Šef Zavoda: Prof.dr.med.sci. Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije i parazitologije
Tel. ++ 387 35 303 536
e-mail: nijaz.tihic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar: Mubera Kutlovac, viši laboratorijski tehničar
Tel: ++ 387 35 303 568
e-mail: mubera.kutlovac@ukctuzla.ba

Prijemna ambulanta:
Tel.++ 387 35 303 511

Informacije o nalazima:
Tel.++ 387 35 303 511 (od 12-14,00 sati)

Djelatnost Zavoda
Zavod za mikrobiologiju ima tri područja djelovanja, a to su: dijagnostika, edukacija i naučno-istraživački rad.
Dijagnostika je osnovna djelatnost Zavoda, relativno je dobro razvijena. Godišnje se u Zavodu za mikrobiologiju izvrši testiranje 88.822 pacijenata, odnosno 109.923 različitih uzoraka, ili 295.544 različitih analiza.
Zavod za mikrobiologiju vrši pregled različitih materijala neophodnih za dijagnozu i liječenje oboljenja uzrokovanih bakterijama, gljivama, parazitima i virusima, te dijagnostiku autoimunih i alergijskih oboljenja i procjenu imunološkog statusa pacijenata. Dio djelatnosti Zavoda je i monitoring rezistencije bakterija na antimikrobna sredstva, te nadzor nad hospitalnim infekcijama.  Za potrebe dijagnostike u Zavodu se koriste različite metode iz oblasti bakteriologije, virusologije, parazitologije, mikologije, imunologije, molekularne medicine, hospitalne higijene i sanitarne mikrobiologije, kao što su:

 • Direktno mikroskopsko ispitivanje bolesničkog materijala
 • Kultivisanje aerobnih i anaerobnih bakterija, kultivisanje mikobakterija i gljiva  na hranljivim podlogama u svrhu identifikacije patogenih mikroorganizama
 • Ispitivanje osjetljivosti izolovanih bakterija i gljiva na antimikrobna sredstva
 • Imunološka dijagnostika za detekciju antitijela i antigena
 • Molekularna dijagnostika

 

Identifikacija bakterija se vrši automatskim sistemom:

 • Koristi se automatizovani sistem VITEK Compact, koji omogućava identifikaciju više od 330 vrsta mikroorganizama
 • Identifikacija se završi vrlo brzo, u toku pet sati, što omogućava pravovremenu dijagnozu
 • Uz identifikaciju određuje se i osjetljivost na antimikrobna sredstva što sa vrijednostima MIK-a, omogućava kliničarima odabira najadekvatnijeg antibiotskog tretmana

 

Pri odredjivanju antibiograma na VITEK Compact aparatu:

 • očitavanje rezultata vrši se automatski uz pomoć Expert sitema za validaciju testa osjetljivosti
 • postoji mogučnost identifikacije potencijalnih mehanizama rezistencije, čak i „emerging“ i niskog niva rezistencije.  Takođe doprinosi otkrivanju nozokomijalnih infekcija.

Odjeljenje za Mycobacteriae, jedan od najvećih laboratorija u državi u kojem se vrši:

 • Direktna mikroskopija
 • Kultivacija bacila tuberkuloze iz bolesničkog materijala na čvstim podlogama
 • Kultivacija bacila tuberkuloze na tečnim podlogama upotrebom BACTEC MGIT 960
 • Ispitivanje osjetljivosti na antituberkulotike prve linije
 • Tipizacija mycobacteria

Za imunološku dijagnostiku se koriste slijedeći testovi:

 • Imunoenzimski testovi (ELISA)
 • Imunoflorescentni testovi
 • Potvrdni testovi (Western i Imuno blot)
 • Nefelometrijski testovi
 • Aglutinacijski testovi

Detekcija antitijela i antigena na bakterije, viruse, gljive i parazite

 • Vrši se na BEP 2000 ELISA procesoru koji omogućava detekciju specifičnih antitijela na mikroorganizme u serumu ili plazmi.
 • Rezultati su izraženi u IU/ml ili kao titar antitijela
 • Mogu se određivati antitijela klase IgM, IgG i IgA što omoućava diferenciranje akutne infekcije od hronične ili završene infekcije

 

Detekcija antitijela na BEP 2000 ELISA procesoru vrši se za:

 • Brucellae, Coxiella burnetti, leptospirae, Helicobacter pylori, Chlamydie, Mycoplasma pneumoniae
 • CMV, HSV tip 1 i 2, VZV, EBV, Rubella virus, HIV, markeri HBV, HCV i HAV, Parvovirus B 19, Morbilli virus, Mumps virus, Adeno virus, Coxsackiae
 • Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, Cysticercosis, Echinococcus

