Načelnik:
Glavna sestra: Ajša Hodzić dipl.med.sestra
Adresa: Izeta Sarajlića bb, Slavinovići, Tuzla
tel. 00 387 35 306 661; 306-672 ; 306-657; 306-648
e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST CENTRA ZA PALIJATIVNU NJEGU I TERAPIJU BOLA
Centar za palijativnu njegu i terapiju bola zbrinjava bolesnike sa tumorima u palijativnom stadijumu bolesti  i bolesnike sa drugim teškim hroničnim, životno ograničavajućim bolestima. U okviru Centra za palijativnu njegu i terapiju bola vrši se:

 • Dijagnostika i terapijski postupci u palijativnom stadiju bolesti bolesnika oboljelih od tumora i drugih teških hroničnih oboljenja,
 • Terapija hroničnog bola i drugih simptoma vanjskih i ležećih bolesnika,
 • Uključivanje porodice/njegovatelja u proces podrške i njege,
 • Davanje stručnih savjeta i edukacija pacijenata i članova porodice,
 • Fizioterapija bolesnika i
 • Psihosocijalna rehabilitacija.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • ZAJEDNIČKI POSLOVI
 • POLIKLINIKA – AMBULANTE (Prijemna ambulanta i Ambulanta za terapiju hroničnog bola)
 • PALIJATIVNA NJEGA LEŽEĆIH BOLESNIKA
 • DNEVNA PALIJATIVNA NJEGA
 • DJEČIJA PALIJATIVNA NJEGE

KADROVI
Ukupan broj uposlenika – 17
Ljekara specijalista (VSS) – 1
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom (VSS) – 3
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom (SSS) – 13

DJELATNOSTI  ORGANIZACIONIH  JEDINICA
PALIJATIVNA NJEGA LEŽEĆIH BOLESNIKA
Odgovorna medicinska sestra: Amra Stuhli, dipl.med.sestra

 • Prijem, palijativno zbrinjavanje, dijagnostički i terapijaki postupci u  palijativnom stadijumu bolesti bolesnika oboljelih od tumora i bolesnika sa drugim teškim hroničnim bolestima,
 • Terapija hroničnog bola i drugih simptoma kod ležećih i vanjskih bolesnika,
 • Fizioterapija bolesnika,
 • Psihosocijalna rehabilitacija,
 • Specijalističko – konsultativni pregledi (prvi i kontrolni),
 • Svi oblici prehrane (enteralna, parenteralna),
 • Uključivanje porodice i njegovatelja u proces podrške i njege,
 • Davanje stručnih savjeta, te edukacija bolesnika i članova porodice i
 • Psihološka podrška porodici u žalovanju nakon smrti bolesnika.

DNEVNA PALIJATIVNA NJEGA
Odgovorna medicinska sestra:

 • Prijem i palijativno zbrinjavanje bolesnika u grupama,
 • Terapija hroničnog bola,
 • Fizioterapija bolesnika (individualna i grupna),
 • Okupaciona terapija,
 • Psihosocijalna rehabilitacija,
 • Davanje stručnih savjeta i edukacija bolesnika,
 • Organizacija i sprovođenje zajedničkih izleta bolesnika Odjeljenja i uposlenika Centra i
 • Frizerske usluge.

DJEČIJA PALIJATIVNA NJEGA
Odgovorna medicinska sestra:

 • Prijem, palijativno zbrinjavanje, dijagnostički i terapijaki postupci u  palijativnom stadijumu bolesti kod djece i omladine do 18 godina oboljelih od tumora i drugih teških hroničnih bolesti,
 • Terapija hroničnog bola i drugih simptoma kod ležećih i vanjskih bolesnika,
 • Fizioterapija bolesnika (kineziterapija, hidroterapija, manuelna i masaža, TENS),
 • Multisenzorijalna relaksirajuća terapija (Snoezelen) za bolesnike i roditelje,
 • Psihosocijalna rehabilitacija bolesnika i porodice,
 • Okupaciona terapija,
 • Specijalističko – konsultativni pregledi (prvi i kontrolni),
 • Svi oblici prehrane (enteralna, parenteralna),
 • Uključivanje porodice i njegovatelja u proces podrške i njege,
 • Davanje stručnih savjeta, te edukacija bolesnika i članova porodice i
 • Psihološka podrška porodici u žalovanju nakon smrti bolesnika.

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Centra
1. “Palijativna medicina u terminalnom stadiju karcionomske bolesti kod žena”. Samir Husić, Dženita Ljuca.2012.
2. “Opšti principi zdravstvene njege”. 2013. Samir Husić (jedan od koautora)
3. “Palijativna medicina”. 2013. Zagreb.Samir Husić (jedan od koautora).
4. “Tretman karcinomske boli u palijativnoj medicini ”  Samir Husić, Srećko Matić; 2015.