v.d. Načelnika Poliklinike: Doc. dr. med.sci Sunita Delić-Ćustendil, specijalista transfuziolog
e-mail:info@ukctuzla.ba
Glavna medicinska sestra- tehničar Poliklinke: Indira Jahić, dipl. medicinsko – laboratorijski inženjer
Tel: ++ 387 35 303 523
e-mail: info@ukctuzla.ba
Med. sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju:Dipl. Ing. medicinsko- laboratorijske dijagnostike Zulejha Sadiković
Tel: ++ 387 35 303 557
e-mail:info@ukctuzla.ba
Važniji telefonski brojevi za kontakt:
Tel: ++ 387 35 303 548-info pult- informacije za pacijente
Tel: ++ 387 35 303 557- info pult- informacije za dobrovoljne davaoce krvi
Tel: ++ 387 35 303 514- organizacija i promocija davalaštva krvi
e-mail:info@ukctuzla.ba

RADNO VRIJEME
Dobrovoljni davaoci krvi radnim danom od 08 – 15 h,
Ambulantni pacijenti radnim danom od 08 – 12 h,
Imunohematološka i serološka testiranja radnim danom od 08- 11 h
Pacijenti na oralnoj antikoagulantnoj terapiji radnim danom od 10 – 12 h
Izdavanje nalaza radnim danom od 15 – 16 h

DJELATNOST POLIKLINIKE:

 • koordiniranje promocije i organizacije davanja krvi na području Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinskim organizacijama crvenog križa i sindikanlnim organizacijama, udruženjima građana, školama i fakultetima Tuzlanskog kantona,
 • prikupljanje krvi od dobrovoljnih davalaca, opskrba krvnim pripravcima klinika Ustanove,
 • proizvodnja, čuvanje i distribucija krvnih pripravaka,
 • serološka, imunohematološka testiranja davalaca krvi,
 • vođenje evidencije davaoca krvi koji su privremeno ili trajno isključeni iz procesa darivanja krvi,
 • praćenje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz krvi klinika Ustanove,
 • nadziranje racionalnosti/opravdanosti primjene krvi i krvnih pripravaka,
 • praćenje i analiziranje efekata transfuzijskog liječenja,
 • dijagnostička serološka, imunohematološka ispitivanja bolesnika,
 • ispitivanje poremećaja hemostaze i kontrola pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji,
 • prenatalna imunohematološka i serološka ispitivanja trudnica,
 • donorske i terapijske aferezne procedure,
 • izdvajanje i kriokonzervacija matičnih stanica za potrebe autologne i alogene transplantacije
 • uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema,
 • vođenje evidencije o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama,
 • organiziranje i provođenje kontinuirane edukacije kadra iz oblasti transfuzijske medicine,
 • konsultacije u kliničkoj transfuziologiji, kliničko konzilijarna djelatnost vezano za terapiju krvnim pripravcima, poremećajima zgrušavanja i hemovigilance.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:
ODJELJENJA

 1. Odjeljenje za kolekciju krvi i komponenata krvi
 2. Odjeljenje za imunohematologiju, hemostazu i trombozu
 3. Odjeljenje za proizvodnju komponenata krvi
 4. Odjeljenje za predtransfuziona ispitivanja, terapiju i distribuciju lijekova od krvi
 5. Odjeljenje za detekciju zaraznih bolesti prenosivih krvlju

AMBULANTE:

 • Ambulanta za prenatalnu zaštitu trudnica
 • Ambulanta za kontrolu antikoagulantne terapije
 • Ambulanta za pregled davalaca krvi
 • Ambulanta za terapijske venepunkcije

SAVJETOVALIŠTA:

 • Savjetovalište za davaoce krvi sa reaktivnim i nejasnim rezultatima imunohematoloških i seroloških testova.

Poliklinika raspolaže mobilnim timom koji planski radi na prikupljanju rezervi krvi na području Tuzlanskog kantona.