Za potrebe dijagnostike autoimunih i alergijskih oboljenja koristi se automatizovani ELISA procesor HYTEC 288 PLUS, na kojem se:

 • Vrši detekcija i kvantifikacija autoantitijela u serumu  u svrhu dijagnostike autoimunih i sitemskih bolesti kao što su: Sistemski lupus eritematodes(SLE), Sjögrenov sindrom(SS), Poli/Dermatomiozitis, Scleroderma, CREST.
 •  Vrši detekciju i kvantifikaciju organospecifičnih antitijela
 • Određivanje specifičnih IgE antitijela na inhalacione alergene, alergene hrane i lijekove

 

Kod autoimunih i sistemskoh bolesti, za određivanje više parametara u jednom uzorku seruma koristi se Xmap tehnologija, na Luminex aparatu:

 • ANA (9 parametarski ANA profil)

Na Luminexu se odredjuje panel HLA reaktivnih antitjela za pacijente u programu transplantacije.
U rutinskoj dijagnostici se koriste i imunoflorescentni testovi za:

 • Detekcija Chlamdia trachomatis u uretralnom i cervikalnom brisu
 • Detekcija antitijela na Listeria monocitogenes
 • Detekcija antitijela na Bartonella henselae (bolest mačjeg ogreba)
 • Detekcija antitijela na Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae i Chlamydia psitaci
 • Detekcija antitijela u serumu na uzročnike myocarditisa (Myocarditis profil)
 • Detekcija antitijela u serumu na uzročnike respiratornih infekcija
 • Detekcija antitijela u serumu i likvoru  na uzročnike infekcija centralnog nervnog sistema  ( CNS profil)
 • Antinuklearna antitijela
 • Anti ds DNA antitijela
 • Anti SMA antitijela
 • Anti spermatozoidna antitijela

 

U cilju poboljšanja kvaliteta i tačnosti rezultata koriste se i potvrdni testovi (Western blot ili Imunoblot) za antitijela:

 • Potvrdni test za antitjela klase IgM i IgG za treponema pallidum
 • Potvrdni test za antitjela klase IgM i IgG za Borellia burgdorferi
 • Potvrdni test za antitjela klase IgM i IgG za Borellia afzelii
 • Potvrdni test za antitjela klase IgM i IgG za Borellia garinii
 • Potvrdni test za antitjela klase IgM i IgG za Borellia burgdorferi
 • Potvrdni test za antitjela klase IgM i IgG za Hantan virus
 • Profil za dijagnostiku autoimunog hepatitisa
 • ANA profil

 

Za brzu dijagnostiku koriste se aglutinacijski testovi:

 • Rose Bengal za dijagnostiku Bruceloze
 • TPHA za dijagnostiku sifilisa
 • IHA za Leishmania
 • IHA za amebijazu
 • Antikardiolipinska antitijela za sifilis

 

Molekularna dijagnostika  omogućava dobijanje rezultata mnogo brže u odnosu na konvencionalne metode dijagnostike u mikrobiologiji i sve više postaje „prvi izbor“ pri odabiru metoda. Testovi molekularne dijagnostike su bazirani na PCR, hibridizaciji i Real time PCR metodama. Molekularni testovi se izvode na  Cobas Taq man i Light Cyleru i GenExpert sistemu. Ove platforme omogućavaju određivanje DNA i RNA za različite organizme:

 • Određuje se HCV RNA i HIV RNA, HBV DNA i CMV DNA, EBV DNA, Parvovirus DNA, BK virus. Takođe se PCR metodom vrši testiranje za Clostridium difficile u stolici i detekcija Enterovirusa u likvoru.
 • Genotipizacija HCV
 • Genotipizacija HBV
 • Rezistencija na lijekove za HBV

 

Edukacija. Zavod je nastavna baza za edukaciju brojnih profila zdravstvenog usmjerenja: učenika srednje medicinske škole, viši laboratorijskih tehničara, studenata medicinskog fakulteta, visoke zdravstvene škole, faramceutskog i tehnološkog fakulteta, ljekara na specijalizaciji iz mikrobiologije, infektologije, dermatovenerologije, epidemiologije i kliničke imunologije. U Zavodu se vrši i kontinuirana edukacija svih uposlenika.
Naučno istraživački rad. U Zavodu se vrše bazična i primijenjena istraživanja u cilju unapređenja dijagnostike i sticanja novih saznanja. U ovaj rad uključeni su svi doktori, a neprocjenjivu pomoć pružaju im viši i srednji laboratorijski tehničari i biolozi.  Kao rezultat tog rada u posljednjih 15 godina urađene su: 7 doktorskih disertacija i 13 magistarskih radova, napisano 6 knjiga i objavljeno 250 radova, koji su publikovani u domaćim i stranim časopisima ili prezentovani na naučnim i stručnim skupovima.  Jedan redovni profesor, jedan vanredni profesor i dva docenta i pet asistenata su zaduženi za izvođenje nastave za studente.

