ZAJEDNIČKI POSLOVI
V.D. Načelnika Sektora za tehničke poslove: Asim Džafić dipl.ing.mašinstva
Sekretar: Nesiba Mustačević
Referent za prijavu kvarova: Edis Bekić

Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 602
fax.: 00 387 35 250 474

 

Sektor za tehničke poslove ima zadatak da obezbjedi tehničko-tehnološku podršku potrebnu za normalan i funkcionalan rad svih organizacionih cjelina koje se nalaze u Ustanovi.
U okviru Sektora obavlja se mnoštvo djelatnosti iz različitih oblasti i one su razvrstane u šest službi i servisa a to su:
Služba mašinstva
Služba elektrotehnike
Služba zaštite na radu i zaštite od požara
Služba za investicije i investiciono održavanje
Servis elektromedicinskih uređaja
Servis za ishranu

 

Služba mašinstva

Poslovi koji se obavljaju u okviru ove Službe su:

 • proizvodnja tehnološke pare i poslovi održavanja sistema za proizvodnju i distribuciju tehnološke pare
 • proizvodnja toplotne energije i sanitarne vode, rukovanje i održavanje postrojenja za proizvodnju toplotne energije
 • poslovi održavanja postrojenja i instalacija grijanja
 • praćenje i održavanje sistema za pripremu i distribuciju medicinskih plinova
 • praćenje i održavanje instalacija klimatizacije i ventilacije objekata i prostora
 • praćenje i održavanje sistema za distribuciju i pripremu voda
 • praćenje, održavanje i servisiranje postrojenja vešeraja
 • poslovi održavanja i servisiranja medicinske opreme
 • poslovi izrade i servisiranja raznih transportnih kolica
 • poslovi izrade i popravke raznih predmeta od metala
 • održavanje i servisiranje aluminijskih, PVC i metalnih vrata i prozora
 • poslovi prevoza pacijenata unutar Ustanove i do klinika u zemlji i inostranstvu
 • poslovi prevoza uposlenika Ustanove unutar Ustanove, u zemlji i inostranstvu
 • poslovi transporta bolničkih obroka unutar kompleksa Gradina i do isturenih klinika
 • poslovi transporta veša prema klinikama unutar Ustanove
 • poslovi transporta umrlih unutar kompleksa Gradina i sa isturenih klinika
 • poslovi prevoza mobilnog tima Klinike za transfuziologiju na području Tuzlanskog kantona
 • poslovi prevoza hitnih timova za transplant program u državi i inostranstvu
 • poslovi prevoza mobilnih timova za potrebe civilne zaštite unutar države

 

Služba elektrotehnike

Poslovi koji se obavljaju u okviru ove Službe su:

 • nadzor i održavanje sistema za prijem, transformisanje i prijenos električne energije do potrošača
 • nadzor i održavanje sistema za proizvodnju energije u dizel električnim agregatima
 • nadzor i održavanje sistema za akumulaciju i invertovanje u sistemima neprekidnog napajanja (UPS)
 • nadzor liftovskih postrojenja u Ustanovi i saradnja sa ovlaštenim serviserima u redovnim mjesečnim servisima liftova
 • servisiranje rashladnih uređaja
 • servisiranje elektromotornih pogona
 • električna mjerenja i ispitivanje elektrointalacija
 • servisiranje elektroinstalacija i otklanjanje kvarova
 • servisiranje rasvjete i otklanjanje kvarova
 • servisiranje i nadzor velikih tehničkih postrojenja (kotlane, centralni klima sistemi, postrojenja medicinskih plinova, agregatsko napajanje električnom energijom, postrojenja za napajanje vodom, postrojenje vešeraja)

 

Služba zaštite na radu i zaštite od požara

Poslovi koji se obavljaju u okviru ove Službe su:

