U skladu sa najnovijim trendovima koji diktiraju stalno unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova, kao i potrebe za stalnim poboljšanjem i podizanjem nivoa kvaliteta usluga, u okviru JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, sredinom 2003.godine, formiran je Sektor za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta.
Osnovni zadatak Sektora je da, u saradnji sa organizacionim jedinicama, realizuje zakonsku obavezu uspostave, održavanja i unapređenja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, što uključuje i provođenje nadzora nad stručnim radom prvenstveno zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Uspostava, održavanje i unapređenje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti imao je za cilj certifikaciju i akreditaciju ustanove.
Krajem 2018 . godine ustanova je vrlo uspješno okončala proces vanjske ocjene od strane Federalne agencije za kvalitet u zdravtsvu -AKAZ- i tako postla prvi klinički centar u BiH koji je stekao status akreditacije i certifikacije,a u decembru 2022 godine je započet proces reakreditacije i recertifikacije ustanove čiji završetak se očekuje u prvom kvartalu godine .

DJELATNOST SEKTORA
Poslovi koji se obavljaju u okviru Sektora odnose se naročito na:

 • Istraživanje organizacijske strukture, organizacijskih postupaka i organizacijskih sredstava
 • Analiza podataka istraživanja i davanje prijedloga za racionalizaciju i osavremenjivanje organizacije
 • Učešće u izradi politika i procedura, protokola, kliničkih puteva i drugih dokumenata standardizacije
 • Uspostava indikatora kvaliteta i njihovo praćenje
 • Koordiniranje odnosa sa bolesnicima
 • Provođenje postupka po žalbama bolesnika i njegovatelja
 • Mjerenje zadovoljstva bolesnika
 • Učešće u definisanju tema za kliničku reviziju i koordinacija provođenja postupka kliničke revizije
 • Standardizacija medicinske i druge dokumentacije
 • Kontrola primjene uspostavljenih standarda (primjena politika i procedura, popune medicinske i druge dokumentacije i sl.)
 • Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije
 • Priprema ustanove za vanjsku ocjenu izradom samoocjene
 • Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom

 

ZAJEDNIČKI POSLOVI SEKTORA
Načelnik Sektora: Hurić Armin, MA iur
Tel.: 00 387 35 303 770
Fax.: 00 387 35 250 474
E-mail: armin.huric@ukctuzla.ba

Referent za projektovanje organizacije: Ervin Mujkić MA iur
Tel. 00 387 35 303 645
E-mail: ervin.mujkic@ukctuzla.ba
Referent za mjerenje kvaliteta i analizu: Karabegović Amina, dipl.ecc.
Tel. 00 387 35 303 450
E-mail: amina.karabegovic@ukctuzla.ba
Referent za odnose sa pacijentima:
Tel.
E-mail:
Referent za administrativne poslove: Gogić Amila
Tel.00 387 35 303 450
E-mail: amila.gogic@ukctuzla.ba

 

SLUŽBA ZA STANDARDIZACIJU I KONTROLU KVALITETA
Šef službe za standardizaciju i kontrolu kvaliteta:
E-mail:
Tel.
Koordinator za standardizaciju i kontrolu kvaliteta:
Referent za standardizaciju i kontrolu kvaliteta: Magistar sestrinstva Samra Osmančević
Tel.00 387 35 303 420
E-mail: samra.osmancevic@ukctuzla.ba
Referent za standardizaciju i kontrolu kvaliteta: Adina Šehomerović , Diplomirna medicinska sestra

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM

Šef službe za upravljenje rizikom: Slijepčević Salih, dipl.menadžer u zdravstvu
Tel.00 387 35 303 420
E-mail: salih.slijepcevic@ukctuzla.ba
Koordinator za upravljanje rizikom:

Referent za upravljanje rizikom: Mirza Bekan, dipl.med.sestra
Tel.00 387 35 303 645
E-mail: mirza.bekan@ukctuzla.ba
Referent za upravljanje rizikom: Denisa Babović, dipl.med. sestra
Tel. 00 387 35 303 450
E-mail: denisa.babovic@ukctuzla.ba

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Sektora:

 • Standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice -AKAZ 2020 – saradnici: Mr.sci.ecc Maida Nuhić, dipl.pravnik, Armin Hurić, MA iur, Univerzitetski klinički centar Tuzla
 • Priručnik : Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundardni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite – koautor Salih Slijepčević, Ministarstvo zdravlja F BiH i Fami 2022.