KADROVI:

8 specijalista transfuzijske medicine
2 ljekara na specijalizaciji
1 diplomirana medicinskih sestara -tehničar
6 diplomiranih inženjera medicinsko -laboratorijske dijagnostike
18 medicinskih i laboratorijskih tehničara sa srednjom medicinskom školom
2 medicinska saradnika sa VSS diplomirani defektolog
5 nemedicinskih radnika

ODJELJENJA

1. Odjeljenje za kolekciju krvi i krvnih komponenata
Šef odjeljenja:Mr.sci. dr. Svetlana Jović-Lacković, specijalista transfuzijske medicine
Odgovorni laboratorijski tehničar:Dipl. ing.med. laboratorijske dijagnostike Jasmin Silajdžić

Djelatnost odjeljenja je rad na prikupljanju krvi od dobrovoljnih davalaca u Ustanovi i u sklopu mobilnog tima u općinama Tuzlanskog kantona

AKTIVNOSTI :

 • planiranje potreba za krvlju na osnovu praćenja zahtjeva, potrošnje i planova razvoja Ustanove,
 • izrada godišnjeg plana akcija darivanja krvi i njegova razrada po mjesecima i sedmicama,
 • kontinuiran rad i učešće u edukaciji i animiranju stanovništva za darivanje krvi u saradnji sa organizacijama Crvenog križa/krsta na općinama Tuzlanskog kantona,
 • prikupljanje krvi od dobrovoljnih davalaca na terenu i u Ustanovi,
 • vođenje evidencije privremeno i trajno odbijenih davalaca krvi,
 • praćenje neželjenih reakcija kod davalaca krvi,
 • savjetovanje davalaca krvi sa reaktivnim i nejasnim rezultatima na markere krvlju prenosivih bolesti i rezultatima imunohematoloških testiranja,
 • ambulantne terapijske venepunkcije,
 • edukacija specijalizanata i drugog medicinskog osoblja iz oblasti transfuzijske medicine.

U sklopu Odjeljenja je:
1. ambulanta za pregled davalaca krvi
2. mobilni tim koji prikuplja krv na području Tuzlanskog kantona shodno planiranim aktivnostima
3. savjetovalište za davaoce krvi sa reaktivnim i nejasnim rezultatima imunohematoloških i seroloških testova

 

2. Odjeljenje za imunohematologiju, hemostazu i trombozu
Šef odjeljenja:dr. Jasmina Petrov- Rašlić, specijalista transfuzijske medicine
Odgovorni laboratorijski tehničar:Dipl. ing.med. laboratorijske dijagnostike Sadeta Joldić

Osnovna djelatnost odjeljenja podrazumjeva imunohematološka ispitivanja za ambulantne pacijente i dobrovoljne davaoce krvi. Ispitivanje funkcije hemostaze ambulantnih i bolničkih pacijenata kao i praćenje pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji.

AKTIVNOSTI:

imunohematološka dijagnostika dobrovoljnih davalaca krvi,
imunohematološka dijagnostika trudnica i ambulantnih pacijenata,
fenotipizacija eritrocitnih antigena i identifikacija iregularnih antitijela
laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze ambulantnih pacijenata,
laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze bolničkih pacijenata,
laboratorijska kontrola pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji,
ordiniranje i praćenje oralne antikoagulantne terapije ambulantnih i odjeljenskih pacijenata,
edukacija specijalizanata i drugog medicinskog osoblja iz oblasti transfuzijske medicine.