 • Organizovanje, sprovođenje i unapređenje zaštite na radu i zaštite od požara u Ustanovi
 • Izrada podzakonskih akata, procedura, planova, programa, stručnih mišljenja, uputstava za siguran i bezbjedan rad na aparatima i uređajima koji se koriste u Ustanovi, izrada prijedloga tenderske dokumentacije te praćenje realizacije istih
 • Izvršilac je Programa mjera zaštite na radu i zaštite od požara za svaku kalendarsku godinu
 • Razmatranje nalaza, izvještaja i zaključaka nadležnih organa i službi te poduzimanje potrebnih radnji i mjera za njihovu realizaciju
 • U skladu sa zakonskom regulativom vrše se pripreme i organizacija periodičnih pregleda aparata i uređaja za rad, mjerenja mikroklime, hemijskih i bioloških štetnosti, električna mjerenja i ispitivanja na el. instalacijama i uređajima, ispitivanje gromobranske instalacije, podnih obloga, ličnih zaštitnih sredstava i opreme, gumenih prostirki, praćenje periodičnih ispitivanja ventila sigurnosti i sudova pod pritiskom, liftova, periodični pregledi aparata za početno gašenje požara i hidrantske mreže te sistema za ručnu i automatsku dojavu požara
 • Izdavanje naloga za isključenje iz upotrebe i zabrana rada sa aparatima i uređajima koji ne ispunjavaju zahtjeve iz propisa zaštite na radu, kao i prostorija koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovih propisa
 • Učešće u redovnim mjesečnim servisima liftova, tehničkim pregledima liftova i pregledima u cilju pribavljanja upotrebnih dozvola za rad istih, za sve instalisane liftove u Ustanovi a zajedno sa ovlaštenim i odabranim serviserima
 • Učešće u radu tima za rješavanje statusa zaposlenika sa preostalom radnom sposobnošću
 • Vrše se interni periodični pregledi: aparata za početno gašenje požara i hidrantske mreže (svaka tri mjeseca), kontrola sistema za dojavu požara i prohodnost požarnih puteva (svakodnevno), požarnih stepenica, puteva i prolaza u objektima (jednom sedmično), skladišta zapaljivih tečnosti i gasova
 • Izrada Elaborata o zaštiti na radu i zaštiti od požara i vršenje nadzora nad primjenom mjera sigurnosti kod rekonstrukcije i adaptacije prostora koji se koriste u Ustanovi a gdje su izvođači radova zaposlenici Ustanove. Ukoliko se za potrebe Ustanove angažuju drugi izvođači stara se da pribavljena projektno-tehnička dokumentacija bude u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite od požara te da izvedeni radovi budu u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom iz ove oblasti.

Ako kod izvođenja poslova učestvuje dva ili više izvođača stara se da se objedine elaborati zaštite na radu i zaštite od požara u jedinstven zajednički elaborat.

 • Organizovanje periodičnih ljekarskih pregleda zaposlenika raspoređenih na obavljanje poslova i radnih zadataka koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada. Od ukupnog broja zaposlenih u Ustanovi oko 1500 zaposlenika je raspoređeno na ove poslove. Za sve ove zaposlenike organizuju se periodični ljekarski pregledi u Ustanovi preko ambulante za periodične, sistematske i sanitarne ljekarske preglede na Klinici za interne bolesti.

Služba prati rokove za izvršenje istih, izrađuje spiskove zaposlenika i iste prosljeđuje ambulanti.

 • Organizuje se i vrši teoretska i praktična obuka svih zaposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara prema važećim propisima. Služba u zavisnosti od rizika na radnim mjestima u Ustanovi, priprema i izrađuje obavezne testove za provjeru znanja zaposlenika koji su sastavni dio obuke. Nakon sprovedene obuke, pregleda i ocjene testova izrađuje se izvještaj o prisutnosti i uspjehu popunjenog testa prema organizacionoj jedinici za koju je i organizovan ovaj vid edukacije. Za svakog zaposlenika koji je pristupio obuci i sa uspjehom popunio test vodi se obavezna propisana evidencija. Navedene obuke obavezno se rade i za sve novoprimljene zaposlenike, pripravnike i periodični se ponavljaju za sve zaposlenike.
 • Popunjavaju se obrasci o nesreći na poslu i prijave o oboljenju od profesionalne bolesti. Uzimaju se pismene izjave povređenog zaposlenika i svjedoka u vezi sa nesrećom. Nakon popunjavanja i štampanja obrasca isti se prosljeđuju na potpis odgovornom licu organizacione jedinice, svjedoku povrede i na kraju uz svu priloženu dokumentaciju Direktoru Ustanove.

Ukoliko se radi o teškoj povredi na radu, Služba zaštite na radu u skladu sa Zakonom o istom obavještava nadležnu inspekciju, učestvuje u vršenju uviđaja i sačinjava zapisnik o istom. Utvrđuju se i predlažu mjere za otklanjanje uzroka povreda na radu i smrtnih slučajeva zaposlenika na radu i izrađuje se informacija prema nadležnoj inspekciji o poduzetim mjerama za sprečavanje teških povreda na radu. O svim povredama na radu vodi se propisana evidencija. U skladu sa Zakonom izrađuje se godišnji izvještaj prema nadležnoj inspekciji o broju povreda, uzrocima i izvorima istih, broju izgubljenih radnih dana po osnovu spriječenosti za rad u vezi sa povredom i profesionalnim oboljenjima.

 • Služba analizira, utvrđuje i predlaže mjere za otklanjanje uzroka povreda na radu, smrtnih slučajeva i profesionalnih oboljenja zaposlenika na radu
 • Saradnja sa inspekcijskim organima, razmatranje zapisnika, rješenja, sugestija i izrada odgovora u skladu sa predviđenim rokovima za izvršenje istih.
 • Učestvovanje i saradnja sa nadležnom službom oko nabavke i odabira sredstava lične i kolektivne zaštite i sredstava zaštite od požara
 • Davanje prijedloga rukovodnom osoblju klinika/sektora/službi za poduzimanje odgovarajućih sankcija za zaposlenike koji se ne pridržavaju utvrđenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara propisanih zakonom i pravilnikom.
 • Vrši se neposredna i stalna kontrola sprovođenja i primjene propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u Ustanovi i ima neometan i slobodan pristup u sve radne i pomoćne prostorije u Ustanovi.
 • Služba obavlja i druge poslove vezane za unapređenje zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa zakonom, opštim aktima, kolektivnim ugovorom i nalozima Direktora Ustanove i
  Načelnika Sektora za tehničke poslove

