmenta Dejan Kovačević,dipl.med.teh.

Kontakt telefon: 035/303-161;
e-mail: dejan.kovacevic@ukctuzla.ba

Tehnički sekretar: Sanela Idrizović, medicinska sestra

Kontakt telefon:035/303-202

e-mail: info@ukctuzla.ba; sanela.idrizovic@ukctuzla.ba

fax.: 00387 35 265 441

 

STRUKTURA KLINIKE
Kliniku čine tri odjeljenja sa ukupno 30 kreveta, tri ambulante, dvije sale za koronarnu angiografiju.

DJELATNOST KLINIKE

 • Visokodiferencirane dijagnostičko-terapijske usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika, oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema,
 • Savremene dijagnostičko-terapijske procedure iz oblasti interventne kardiologije i endovaskularne procedure,
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA

 • Odjeljenje interventne kardiologije,
 • Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju.

AMBULANTE

 • Prijemna/specijalistička interventno-kardiološka ambulanta,
 • Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca,
 • Ambulanta za endovaskularnu angiologiju.

Kadrovska struktura
Na klinici je uposleno 43 uposlenika sa punim radnim vremenom

-13 doktora

3 subspecijalista kardiologije,

3 doktora na subspecijalizaciji kardiologije

7 doktora na specijalizaciji kardiologije,

– 29 medicinske sestre/tehničari

– 7 medicinskih sestara/tehničara sa VSS:
1 Magistar zdravstvene njege i menadžmenta
1 Bachelor radiološke tehnologije
5 Diplomiranih medicinski sestra/tehničara
-22 medicinske sestre/tehničara sa SSS

1 ekonom Klinike

 

Odjeljenje interventne kardiologije

Šef Odjela: mr.med.sci.dr. Ivana Iveljić, Specijalista interne medicine ,subspecijalista kardiolog

Odgovorna sestra Odjela: Admira Požegić diplomirana medicinska sestra

Kontakt telefon: 035/ 303 – 244, 035/303-151

 

 

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Šef odjela: prim.dr.Saša Lukić, Specijalista interne medicine ,subspecijalista kardiolog

Odgovorni medicinski tehničar Odjela:

Kontakt telefon: 035/303 – 244, 035/303 -151

 

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju

Šef odjela:

Odgovorni medicinski tehničar Odjela: Seid Jaganjac, bachelor zdravstvene njege

– Ljekari:
dr. Alan Jahić, Specijalista interne medicine; subspecijalizant kardiologije
doc.
dr.med sc Melika Avdagić-Pirić,prim; Specijalista interne medicine; subspecijalizant kardiologije

dr Mirza Smajlović, Specijalista interne medicine, subspecijalizant kardiologije

dr. Tarik Brkić, specijalizant kardiologije;

dr Davor Tokić; specijalizant kardiologije;

dr Meliha Begić; specijalizant kardiologije;

dr Melisa Hergić; specijalizant kardiologije;

dr Ivana Lazarević; specijalizant kardiologije;

dr Mirza Imamović; specijalizant kardiologije;

dr Anis Terzić; specijalizant kardiologije;

Kontakt telefon: 035/303-244, 303-151, 303/586

 

 

Djelatnost Odjela:

Odjeljenje interventne kardiologije

 • Invazivna kardiološka dijagnostika:
  • ljevostrana i desnostrana kateterizacija srca,
  • koronarografija,
 • Invazivno kardiološko liječenje
  • Liječenje bolesnika sa akutnim srčanim udarom metodom hitne perkutane koronarne intervencije (primarna PCI) sa ugradnjom stenta (dostupnost tokom 24 sata). Na godišnjem nivou se tretira preko 250 pacijenata sa STEMI primarnom PCI,
  • perkutana koronarna intervencija (PCI) sa ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

 

Odjeljenje za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

 • ugradnja privremenog pacemakera,
 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca/pacemakera ( jednokomornih i dvokomornih) u bolesnika sa poremećajem srčanog ritma,
 • ugradnja kardioverter/defibrilatora srca u bolesnika sa povećanim rizikom od iznenadne srčane smrti,
 • ugradnja CRT-D (aparat za kardio-resinhronizirajuću terapiju) kod bolesnika sa teškim oblikom srčane slabosti.

 

Odjeljenje za endovaskularnu angiologiju

 • angiografija,
 • endovaskularni tretman perifernih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman  stenoze karotidnih arterija ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.subclavia ugradnjom stenta ili balon dilatacijom,
 • endovaskularni tretman stenoze a.renalis ugradnjom stenta ili balon dilatacijom.

 

Djelatnost ambulanti:

 • prijemi elektivnih i urgentnih pacijenata
 • prvi i kontrolni pregledi invazivnog kardiologa,
 • kontrolni pregledi nakon učinjenih invazivno-kardioloških dijagnostičko-terapijskih procedura,
 • prvi kontrolni pregled nakon endovaskularnog tretmana,
 • kontrole rada pacemakera, AICD-a i CRT-a,
 • ehokardiografske procjene po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju,
 • procjene za invazivno-kardiološke procedure po odluci Konzilija Klinike za invazivnu kardiologiju.

 

Poliklinika za invazivnu kardiologiju
Odgovorna sestra: Erna Mahmutbegović diplomirana medicinska sestra

 

Prijemna ambulata

Sestra: po rasporedu

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: hitni pacijenti: 24 sata 7 dana u sedmici

elektivni pacijenti: prijemi 07-10 sati (pon-pet)

 

Invazivno – kardiološka ambulanta

Sestra: po rasporedu

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: pregledi 10-13 sati (pon-pet, osim četvrtka)

Vrsta pregleda:

 • klinički kardiološki pregled uz snimanje elektrokardiograma (EKG),
 • ultrazvučni pregled srca, konvencionalni i dopler: transtorakalni, transezofagealni
 • kontrolni pregledi nakon PCI procedure

 

Ambulanta za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
Sestra: po rasporedu
Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: kontrole rada pacemakera/ICD-a/CRT-a: četvrtak 11-13 sati, po narudžbi
(zakazivanje termina pregleda na telefon 035/303/166 radnim danom od 13-14 sati)

pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja:

srijeda od 12 sati (zakazati se lično ili telefonom na 035/303/202)

Vrsta pregleda:

 • kontrola i programiranje elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih kardiovertera/ defibrilatora,
 • procjena bolesnika sa poremećajem srčanog ritma za liječenje u inostranstvu u skladu sa Pravilnikom ZZOiR FBiH
 • pregledi u cilju procjene potrebe implantacije ICD/CRT uređaja

 

Ambulanta za endovaskularnu angiologiju

Sestra: po rasporedu

Ljekar: po rasporedu

Kontakt telefon: 035/303-166

Radno vrijeme: Prvi i kontrolni pregledi 10-13 sati (pon-pet, osim četvrtka)

 

Sale za kateterizaciju

Odgovorni medicinski tehničar : Mirza Kadić bachelor radiološke tehnologije

Kontakt telefon: 035/303-586