Popis testova koji se rade na odjeljenju se nalazi u ” Katalogu usluga laboratorijskih pretraga”

U sklopu Odjeljenja su :
1. ambulanta za prenatalnu zaštitu trudnica
2. ambulanta za kontrolu oralne antikoagulantne terapije

 

3. Odjeljenje za proizvodnju komponenata krvi
Šef Odjeljenja: Dr. Sabina Čamdžić-Smajić-specijalista transfuzijske medicine
Odgovorni laboratorijski tehničar: Dipl. ing.med. laboratorijske dijagnostike Hajrija Suljanović

Djelatnost odjeljenja je priprema, proizvodnja i čuvanje krvnih pripravaka dobijenih iz krvi prikupljene od dobrovoljnih davalaca koji se svakodnevno koriste kao nezamjenjivi terapijski i supstitucioni lijek u kliničkoj praksi.

AKTIVNOSTI:
U sklopu odjeljenja obavljaju se postupci proizvodnje, pripreme i čuvanja staničnih i plazmatskih krvnih pripravaka i to:

 • razni oblici eritrocitnih pripravaka,
 • trombocitnih pripravaka,
 • plazmatskih pripravaka,
 • krioprecipitata.

U sklopu odjeljenja vrši se:

 • aferezno prikupljanje matičnih ćelija hematopoeze ( MĆH) za potrebe autologne i alogene transplantacije hematoloških pacijenata,
 • kriokonzervacija aferezno prikupljenih MĆH,
 • programirano zamrzavanje MĆH do temperature skladištenja,
 • čuvanje finalnog produkta MĆH na standardnoj temperaturi,
 • kontinuirana edukacija uposlenika.

Popis proizvodnje i pripreme krvnih pripravaka se nalazi u ” Katalogu usluga “

 

4. Odjeljenje za detekciju zaraznih bolesti prenosivih krvlju
Šef odjeljenja:Mr med. sci. dr Aida Žabić, specijalista transfuziolog
Odgovorni tehničar:Zukić Edis, Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege

Djelatnost odjeljenja je ispitivanje krvi davalaca i bolesnika na uzročnike krvlju prenosivih bolesti

AKTIVNOSTI:

 • Serološko testiranje davalaca krvi na prisustvo uzročnika krvlju prenosivih bolesti
 • (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, i Sifilis),
 • Serološko testiranje na virusne markere (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Sifilis) trudnica i pacijenata.
 • edukacija specijalizanata i drugog medicinskog osoblja iz oblasti  transfuzijske medicine

Popis testova koji se rade na odjeljenju se nalazi u ” Katalogu usluga laboratorijskih pretraga”

 

5. Odjeljenje za predtransfuziona ispitivanja, terapiju i distribuciju lijekova od krvi
Šef odjeljenja: Dr. Ahida Suljkanović Mahmutović, specijalista transfuzijske medicine
Odgovorni laboratorijski. tehničar: Vildana Sulejmanović, dipl. ing. med.lab. Dijagnostike
Odjeljenje radi kontinuirano 24 h.
Osnovna djelatnost Odjeljenja podrazumijeva predtransfuzijska, imunohematološka ispitivanja za hospitalizirane pacijente te distribucija ( izdavanje ) kompatibilnih lijekova od krvi na osnovu zahtjeva klinika Ustanove.

AKTIVNOSTI:

 • predtransfuziona imunohematološka dijagnostika bolničkih pacijenata,
 • imunohematološko ispitivanje specifičnosti i kliničkog značaja antieritrocitnih antitijela bolesnika,
 • pronalaženje-fenotipiziranje odgovarajućeg eritrocitnog krvnog pripravaka za transfuzijsko liječenje,
  priprema i izdavanje krvnih pripravaka,
 • konsultativni pregledi,
 • obrada i evidencija prijavljenih posttransfuzijskih reakcija.
 • edukacija specijalizanata i drugog medicinskog osoblja iz oblasti transfuzijske medicine.

Popis testova koji se rade na odjeljenju se nalazi u ” Katalogu usluga laboratorijskih pretraga”

Poliklinika raspolaže vlastitim informacionim sistemom RGB Renovatio i dijelom je umrežena u LIS (laboratorijski informacioni sistem) Ustanove, kao i u administrativne sisteme Ustanove.