Šef Zavoda za biohemiju: Doc.dr.med.sci. Fatima Hukić,specijalista medicinske biohemije
Tel. ++ 387 35 303 502
e-mail: fatima.hukic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar: Nisveta Puran, viši laboratorijski tehničar
Tel: ++ 387 35 303 525
e-mail: nisveta.puran@ukctuzla.ba

Djelatnost Zavoda
Zavod za biohemiju je specijalizovana zdravstvena ustanova za biohemijsku i hematološku laboratorijsku dijagnostiku. Prema obimu obrađenih uzoraka i vrsti analiza nalazi se  u samom vrhu laboratorijskih dijagnostičkih ustanova u Bosni i Hercegovini. Radno vrijeme je svaki dan u  od 0-24 sata.
Laboratorijski program Zavoda je baziran na oko 200 različitih vrsta pretraga krvi, sekreta, ekskreta i stolice, koje se obrađuju savremenim metodama, na savremenoj opremi, kako bi se zadovoljili svi zahtjevi potražioca usluga. Dijagnostički postupci Zavoda velikim su dijelom služe za potrebe visokodiferencirane dijagnostike i liječenja, te zbog toga zahtijevaju stručan kadar i iskustvo. Osim broja pretraga  imperativ u radu predstavljaju svakodnevne unutarnje kontrole i redovna Republička kontrola, koja se obavlja dva puta godišnje.
Uz temeljni stručni rad,  Zavod za biohemiju od 2007.godine služi kao nastavna baza za praktične vježbe za potrebe Farmaceutskog fakultata u Tuzli iz predmeta Opšta i Klinička biohemija. Također, Zavod učestvuje u edukaciji zdravstvenih uposlenika srednjeg, višeg i visokog kadra. Brojna su mentorstva specijalizantima iz Medicinske biohemije i drugih usmjerenja. Zavod učestvuje i u projektima na nivou matične ustanove kao i Bosne i Hercegovine.
Zavod posjeduje savremenu visokokompjuteriziranu opremu odabranu po Standardima IFCC (International Federation Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

Organizaciona struktura Zavoda
Odjeljenje za biohemiju
Odjeljenje za hematologiju
Odjeljenje za urgentni program

ODJELJENJE ZA BIOHEMIJU
Šef Odjeljenja za biohemiju:Mr.sci. Alma Osmić Husni spec.med.biohemije

e-mail: alma.osmichusni@ukctuzla.ba
Odgovorni laboratorijski tehničar: Dženuma Suljkanović, viši lab.tehničar

e-mail: dzenuma.suljkanovic@ukctuzla.ba

Laboratorija:
Tel.++ 387 35 303 516; 303 572

Uposlenici Odjeljenja

Kordinatori tima:
dr. Nusret Butković spec.medicinske biohemije
Mr.med.sci.dr. Danijela Babić Maksimović spec.medicinske biohemije
mr.ph.Anja Divković spec.medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike
Dr.ph.sci. Emir Trnačević spec.medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike

Diplomirani laboratorijski inžinjeri:
Zorica Mirosavljević
Mirza Bačić
Armin Karić
Merima Hasanhodžić
Hasret Suljić
Amila Žunić

Laboratoriski tehničari:
Advija Kadrić
Vesna Šadić
Ljiljana Popović
Adela Jahić
Indira Krivalić

Odjeljenje za biohemiju je podijeljeno na slijedeće timove:

 • Tim za supstrate
 • Tim za enzime,
 • Tim za proteine,
 • Tim za elektrolite i ABS,
 • Tim za metabolite,
 • Tim za toksikologiju,
 • Tim za lipide i vitamine,
 • Tim za hormone i urine

 

Djelatnost Odjeljenja:

