Načelnik: Prim.dr. Emir Halilbegović,
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Kontakt telefon: 00 387 35 303 143
fax: / 00 387 35 303 148

Glavna medicinska sestra: Keranović Vesna,dipl.med.sestra
Kontakt: tel.: 00 387 35 303 134
fax.: 00 387 35 303 148

Glavni fizioterapeut: Begić Mirela, diplomirani fizioterapeut i radni terapeut
Kontakt telefon: 00 387 35 303 629

Medicinski tehničar za poslove poboljšanje kvaliteta i edukacije: Srebrenko Prcić, dipl.med . tehničar
Kontakt telefon: 00 387 35 303 629

DJELATNOST KLINIKE

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je savremeno opremljena klinika visoko pozicionirana u regiji i prepoznatljiva po stručnom kadru i kvalitetu zdravstvenih usluga.

Djelatnost klinike:

 • Rehabilitacija i fizikalni tretman reumatoloških, neuroloških, hirurških i ortopedsko traumatoloških bolesnika, bolesnika sa spinalnim povredama i djece
 • Rana rehabilitacija
 • Urodinamska dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostika mišično-koštanog sistema
 • Vakuum kompresivna terapija
 • Prevencija, dijagnostika i tretman djece i odraslih sa smetnjama slušanja, glasa, govora i jezika
 • Rana detekcija i prevencija invaliditeta, edukacijsko- rehabilitacijski i somatopedski tretman djece i odraslih
 • Izrada protetskih i ortotskih pomagala po ISPO standardima
 • Rehabilitacija i fizikalni tretman osoba sa amputacijama

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA I KONCEPCIJA RADA KLINIKE
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sastoji se od dva temeljna dijela:

1. Fizijatrijske poliklinike
2. Bolničkih odjeljenja

 

FIZIJATRIJSKA POLIKLINIKA
Odgovorni medicinski tehničar: Kamberović Emir, dipl. med.tehničar
Telefon: 00 387 35 303 630

Fizijatrijska poliklinika sa ambulantama za pregled pacijenata , dijagnostičkim i terapijskim kabinetima je temelj savremene Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
U njenom sastavu nalaze se:

 

AMBULANTE:
– Prijemna ambulanta
– Četiri specijalističke ambulante

 

KABINETI:

 • Kabinet za osteoporozu
 • Kabinet za cerebralnu paralizu i neurorizičnu djecu
 • Kabinet za urodinamsko ispitivanje
 • Kabineta za presoterapiju terapiju
 • Kabinet za laseroterapiju
 • Kabinet za logopedski tretman
 • Kabinet za okupacionu, radnu terapiju i somatopedski tretman
 • Kabinet za fototerapiju
 • Fizioterapijsko odjeljenje u kome se provodi elektro terapija, magnetoterapija, sonoterapija, svi oblici terapije pokretom – kinezi terapija, funkcionalna i radna terapija, termo i hidro terapija.

 

ODJELJENJA
Sedam bolničkih odjeljenja čine strukturu hospitalnog dijela klinike. Klinika ima pedeset bolesničkih postelja, a provodi ranu rehabilitaciju na svim kliničkim odjeljenjima JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klinička odjeljenja:

 • Odjeljenje za reumatološku rehabilitaciju
 • Odjeljenje za neurološku rehabilitaciju
 • Odjeljenje za rehabilitaciju hirurških i ortopedsko-traumatoloških bolesnika
 • Odjeljenje za rehabilitaciju djece
 • Odjeljenje za spinalne povrede
 • Odjeljenje za ranu rehabilitaciju
 • Odjeljenje za protetiku i ortotiku

 

REHABILITACIONI TIM:

Ukupan broj uposlenika – 77
Ljekara specijalista, fizijatara:13 ( od čega pet doktora medicinskih nauka, 2 magistara medicinskih nauka i jedan subspecijalista reumatolog )
Ljekar specijalista, ortoped: 1
Doktor na specijalizaciji:1
Diplomirani defektolog- logoped:1
Diplomirani defektolog –somatoped:1
Diplomirani edukator – rehabilitator:1
Diplomiranih medicinskih sestara: 5
Diplomiranih fiziterapeuta:3

Fizioterapeutskih tehničara sa višom školom: 6
Medicinskih sestara / tehničara sa srednjom školom :16
Fizioterapeutskih tehničara sa srednjom školom: 23
Protetičkih tehnologa sa ISPO certifikatom( certifikat ISPO CAT/II ): 4
Nemedicinskih radnika : 2

 

 

 

Više