Načelnik Zavoda : mr.sci. Nera Kravić Prelić, dipl.psiholog

Kontakt tel.: 00 387 35 30 36 16

e-mail: info@ukctuzla.ba

Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu se sastoji od dva odjeljenja – Odjeljenje za psihološku zaštitu i Odjeljenje za socijalnu zaštitu sa 10 uposlenika – 3 diplomirana psihologa, 2 pedagog – psihologa, te 5 socijalnih radnika.

DJELATNOST ZAVODA

Djelatnost Zavoda podrazumijeva nekoliko sfera rada – rad sa uposlenima, rad sa pacijentima koji su na hospitalnom tretmanu u Ustanovi te rad sa ambulantnim pacijentima.
Opis rada sa uposlenicima:

 • Prevencija i rano otkrivanje problema u mentalnoj zaštiti uposlenika;
 • Individualno i grupno savjetovanje, psihoedukacija sa ciljem razvijanja komunikacijskih vještina kao i rane prevencije stresa;
 • Sistematski pregledi uposlenika
 • Psihološko i socijalno savjetovanje u situacijama sumnje na poremećene međuljudske odnose unutar organizacione jedinice;
 • Kreiranje plana pristupa i aktivnosti s ciljem rješavanja socijalno-radnih problema;
 • Izrada socijalnih anamneza za potrebe ulaska i tretmana u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju;
 • Saradnja sa primarnom zdravstvenom zaštitom kao i PiO-MiO  uvezi sa obradom i pripremom uposlenika za ocjenu radne sposobnosti;
 • Obrada i priprema uposlenika za ocjenu radne sposobnosti;
 • Rad sa uposlenicima nakon ocjene radne sposobnosti (postupanje po Rješenju od ORS);
 • Vođenje evidencije o bolovanjima uposlenika;
 • Savjetovanje uposlenih u sferi socijalne zaštite

  Rad sa pacijentima:

 • Prevencija i rano otkrivanje problema u mentalnoj zaštiti;
 • Psihološka procjena strukture ličnosti, emocionalnog statusa pacijenta, simptoma traume uz korištenje usmjerenog kliničkog intervjua, psihološkog instrumentarija te analize projektivnih tehnika; procjena inteligencije, mentalnog propadanja, kod djece psihomotornog razvoja, uz visoku sofisticiranu neuropsihološku procjenu i rehabilitaciju za odrasle osobe i djecu;
 • Individualni i grupni psihoterapijski tretman sa pacijentima (odrasle osobe i djeca) uz korištenje Psihodramskog pristupa, Transakcione analize, EMDR tehnike, Treninga asertivnosti;
 • Forenzičko-psihološka evaluacija i ekspertiza;
 • Sociološko – psihološka procjena te savjetodavni rad sa trudnicama koje žele izvršiti prekid poodmakle trudnoće;
 • Psihološko savjetovanje i suport pacijenata i njihovih porodica, kao i savjetodavni rad sa socijalnim radnicima u smislu ostvarivanja prava po završetku liječenja, te pomoć u korištenju ličnih kapaciteta i socijalnog okruženja pacijenata;
 • Izrada socijalnih anamneza za pacijente po potrebi;
 • Planiranje i sprovođenje aktivnosti s ciljem izmještaja pacijenata u stanju socijalne potrebe po završetku liječenja;
 • Izrada psihološke i socijalne procjene za pacijente u postupku transplantacije;
 • Učestvovanje u radu sa pacijentima koje su žrtve nasilja u porodici, vođenje evidencije o nasilju u porodici u sklopu Protokola o intervencijama u slučajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton;
 • Učestovavanje i socijalno savjetovanje pacijenata u Klubu liječenih alkoholičara
 • Rad sa pacijentima ovisnicima o psihoaktivnim supstancama
 • Saradnja sa odgovarajućim institucijama s ciljem unapređenja socioekonomskog statusa pacijenata;
 • Posebnu djelatnost Zavoda čini naučno – istraživački rad, te rad na obučavanju pripravnika – socijalnih radnika, kao i studenata – pripravnika psihologije.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Odjeljenje za psihološku zaštitu:

Uposleni:

mr.sci. Nera Kravić Prelić, dipl.psiholog

mr.Samira Selesković Sofić, dipl.psiholog, psihodramski terapeut

mr.Edin Nišić, dipl.psiholog

Sanja Mulaosmanović, dipl.pedagog-psiholog
mr.Larisa Buševac,dipl.pedagog-psiholog

Odjeljenje za socijalnu zaštitu:

Uposleni:

Kurtić Senada, dipl. socijalni radnik;

Bijedić Nihada, socijalni radnik

mr.Samra Mahmutović, dipl.socijalni radnik

mr.Vesna Huremović, dipl.socijalni radnik
mr.Fatima Mehmedović, dipl.socijalni radnik