 • Laboratorijska dijagnostika biohemijskih parametara: glukoze u serumu i likvoru, uree, kreatinina, urata, ukupnog, konjugiranog i nekonjugiranog bilirubina, neonatalnog bilirubina metodom kinetičke spektrofotometrije, preporučenim po IFCC-u;
 • Određivanje HbA1c i , parametara regulacije glukoze u krvi imunohemijskom tehnikom, po IFCC-u;
 • Određivanje enzima: ALP, LDH, amilaze, pseudoholinesteraze, GGT, lipaze, kinetičkom spektrofotometrijom u UV području, po IFCC-u;
 • Laboratorijska dijagnostika infarkta miokarda: troponin, mioglobin, AST, ALT, CK, CKMB, imunohemijskom metodom, metodom kinetičke spektrofotometrije, imunoturbidimetrijom u UV području, po IFCC-u;
 • Određivanje minerala: Ca, P, Na, K, Mg, Cl, Fe, TIBC, UIBC,Cu metodom kinetičke spektrofotometrije i indirektne potenciometrije, po IFCC-u;
 • Određivanje koncentracije antiepileptika u krvi: fenobarbiton, karbamazepin, valproična kiselina, fenitoin savremenom CMIA metodom
 • Određivanje imunosupresiva: ciklosporin i takrolimus najsavremenijom tehnikom CMIA (usavršena metoda kemiluminiscencije);
 • Određivanje tumorskih markera: CEA, AFP, TPSA, free PSA, Ca15-3, Ca19-9, hormon paratiroidne žljizde viitamina, B12 i D vitamina (metoda CMIA)
 • Procjena rizika ateroskleroze putem mjerenja holesterola, triglicerida, HDL i LDL holesterola, APO A i APO B lipoproteina metodom kinetičke spektrofotometrije i imunonefelometrije;
 • Određivanje IgG,  likvoru, κ i λ lakih lanaca u serumu i urinu, , fibrinogena, mikroalbumina, feritina, transferina, α1-antitripsina,  haptoglobina metodom imunonefelometrije;
 • Određivanje:metabolita:hom-5-HIAA,-porfobilinogena,-δ-aminolevulinske kiselineocisteina,ß 2-mikroglobulina.( CMIA, turbidimetrija)
 • pregled urina,spermograma, okultno kvarenje određivanje masti u stolici
 •  Određivanje hidroksi i ketosteroida, ukupnih porfirina, koproporfirina, uroporfirina,  u 24-satnom urinu u mikrohromatografskim kolonama;
 • Hemijska analiza konkremenata (kamenca) metabolički skrining urina

Odjeljenje za biohemiju posjeduje najsavremeniju opremu preporučenu od IFCC, čime je osigurana tačnost, preciznost, pouzdanost i mjerna sigurnost svih navedenih parametara.

ODJELJENJE ZA HEMATOLOGIJU
Šef Odjeljenja za Hematologiju: Prim.mr.med.sci. Selma mr.ph. Imširagić Zovko, spec.med.biohemije
Tel.++ 387 35 303 573
e-mail: selma.zovko@ukctuzla.ba
Odgovorni laboratorijski tehničar: Irfan Hadžić, Dip.med.lab.ing.
Tel.++ 387 35 303 573
e-mail: irfan.hadzic@ukctuzla.ba

Uposlenici Odjeljenja:
Laboratoriski tehničari:
Budimka Savić
Elvis Husagić

Odjeljenje za hematologiju je podijeljeno na:

 • Tim za automate-analizatore
 • Tim za specijalna bojenja

 

Djelatnost Odjeljanja:
Stručna djelatnost Odjeljenja za hematologiju odnosi se na laboratorijsku dijagnostiku krvnog sistema i praćenja poremećaja hematoloških oboljenja.

 • anemije
 • benigne bolesti granulocita i monocita
 • zloćudni tumori granulocita i monocita
 • akutne leukemije
 • benigne bolesti limfocita
 • neoplastične proliferacije limfocita
 • bolesti trombocita
 • transplantacija hematopoeznih matičnih ćelija (bojenje razmaza i brojanje mononukleara)
 • citohemijske pretrage
 • kompletan pregled likvora
 • sedimentacija

U hematološkom laboratoriju koriste se nove generacije automatskih brojača: Sysmex XE-N1000-DIF), Sysmex XP300 (3DIF), Beckman COULTER DxH, ABBOTT-RUBY  (5DIF).
Parametri koji se mjere na hematološkim brojačima su: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MC, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, NRBC, RET, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He.
Pored automatskih brojača koriste se osnovne tehnike bojenja perifernih razmaza i njihovo diferenciranje mikroskopskom metodom. Razmazi se prave i boje po već usvojenim procedurama (May-Grunwald-Giemsa, Sudan i dr.)
U svakodnevnom radu rutinski koriste se procedure provjere tehničke ispravnosti hematološkog brojača i provjeru kontrole rezultata.
Dva puta godišnje obavljaju se vanjske kontrole kvalitete koje organizuje Udruženje biohemičara Bosne i Hercegovine.

Vanjska kontrola vrši se za slijedeće parametre:
Određivanje diferencijalne leukocitne formule- DKS

ODJELJENJE ZA URGENTNI PROGRAM
Šef Odjeljenja:  Prim.mr.sci.Nada mr.ph. Skokić,specijalista medicinske biohemije
Tel.++ 387 35 303 516
e-mail: nada.skokic@ukctuzla.ba

 

 

Uposlenici Odjeljenja
Ljekar specijalista:
Doc.dr.med.sci.Sehveta Mustafić specijalista medicinske biohemije

Diplomirani laboratorijski inžinjeri:
Dragica Čajić
Amrita Bakalović

Viši laboratoriski tehničari:
Bijelić Mevlida
Mujklć Melika

Laboratorijski tehničari:
Samir Selimović
Sead Begić
Sanda Halilović
Amir Šmigalović
Zehra Imamović
Zijada Dželilović
Edisa Pepić Mehmedović
Mirzana Suljetović
Alma Simić
Amela Fejzić
Selmir Planić
Elmedin Muratović
Selvedin Gurdić
Senada Hamzić
Enisa Nuhanović
Jasmina Tulumović

Koncepcija urgentnog laboratorija je postavljena tako da se pacijentima sa urgentnim stanjima, u što kraćem vremenu izdaju hitne laboratorijske analize.

