Organizovanje određenih medicinskih i nemedicinskih poslova, koji su neophodni za redovno i blagovremeno pružanje usluga zdravstvene zaštite, vrši se u okviru sektora.

SEKTOR ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI NADZOR
Načelnik: Dr. med. sci. Amer Čustović
Odgovorni sanitarni tehničar: Bahira Prcić, vms
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 705
fax.: 00 387 35 250 474
Sektor za higijensko-epidemiološki nadzor nastao je iz Službe za održavanje higijene, formirane 1993. godine. Osnovna djelatnost sektora: prevencija bolničkih infekcija; organizacija higijene; organizacija i praćenje imunizacije uposlenih; nadzor zdravstvenog stanja uposlenih – sanitarna obrada; kontrola infekcije u svim organizacionim jedinicama; dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i deviperizacija.

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
Načelnik: Ervin Mujkić, diplomirani pravnik.
Sekretar Sektora: Aida Mujkić,
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 666
fax.: 00 387 35 250 474
Sektor čine: Služba za pravne poslove, služba za kadrovske poslove i služba za opšte poslove.

SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE
Načelnik: Mujo Šerak dipl.ing. el. teh.
Sekretar Sektora: Nesiba Mustačević
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 602
fax.: 00 387 35 250 474
Sektor za tehničke poslove formiran je u cilju obezbjeđenja tehničko-tehnološke podrške potrebne za normalan i funcionalan rad svih organizacionih cjelina koje se nalaze u Ustanovi. Djelatnost sektora, između ostalog, obuhvata proizvodnju i distribuciju energenata, redovno tehničko – tehnološko održavanje, preventivno održavanje, te investicije i investiciono održavanje. Sektor za tehničke poslove sastoji se od podorganizacionih jedinica: Mašinsko – saobraćajna služba, Elektro služba, Građevinska služba, Služba za invensticije, Služba za obezbjeđenje, Servis za ishranu, Servis za pranje i Zaštita na radu i zaštita od požara.

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Načelnik: mr.sci. Nihad Mešanović, dipl. ing. el.
Sekretar: Subhija Mujkić
Kontakt:
tel. 00 387 35 303 446
fax: 00 387 35 303 190
e-mail: info@ukctuzla.ba
Sektor za informacione tehnologije je posebna organizaciona jedinica, koja je formirana u cilju uspostavljanja, održavanja i unapređenja zajedničkog računarskog informacionog i komunikacionog sistema kao savremene podrške aktivnostima Ustanove. U Ustanovi je i u primjeni najveći PACS/RIS sistem na Balkanu, kojim je digitalizirana i modernizirana ne samo radiologija, nego je i ubrzan proces rada svim ljekarima i medicinskom osoblju.

Sektor za informacione tehnologije čine četiri službe:
Služba za projektovanje i programiranje
Služba za telekomunikacije
Služba za IT i podršku
Služba za komunikacije

Sektor za informacione tehnologije pokriva vrlo širok raspon djelatnosti:

 • Projektovanje, izgradnja i održavanje računarske mreže
 • Razvoj jedinstvenog informacionog sistema na nivou Ustanove
 • Servisiranje i održavanje računarske opreme i telekomunikacionih uređaja
 • Razvoj aplikacija i baza podataka
 • Edukacija osoblja za korištenje računarskom opremom i pojedinim programima
 • Uvođenje novih tehnologija u skladu sa usvojenim planovima i potrebama korisnika
 • Planiranje, dizajniranje i realizacija promotivnih aktivnosti
 • Priprema informacija za medije, komunikacija sa medijima
 • Priprema novina, publikacija
 • Planiranje i dizajniranje procesa interne komunikacije
 • Dizajniranje i ažuriranje web stranice Ustanove
 • Fotografiranje, snimanje, montiranje audio i video sadržaja
Služba za projektovanje i programiranje
Šef Službe: mr.sci. Nedim Jahić, dipl.ing.el.teh.
Poslovi Službe: Složenijii poslovi u oblasti projektovanja baza podataka i aplikacija informacionog sistema; učešće u definisanju projektnih zadataka i u izradi projekata računarske obrade podataka; analiza sistema poslovnih primjena i analizu sistema inžinjersko-naučnih primjena; učešće u radu projektnih timova za izradu aplikativnog softvera; izrada organizacione šeme, obrada i razrada organizacije podataka u bazi podataka ili datotekama.
Služba za telekomunikacije
Šef Službe: Nedžad Zejnilović, dipl. ing. el. teh.
Poslovi Službe: Održavanje telekomunikacione infrastrukture, tefonske centrale i tefelaks aparata te uspostavljanje telefonskih veza između lokalnih telefona sa javnim telefonskim saobraćajem; uspostavljanje gradske, međugradske i međunarodne veze. Ova Služba održava savremenu digitalnu centralu i sve telefonske priključke unutar JZU UKC Tuzla.

Služba za IT i podršku
Šef Službe: mr.sci. Muamer Smajlović, dipl. ing. el. teh.
Poslovi Službe: Instalacija, izmjena i dopuna sistemskog software-a; administracija sistemskog sotware-a i aplikativnih servera; učešće u standardizaciji sistemskog software-a u Ustanovi; usmjeravanje rada na razradi projekata aplikacionog software-a i njihovoj postavci na računare; analiza i otklanjanje zastoja u radu sistema; rad na uvođenju i primjeni mjera za zaštitu podataka u informacionim sistemima.
Služba za komunikacije
Poslovi službe: Uspostavljanje odnosa s medijima, Projekti saradnje sa medijskim kućama, planiranje, dizajniranje i realizacija promotivnih aktivnosti, dizajniranje i realizacija protokolarnih aktivnosti, priprema novina i različitih publikacija, planiranje i dizajniranje procesa interne komunikacije, dizajniranje i ažuriranje web stranice, fotografisanje, snimanje, montiranje audio i video sadržaja, arhiviranje foto, video i audio materijala, press kliping i izrada dnevnog newsletter-a.