Načelnik: mr.sc. Azra Nurkanović, dipl. pravnik

Sekretar Sektora: Aida Mujkić

Kontakt:

e-mail: info@ukctuzla.ba

tel.: 00 387 35 303 666

fax.: 00 387 35 250 474

Poslovi koji se obavljaju u okviru Sektora odnose se naročito na:

 • Izrada radnih materijala opštih i pojedinačnih akata
 • Izrada odluka i rješenja o ostvarivanju prava po osnovu radnog odnosa
 • Sastavljanje tužbi, žalbi i drugih podnesaka u parničnim, upravnim, izvršnim, krivičnim i prekršajnim postupcima
 • Zastupanje pred sudovima i organima uprave u svim postupcima
 • Izrada tekstova ugovora i davanje primjedbi i prijedloga na ponuđene tekstove ugovora
 • Provođenje radnji upisa u sudski registar i druge registre
 • Praćenje i primjena zakonske i podzakonske regulative opštih i pojedinačnih akata
 • Vođenje evidencija vezanih za ljudske resurse
 • Priprema dokumenata koji se odnose na prenos nekretnina i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju
 • Učešće u planiranju prijema zaposlenika
 • Koordinacija i analiza aktivnosti oko uvođenja zaposlenika u rad
 • Učešće u mjerenju individualnog doprinosa zaposlenika
 • Praćenje i analiza fluktuacije zaposlenika
 • Podnošenje prijava i odjava za zdravstveno i penziono osiguranje
 • Izrada izvještaja i analiza po nalogu Upravnog odbora i Direktora Ustanove i drugih izvještaja i analiza.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Služba za pravne poslove
 • Služba za ljudske resurse

Služba za pravne poslove

Šef Službe
Ajla Crnkić, MA iur.

Služba za ljudske resurse

Šef Službe
Admira Nožinović, dipl. pravnik