Organizaciona struktura Zavoda
Odjeljenje za opštu mikrobiologiju
Odjeljenje za mikobakteriologiju i respiratorne infekcije
Odjeljenje za kliničku imunologiju
Odjeljenje za mikrobiologiju, virusologiju sa serologijom

1.Odjeljenje za opštu mirobiologiju
Šef Odjeljenja: Prof.dr. Fatima Numanović, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Tel. ++ 387 35 303 564
e-mail:fatima.numanovic@ukctuzla.ba
Odgovorni laboratorijski tehničar: Jasmina Bećirović, dil.med.lab.ing.
Tel. ++ 387 35 303 517
e-mail: jasmina.becirovic@ukctuzla.ba

1.1.Laboratorij za bakteriologiju

Uposlenici Odjeljenja

Doc.dr.med.sci. Merima Gegic spec. mikrobiologije

Dr. Amela Bećirović, specijalista kliničke mikrobiologije

Dr. Arnela Avdić

Profesor biologije:
Aldijana Medić

Diplomirani laboratoriski inžinjeri
Emina Đezić dip.ing.med.lab.dijag.

Laboratoriski tehničari:
Sabina Šabanović

Mersiha Suljić

Hasija Hadžiabdić

Amela Tufekčić
Dino Islamović
Jasmina Kurtić

 

Sadržaj rada:

 • Vrši se analiza sljedećih uzoraka: bris oka i uha, bris uretre, sperme, vaginalnog i cervikalnog brisa, brisa vulve, brisa rane, brisa prepucijuma, bris promjena sa kože, katetera i drenova i drugog materijala.
 • Izolacija i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija vrši se standardnim mikrobiološkim metodama (mikroskopskim, kulturelnim,  biohemijskim i serološkim ).
 • Identifikacija  aerobnih, anaerobnih i  sporofermentativnih  bakterija   Vitek 2 sistemom.
 • Prati se rezistencija pojedinih mikroorganizama  ( intrahospitalnih sojeva) na antibakterijska sredstva
 • Mikrobiološko ispitivanje : urina i stolice na prisustvo patogenih aerobnih i anaerobnih bakterija kao i ispitivanje njihove. osjetljivosti na antibiotike.
 • Ispitivanje stolice na prisustvo Adenovirusa i Rota virusa.
 • Ispitivanje stolice na prisustvo antigena Helicobacter pylorii.
 • Ispitivanje stolice na okultno krvarenje
 • Procjena bakterijske flore crijeva.
 • Izolacija i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija iz stolice vrši se standardnim mikrobiološkim metodama ( mikroskopskim, kulturelnim, biohemijskim i serološkim ).
 • Identifikacija crijevnih parazita postavlja se makroskopskim i mikroskopskim pregledom stolice.
 • Primjenjuju se standardne parazitološke metode: nativni i obojeni preparat, celofanski otisak perianalne regije, metode koncentracije stolice,  sedimentaciono-flotacione metode-MIFC, kato i metode koncentracije larvi Strongiloides stercoralis .
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Protozoe tjelesnih šupljina se dijagnosticiraju:

 • Pregledom nativnog preparata, bojenog preparata akridin oranžom, preparata pripremljenog MIFC metodom i pregledom direktnog preparata stolice u otopini eozina .
 • Krvno tkivne protozoe se identificiraju mikroskopskim pregledom krvnog razmaza, bioptičkog materijala i guste kapi ili direktno imunofluorescencijom.
 • Izolacija kvasnica, plijesni i dermatofita se vrši kultivacijom različitog materijala (brisa grla i nosa, ispljuvak, promjene sa kože, ljuspice sa promjenjene kože i nokta, dlaka, sperme, brisa uretre, vaginalnog i cervikalnog brisa), a identifikacija se izvodi standardnim mikološkim metodama (makroskopskim, mikroskopskim i biohemijskim),  ispitivanje njihove. osjetljivosti na antimikotike.

