v.d. šef službe: Sandra Malokas, dipl. ecc
Kontakt: 035 303 506

Organizacijska struktura Službe za internu reviziju u JZU UKC Tuzla je definisana Odlukom Upravnog odbora iz 2003. godine.
Služba za internu reviziju vrši nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantsku aktivnost kreiranu s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje Ustanove. Interna revizija je nezavisna samostalna Služba koja ispituje i ocjenjuje aktivnosti Ustanove i njenih organizacionih dijelova. Ona pomaže Ustanovi da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima rukovođenja. Nezavisnost koja je od suštinske važnosti za rad Službe za internu reviziju se postiže definiranjem statusa Službe za internu reviziju unutar Ustanove koja podrazumijeva da je Služba za internu reviziju neposredno odgovorna Direktoru Ustanove i nema direktne odgovornosti za aktivnosti koje se revidiraju.

Interna revizija obavlja se u skladu sa Standardima interne revizije koji se zasnivaju na Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i propisima kojima se uređuje oblast interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uloga i djelokrug rada Službe za internu reviziju

Uloga Službe za internu reviziju je da na osnovu utvrđivanja potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima procijeni, sagleda i izvjesti o:

 • Efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svrhu kontrolisanja rizika,
 • Usaglašenosti sa zakonima i propisima,
 • Pouzdanost, tačnost i sveobuhvatnost finansijskih i drugih poslovnih informacija,
 • Efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja,
 • Zaštiti imovine i drugih resursa i poduzimanju mjera protiv mogućih gubitaka, zbog zloupotrebe, lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti,
 • Poštovanju i adekvatnosti politika i procedura za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti radnika u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima, i
 • Poduzetim mjerama Načelnika/Šefa subjekta revizije odnosno Direktora Ustanove, po preporukama Službe za internu reviziju, s ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti.

U zadatke Službe za internu reviziju spadaju:

 • Strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje rada Službe za internu reviziju,
 • Testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
 • Izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja,
 • Praćenje realizacije preporuka Službe za internu reviziju.