v.d. Načelnika: Samra Mahmutović, magistar socijalnog rada
Kontakt tel.: 00 387 35 290 312
e-mail: samra.mahmutovic@ukctuzla.ba

Djelatnosti Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu:

 • rad sa radnicima Ustanove
 • rad sa pacijentima koji su na bolničkom tretmanu u Ustanovi
 • rad sa ambulantnim pacijentima
 • naučno-istraživački rad
 • rad na obučavanju pripravnika/studenata socijalnog rada i psihologije

Rad sa radnicima Ustanove:

 • Prevencija i rano otkrivanje problema u mentalnoj zaštiti radnika;
 • Psihoedukacija sa ciljem razvijanja komunikacijskih vještina kao i rane prevencije stresa;
 • Sistematski pregledi radnika;
 • Psihološko i socijalno savjetovanje u situacijama sumnje na narušene međuljudske odnose unutar organizacione jedinice;
 • Kreiranje plana pristupa i aktivnosti s ciljem rješavanja socijalno-radnih problema;
 • Izrada socijalnih anamneza za radnike Ustanove za potrebe tretmana u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju;
 • Učestvovanje u obradi kod upućivanja radnika Ustanove na Ocjenu radne sposobnosti;
 • Saradnja sa primarnom zdravstvenom zaštitom, Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje u vezi sa obradom i pripremom uposlenika za ocjenu radne sposobnosti;
 • Rješavanje statusa radnika sa promjenjenom radnom sposobnošću;
 • Vođenje evidencije o privremenim spriječenostima za rad po osnovu bolovanja radnicima Ustanove;
 • vođenje evidencije i staranje o radnicima koji su ostvarili pravo na penziju;
 • Savjetovanje radnika u oblasti socijalne zaštite;

Rad sa pacijentima koji su na bolničkom tretmanu u Ustanovi:

 • Prevencija i rano otkrivanje problema u mentalnoj zaštiti;
 • Psihodijagnostička procjena inteligencije, kognitivnih sposobnosti, strukture ličnosti, emocionalnog statusa pacijenta, simptoma traume uz korištenje usmjerenog kliničkog intervjua, psihološkog instrumentarija i analize projektivnih tehnika; procjena psihomotornog razvoja djece, te specijalizirana procjena razvojnih karakteristika;
 • Individualni i grupni psihoterapijski tretman sa pacijentima (odrasle osobe i djeca) uz korištenje Psihodramskog pristupa, Transakcione analize, Geštalt terapije, REBT terapije, EMDR tehnike, Treninga asertivnosti;KBT terapije;
 • Sociološko – psihološka procjena te savjetodavni rad sa trudnicama koje žele izvršiti prekid poodmakle trudnoće;
 • Psihološko savjetovanje i suport pacijenata, kao i savjetodavni rad sa socijalnim radnicima u smislu ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite po završetku liječenja, te pomoć u korištenju ličnih kapaciteta i socijalnog okruženja pacijenata;
 • Planiranje i sprovođenje aktivnosti s ciljem smještaja lica u stanju socijalne i zdravstvene potrebe u Ustanovu socijalne ili zdravstvene zaštite;
 • Izrada psihološke i socijalne procjene za pacijente u postupku transplantacije i ugradnje kohlearnog aparata;
 • Učestvovanje u radu sa pacijentima koje su žrtve nasilja u porodici, vođenje evidencije o nasilju u porodici u sklopu Protokola o intervencijama u slučajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton;
 • Učestovovanje i socijalno savjetovanje pacijenata u Klubu liječenih alkoholičara;
 • Rad na prevenciji, ranom otkrivanju i rehabilitaciji pacijenata s bolesti ovisnosti;
 • Pružanje socijalne podrške i socijalne zaštite nad maloljetnim i odraslim licima u okviru Ustanove;
 • Saradnja sa nadležnim institucijama na nivou lokalne zajednice, kantona i države s ciljem rješavanja socijalnih problema korisnika usluga Ustanove;
 • Saradnja sa odgovarajućim institucijama s ciljem unapređenja socioekonomskog statusa pacijenata (nadležnim Ministarstvima, Centrima za socijalni rad, Centrima za mentalno zdravlje, Zavodima zdravstvenog osiguranja, Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje i sl.);
 • Predlaganje mjera i akcija nadležnim ustanovama u cilju potpunije psihološke i socijalne zaštite pacijenata

Ambulantni rad

 • izrada socijalne anamneze
 • psihodijagnostička procjena inteligencije, kognitivnih sposobnosti, strukture ličnosti, emocionalnog statusa pacijenta, te simptoma traume uz korištenje usmjerenog kliničkog intervjua, psihološkog instrumentarija te analize projektivnih tehnika; kod djece procjena psihomotornog razvoja, te specijalizirana procjena razvojnih karakteristika;
 • Individualni i grupni psihoterapijski tretman sa pacijentima (odrasle osobe i djeca) uz korištenje Psihodramskog pristupa, Transakcione analize, Geštalt terapije, REBT terapije, EMDR tehnike, Treninga asertivnosti;