2. Odjeljenje za mikobakteriologiju i respiratorne infekcije
Šef Odjeljenja: Prim.dr. Hanka Kikanović, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Tel. ++ 387 35 303 5717
e-mail:hanka.kikanovic@ukctuzla.ba
Odgovorni laboratorijski tehničar: Semina Gazibegović, dil.med.lab.ing.
Tel. ++ 387 35 303 517
e-mail:semina.gazibegovic@ukctuzla.ba

2.1. Laboratorija za mikobakteriologiju i respiratorne infekcije
Uposlenici Odjeljenja

Dr. Alma Imamović, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
mikrobiologije są parazitologijom

Profesor biologije:
Mr.sci. Marijančević Sandra

Laboratorijski tehničari:
Senada Kadrić

Maila Lemezović

Edina Jusić

Enida Zukić

 

Sadržaj rada:

 • Vrši se analiza sljedećih uzoraka: bris grla i nosa, pregled sputuma, aspirata, i punktata, krvi, liquora, valvula.
 • Izolacija i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija vrši se standardnim mikrobiološkim metodama ( mikroskopskim, kulturelnim, biohemijskim i serološkim ).
 • Identifikacija: aerobnih, anaerobnih,  sporofermentativnih bakterija izvodi se na Vitek 2 sistemu i Bactec-u za  hemokulture
 • Prati se rezistencija pojedinih mikroorganizama ( intrahospitalnih sojeva) na antibakterijska sredstva.
 • Pregled bioloških materijala na Mycobacterium tuberculosis i ostale Mycobacteriae.
 • Pregled direktnog preparata po Ziehl-Neelsen-u, homogenizacija materijala, pregled preparata poslije bojenja i homogenizacije.
 • Kultivisanje homogeniziranog i neutralisanog materijala na podlogama po Loewenstein-u.
 • Kultivisanje bioloških materijala na Bactec sistemu identifikacija porasta i identifikacija Mycobacterium tuberculosis.
 • Ispitivanje rezistencije metodom po Cannetti-u i sar. na Isoniazid, Streptomycin, Rifadin, Ethambutol, Pyrazinamid i druge antituberkulotike.
 • Tipizacija poraslih kultura atipičnih mikobakterija i ispitivanje njihove osjetljivosti na ostala     antimikrobna sredstva.
 • Uvođenje genskih proba u dijagnostici mikobakterija.
 • Ispitivanje rezistencije i diferencijacije mikobakterija “Bactec” metodom .
 • Izvođenje lančane reakcije  polimeraze za dokazivanje  mikobakterija u likvoru, urinu i različitim punktatima.
 • Određivanje rezistencije   M ycobacterium tuberculosis.
 • Vođenje evidencije  klasičnom i kompjuterskom  metodom o pregledanim  materijalima i dobivenim  rezultatima.
 • Izdavanje rezultata.
 • Istraživanje različitih  mogućnosti na polju bolje izolacije i identifikacije mikobakterija
 • Praćenje i analiziranje dobivenih rezultata i izvještavanje.
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

 

3. Odjeljenje za kliničku imunologiju
Šef Odjeljenja: Prof.dr. Fejzo Džafić , specijalista kliničke imunologije
Tel. ++ 387 35 303 563
e-mail:fejzo.dzafic@ukctuzla.ba
Odgovorni laboratorijski tehničar:Kadrija Hadžimehmedović, dipl.med.lab.ing.
Tel. ++ 387 35 303 563
e-mail:kadrija.hadzimehmedovic@ukctuzla.ba

Uposlenici Odjeljenja

dr. Ena Adžajić ljekar na specijalizaciji

Profesor biologije:
Mr.sci. Samra Šahbegović

Sadržaj rada:

 • Serološka dijagnostika autoimunih i sistemskih oboljenja dokazivanjem autoantitijela u serumu oboljelih
 • Određivanje imunološkog statusa
 • Dijagnostika alergijskih oboljenja
 • Određivanje Panela reaktivnih antitijela (PRA)

Metode koje se koriste:

 • Imunofluorescentni test
 • Imunoenzimski test-ELISA
 • Nefelometrijski metod
 • Luminex-x MAP tehnologija
 • Imunoblot metod

Testovi koji se rade:

