v.d. Pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove: Kikanović Emir, dipl. ecc
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 777
00 387 35 303 300
fax.: 00 387 35 250 474

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove formiran je u cilju evdientiranja, klasifikovanja i praćenja rada organizacionih jedinica koje su u sastavu Ustanove, kao i finansijsko izražavanje tih aktivnosti, izrada izvještaja, analize i interpretiranje aktivnosti i događaja. Rad Sektora za ekonomsko-finansijske poslove usmjeren je na približavanju informacija korisnicima, prezentira vrijednosno izražene aktivnosti odnosno ekonomske kategorije Ustanove kao cjeline i organizacionih dijelova u njenom sastavu.

DJELATNOST SEKTORA

 • Poslovi koji se obavljaju u okviru sektora odnose se naročito na
 • Evidentiranje određenih poslovnih događaja
 • Analiza i kontrola poslovnih događaja
 • Planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata
 • Računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor i računovodstveno informisanje
 • Poslovi finansijske operative
 • Priprema, obrada i realizacija naloga za plaćanje
 • Priprema i sastavljanje PDV prijava
 • Obračun plaća
 • Obračun i plaćanje ugovora o djelu, privremenih i povremenih poslova
 • Ispostavljanje faktura za pružene zdravstvene usluge i naplata istih
 • Praćenje stepena naplate i dostava dokumentacije radi utuženja
 • Staranje o vanbilansnoj evidenciji potraživanja i davanje projedloga za brisanje iz vanbilansne evidencije
 • Povrati novčanih sredstvava putem blagajne
 • Bjagajničko poslovanje
 • Izrada popisa sredstava i izvora sredstava
 • Periodična provjera stanja popisa u saradnji sa organizacionim jedinicama i usaglašavanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem
 • Izrada programa rada
 • Izrada plana finansijskog poslovanja
 • Analiza izvršenja usvojenih planova kroz sučeljavanje troškova i prihoda i prihvatljivosti dobijenih parametara ostvarenja (godišnje i kvartalno)
 • Izvještavanje menadžmenta i organa upravljanja kao i vanjske korisnika o usvojenim planovima, izvještajima i analizama
 • Prikupljanje, obrada i tumačenje rezultata i njihovo dostavljanje vanjskim korisnicima na području statističkih istraživanja
 • Sačinjavanje i kalkulacije cijena zdravstvenih usluga.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Zajednički poslovi

Služba za finansije
Šef Službe:Hajra Murselović dipl.ecc

Služba za naplatu potraživanja
Šef Službe: Lejla Jurić, dipl.ecc.

Služba za računovodstvo
Šef Službe: Elvira Hulusić, dipl.ecc.

Služba plana i analize
Šef Službe: Sanela Ponjavić dipl.ecc