Djelatnost Odjeljenja
Radiometer-ABL 800, ABL 5 i Cobas b 221 su multiparametarski analizatori na kojima se određuju: parametri gasne analize, homeostaza vodikovih jona (pH), jonizirani elektroliti, oximetrija i metabolički parametri.Ovisno o tome koji parametar se mjeri na navedenim analizatorima koriste se različiti mjerni principi (potenciometrijski, amperometrijski ili optički).

 

Grupa parametara Parametri
pH/gas u krvi pH , PCO2,pO2
Oksimetrija ctHb(ukupna koncentracija hemoglobina)
sO2(saturacija kisika)
FO2Hb(frakcija oksihemoglobina u ukupnom hemoglobinu)
FCOHb(frakcija karboksihemoglobina u ukupnom hemoglobinu)
FHHb(frakcija deoksihemoglobina u ukupnom hemoglobinu)
FmetHb(frakcija methemoglobina u ukupnom hemoglobinu)
FHbF(frakcija deoksihemoglobina u ukupnom hemoglobinu)
Elektroliti cK+(koncentracija jona kalija)
cNa+( koncentracija jona natrija)
cCa2+( koncentracija jona kalcija)
cCl-( koncentracija jona hlorida)
Supstrati cGlu( koncentracija D-glukoze)
cLac(koncentracija laktata)
ctBil(koncentracija ukupnog bilirubina u plazmi)
cCrea(koncentracija kreatinina u krvi)

Na biohemijskom analizatoru Dimension RXL Max, ARCHITECT-i8200,  BC-AU480 koji radi na principu spektrofotometrijskog mjerenja vrše se analize:

Grupa parametara Parametri
Supstrati u serumu i urinu
Glukoza u serumu i likvoru GLUC ( koncentracija glukoze u serumu ili likvoru)
Urea u serumu i urinu BUN ( Blood Urea Nitrogen) koncentracija uree u serumu i urinu
Bilirubini u serumu TBIL koncentracija ukupnog bilirubina u serumu
DBIL koncentracija direktnog bilirubina u serumu
Kreatinin u serumu i urinu CREA koncentracija kreatinina u serumu i urinu
Amonijak Koncentracija amonijaka u plazmi
Laktati Koncentracija laktata u plazmi
Enzimi u serumu

Kardiačni parametri

AMY(aktivnost amilaze u serumu i urinu)
ALT ( aktivnost alaninaminotransferaze u serumu)
AST ( aktivnost aspartataminotransferaze u serumu),
LDH( aktivnost Laktat dehidrogenaza u serumu),
CK(aktivnost kreatin kinaze u serumu)
MMB –Maseni Creatin Kinasa MB- princip EIA-enzimski imunoesej
CTNI- troponin I-princip EIA-enzimski imunoesej
Proteini u serumu i likvoru TP- ukupni proteni- modifikacija Biuret
ALB- albumini- Bromcresol Purple
RCRP- turbidimetrijski imunoesej (PETIA)
Elektroliti cK+(koncentracija jona kalija)-IMT-indirektna metoda
cNa+( koncentracija jona natrija)-IMT-indirektna metoda
cCa2+( koncentracija jona kalcija)- o-Krezolftalein kompkeks
cCl-( koncentracija jona hlorida)- IMT-indirektna metoda
Hormoni i tumor markeri, imunosupresiv β-HCG, humani korionski gonadotropin

Takrolimus

Architect i2000, imunohemijskom
metodom kemiluminescencije (CMIA)
Koncentracija lijekova u
serumu i imunosupresiva
KarbamazepinFenobarbitonValproičnu kiselinaCiklosporin (puna krv)Salicilati u serumu AXSYM(princip fluorescentne polarizacije, FPIA)
Spektrofotometrijski
Sredstva ovisnosti u urinu Alkohol (urin i krv)BarbituratiMetadonOpijatiBenzodiazepinAmfetaminKanabinoidiTriciklični antidepresiviKokain i metaboliti kokainaFenilciklidinEkstazi Viva E (EIA metod)

U okviru hitne laboratorijske hematologije na hematološkom analizatoru Sysmex XP300 koristeći tri detektorska bloka, određuje se 19 hematoloških parametara: WBC, LYM, MXD, NEUT, RC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW i MPV.
Fifizikalno-hemijski pregled urina ( test trake) i mikroskopski pregled sedimenta urina.
Savremena analitička oprema i kontinuirana unutarnja i vanjska kontrola kvalitete rada osiguravaju pouzdane laboratorijske nalaze tokom 24 sata

.

Index usluga Zavoda za biohemiju (Podaci ažurirani 3.10.2022.god.)