 • Indirektnim IF testom vrši se detekcija i određivanje titra slijedećih autoantitijela: ANA, Anti dsDNA, ASMA i  antispermatozoidnih antitijela.
 • ELISA testom vrši se detekcija i određivanje titra  antitijela na:  AMA, LKM, dsDNA,  ANA,  cardiolipin, antiglijadinska antitijela IgG, antiendomizijska antitijela IgA, GBM, pANCA, cANCA, anti CCP, interleukine, GAD antitijela, inzulinska antitijela, CIC, gastrična parijentalna antitijela.
 • Nefelometrijskim metodom vrši  se mjerenje koncentracije imunoglobulina – IgG, IgM, IgA, IgE klase; komponenti sistema komplementa C3 i C4,  RF.
 • Imunoenzimskim testom vrši se određivanje specifičnih IgE na nutritivne, inhalacione i okupacione alergene, lijekove i otrove insekata.
 • Imunoblot metodom se radi ANA profil i liver profil.
 • Luminex metodom se vrši detekcija i kvantifikacija u okviru slijedećih autoimunih panela:
  •  ANA (9 parametarski ANA profil)
  •  Panel reaktivnih antitijela (PRA)
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

4. Odjeljenje za molekularnu mikrobiologiju, virusologiju sa serologijom  
Šef Odjeljenja: Prim.dr Zineta Delibegović specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Tel. ++ 387 35 303 561
e-mail:zineta.delibegovic@ukctuzla.ba
Odgovorni laboratorijski tehničar:Mirel Suljetović, dipl.med.lab.ing.
Tel. ++ 387 35 303 563
e-mail: mirel.suljetovic@ukctuzla.ba

4.1. Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju
4.2. Laboratorij za virusologiju
4.3. Laboratorij za serologiju

Uposlenici Odjeljenja

Diplomirani laboratorijski inženjer:

Murisa Beširović, dip.ing.med.lab.dijag.

Profesori biologije:

Doc.dr.sci. Jasmina Smajlović, biolog

Doc.dr.sci. Emir Halilović

Laboratoriski tehničar:
Ševala Mehičić

 

Sadržaj rada:

 • Posredno dokazivanje infekcija sa bakterijama, gljivama, parazitima i virusima metodama dokazivanja antitijela u serumu
 • Neposredno dokazivanje infekcija sa bakterijama, gljivama i virusima dokazivanjem njihovih antigena u uzorcima
 • Neposredno dokazivanje infekcija detekcijom nukleinskih kiselina mikroorganizama metodom hibridizacije i amplifikacije nukleinskih kiselina (PCR)

Metode koje se koriste:

 • Imunofluorescentni test
 • ELISA test
 • Inunohromatografski testovi
 • Western blot/Immunoblot testovi
 • Reakcije aglutinacije
 • Reakcije precipitacije
 • Nefelometrijski metod
 • Hemiluminiscedntni testovi
 • PCR
 • PCR/Hibridizacijski tetsovi
 • Real time PCR

Testovi koji se rade:

 • Reakcijom aglutinacije vrši se detekcija antitijela:  na brucelozu.
 • Reakcijom precipitacije vrši se određivanje antikardiolipinskih antitijela (RPR)
 • Nefelometrijom se vrši određivanje AST-O i ADN-aza B
 • Indirektnim IF testom vrši se detekcija antitijela na: respiratorne patogene, patogene koji izazaivaju infekcije CNS, Myocarditisa, Respiratorne infekcije te određivanje titra antitijela u serumu za  Chlamydiae, Listeriae, Legionellae, Bartonella haenselae, Riketsiae
 • ELISA testom vrši se detekcija i određivanje titra antitijela na: CMV, EBV, Rubella virus, Morbilli virus, HSV 1 i 2, Mumps, Parvo virus B19, Enteroviruse, Adenoviruse, Coxsackie virusi, Hantan virus, West nile virus, markere virusnih hepatitisa HAV, HBV, HCV, Brucellae, Coxiella, Francisella, Helicobacter, Leptospirae, Borreliae, Bordetella, Mycoplasma, Echinococcus, Cysticercosis,Toxoplasma, Toxocara, Trichinella, Candida, Apergillu
 • Westernblot kao potvrdni test za infekciju sa Borrelia burgdorferii sensu lato, Treponema pallidum.
 • Immonoblot testovi za Hantan viruse,
 •  Real time PCR vrši se detekcija i kvantifikacija nukleinskih kiselina za viruse i bakterije: CMV, HBV,  HCV, HIV, EBV, Parvovirus, JC/BK virus, Entero viruse, Clostridium diffcile, Chlamydia trachomatis.
 • Genotipizacija HCV, HBV
 • Rezistencija na lamivudin i entecavir za HBV
 • HBV Precore/Core mutacije
 • Quantiferon TB gold test
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Index usluga -Zavod za mikrobiologiju (Podaci ažurirani 3.10.2022.god.)