Šef Zavoda: Prof. dr Ermina Iljazović, specijalista patološke anatomije
Tel. ++ 387 35 303 542
e-mail: ermina.iljazovic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar Zavoda: Mersiha Kalesić, dipl.ing.med.laboratorijske dijagnostike
Tel: ++ 387 35 303 515 i 303 574
e-mail: mersiha.kalesic@ukctuzla.ba
Informacije o nalazima: (od 14-15,30 casova): Tel.++387 35 303 534
Prijemna ambulanta: Tel.++ 387 35 303 515
Preuzimanje tijela umrlih: Tel.++ 387 35 303 357 (od 08:00-16:00h)

Djelatnost Zavoda

Obrada i standardna mikroskopska dijagnostika malih tkivnih uzoraka dobivenih endoskopskim metodama, biopsijom iglom, probatornim, hirurškim biopsijama kao i na materijalu dobivenom nakon hirurških intervencija Obrada i mikroskopska dijagnostika hirurških uzoraka svježeg tkiva na kriostatskim rezovima za urgentne intraoperativne (ex temore) analize,

 • Primjena specijalnih histohemijskih bojenja i imunohistohemijskih bojenja tkiva sa više od 200 specifičnih antitijela
 • Obrada i analiza aspiracionih i eksfolijativnih citoloških uzoraka
 • DNA tipizacija HLA antigena klase I i klase II metodom PCR-SSOP, PCR-SSP i metodom analize sekvenceza (PCR-SBT)
 • Utvrđivanje DNA profila analizom 15 STR genskih lokusa i amelogenina (16 STR lokusa)
 • Identifikacija 19 mutacija na CFTR genu za molekularnu dijagnostiku cistične fibroze
 • Identifikacija i tipizacija humanog papiloma virusa (HPV) u brisu grlića maternice
 • Hromogena in situ hibridizacija (CISH) i fluorescentna in situ hibridizacija (FISH) za procjenu amplifikacije HER 2 na tkivnim uzorcima karcinoma dojke
 • Fluorescentna in situ hibridizacija za dijagnostiku hromozomskih aberacija
 • Analiza konstitutivnog kariotipa metodom G pruganja
 • Kvalitativni RT PCR za dokazivanje ekspresije BCR/ABL i PML/RAR fuzionih gena
 •  Kvantitavini RT PCR za utvrdjivanje nivoa ekspresije BCR/ABL gena
 • Kvalitativna analiza gena odgovornih za rezistenciju na imatibin mesylat (Gleevek)
 • Protočno citometrijska analiza imunofenotipa leukemijskih ćelija periferne krvi i aspirate koštane srži, limfocita periferne krvi i broja matičnih CD34+ ćelija
 •  Kliničke obdukcije i djelatnost mrtvozorstva za umrle u UKC Tuzla
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Organizaciona struktura Zavoda
Odjeljenje za patologiju
Odjeljenje za citologiju
Odjeljenje za molekularnu patologiju

 

 

ODJELJENJE ZA PATOLOGIJU
Šef Odjeljenja za patologiju: Doc.dr.med.sci. Zinaida Karasalihović, specijalista patološke anatomije
Tel. ++ 387 35 303 535
e-mail: zinaida.karasalihovic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar Odjeljenja za patologiju:Sanela Imamović Dipl.med.lab.ing.

Tel: ++ 387 35 303 570

e-mail: sanela.imamovic@ukctuzla.ba

 

Djelatnost Odjeljenja:

 • obrada i standardna mikroskopska dijagnostika na malim tkivnim uzorcima dobivenim endoskopskim metodama (ezofago-gastroskopija, enteroskopija, kolonoskopija, cistoskopija, laparoskopija, histeroskopija, bronhoskopija i dr.),
 • obrada i standardna mikroskopska dijagnostika uzoraka dobivenih biopsijom iglom (bubrega, jetre, tumori različitih sistema, tumori dojke) i probatornim hirurškim biopsijama
 • obrada i standardna mikroskopska dijagnostika na materijalu dobivenom nakon hirurških intervencja
 • obrada i mikroskopska dijagnostika na kriostatskim rezovima svježeg tkiva za urgentne intraoperativne (ex temore) analize hirurških uzoraka, za mikroskopsku analizu malih uzoraka kože, mišića, nerva i iglenih uzoraka jetre i bubrega za dijagnostiku reakcije odbacivanja transplantata;
 • primjena specijalnih histohemijskih bojenja (PAS, Gomori trichrom, Mallory trichrom, van Gieson-Weigert, Trichrom-Masson, Congo red, Sudan black, Oil red, Prussian blue, reticulin Jones i dr.
 • primjena imunohistohemijskih bojenja tkiva metodom EnVision i trostepene imunoperoksidaze sa spreptavidinom, sa više od 200 specifičnih, primarnih antitijela
 • Primjena direktne imunofluorescencije metode za dijagnostiku imunih depozita imunoglobulina i komponenti komplementa na svježim uzorcima tkiva kože, mišića, nerva i iglenih uzoraka jetre i bubrega za dijagnostiku reakcije odbacivanja transplantata;
 • Kliničke obdukcije i djelatnost mrtvozorstva za umrle u UKC Tuzla
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

 

Uposlenici Odjeljenja:
Specijaliste patološke anatomije

Mr.med.sci.dr. Goran Šarkanović

Mr.med.sci.dr. Azra Sadiković

Mr.med.sci.dr.Maja Konrad-Čustović
dr.Nevena Poljašević

Ljekari na specijalizaciji:

dr.Jasna Salkić

dr.Mirza Isaković
dr.Ivana Čerkez

 

