VD Načelnik: Dr. Asmir Konjić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Kontakt telefon: 00 387 35 303143

fax: / 00 387 35 303148

Glavna medicinska sestra: Keranović Vesna,diplomirana medicinska sestra

Kontakt: tel.:   00 387 35 303 134

fax.:  00 387 35 303 148

Glavni fizioterapeut: Begić Mirela, magistar fizioterapije i radne terapije

Kontakt telefon: 00 387 35 303 629

Medicinski tehničar na poslovima poboljšanja kvaliteta i edukacije: Srebrenko Prcić, diplomirani medicinski tehničar

Kontakt telefon: 00 387 35 303 629

 

DJELATNOST KLINIKE
Klinika za fizikalnu medicinu i  rehabilitaciju je savremeno opremljena klinika visoko pozicionirana u regiji i prepoznatljiva po stručnom kadru i kvalitetu zdravstvenih  usluga.

Djelatnost klinike:

 • Rehabilitacija i fizikalni tretman reumatoloških, neuroloških, hirurških i  ortopedsko traumatoloških bolesnika, bolesnika sa spinalnim povredama  i djece
 • Rana rehabilitacija
 • Urodinamska  dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostika mišično-koštanog sistema
 • Vakuum kompresivna terapija
 • Prevencija, dijagnostika i tretman djece i odraslih sa smetnjama slušanja, glasa, govora i jezika
 • Rana detekcija i prevencija invaliditeta, edukacijsko- rehabilitacijski i somatopedski tretman djece i odraslih
 • Izrada protetskih  i ortotskih pomagala po ISPO standardima
 • Rehabilitacija i fizikalni tretman osoba sa amputacijama

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA I KONCEPCIJA RADA KLINIKE

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sastoji se od dva temeljna dijela:
1. Fizijatrijske poliklinike

2. Bolničkih odjeljenja

 

FIZIJATRIJSKA POLIKLINIKA

Odgovorni medicinski tehničar: Kamberović Emir, diplomirani medicinski tehničar

Telefon:035 303 630

Fizijatrijska poliklinika sa ambulantama za pregled pacijenata , dijagnostičkim i terapijskim kabinetima je temelj savremene Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
U njenom sastavu nalaze se:

AMBULANTE:

– Prijemna ambulanta

– Četiri specijalističke ambulante

KABINETI:

 • Kabinet za osteoporozu
 • Kabinet za cerebralnu paralizu i neurorizičnu djecu
 • Kabinet za urodinamsko ispitivanje
 • Kabineta za limfnu drenažu i vakuum kompresivnu terapiju
 • Kabinet za laseroterapiju
 • Kabinet za logopedski tretman
 • Kabinet za okupacionu, radnu terapiju i somatopedski tretman
 • Kabinet za fototerapiju
 • Fizioterapijsko odjeljenje u kome se provodi  elektro terapija, magnetoterapija, sonoterapija,  svi oblici terapije pokretom – kinezi terapija, funkcionalna i radna terapija, termo i hidro terapija.

Kabinet za okupacionu i radnu terapiju i somatopedski tretman

 • Kabinet za okupacionu i radnu terapiju : Dr. zdravstvenih nauka Lejla Matović, diplomirani defektolog somatoped
 • Kabinet za somatopedski tretman: Dr. sc. Alma Glinac, edukator – rehabilitator
  Telefon: 035 303 630

Kabinet za logopedski tretman
Mr. sci. Nermina Sutović , diplomirani logoped
Telefon: 035 303 630

 

ODJELJENJA

Sedam bolničkih odjeljenja čine strukturu hospitalnog  dijela klinike. Klinika ima pedeset bolesničkih postelja, a provodi ranu rehabilitaciju na svim kliničkim odjeljenjima JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klinička odjeljenja:

 • Odjeljenje za reumatološku rehabilitaciju
 • Odjeljenje za neurološku rehabilitaciju
 • Odjeljenje za rehabilitaciju hirurških i ortopedsko-traumatoloških bolesnika
 • Odjeljenje za rehabilitaciju djece
 • Odjeljenje za spinalne povrede
 • Odjeljenje za ranu rehabilitaciju
 • Odjeljenje za protetiku i ortotiku

 

REHABILITACIONI TIM:
Ukupan broj uposlenika – 75

Ljekara specijalista, fizijatara: 13 ( od čega 4 doktora medicinskih nauka, jedan subspecijalista reumatolog i 2 magistar medicinskih nauka)

Ljekar specijalista, ortoped: 1

Specijalizant :2

Diplomirani defektolog- logoped-mr.sc:1

Diplomirani defektolog –somatoped-mr.sc:1

Diplomirani edukator – rehabilitator-mr.sc:1

Diplomiranih medicinskih sestara: 7

Diplomiranih fiziterapeuta. 3
Fizioterapeutskih tehničara sa višom školom: 5
(jedan fizioterapeuta sa završenom specijalizacijom iz gerontologije)

Medicinskih sestara / tehničara sa srednjom školom :13

Fizioterapeutskih tehničara sa srednjom školom: 22

Protetičkih tehnologa sa ISPO certifikatom( certifikat ISPO CAT/II/I ): 4

Nemedicinskih radnika : 2

Više