Naučno – istraživački rad

 • stalno lično i stručno usavršavanje
 • učešće u naučno-istraživačkim projektima
 • rad na uvođenju i primjeni savremenih dostignuća iz oblasti socijalnog rada i psihologije
 • rad na izradi plana i programa iz oblasti socijalnog rada i razvoja
 • izrada izvještaja i analiza u oblasti socijalne zaštite

 

Rad na obučavanju pripravnika/studenata socijalnog rada i psihologije

 • učešće u obrazovanju učenika i studenata socijalnog rada i psihologije
 • uvođenje u rad socijalnih radnika i psihologa
 • stručno osposobljavanje socijalnih radnika i psihologa
 • učešće u obučavanju pripravnika – socijalnih radnika, kao i studenata – pripravnika psihologije.

 

Odjeljenje za socijalnu zaštitu
Šef odjeljenja za socijalnu zaštitu: Senada Kurtić, diplomirani socijalni radnik
Kontakt tel.: 00 387 35 290 312
Vesna Huremović, magistar socijalnog rada
Fatima Mehmedović, magistar socijalnog rada

Odjeljenje za psihološku zaštitu
Šef odjeljenja za psihološku zaštitu: Edin Nišić, magistar psihologije
Kontakt tel.: 00 387 35 290 312
e-mail: edin.nisic@ukctuzla.ba
Mr.psy. sci Nera Kravić Prelić, diplomirani psiholog
Larisa Buševac, magistar psihologije
Nedim Prelić, diplomirani psiholog
Sanja Mulaosmanović, diplomirani pedagog psiholog

Naučni i stručni radovi u čijoj izradi su učestvovali radnici Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu

Magistarski radovi:

 1. Edin Nišić (2014) Povezanost soiodemografskih karakteristika sa simptomima anksioznosti i depresivnosti studenata, Filozofski fakultet Banja Luka
 2. Larisa Buševac (2015) Zadovoljstvo životom majki djece predškolskog uzrasta, Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli
 3. Vesna Huremović (2014) Socijalno poduzetničktvo kao aktivna mjera zapošljavanja mladih Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli
 4. Samra Mahmutović (2015) Uloga primarne socijalne mreže u prevenciji prstupničkog ponašanja mladih Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli
 5. Fatima Mehmedović (2015) Prisutnost nasilja nad starim osobama u socijalnim i zdravstvenim ustanovama Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli

Naučni i stručni radovi:

 1. Huremović, Vesna; Mahmutović, Samra Uloga i značaj Klubova liječenih alkoholičara u kontinuiranom održavanju apstinencije i postignutih rezultata oporavka od alkohola. // Društvene i humanističke studije, 20 (2022), 429-452. (međunarodna recenzija, pregledni rad).
 2. Nedim, Prelić; Nera, Kravić Prelić; Edin, Nišić; Samira, Selesković Sofić; Buševac, Larisa; Sanja Mulaosmanović, Potrebe, mogućnosti i ograničenja u pružanju psihološke podrške ležećim pacijentima oboljelim od COVID 19, Psihologija između profesije i nauke“ Društvo psihologa Srbije (2022).
 3. Suada, Selimović; Samra, Mahmutović; Lejla, Sadiković; Vesna, Huremović; Amela, Tupajić; Edin, Šestan; Mahir, Huremović; Elvir, Čamdžić; Selma, Kazić; Analiza stanja socijalne zaštite s posebnim osvrtom na utjecaj pandemije Coronavirusa na sistem socijalne zaštite UNICEF BIH (2019).
 4. Mahmutović, Samra; Huremović, Vesna Uloga socijalnog radnika u liječenju osoba sa duševnim smetnjama. // Društvene i humanističke studije, 1 (2018), 4; 109-121 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 5. Huremović, Vesna; Mahmutović, Samra Inkluzija djece sa psihofizičkim smetnjama u razvoju u srednjoškolsko obrazovanje. // Zbornik radova Konferencije sa međunarodnim učešćem “Izazovi i perspektive pomagačkih profesija Izet Pehlić (ur.). Bihać, Bosna i Hercegovina: Islamski pedagoški fakultet u Zenici, 2019. str. 75-86 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni)
 6. Huremović, Vesna; Mahmutović, Samra Uloga i značaj socijalnog radnika u zdravstvenim ustanovama u tretmanu osoba sa problemom alkoholizma. // Zbornik radova Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 1 (2018), 2018; 101-112 (domaća recenzija, ostalo, stručni)
 7. Mahmutović, Samra; Huremović, Vesna Primarna socijalna mreža kao zaštitni faktor u prevenciji poremećaja u ponašanju. // Zbornik radova Konferencije sa međunarodnim učešćem “Izazovi i perspektive pomagačkih profesija” / Kepeš Nusreta (ur.). Bihać, 2018. str. 101-112 (predavanje, međunarodna recenzija, stručni)
 8. Mahmutović, Samra ; Bijedić, Meliha., Huremović, Vesna Socijalna mreža maloljetnika kao zaštitni faktor u prevenciji prestupništva. // Defektologija, 1 (2015): 56-62. (naučni rad).