U skladu sa najnovijim trendovima koji diktiraju stalo unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova, kao i potrebe za stalnim poboljšanjem i podizanjem nivoa kvaliteta usluga, u okviru JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, sredinom 2003.godine, formiran je Sektor za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta.
Osnovni zadatak Sektora je da, u saradnji sa organizacionim jedinicama, realizuje zakonsku obavezu uspostave, održavanja i unapređenja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, što uključuje i provođenje nadzora nad stručnim radom prvenstveno zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Uspostava, održavanje i unapređenje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti dalje ima za cilj certifikaciju i akreditaciju.

DJELATNOST SEKTORA

Poslovi koji se obavljaju u okviru Sektora odnose se naročito na:

 • Istraživanje organizacijske strukture, organizacijskih postupaka i organizacijskih sredstava
 • Analiza podataka istraživanja i davanje prijedloga za racionalizaciju i osavremenjivanje organizacije
 • Učešće u izradi politika i procedura, protokola, kliničkih puteva i drugih dokumenata standardizacije
 • Uspostava indikatora kvaliteta i njihovo praćenje
 • Koordiniranje odnosa sa bolesnicima
 • Provođenje postupka po žalbama bolesnika i njegovatelja
 • Mjerenje zadovoljstva bolesnika
 • Učešće u definisanju tema za kliničku reviziju i koordinacija provođenja postupka kliničke revizije
 • Standardizacija medicinske i druge dokumentacije
 • Kontrola primjene uspostavljenih standarda (primjena politika i procedura, popune medicinske i druge dokumentacije i sl.)
 • Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije
 • Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom.

 

 

 

ZAJEDNIČKI POSLOVI SEKTORA

Načelnik Sektora: Hurić Armin, MA iur

Tel.: 00 387 35 303 770

Fax.: 00 387 35 250 474

E-mail: armin.huric@ukctuzla.ba

 

Referent za projektovanje organizacije : Ervin Mujkić MA iur
Tel. 00 387 35 303 645

E-mail: ervin.mujkic@ukctuzla.ba

Referent za mjerenje kvaliteta i analizu: Karabegović Amina, dipl.ecc.

Tel. 00 387 35 303 450

E-mail: amina.karabegovic@ukctuzla.ba

Referent za odnose sa pacijentima:
Tel. 00 387 35 303 645

E-mail:

Referent za administrativne poslove: Gogić Amila

Tel.00 387 35 303 450

E-mail: amila.gogic@ukctuzla.ba

 

SLUŽBA ZA STANDARDIZACIJU I KONTROLU KVALITETA

Šef službe za standardizaciju i kontrolu kvaliteta: Senada Mujačić,viša medicinska sestra
Tel.00 387 35 303 420

E-mail: senada.mujacic@ukctuzla.ba

Koordinator za standardizaciju i kontrolu kvaliteta:

Referent za standardizaciju i kontrolu kvaliteta: Magistar sestrinstva Samra Osmančević

Tel.00 387 35 303 420

E-mail: samra.osmancevic@ukctuzla.ba

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM
Šef službe za upravljenje rizikom: Slijepčević Salih, dipl.menadžer u zdravstvu

Tel.00 387 35 303 420

E-mail: salih.slijepcevic@ukctuzla.ba

 

Koordinator za upravljanje rizikom:
Referent za upravljanje rizikom: Mirza Bekan, dipl.med.sestra

Tel.00 387 35 303 645

E-mail: mirza.bekan@ukctuzla.ba

Referent za upravljanje rizikom: Denisa Babović, dipl.med. sestra
Tel. 00 387 35 303 450
E-mail: denisa.babovic@ukctuzla.ba

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Sektora:

 • Standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice -AKAZ 2020 – saradnici: Mr.sci.ecc Maida Nuhić, dipl.pravnik, Armin Hurić, MA iur, Univerzitetski klinički centar Tuzla
 • Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundardni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite – koautor Salih Slijepčević, Ministarstvo zdravlja F BiH i Fami 2022