Inžinjeti medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Dipl.med.lab.ing Amira Dugalić
Dipl.med.lab.ing Mirza Mulahalilović

Profesor biologije:
mr.sci. Lejla Tupajić profesor biologije

Diplomirani inžinjer tehnologije:
Nela Hadžić

Diplomirani inženjer hemije:
Zdeno Muminović

Laboratorijski tehničari:

Muhamed Hidanović
Boris Vukušić

Samir Muminović

Mersiha Mustačević

 

Pomoćnici obducenata:
Sakić Sead
Mustafić Sead
Jasmin Delić
Kamerić Zijad
Edin Đulović
Zehrudin Saletović

 

 

ODJELJENJE ZA CITOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Mr.med.sci.dr. Maida Kuljanin, specijalista patološke anatomije
Tel: ++ 387 35 303 566
e-mail: maida.kuljanin@ukctuzla.ba
Odgovorna sestra Odjeljenja: mr.sci. Selma Hasanović, dipl.med.sestra
Tel: ++ 387 35 303 537
e-mail: selma.hasanovic@ukctuzla.ba

 • Djelatnost Odjeljenja:
 • Obrada i analiza uzoraka aspiracione, tankoiglene punkcije (FNA) štitne žlijezde i tumora različitih organa, uključujuci i tankoiglene aspiracione uzorke cističnih lezija dojke kao i transbronhalne uzorke dobivene tokom bronhoskopije
 • Obrada i analiza eksfolijativnih uzoraka svih organskih sistema i tjelesnih tečnosti, uključujuci i PAPA razmaze
 • Obrada punktata dobivenih iz tjelesnih šupljina i izrada parafinskog bloka od dobivenog materijala
 • Specijalna histohemijska i imunohistohemijska bojenja na citološkim uzorcima što omogućava analizu niza ćelijskih biljega i dijagnostiku nediferenciranih malignih tumora i subklasifikaciju pojedinih tumora.
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

 

Uposlenici Odjeljenja:
Citotehnolog:
Meliha Džaferbegović, medicinska sestra

 

ODJELJENJE ZA MOLEKULARNU PATOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Prof.dr.med.sci. Elmir Čičkušić
Tel: ++ 387 35 303 508  i 303 509
e-mail:elmir.cickusic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar Odjeljenja: Mr.sci.Jasmina Ovčina, dipl.med.sestra
Tel: ++ 387 35 303 549 i 303 509
e-mail: jasmina.ovcina@ukctuzla.ba

Sve analize tercijarnog nivoa u Odjeljenju molekularne patologije rade se po preporuci ljekara specijaliste određene oblasti.

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

 • Izolacija DNK iz ćelija periferne krvi, bukalne sluznice, uzoraka tkiva uzetih biopsijom ili iz u formalinu fiksiranih i u parafin uklopljenih tkiva
 • DNA tipizacija HLA antigena klase I i klase II na nižem nivou genske rezolucije metodom PCR-SSOP
 • DNA tipizacija na intermedijarnom nivou genske rezolucije metodom PCR-SSP
 • DNA tipizacija HLA antigena na visokom nivou rezolucije metodom analize sekvence ( PCR-SBT)
 • Utvrđivanje himerizma analizom 15 STR genskih lokusa i amelogenina kod pacijenata nakon transplantacije matičnih ćelija hematopoeze
 • Identifikacija 19 mutacija na CFTR genu za molekularnu dijagnostiku cistične fibroze
 • Utvrđivanje biološkog očinstva analizom 16 STR genskih lokusa
 • Identifikacija i tipizacija humanog papiloma virusa (HPV) u brisu grlića molekularnim metodama koje detektuju HPV DNA, Digene-ovim HPV DNA Hybride Capture testom II generacije
 • Hromogena in situ hibridizacija (DCSISH)  za procjenu amplifikacije HER 2 na tkivnim uzorcima karcinoma dojke
 • Kvalitativni RT PCR za dokazivanje ekspresije BCR/ABL i PML/RAR fuzionih gena
 • Kvantitavini RT PCR za utvrdjivanje nivoa ekspresije BCR/ABL gena
 • Kvalitativna analiza gena odgovornih za rezistenciju na imatibin mesylat (Gleevek)
 • Panel za trombofilije
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Laboratoriji za citogenetiku

 • Analiza konstitutivnog kariotipa iz limfocita periferne krvi, metodom G pruganja
 • Analiza kariotipa iz ćelija koštane srži
 • Analiza kariotipa iz ćelija amnionske tečnosti
 • Analiza kariotipa iz horionskih resica
 • Analiza kariotipa iz krvi pupčanika
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Laboratorij za protočnu citometriju

 • Protočno citometrijska analiza imunofenotipa leukemijskih ćelija periferne krvi i aspirate koštane srži
 • Protočno citometrijska analiza imunofenotipa limfocita periferne krvi
 • Protočno citometrijska analiza broj matičnih CD34+ ćelija
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Uposlenici u Odjelu za molekularnu patologiju:

Ljekari specijalisti:
Dr.med.sci. dr.Damir Sabitović,  specijalista kliničke imunologije

Profesori biologije

Mr.sci Emina Atiković, dipl.biolog

Mr.sci.Rusmir Berbić, profesor biologije

Dr.sc.. Semir Mešanović, profesor biologije

Mr.sci.Semir Bećirović, profesor biologije

Mr.sc.Milan Perić, profesor biologije

Dipl.ing.tehnologije:

Nela Hadžić, dipl.ing. tehnologije

Silvija Avdić, dipl.ing. tehnologije