Načelnik: Prim. dr. Senad Izić

Glavna sestra: Ajša Hodzić dipl.med.sestra

Medicinska sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju: Fahrudina Mujagić, dipl. med.sestra

Adresa: Izeta Sarajlića bb, Slavinovići, Tuzla
tel. 00 387 35 306 670; 306-672 ; 306-657
e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST CENTRA ZA PALIJATIVNU NJEGU I TERAPIJU BOLA
Centar za palijativnu njegu i terapiju bola zbrinjava bolesnike sa tumorima u palijativnom stadijumu bolesti  i bolesnike sa drugim teškim hroničnim, životno ograničavajućim bolestima. U okviru Centra za palijativnu njegu i terapiju bola vrši se:

 • Dijagnostika i terapijski postupci u palijativnom stadiju bolesti bolesnika oboljelih od tumora i drugih teških hroničnih oboljenja,
 • Terapija hroničnog bola i drugih simptoma vanjskih i ležećih bolesnika,
 • Uključivanje porodice/njegovatelja u proces podrške i njege,
 • Davanje stručnih savjeta i edukacija pacijenata i članova porodice,
 • Fizioterapija bolesnika i
 • Psihosocijalna rehabilitacija.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • ZAJEDNIČKI POSLOVI
 • POLIKLINIKA – AMBULANTE (Prijemna ambulanta i Ambulanta za terapiju hroničnog bola)
 • PALIJATIVNA NJEGA LEŽEĆIH BOLESNIKA
 • DNEVNA PALIJATIVNA NJEGA
 • DJEČIJA PALIJATIVNA NJEGE

KADROVI
Ukupan broj uposlenika – 19
Ljekara specijalista (VSS) – 1
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom (VSS) – 2
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom (SSS) – 15
Doktor medicine – 1

DJELATNOSTI  ORGANIZACIONIH  JEDINICA
PALIJATIVNA NJEGA LEŽEĆIH BOLESNIKA
Odgovorna medicinska sestra:

 • Prijem, palijativno zbrinjavanje, dijagnostički i terapijaki postupci u  palijativnom stadijumu bolesti bolesnika oboljelih od tumora i bolesnika sa drugim teškim hroničnim bolestima,
 • Terapija hroničnog bola i drugih simptoma kod ležećih i vanjskih bolesnika,
 • Fizioterapija bolesnika,
 • Psihosocijalna rehabilitacija,
 • Specijalističko – konsultativni pregledi (prvi i kontrolni),
 • Svi oblici prehrane (enteralna, parenteralna),
 • Uključivanje porodice i njegovatelja u proces podrške i njege,
 • Davanje stručnih savjeta, te edukacija bolesnika i članova porodice i
 • Psihološka podrška porodici u žalovanju nakon smrti bolesnika.

DNEVNA PALIJATIVNA NJEGA
Odgovorna medicinska sestra:

 • Prijem i palijativno zbrinjavanje bolesnika u grupama,
 • Terapija hroničnog bola,
 • Fizioterapija bolesnika (individualna i grupna),
 • Okupaciona terapija,
 • Psihosocijalna rehabilitacija,
 • Davanje stručnih savjeta i edukacija bolesnika,
 • Organizacija i sprovođenje zajedničkih izleta bolesnika Odjeljenja i uposlenika Centra i
 • Frizerske usluge.

DJEČIJA PALIJATIVNA NJEGA
Odgovorna medicinska sestra:

 • Prijem, palijativno zbrinjavanje, dijagnostički i terapijaki postupci u  palijativnom stadijumu bolesti kod djece i omladine do 18 godina oboljelih od tumora i drugih teških hroničnih bolesti,
 • Terapija hroničnog bola i drugih simptoma kod ležećih i vanjskih bolesnika,
 • Fizioterapija bolesnika (kineziterapija, hidroterapija, manuelna i masaža, TENS),
 • Multisenzorijalna relaksirajuća terapija (Snoezelen) za bolesnike i roditelje,
 • Psihosocijalna rehabilitacija bolesnika i porodice,
 • Okupaciona terapija,
 • Specijalističko – konsultativni pregledi (prvi i kontrolni),
 • Svi oblici prehrane (enteralna, parenteralna),
 • Uključivanje porodice i njegovatelja u proces podrške i njege,
 • Davanje stručnih savjeta, te edukacija bolesnika i članova porodice i
 • Psihološka podrška porodici u žalovanju nakon smrti bolesnika.