 

Služba za investicije i investiciono održavanje

Poslovi koji se obavljaju u okviru ove Službe su:

 • izrada godišnjih planova investicionih ulaganja i planova održavanja građevinskih objekata
 • izrada investiconih elaborata, programa za izgradnju, adaptaciju i modernizaciju građevinskih objekata
 • izrada idejnih projejekata za potrebe adaptacija, dogradnji i rekonstrukcija objekata ili
 • pojedinih dijelova organizacionih jedinica
 • priprema detaljnih predmjera i predračuna za sve vrste investicionih i redovnih održavanja i vršenje stručnog nadzora na izvođenju istih
 • priprema stručnih informacija i analiza o objektima i opremi
 • učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata u oblasti zaštite okolice, projekata energetske efikasnosti i sl.
 • korespondencija sa vanjskim servisima te nadzor nad izvođenjem radova i usluga istih
 • definisanje tenderske dokumentacije za prikupljanje ponuda u okviru javnih nabavki robe i usluga
 • zidarski, keramičarski i molersko-farbarski poslovi svih vrsta
 • izrada raznih vrsta pregrada i elemenata od gips – kartonskih ploča
 • izrada i popravke drvenog namještaja i poslovi tapaciranja namještaja
 • održavanje zelenih površina
 • održavanje higijene objekata niskogradnje i zelenih površina
 • zimsko održavanje objekata niskogradnje
 • održavanje higijene ravnih krovova objekata
 • prijenos i utovar/istovar raznih vrsta roba za potrebe svih organizacionih jedinica u Ustanovi

 

Servis elektromedicinskih uređaja

Poslovi koji se obavljaju u okviru ove Servisa su:

 • preventivno i korektivno održavanje medicinskih uređaja
 • definisanje, lokalizovanje i otklanjanje grešaka i kvarova
 • pripremanje medicinskih uređaja za upotrebu
 • davanje preporuka o korištenju i održavanju medicinskih uređaja
 • kontrolisanje rada složenih elektro-medicinskih sistema
 • organizovanje i kontrola poslova vanjskih servisera
 • davanje prijedloga za obezbjeđenje rezervnih dijelova i potrošnog materijala
 • vođenje evidencije i tehničke dokumentacije vezane za stanje i rad elektro-medicinskih uređaja
 • dopunjavanje i sređivanje tehničke dokumentacije
 • kontinuirana stručna edukacija

 

Servis za ishranu

Poslovi koji se obavljaju u okviru ove Servisa su:

 • sastavljanje dnevnih, sedmičnih i sezonskih jelovnika;
 • sastavljanje specijalnih dijetalnih jelovnika uz konsultiranje s ljekarima, glavnim i odgovornim sestrama klinika po pitanju dijetoterapije i efekta iste kod bolesnika;
 • određivanje normativa životnih namirnica za pripremu jela;
 • izračunavanje prehrambenih i dijetalnih vrijednosti obroka;
 • savjetovanje bolesnika o pravilnoj primjeni potrebne dijete po izlasku iz bolnice;
 • izračunavanje potrebnih količina namirnica za dnevno izuzimanje iz magacina;
 • obrada dnevnih trebovanja obroka sa klinika elektronskim putem;
 • obračun i narudžba dnevnih količina hljeba;
 • izrada izvještaja i analiza (brojno stanje bolesnika, izdatih obroka, dnevnih količina hljeba, mjesečni izvještaj o potrošnji namirnica i sl.).
 • kvalitativni prijem svih živežnih namirnica;
 • pranje i priprema svih vrsta namirnica za dalju obradu;
 • prijem, kontrola i uskladištenje mesa;
 • tranžiranje, klasiranje, vaganje i predaja trebovanih količina mesa;
 • priprema svih vrsta obroka;
 • priprema enteralne prehrane (sonde, tečno-kašasta i kašasta hrana)
 • nadzor i kontrola distribucije pripremljenih obroka;
 • prikupljanje i čuvanje uzoraka gotovih jela;
 • podjela gotovih obroka bolesnicima;
 • podjela pripremljenih obroka u Mliječnoj kuhinji koja pripada Klinici za dječije bolesti;
 • pranje i dezinfekcija flašica za bebe;
 • serviranje suhog obroka davaocima krvi u restoranu Polikinike za transfuziologiju;
 • pranje kuhinjskog i drugog posuđa;
 • prijem i podjela hljeba po dostavljenom obračunu jelovničara;
 • pranje i dezinfekcija svih radnih površina izuzev podova;
 • serviranje pripremljenih obroka;
 • sakupljanje, pranje i dezinfekcija posuđa i termos kanti;
 • održavanje higijene trpezarije i drugih prostora u kojima se servira hrana;
 • održavanje higijene noćnih ormarića ( natkasni)
 • odgovornost za higijensku ispravnost dostavnog vozila;