VD Načelnik Bolničke apoteke: mr. ph. Eldar Šahmanović

Glavni farmaceutski tehničar: Zehra Avdić

Kontakt:
tel.:  00 387 35 30 32 36
00 387 35 30 32 63
fax.: 00 387 35 30 32 90

e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST BOLNIČKE APOTEKE

 • Planiranje nabavke lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Istraživanje tržišta lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa aspekta nabavke
 • Kontakti sa proizvođačima lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala i potencijalnim dobavljačima
 • Učešće u raspisivanju tendera i u radu Komisije za javne nabavke u vezi nabavke lijekova, sanitetskog i drugog materijala
 • Nadzor nad urednim snabdijevanjem lijekovima, sanitetskim materijalom i drugim potrošnim materijalom i praćenje dinamike isporuka po zaključenim ugovorima
 • Prijem trebovanja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa klinika i poliklinika
 • Snabdijevanje i utvrđivanje frekvencije snabdijevanja klinika i poliklinika sa lijekovima, sanitetskim i drugim potrošnim materijalom
 • Utvrđivanje i predlaganje potrebnih zaliha
 • Kontrola primjene uspostavljenih standarda u oblasti trebovanja, distribucije, čuvanja i apliciranja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Analiza potrošnje lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Izradu magistralnih lijekova i galenskih pripravaka
 • Davanje stručnih savjeta zdravstvenim radnicima, zdravstvenim ustanovama, bolesnicima i njegovateljima o uzimanju lijekova.

Kadrovska struktura:
Magistri farmacije u Centralnoj apoteci:
spec. mr.ph. Andrej Pečet specijalista ispitivanja i kontrole lijekova
spec.mr.ph. Amar Hadžić specijalista kliničke farmacije
mr.ph. Dijana Bašić specijalista kliničke farmacije
mr.ph. Amer Osmanović specijalista kliničke farmacije
mr.ph. Dubravka Mišić specijalista farmac tehnologije
mr ph Amra Ibrahimović
mr pu Amila Burina Sprečić
mr ph Eldar Šahmanović
mr ph Ančica Toplčević
mr ph Harun Alikadić
mr ph Amna Tulumović

Farmaceutski tehničari u Centralnoj apoteci:
Sabina Zonić
Amra Hajdarević
Azra Ibrahimović
Nela Suljetović
Saida Vildić
Damir Karamović
Jasmina Junuzović
Merima Aljić

Farmaceutski tehničari u Kliničkim apotekama:
Sajma Biberović
Sadbera Omerefendić
Meliha Trakić
Damira Rmić
Amira Nurkić
Jasmina Junuzović
Sejdina Paščanović
Selma Salihović
Indira Hadžiefendić
Hadedina Hukić
Amna Konjić
Sandra Mrkonjić
Azra Mahmutović
Asmir Đulović
Emina Mušanović
Enisa Jonić

Referenti skladišne referencije:

Jasna Morankić

Radnici u Bolničkoj apoteci:

Nermin Ćosić
Dragan Gojkovi
Safet Palavrić
Faik Omerović

Počeci Bolničke apotekarske djelatnosti u tuzlanskom kraju, vezani su za nekadašnju Bolnicu za interne bolesti „ Kojšino“. Bolničku apoteku čine Centralna i 11 Kliničkih apoteka.